Help Print this page 

Document 31998R1637

Title and reference
Rådets forordning (EF) nr. 1637/98 af 20. juli 1998 om ændring af Rådets forordning (EØF) nr. 404/93 om den fælles markedsordning for bananer
  • In force
OJ L 210, 28.7.1998, p. 28–31 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 023 P. 304 - 307
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 023 P. 304 - 307
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 023 P. 304 - 307
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 023 P. 304 - 307
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 023 P. 304 - 307
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 023 P. 304 - 307
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 023 P. 304 - 307
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 023 P. 304 - 307
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 023 P. 304 - 307
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 025 P. 56 - 59
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 025 P. 56 - 59

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1998/1637/oj
Multilingual display
Text

31998R1637

Rådets forordning (EF) nr. 1637/98 af 20. juli 1998 om ændring af Rådets forordning (EØF) nr. 404/93 om den fælles markedsordning for bananer

EF-Tidende nr. L 210 af 28/07/1998 s. 0028 - 0031


RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1637/98 af 20. juli 1998 om ændring af Rådets forordning (EØF) nr. 404/93 om den fælles markedsordning for bananer

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 43,

under henvisning til forslag fra Kommissionen (1),

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet (2),

under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale Udvalg (3), og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Der bør foretages en række ændringer af den ordning for samhandelen med tredjelande, der findes i afsnit IV i forordning (EØF) nr. 404/93 (4);

(2) Fællesskabets internationale forpligtelser under Verdenshandelsorganisationen (WTO), og over for medundertegnerne af fjerde AVS/EF-konvention, bør overholdes, samtidig med at gennemførelsen af målsætningerne for den fælles markedsordning for bananer sikres;

(3) et basistoldkontingent på 2 200 000 tons til en nedsat toldsats på 75 ECU pr. ton er bundet i WTO;

(4) den forbrugsstigning, som er en følge af Fællesskabets udvidelse, gør det berettiget at åbne et autonomt kontingent på 353 000 tons; for dette autonome kontingent bør den toldsats, der gælder ud over førnævnte bundne toldkontingent, nedsættes til 75 ECU pr. ton; nødvendigheden af at sikre en tilstrækkelig forsyning af Fællesskabet gør denne nedsættelse berettiget;

(5) for traditionelle AVS-bananer bevarer den samlede mængde på 857 700 tons, som kan indføres til nultold, adgang til fællesskabsmarkedet, for så vidt angår de lande, der leverer de traditionelle mængder efter bestemmelserne i protokol nr. 5, der er knyttet som bilag til fjerde AVS/EF-konvention, samt efter WTO-reglerne;

(6) under hensyn til forpligtelserne i medfør af fjerde AVS/EF-konvention, særlig artikel 168 og til, at det er nødvendigt at sikre passende konkurrencevilkår for ikke-traditionelle AVS-bananer, vil anvendelse på indførsel af disse bananer af en præference på 200 ECU gøre det muligt at opretholde de pågældende handelsstrømme inden for rammerne af den nye importordning, der indføres ved denne forordning;

(7) der bør anvendes et fælles kriterium til bestemmelse af, hvilke producentlande der har en væsentlig interesse i at levere bananer, for at der kan foretages en fordeling af toldkontingenterne, og - hvis situationen skulle opstå - af den traditionelle AVS-mængde; skulle det ikke være muligt at nå til en aftale med disse lande, skal Kommissionen, bistået af et udvalg bestående af repræsentanter for medlemsstaterne, have bemyndigelse til at foretage denne fordeling efter samme kriterium;

(8) der bør fastsættes bestemmelser, som gør det muligt at ændre størrelsen af det autonome toldkontingent, når en forsyningsprognose viser en stigning i Fællesskabets efterspørgsel; der bør ligeledes indføres bestemmelser, som gør det muligt at vedtage passende specifikke foranstaltninger, der kan løse de ekstraordinære problemer, som måtte berøre forsyningen af fællesskabsmarkedet;

(9) der bør efter en tilstrækkelig lang forsøgsperiode foretages en undersøgelse af, hvorledes anvendelsen af denne forordning fungerer;

(10) der bør derfor foretages relevante ændringer i afsnit IV i forordning (EØF) nr. 404/93 -

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

I forordning (EØF) nr. 404/93 foretages følgende ændringer:

1) Artikel 16-20 i afsnit IV affattes således:

»Artikel 16

Artikel 16-20 i dette afsnit gælder kun for friske bananer henhørende under KN-kode ex 0803 00 19.

I dette afsnit forstås ved:

1) »traditionel indførsel fra AVS-stater«: indførsel til Fællesskabet af bananer med oprindelse i de i bilaget nævnte leverandørstater inden for rammerne af 857 700 tons (nettovægt) om året; de således indførte bananer benævnes i det følgende »traditionelle AVS-bananer«

2) »ikke-traditionel indførsel fra AVS-stater«: indførsel til Fællesskabet af bananer med oprindelse i de AVS-stater, der ikke er omfattet af definitionen i nr. 1; de således indførte bananer benævnes i det følgende »ikke-traditionelle AVS-bananer«

3) »indførsel fra andre tredjelande end AVS-stater«: indførsel til Fællesskabet af bananer med oprindelse i andre tredjelande end AVS-stater; de således indførte bananer benævnes i det følgende »tredjelandsbananer«.

Artikel 17

Al indførsel af bananer til Fællesskabet kræver forelæggelse af en importlicens, der udstedes af medlemsstaterne til enhver part, der anmoder herom, uanset hvor i Fællesskabet den pågældende er etableret, med forbehold af de særlige bestemmelser, der er fastsat med henblik på gennemførelsen af artikel 18 og 19.

Importlicensen gælder i hele Fællesskabet. Medmindre der træffes undtagelsesbestemmelser efter proceduren i artikel 27, er licensudstedelsen betinget af, at der stilles sikkerhed for opfyldelsen af forpligtelserne til at gennemføre importen på de i denne forordning fastsatte betingelser inden for licensens gyldighedsperiode. Sikkerheden fortabes helt eller delvis, hvis transaktionen ikke eller kun delvis har fundet sted inden for nævnte frist, undtagen i tilfælde af force majeure.

Artikel 18

1. Der åbnes hvert år et toldkontingent på 2,2 mio. tons nettovægt for indførsel af tredjelandsbananer og ikke-traditionelle AVS-bananer.

Inden for rammerne af dette toldkontingent opkræves der en told på 75 ECU pr. ton for indførsel af tredjelandsbananer, og ikke-traditionelle AVS-bananer pålægges nultold.

2. Der åbnes hvert år et tillægstoldkontingent på 353 000 tons nettovægt for indførsel af tredjelandsbananer og ikke-traditionelle AVS-bananer.

Inden for rammerne af dette toldkontingent opkræves der en told på 75 ECU pr. ton for indførsel af tredjelandsbananer, medens indførsel af ikke-traditionelle AVS-bananer skal være toldfri.

3. Indførsel af traditionelle AVS-bananer pålægges nultold.

4. Hvis der ikke med rimelighed kan findes en aftale med alle de kontraherende parter i WTO, som har en væsentlig interesse i at levere bananer, kan Kommissionen efter proceduren i artikel 27 fordele de toldkontingenter, der er fastsat i stk. 1 og 2, samt den traditionelle AVS-mængde mellem de leverandørlande, der har en væsentlig interesse i denne levering.

5. Uanset artikel 15 opkræves der for ikke-traditionelle AVS-bananer, der indføres uden for de toldkontingenter, som er nævnt i stk. 1 og 2, en told pr. ton, der svarer til den i artikel 15 nævnte told, med fradrag af 200 ECU.

6. De toldbeløb, der er fastsat i denne artikel, omregnes til national valuta ved hjælp af den kurs, der anvendes for de pågældende produkter i forbindelse med den fælles toldtarif.

7. Det tillægstoldkontingent, der er fastsat i stk. 2, kan forhøjes, når efterspørgslen i Fællesskabet stiger, på grundlag af en prognose for produktion, forbrug samt indførsler og udførsler.

Fastsættelsen af, hvilke elementer der indgår i prognosen, dennes vedtagelse samt forhøjelsen af tillægstoldkontingentet sker efter proceduren i artikel 27.

8. Hvis det som følge af ekstraordinære problemer, der påvirker vilkårene for produktion og indførsel, viser sig nødvendigt af hensyn til forsyningen af fællesskabsmarkedet, kan Kommissionen træffe de fornødne særlige foranstaltninger efter proceduren i artikel 27.

I sådanne tilfælde kan det tillægstoldkontingent, der er fastsat i stk. 2, tilpasses på basis af den i stk. 7 omhandlede prognose. De særlige foranstaltninger kan fravige de bestemmelser, der er vedtaget i henhold til artikel 19, stk. 1. De skal undgå enhver forskelsbehandling på grundlag af forsyningernes oprindelse.

9. De mængder tredjelandsbananer, traditionelle AVS-bananer og ikke-traditionelle AVS-bananer, der genudføres fra Fællesskabet, afskrives ikke på de tilsvarende toldkontingenter.

Artikel 19

1. De i artikel 18, stk. 1 og 2, omhandlede toldkontingenter samt indførslen af traditionelle AVS-bananer forvaltes efter en metode, der er baseret på hensyntagen til de traditionelle samhandelsstrømme (metoden med »traditionelle importører over for nytilkomne«).

Kommissionen vedtager de fornødne gennemførelsesbestemmelser efter proceduren i artikel 27.

Om nødvendigt kan der også benyttes andre egnede metoder.

2. Hvis det er hensigtsmæssigt, skal den anvendte forvaltningsmetode tage hensyn til forsyningsbehovet på Fællesskabets marked og kravet om opretholdelse af ligevægten på dette marked.

Artikel 20

Kommissionen vedtager gennemførelsesbestemmelserne til dette afsnit efter proceduren i artikel 27. De omfatter bl.a. følgende:

a) bestemmelser, der garanterer produktets art, herkomst og oprindelse

b) bestemmelser vedrørende anerkendelsen af dokumenter, der gør det muligt af efterprøve de i litra a) omhandlede garantier

c) betingelser for udstedelse af importlicenser og for disses gyldighedsperiode

d) specifikke foranstaltninger, der i givet fald er nødvendige for at sikre overgangen fra den importordning, der anvendtes fra den 1. juli 1993, til ordningerne i dette afsnit

e) foranstaltninger, der er nødvendige for at sikre overholdelsen af de forpligtelser, der følger af de aftaler, Fællesskabet har indgået i overensstemmelse med traktatens artikel 228.«

2) Artikel 32 affattes således:

»Artikel 32

1. Senest den 31. december 2004 forelægger Kommissionen Europa-Parlamentet og Rådet en rapport, eventuelt ledsaget af forslag, om anvendelsen af denne forordning og om mulige alternativer navnlig for så vidt angår importordninger.

2. Rapporten skal navnlig indeholde en analyse af udviklingen i handelsstrømmene for EF-bananer, AVS-bananer og tredjelandsbananer og en vurdering af, hvorledes importordningerne har fungeret. I denne sammenhæng tages der særligt hensyn til, i hvor høj grad de mest følsomme AVS-leverandører har været i stand til at fastholde deres stilling på Fællesskabets marked.«

3) Artikel 15a udgår.

4) Bilaget erstattes af bilaget til denne forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

Den anvendes fra den 1. januar 1999.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 20. juli 1998.

På Rådets vegne

W. MOLTERER

Formand

(1) EFT C 75 af 11. 3. 1998, s. 6.

(2) EFT C 210 af 6. 7. 1998.

(3) EFT C 235 af 27. 7. 1998.

(4) EFT L 47 af 25. 2. 1993, s. 1. Forordningen er senest ændret ved forordning (EF) nr. 3290/94 (EFT L 349 af 31. 12. 1994, s. 105)

BILAG

»BILAG

Traditionel indførsel fra AVS-staterne

Indførsel med oprindelse i følgende leverandørstater inden for rammerne af 857 700 tons (nettovægt) om året:

Côte d'Ivoire

Cameroun

Surinam

Somalia

Jamaica

Saint Lucia

Saint Vincent og Grenadinerne

Dominica

Belize

Kap Verde

Grenade

Madagaskar.«

Top