Help Print this page 

Document 31998D0181

Title and reference
98/181/EF, EKSF, Euratom: Rådets og Kommissionens afgørelse af 23. september 1997 om De Europæiske Fællesskabers indgåelse af energichartertraktaten og energicharterprotokollen om energieffektivitet og de hermed forbundne miljøaspekter
  • In force
OJ L 69, 9.3.1998, p. 1–116 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 12 Volume 002 P. 24 - 26
Special edition in Estonian: Chapter 12 Volume 002 P. 24 - 26
Special edition in Latvian: Chapter 12 Volume 002 P. 24 - 26
Special edition in Lithuanian: Chapter 12 Volume 002 P. 24 - 26
Special edition in Hungarian Chapter 12 Volume 002 P. 24 - 26
Special edition in Maltese: Chapter 12 Volume 002 P. 24 - 26
Special edition in Polish: Chapter 12 Volume 002 P. 24 - 26
Special edition in Slovak: Chapter 12 Volume 002 P. 24 - 26
Special edition in Slovene: Chapter 12 Volume 002 P. 24 - 26
Special edition in Bulgarian: Chapter 12 Volume 001 P. 253 - 255
Special edition in Romanian: Chapter 12 Volume 001 P. 253 - 255
Special edition in Croatian: Chapter 12 Volume 002 P. 149 - 151

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1998/181/oj
Multilingual display
Text

31998D0181

98/181/EF, EKSF, Euratom: Rådets og Kommissionens afgørelse af 23. september 1997 om De Europæiske Fællesskabers indgåelse af energichartertraktaten og energicharterprotokollen om energieffektivitet og de hermed forbundne miljøaspekter

EF-Tidende nr. L 069 af 09/03/1998 s. 0001 - 0116


RÅDETS OG KOMMISSIONENS AFGØRELSE af 23. september 1997 om De Europæiske Fællesskabers indgåelse af energichartertraktaten og energicharterprotokollen om energieffektivitet og de hermed forbundne miljøaspekter (1) (98/181/EF, EKSF, Euratom)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION

og

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Kul- og Stålfællesskab, særlig artikel 95,

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 54, stk. 2, artikel 57, stk. 2, sidste punktum, artikel 66, artikel 73 C, stk. 2, artikel 87, 99, 100 A, 113, artikel 130 S, stk. 1, og artikel 235 sammenholdt med artikel 228, stk. 2, andet punktum, og stk. 3, andet afsnit,

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab, særlig artikel 101, stk. 2,

under henvisning til udtalelse fra Det Rådgivende Udvalg nedsat ved traktaten om oprettelse af Det Europæiske Kul- og Stålfællesskab,

under henvisning til forslag fra Kommissionen,

under henvisning til samstemmende udtalelse fra Rådet i medfør af artikel 95 i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Kul- og Stålfællesskab,

under henvisning til samstemmende udtalelse fra Europa-Parlamentet (2),

under henvisning til Rådets godkendelse i henhold til artikel 101 i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab, og

ud fra følgende betragtninger:

Det europæiske energicharter blev den 17. december 1991 undertegnet af De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater;

De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater undertegnede den 17. december 1994 energichartertraktaten og energicharterprotokollen om energieffektivitet og de hermed forbundne miljøaspekter med henblik på at skabe en sikker og bindende, international juridisk ramme om de principper og mål, der er fastsat i dette charter;

De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater har anvendt energichartertraktaten midlertidigt fra datoen for dens undertegnelse i henhold til Rådets afgørelse 94/998/EF (3) og 94/1067/Euratom (4);

energichartertraktatens mål og principper er af væsentlig betydning for Europas fremtid, i og med de gør det muligt for landene i Samfundet af Uafhængige Stater og de central- og østeuropæiske lande at udvikle deres energipotentiel og bidrager til at øge forsyningssikkerheden;

målene og principperne i energicharterprotokollen bidrager til at styrke miljøbeskyttelsen især ved at fremme energieffektiviteten;

det er nødvendigt at konsolidere De Europæiske Fællesskabers initiativ og centrale rolle ved at sikre, at de kan deltage fuldt ud i gennemførelsen af energichartertraktaten og energicharterprotokollen;

indgåelsen af energichartertraktaten og energicharterprotokollen vil medvirke til at virkeliggøre De Europæiske Fællesskabers mål;

det er nødvendigt at benytte artikel 73 C, stk. 2, i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab som retsgrundlag for denne afgørelse, eftersom energichartertraktaten pålægger De Europæiske Fællesskaber visse forpligtelser med hensyn til kapitalbevægelser og betalingsoverførsler mellem Fællesskaberne og de tredjelande, der er kontraherende parter i energichartertraktaten;

energichartertraktaten kan berøre retsakter, der er baseret på artikel 235 i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab; sidstnævnte traktat indeholder ikke anden hjemmel til opfyldelse af de samarbejdsforpligtelser på energiområdet, som energichartertraktaten medfører, end artikel 235;

De Europæiske Fællesskaber bør godkende energichartertraktaten og energicharterprotokollen;

for at sikre at De Europæiske Fællesskaber optræder samlet udadtil, både for så vidt angår indgåelsesproceduren og opfyldelsen af de forpligtelser, som De Europæiske Fællesskaber og medlemsstaterne har påtaget sig, bør der fastsættes passende bestemmelser om samordning; det bør i den forbindelse sikres, at denne afgørelse deponeres hos Den Portugisiske Republiks regering samtidig med medlemsstaternes ratifikationsinstrumenter; af samme årsag bør De Europæiske Fællesskaber og medlemsstaterne samordne deres holdning med henblik på de beslutninger, den ved energichartertraktaten oprettede energicharterkonference skal træffe på områder, hvor kompetencen er delt;

energicharterkonferencen har selvstændig beslutningsmyndighed; der bør derfor fastlægges passende retningslinjer for De Europæiske Fællesskabers holdning i dette organ;

disse retningslinjer bør være enkle, således at De Europæiske Fællesskaber kan deltage effektivt i nævnte konference;

med hensyn til de af ovennævnte konferences beslutninger, som kræver vedtagelse eller ændring af fællesskabslovgivning, træffer Rådet og Kommissionen afgørelse i overensstemmelse med reglerne i artikel 228, stk. 1 og 2, i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab;

når beslutninger, som skal træffes af energicharterkonferencen, vedrører områder, hvor der er blandet kompetence, samarbejder De Europæiske Fællesskaber og medlemsstaterne med henblik på at nå til en fælles holdning i overensstemmelse med De Europæiske Fællesskabers Domstols retspraksis -

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

Energichartertraktaten og energicharterprotokollen om energieffektivitet og de hermed forbundne miljøaspekter, i det følgende benævnt »energicharterprotokollen«, godkendes herved på vegne af Det Europæiske Kul- og Stålfællesskab, Det Europæiske Fællesskab og Det Europæiske Atomenergifællesskab.

Teksten til energichartertraktaten og energicharterprotokollen er knyttet til denne afgørelse (5*).

Artikel 2

Formanden for Rådet deponerer på Det Europæiske Fællesskabs vegne instrumentet vedrørende godkendelse af energichartertraktaten og energicharterprotokollen hos Den Portugisiske Republiks regering i overensstemmelse med artikel 39 og 49 i energichartertraktaten og artikel 15 og 21 i energicharterprotokollen. Formanden for Kommissionen deponerer på samme måde godkendelsesinstrumenterne på vegne af Det Europæiske Kul- og Stålfællesskab og Det Europæiske Atomenergifællesskab.

Formanden for Rådet og formanden for Kommissionen, der handler på vegne af henholdsvis Det Europæiske Fællesskab og Det Europæiske Kul- og Stålfællesskab og Det Europæiske Atomenergifællesskab, samordner deponeringen med medlemsstaterne, så alle godkendelsesinstrumenter så vidt muligt deponeres samtidig.

Artikel 3

1. Det Europæiske Fællesskabs holdning på den ved energichartertraktaten oprettede energicharterkonference med hensyn til de af denne konferences beslutninger, som kræver indførelse eller ændring af fællesskabslovgivning, fastlægges af Rådet, der med forbehold af stk. 3 træffer afgørelse i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab.

Rådet træffer afgørelse med kvalificeret flertal. Rådet træffer imidlertid afgørelse med enstemmighed, hvis en beslutning truffet på nævnte konference vedrører et område, hvor der kræves enstemmighed for vedtagelse af interne fællesskabsbestemmelser.

2. I andre tilfælde fastlægges Det Europæiske Fællesskabs holdning af Rådet.

3. Med hensyn til sager, der er omfattet af stk. 1, holder Rådet og Kommissionen fuldt ud og regelmæssigt Europa-Parlamentet orienteret og giver det lejlighed til at udtale sig om Fællesskabets holdning på den i stk. 1 nævnte konference.

Med hensyn til de beslutninger, nævnte konference træffer i henhold til artikel 34, stk. 7, i energichartertraktaten, hører Rådet Europa-Parlamentet, eller dettes samstemmende udtalelse kræves, inden Rådet træffer afgørelse på de vilkår, der er fastsat i artikel 228, stk. 3, i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab.

4. Kommissionen fastlægger den holdning, Det Europæiske Kul- og Stålfællesskab skal indtage, efter samtykke fra Rådet, som træffer afgørelse med kvalificeret flertal eller med enstemmighed alt efter emneområdet.

5. Kommissionen fastlægger den holdning, Det Europæiske Atomenergifællesskab skal indtage, efter samtykke fra Rådet, som træffer afgørelse med kvalificeret flertal.

Artikel 4

Denne afgørelse offentliggøres i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 23. september 1997.

På Rådets vegne

H. WIJERS

Formand

På Kommissionens vegne

J. SANTER

Formand

(1) Afgørelsen om indgåelse af energichartertraktaten på Det Europæiske Fællesskabs vegne er vedtaget af Rådet den 27. maj 1997.

(2) EFT C 85 af 17.3.1997.

(3) EFT L 380 af 31.12.1994, s. 1.

(4) EFT L 380 af 31.12.1994, s. 113.

(5*) Jf. dok. 10542/94.

Top