Help Print this page 

Document 31997R2519

Title and reference
Kommissionens forordning (EF) nr. 2519/97 af 16. december 1997 om almindelige bestemmelser for tilvejebringelse af produkter, der i henhold til Rådets forordning (EF) nr. 1292/96 skal leveres som led i Fællesskabets fødevarehjælp
  • In force
OJ L 346, 17.12.1997, p. 23–40 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 027 P. 34 - 51
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 027 P. 34 - 51
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 027 P. 34 - 51
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 027 P. 34 - 51
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 027 P. 34 - 51
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 027 P. 34 - 51
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 027 P. 34 - 51
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 027 P. 34 - 51
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 027 P. 34 - 51
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 016 P. 29 - 46
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 016 P. 29 - 46
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 033 P. 55 - 72

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1997/2519/oj
Multilingual display
Text

31997R2519

Kommissionens forordning (EF) nr. 2519/97 af 16. december 1997 om almindelige bestemmelser for tilvejebringelse af produkter, der i henhold til Rådets forordning (EF) nr. 1292/96 skal leveres som led i Fællesskabets fødevarehjælp

EF-Tidende nr. L 346 af 17/12/1997 s. 0023 - 0040


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2519/97 af 16. december 1997 om almindelige bestemmelser for tilvejebringelse af produkter, der i henhold til Rådets forordning (EF) nr. 1292/96 skal leveres som led i Fællesskabets fødevarehjælp

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1292/96 af 27. juni 1996 om fødevarehjælpspolitik og fødevarehjælpsforvaltning og om særlige aktioner til støtte for fødevaresikkerheden (1), særlig artikel 22, og

ud fra følgende betragtninger:

Kommissionens forordning (EØF) nr. 2200/87 af 8. juli 1987 om almindelige bestemmelser for tilvejebringelse i Fællesskabet af produkter, der skal leveres som led i Fællesskabets fødevarehjælp (2), ændret ved forordning (EØF) nr. 790/91 (3), bør ændres på baggrund af de indhøstede erfaringer; af hensyn til klarheden bør nævnte forordning nyaffattes;

betydningen af, at de forskellige erhvervsdrivende har lige adgang til leveringerne, bør på ny bekræftes; udbudsproceduren sikrer i den henseende de samme garantier som en licitationsprocedure;

bestemmelserne bør omfatte tilvejebringelse af produkter uden for Fællesskabet; det bør i den forbindelse anføres, at der som følge af de særlige forpligtelser eller undtagelser fra sædvanlig handelspraksis som hovedregel ikke henvises til Incoterms;

der bør åbnes mulighed for at overdrage køb såvel inden for som uden for Fællesskabet af de produkter, der skal leveres, til internationale og ikke-statslige organisationer, som selv begunstiges af bistanden;

der bør åbnes mulighed for at bemyndige en virksomhed eller et firma til helt eller delvis at gennemføre fødevarehjælpsaktioner;

der bør åbnes mulighed for under visse særlige omstændigheder at benytte proceduren med underhåndsaftaler;

det er med henblik på de nye modtagere af fødevarehjælp, særlig landene i Kaukasus og Centralasien, nødvendigt at produkter kan leveres frit bestemmelsessted udelukkende over land;

for visse organer, der modtager fødevarehjælp, kan levering ab fabrik eller frit fragtfører være hensigtsmæssig;

procedurerne for tilvejebringelse bør gøres så fleksible som muligt for at kunne dække alle de forskellige vilkår, hvorunder Fællesskabets fødevarehjælp skal ydes;

de i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Udvalget for Fødevaresikkerhed og Fødevarehjælp -

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

KAPITEL I

Almindelige bestemmelser

Artikel 1

1. Når det med henblik på iværksættelsen af en fællesskabsaktion i henhold til forordning (EF) nr. 1292/96 besluttes at tilvejebringe produkter, anvendes de i denne forordning fastsatte bestemmelser.

2. Nærværende forordning finder anvendelse på leveringer, der foretages:

- ab fabrik eller frit fragtfører

- frit afskibningshavn

- frit lossehavn

- frit bestemmelsessted.

3. Når købene foretages i selve modtagerlandene, kan Kommissionen vedtage særlige bestemmelser, som fastsættes i den i artikel 6 omhandlede udbudsbekendtgørelse, for at tage hensyn til sædvane i landene og blandt deres erhvervsdrivende.

Artikel 2

1. Deltagelse i de i denne forordning omhandlede udbud er åben på lige vilkår for enhver fysisk og juridisk person, i det følgende benævnt »virksomhed«,

- inden for Fællesskabet, som omhandlet i traktatens artikel 58

- med særligt tilhørsforhold til en medlemsstat, men etableret uden for Fællesskabet, eller ethvert rederi, der er etableret uden for Fællesskabet, men kontrolleres af statsborgere fra en medlemsstat, dersom dets skibe er registreret i den pågældende medlemsstat i overensstemmelse med dennes lovgivning

- i et modtagerland, som er anført i bilaget til forordning (EF) nr. 1292/96

- i det land, hvor produkterne tilvejebringes, på de betingelser, der er fastsat i artikel 11 og 17 i forordning (EF) nr. 1292/96.

2. Kommissionen kan beslutte midlertidigt eller endeligt at indskrænke virksomheders adgang til deltagelse i udbuddene, hvis det konstateres, at de har gjort sig skyldige i et alvorligt brud på en af deres forpligtelser i forbindelse med gennemførelsen af en fødevarehjælpsaktion eller en anden foranstaltning, som finansieres af Fællesskabet.

Artikel 3

1. Kommissionen kan bemyndige de internationale og ikke-statslige organisationer, som modtager fællesskabsbistanden, til selv at indkøbe de produkter, der skal leveres som fødevarehjælp, og at tilvejebringe dem. I så fald fastsætter Kommissionen de bestemmelser og betingelser, der skal være gældende i forbindelse dermed.

2. Kommissionen kan helt eller delvis overdrage tilvejebringelsen af produkterne i forbindelse med fællesskabsbistanden til en virksomhed eller et organ, der er bemyndiget dertil. I så fald fastsætter Kommissionen de bestemmelser og betingelser, der skal gælde for denne bemyndigelse.

3. Kommissionen fastsætter de bestemmelser og betingelser, som er omhandlet i stk. 1 og 2, i overensstemmelse med de bestemmelser, som er fastsat i artikel 22 i forordning (EF) nr. 1292/96, og bestemmelserne i nærværende forordning.

Artikel 4

1. Alt efter de betingelser, der fastsættes for hver levering, skal det produkt, som skal leveres, købes i Fællesskabet, i modtagerlandet eller i et udviklingsland, som er opført i bilaget til forordning (EF) nr. 1292/96, og som om muligt tilhører samme geografiske region, i overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 11 i nævnte forordning.

2. Undtagelsesvis kan købet i overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 11, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1292/96 foretages på markedet i et andet land end de i stk. 1 fastsatte.

3. Hvis købet foretages i Fællesskabet, kan produktet indkøbes på markedet eller hos et interventionsorgan, der er nævnt i udbudsbekendtgørelsen, eller fremstilles på grundlag af et produkt, der er indkøbt hos et sådant organ. Hvis købet foretages hos et interventionsorgan, sker det som led i et salg til fast pris i overensstemmelse med de gældende fællesskabsbestemmelser på landbrugsområdet.

4. Hvis købet foretages uden for Fællesskabet, kan Kommissionen fastsætte oprindelseslandet for de produkter, der skal leveres som led i en særlig aktion.

Artikel 5

Egenskaberne ved de produkter, der skal tilvejebringes, og kravene med hensyn til emballering og mærkning offentliggøres i De Europæiske Fællesskabers Tidende, serie C, med forbehold af de særlige bestemmelser, som Kommissionen måtte fastsætte og anføre i udbudsbekendtgørelsen.

KAPITEL II

Procedurer for indgåelse af kontrakter

Artikel 6

1. Leveringen tildeles efter en af følgende metoder:

a) offentligt udbud

b) begrænset udbud

c) underhåndsaftale.

2. I tilfælde af offentligt udbud offentliggøres en udbudsbekendtgørelse i overensstemmelse med bilag I i De Europæiske Fællesskabers Tidende mindst femten dage før udløbet af fristen for indgivelse af bud.

3. I tilfælde af begrænset udbud sendes en udbudsbekendtgørelse til mindst tre virksomheder pr. brev eller skriftlig telekommunikation.

Hvis produkterne tilvejebringes i Fællesskabet, udvælges de virksomheder, som opfordres til at deltage, blandt dem, der har deltaget i de i stk. 2 omhandlede udbud.

Hvis produkterne tilvejebringes uden for Fællesskabet, er de virksomheder, der opfordres til at deltage, dem, som er registreret i dette øjemed hos Kommissionens tjenestegrene.

Der kan afholdes begrænset udbud i følgende tilfælde:

a) tilvejebringelse uden for Fællesskabet

b) levering som led i en afgørelse om tildeling truffet i henhold til artikel 24, stk. 1, litra a), i forordning (EF) nr. 1292/96

c) levering, hvorom der er truffet afgørelse efter opsigelse af en tidligere leveringskontrakt

d) levering, der er blevet hastende, efter at afgørelsen om tildeling er truffet.

4. I tilfælde af underhåndsaftale opfordres en enkelt virksomhed til at fremlægge et tilbud.

Der kan indgås underhåndsaftale, hvis de særlige omstændigheder ved en levering gør dette berettiget, bl.a. hvis der er tale om en forsøgsvis levering.

5. Udbuddet kan vedrøre levering enten af en bestemt mængde eller af maksimal mængde af et givet produkt for et bestemt pengebeløb.

6. Et enkelt udbud kan omfatte levering af flere partier. Et parti kan opdeles på flere delpartier eller vedrøre flere aktionsnumre.

Artikel 7

1. De bydende deltager i udbuddet enten ved i anbefalet brev at indsende et skriftligt bud til den i udbudsbekendtgørelsen anførte tjenestegren ved Kommissionen eller ved mod kvittering for modtagelse at indlevere et skriftligt bud til den pågældende tjenestegren. Buddene skal indgives i en kuvert, der bærer påskriften »Fødevarehjælp« samt referencen for det pågældende udbud. Denne kuvert skal være forseglet og anbragt i en anden kuvert forsynet med den i bekendtgørelsen nævnte adresse.

Buddene kan ligeledes fremsendes pr. skriftlig telekommunikation til de kaldenumre, der er anført i udbudsbekendtgørelsen. Den bydende kan ikke som begrundelse for, at fristen for fremsendelse af bud ikke er overholdt, påberåbe sig, at kaldenumrene har været optaget.

Buddene skal i deres helhed være indgivet eller indleveret inden udløbet af den frist, der er fastsat i udbudsbekendtgørelsen.

2. Der skal indgives et særskilt bud for hvert parti. Buddet er kun gyldigt, hvis det omfatter et helt parti. Hvis et parti er opdelt på flere delpartier, fastlægges buddet som et gennemsnit.

Hvis udbuddet omfatter levering af flere partier, indgives der et særskilt bud pr. parti. Den bydende er ikke forpligtet til at fremlægge et bud for alle partierne.

Buddene indgives efter modellen i bilag II.A på grundlag af de detaljerede oplysninger i bilag II.B.

3. Buddet skal indeholde en angivelse af:

a) den bydendes navn og adresse

b) referencerne for udbuddet og partiet samt aktionsnummeret

c) partiets nettovægt eller i henhold til litra e) det bestemte pengebeløb, som udbuddet vedrører

d) den budsum, udtrykt i ecu pr. metrisk ton nettoprodukt eller i en anden i udbudsbekendtgørelsen fastsat måleenhed, til hvilken den bydende forpligter sig til at gennemføre leveringen på de fastsatte betingelser, såfremt litra e) ikke finder anvendelse

e) den tilbudte nettomængde, dersom udbuddet vedrører levering af den størst mulige mængde af det givne produkt for et bestemt pengebeløb.

Budsummen fastsættes under hensyntagen til dels de i artikel 4 omhandlede betingelser for tilvejebringelsen, der er fastsat for den pågældende levering, dels eksportrestitutionen eller -afgiften samt de andre udligningsbeløb, der er fastsat i bestemmelserne om samhandel med landbrugsprodukter.

Det kan i udbudsbekendtgørelsen fastsættes, at buddet skal omfatte de nævnte restitutionsbeløb eller andre beløb.

Litra e), andet og tredje afsnit, finder tilsvarende anvendelse.

4. Der skal i buddet angives højst to lasteadresser, hvis der er tale om levering ab fabrik eller frit bestemmelsessted udelukkende over land, jf. i øvrigt stk. 3. Hvis der er tale om levering frit fragtfører, anføres lasteadressen i udbudsbekendtgørelsen; Kommissionen vil kun benytte sig af dette leveringsstadium under særligt begrundede omstændigheder.

5. Der skal i buddet angives en enkelt afskibningshavn, hvis der er tale om levering frit lossehavn eller frit bestemmelsessted ad søvejen, jf. i øvrigt stk. 3. Der kan dog i buddet angives to havne, såfremt hele lastningen af skibet ikke kan foregå i den første havn som følge af dennes struktur, men må afsluttes med samme skib i den anden havn.

6. Der skal i buddet angives en enkelt havn, som er åben for søgående skibe, og som muliggør levering på de fastsatte betingelser, hvis der er tale om levering frit afskibningshavn, jf. i øvrigt stk. 3. Der kan dog i buddet angives to havne, hvis partiet er opdelt på flere delpartier med forskellige bestemmelsessteder.

For leveringer, der ikke overstiger 3 000 tons netto pr. parti med et enkelt bestemmelsessted, vælges udskibningshavnen på grundlag af muligheden for søforbindelse - med højst én omladning i en havn uden for Fællesskabet - med bestemmelseslandet med fragtskib i linjefart eller som dellast i den fastsatte leveringsperiode. I så fald er buddet kun gyldigt, hvis det ledsages af en erklæring fra et rederi eller dets agent om, at der findes en sådan forbindelse.

For leveringer af forarbejdede produkter, herunder ris, kan den nævnte søforbindelse, såfremt produktet tilvejebringes i Fællesskabet, omfatte en omladning i en anden europæisk havn i Fællesskabet, som opfylder de ovenfor fastsatte betingelser; denne havn skal også være angivet i buddet. Omkostningerne ved omladningen bæres af leverandøren.

Under særlige omstændigheder kan afskibningshavnen fastsættes i udbudsbekendtgørelsen.

7. Hvis stk. 3, litra d), finder anvendelse, udformes buddet som følger:

a) Hvis der er tale om levering ab fabrik eller frit fragtfører, indgiver den bydende et enkelt bud, som omfatter alle omkostninger ved lastning og stuvning af produkterne i de transportmidler, som modtageren stiller til rådighed.

b) Hvis der er tale om levering frit afskibningshavn, afgiver den bydende et enkelt bud, som omfatter alle de omkostninger på leveringsstadiet, som er angivet i udbudsbekendtgørelsen.

c) Hvis der er tale om levering frit lossehavn, afgiver den bydende samtidig to bud:

i) det første vedrører det fastsatte leveringsstadium. Buddet skal indeholde særskilt angivelse af omkostningerne ved den egentlige søtransport

ii) det andet vedrører det alternative leveringsstadium frit afskibningshavn, som er angivet i udbudsbekendtgørelsen.

d) Hvis der er tale om levering frit bestemmelsessted ad søvejen, afgiver den bydende samtidig to bud:

i) det første vedrører det fastsatte leveringsstadium. Buddet skal indeholde særskilt angivelse af omkostningerne ved dels den oversøiske landtransport, dels den egentlige søtransport

ii) det andet vedrører det alternative leveringsstadium frit afskibningshavn, som er angivet i udbudsbekendtgørelsen.

e) Hvis der er tale om levering frit bestemmelsessted udelukkende over land, afgiver den bydende samtidig to bud:

i) det første vedrører det fastsatte leveringsstadium. Buddet skal indeholde særskilt angivelse af omkostningerne ved den egentlige landtransport

ii) det andet vedrører det alternative leveringsstadium ab fabrik.

8. Hvis stk. 3, litra e), finder anvendelse, præciseres det i udbudsbekendtgørelsen, hvorledes buddet skal udformes.

9. Buddet er kun gyldigt, hvis det ledsages af et bevis for, at den i artikel 8 omhandlede sikkerhed er stillet. Sikkerheden meddeles på de i stk. 1 i nærværende artikel nævnte betingelser. Det er ikke tilladt blot at henvise til en sikkerhed, der er stillet i forbindelse med et parti af samme art ved et tidligere udbud.

10. Et bud, der ikke indgives i overensstemmelse med denne artikel, eller som indeholder forbehold eller andre betingelser end dem, der er fastsat for udbuddet, er ikke gyldigt.

11. Et bud kan hverken ændres eller trækkes tilbage efter modtagelsen deraf, undtagen i det i artikel 9, stk. 4, omhandlede tilfælde.

Artikel 8

For hvert helt parti stilles en udbudssikkerhed udtrykt i ecu. Sikkerhedens størrelse fastsættes i udbudsbekendtgørelsen. Gyldighedsperioden skal være på mindst én måned og skal kunne fornyes på Kommissionens begæring. Det skal udtrykkelig fremgå af sikkerheden, at den stilles i henhold til denne artikel, og den skal indeholde de i artikel 7, stk. 3, litra a) og b), omhandlede oplysninger. Et enkelt dokument kan omfatte sikkerhederne vedrørende flere partier, forudsat at beløbene for de enkelte partier er angivet særskilt.

Sikkerheden stilles til fordel for Kommissionen i form af en garanti, der udstedes af et af en medlemsstat godkendt pengeinstitut. Hvis produktet tilvejebringes uden for Fællesskabet, kan sikkerheden stilles af et pengeinstitut, der er beliggende uden for Fællesskabet og er accepteret af Kommissionen. Sikkerheden skal være uigenkaldelig og kunne indløses ved første begæring. Sikkerheden kan kun frigives på foranledning af Kommissionen. Sikkerheden frigives eller fortabes som fastsat i artikel 22. Der udstedes ikke nogen kvittering.

Hvis produktet tilvejebringes i selve det land, der modtager fødevarehjælpen, kan Kommissionen i udbudsbekendtgørelsen fastsætte andre bestemmelser vedrørende sikkerheden under hensyn til sædvane i landet.

Artikel 9

1. Tilslag om levering gives inden for en frist på højst tre arbejdsdage for køb i Fællesskabet og fire arbejdsdage for køb uden for Fællesskabet, regnet fra udløbet af fristen for indgivelse af bud, til den bydende, der har indgivet det laveste bud under overholdelse af samtlige betingelser i udbuddet, herunder egenskaberne ved de produkter, der skal tilvejebringes, i det følgende benævnt »leverandøren«.

2. Indgiver flere bydende enslydende bud, og viser disse sig at være de laveste, gives tilslaget om levering ved lodtrækning.

3. Når der er tale om en levering frit lossehavn eller frit bestemmelsessted, kan der til trods herfor gives tilslag om levering på det alternative stadium, som er fastsat i udbudsbekendtgørelsen dvs. enten frit afskibningshavn eller ab fabrik.

4. Når der er givet tilslag om leveringen, sendes der inden for den i stk. 1 nævnte frist pr. brev eller skriftlig telekommunikation en meddelelse om tilslaget til leverandøren samt til de bydende, hvis bud ikke er antaget. Hvis meddelelsen om tilslaget sendes til leverandøren efter udløbet af denne frist, er leverandøren berettiget til at trække sit bud tilbage den første derpå følgende arbejdsdag.

5. Udbudsbekendtgørelsen vedrørende ethvert udbud indeholder to forskellige frister for indgivelse af bud. Hvis tilslaget om levering ikke gives ved udløbet af den første frist, kan Kommissionen udsætte tilslaget på grundlag af den anden frist for indgivelse. De bydende underrettes herom pr. brev eller skriftlig telekommunikation inden for den i stk. 1 nævnte frist.

Der kan i givet fald i forbindelse med den anden frist for indgivelse fastsættes nye betingelser for leveringen.

6. Kommissionen kan beslutte ikke at give noget tilslag ved udløbet af enten den første eller den anden frist for indgivelse af bud, navnlig hvis de indgivne bud ikke ligger inden for det prisinterval, der nominalt er fremherskende på markedet. Kommissionen er ikke forpligtet til at begrunde sin afgørelse. De bydende underrettes inden for den i stk. 1 nævnte frist pr. skriftlig telekommunikation om, at der ikke er givet noget tilslag.

7. Når produkterne tilvejebringes i Fællesskabet, offentliggøres resultaterne af udbuddene i De Europæiske Fællesskabers Tidende, serie C.

Resultaterne af de vigtigste udbud uden for Fællesskabet offentliggøres med jævne mellemrum i De Europæiske Fællesskabers Tidende, serie C.

KAPITEL III

Leverandørens forpligtelser og betingelser for levering af produkterne

Artikel 10

1. Leverandøren opfylder sine forpligtelser i overensstemmelse med de i udbudsbekendtgørelsen fastsatte betingelser samt under iagttagelse af de i denne forordning omhandlede forpligtelser, herunder de forpligtelser, der følger af buddet.

Leverandøren anses for at have kendskab til alle almindelige og særlige betingelser og have accepteret disse.

2. Som garanti for opfyldelsen af forpligtelserne tilstiller leverandøren senest ti arbejdsdage efter, at meddelelsen om tilslaget om levering er givet, Kommissionen en sikkerhed for leveringen. Denne sikkerhed, der udtrykkes i ecu, skal andrage 10 % af buddet pr. parti. Gyldighedsperioden for denne sikkerhed skal være på mindst ét år og skal kunne forlænges på Kommissionens begæring. Den stilles i overensstemmelse med artikel 8, andet og tredje stykke. Det skal i sikkerheden udtrykkelig nævnes, at den stilles i henhold til denne artikel, og den skal indeholde de i artikel 7, stk. 3, litra a) og b), omhandlede oplysninger. Desuden skal den indeholde oplysning om det land eller organ, som modtager bistanden.

3. Senest ti arbejdsdage efter meddelelsen om tilslaget om leveringen meddeler leverandøren skriftligt den i artikel 11 omhandlede virksomhed følgende oplysninger:

a) Navn og adresse på den virksomhed, som fremstiller, emballerer eller oplagrer de produkter, der skal leveres, med angivelse af de omtrentlige fremstillings- eller emballeringsdatoer.

Hvis der er tale om levering af et forarbejdet produkt, giver leverandøren mindst tre arbejdsdage i forvejen meddelelse om datoen for fremstillingens eller emballeringens påbegyndelse.

b) Navnet på dennes repræsentant på leveringsstedet.

4. De rettigheder og forpligtelser, der følger af tilslaget om leveringen, kan ikke overdrages.

Artikel 11

Ved tilslaget om leveringen meddeler Kommissionen leverandøren, hvilken virksomhed det vil blive pålagt at forestå den i artikel 16 omhandlede kontrol, udstedelsen af overensstemmelsesattesten, eventuelt udstedelsen af leveringsattesten og generelt koordinationen af samtlige aktiviteter i forbindelse med leveringen, i det følgende »kontrolorganet«.

Hvis der under leveringen opstår uenighed mellem kontrolorganet og leverandøren, træffer Kommissionen passende foranstaltninger.

Kommissionen kan udpege forskellige kontrolorganer for de forskellige etaper af leveringen.

Artikel 12

1. Ved levering ab fabrik eller frit fragtfører gælder stk. 2-8. Leveringsstadiet bestemmes i udbudsbekendtgørelsen.

2. Leverandøren aftaler skriftligt med modtageren eller dennes repræsentant - med kopi til kontrolorganet - den dato, på hvilken produkterne skal leveres på den i hans bud eller i udbudsbekendtgørelsen angivne lasteadresse. Kontrolorganet bidrager i enhver henseende til at bringe en sådan aftale i stand.

En opdeling af leveringen kan kun ske med modtagerens og Kommissionens samtykke. I så fald pålægger Kommissionen leverandøren ekstraomkostningerne ved kontrollen.

3. Leverandøren meddeler hurtigst muligt skriftligt kontrolorganet og Kommissionen, på hvilket tidspunkt og sted leveringen er aftalt, eller eventuelt at der ikke er indgået nogen aftale med modtageren. I sidstnævnte tilfælde skal der mindst ti dage inden udløbet af den i udbudsbekendtgørelsen fastsatte leveringsperiode gives meddelelse om, at der ikke er indgået nogen aftale, således at Kommissionen kan træffe passende foranstaltninger.

4. Leveringen skal være foretaget inden udløbet af den i udbudsbekendtgørelsen fastsatte periode. Hvis leveringen ikke kan ske inden dette tidspunkt, kan Kommissionen på modtagerens skriftlige begæring ledsaget af passende dokumentation forlænge den nævnte periode med den frist, der er nødvendig for leveringen, dog højst 30 dage. Leverandøren er forpligtet til at acceptere en sådan forlængelse.

Hvis leveringen af årsager, som ikke kan tilskrives leverandøren, ikke kan finde sted inden for den forlængede frist, kan leverandøren løses fra sine forpligtelser, hvis han anmoder derom.

5. Leveringen er foretaget, når alle produkterne faktisk er lastet og stuvet i de transportmidler, som er stillet til rådighed af modtageren.

6. Leverandøren bærer alle risici for produkterne, bl.a. for tab eller forringelse, indtil det tidspunkt, hvor leveringen er foretaget og fastslået af kontrolorganet i den i artikel 16 omhandlede endelige overensstemmelsesattest.

7. Leverandøren opfylder formaliteterne for opnåelse af eksportlicens og fortoldningsattest og bærer de dermed forbundne omkostninger og afgifter.

8. Hvis der konstateres uoverensstemmelser mellem de datoer og mængder, der er angivet i den i artikel 17 omhandlede overtagelsesattest og i den endelige overensstemmelsesattest, kan Kommissionen foretage yderligere undersøgelser, som kan føre til udstedelse af nye dokumenter.

Artikel 13

1. Ved levering frit afskibningshavn gælder stk. 2-8. Leveringsstadiet bestemmes i udbudsbekendtgørelsen.

2. Leverandøren aftaler skriftligt med modtageren eller dennes repræsentant - med kopi til kontrolorganet - den dato, på hvilken produkterne skal leveres i den i hans bud angivne afskibningshavn, samt anlægskaj og eventuelt skibets lastetempo. Kontrolorganet bidrager i enhver henseende til at bringe en sådan aftale i stand. Hvis der ikke foreligger en sådan aftale, træffer Kommissionen egnede foranstaltninger på grundlag af en rapport fra kontrolorganet.

På leverandørens skriftlige begæring kan Kommissionen med modtagerens samtykke give tilladelse til en ændring af afskibningshavnen, forudsat at de eventuelle omkostninger som følge af denne ændring påhviler leverandøren.

En opdeling af leveringen kan kun ske med modtagerens og Kommissionens samtykke. I så fald pålægger Kommissionen leverandøren ekstraomkostningerne ved kontrollen.

3. Leverandøren meddeler hurtigst muligt skriftligt kontrolorganet og Kommissionen, på hvilket tidspunkt og sted leveringen er aftalt, eller eventuelt at der ikke er indgået nogen aftale med modtageren. I sidstnævnte tilfælde skal der mindst ti dage inden udløbet af den i udbudsbekendtgørelsen fastsatte leveringsperiode gives meddelelse om, at der ikke er indgået nogen aftale, således at Kommissionen kan træffe passende foranstaltninger.

4. Hvis leveringen ikke er foretaget inden udløbet af den i udbudsbekendtgørelsen fastsatte periode, fordi der ikke har stået en søforbindelse til rådighed, træffer Kommissionen passende foranstaltninger på grundlag af en rapport fra kontrolorganet. Disse foranstaltninger kan bl.a. bestå i en forlængelse af leveringsfristen, en tilladelse til at skifte havn, en annullering af leveringen eller en transport af produkterne med et skib foreslået af leverandøren eller kontrolorganet, hvis fragt- og lasteomkostningerne anses for acceptable. Omkostningerne ved disse foranstaltninger kan pålægges leverandøren, hvis den i artikel 7, stk. 6, omhandlede dokumentation viser sig at være ukorrekt.

5. Ud over det i stk. 4 nævnte tilfælde skal leveringen være foretaget inden udløbet af den i udbudsbekendtgørelsen fastsatte periode. Hvis leveringen ikke kan ske inden dette tidspunkt, kan Kommissionen på modtagerens skriftlige begæring ledsaget af passende dokumentation forlænge den nævnte periode med den frist, der er nødvendig for leveringen, dog højst 30 dage. Leverandøren er forpligtet til at acceptere en sådan forlængelse.

Hvis leveringen af årsager, som ikke kan tilskrives leverandøren, ikke kan finde sted inden for den forlængede frist, kan leverandøren løses fra sine forpligtelser, hvis han anmoder derom.

6. Hvis det påhviler leverandøren at sørge for produkternes lastning, leverer denne produkterne om bord på skibet i skibets eller eventuelt havneanlæggets lastetempo og under hensyntagen til havnens usancer.

Hvis der er tale om produkter leveret på stadiet fob stuvet, påhviler alle efterfølgende stuvninger - og trimminger, hvis der er tale om styrtgodsladninger - leverandøren.

7. Leveringen er foretaget, når alle produkterne faktisk er leveret på det i udbudsbekendtgørelsen fastsatte stadium.

8. Artikel 12, stk. 6, 7 og 8, finder tilsvarende anvendelse.

Artikel 14

1. Ved levering frit lossehavn gælder stk. 2-14.

Leveringsstadiet bestemmes i udbudsbekendtgørelsen.

2. Leverandøren sørger for egen regning for transport ad den rute, der er mest velegnet med henblik på overholdelse af den i stk. 14 nævnte frist, fra den i buddet nævnte afskibningshavn til den i udbudsbekendtgørelsen nævnte bestemmelseshavn.

På leverandørens skriftlige begæring kan Kommissionen dog give tilladelse til anvendelse af en anden afskibningshavn, forudsat at de eventuelle omkostninger ved denne ændring påhviler leverandøren.

3. Leverandøren drager omsorg for, at søtransporten foregår på et skib, der af Fællesskabets klassifikationsselskaber eller de internationale klassifikationsselskaber er placeret i højeste klasse, og som opfylder alle sundhedsmæssige krav til transport af levnedsmidler. For lastninger i Fællesskabet skal klassifikationsselskaberne efterleve de normer og regler, der er fastlagt i Rådets direktiv 94/57/EF (4).

Søtransporten foretages i overensstemmelse med bestemmelserne vedrørende forebyggelse af fremgangsmåder, der er i modstrid med en fri og loyal konkurrence på et forretningsmæssigt grundlag, som fastsat i Rådets forordning (EØF) nr. 954/79 (5), (EØF) nr. 4055/86 (6), (EØF) nr. 4056/86 (7), (EØF) nr. 4057/86 (8) og (EØF) nr. 4058/86 (9) om Fællesskabets politik med hensyn til søtransport. Søtransporten må ikke udføres af rederier, hvis fremgangsmåder har skadet rederierne i Fællesskabet, eller hvis indregistreringsland har grænset den frie adgang til søtransport for medlemsstaternes rederier eller for skibe indregistreret i en medlemsstat i overensstemmelse med dets lovgivning, navnlig inden for gyldighedsperioden for en afgørelse truffet af Rådet i medfør af artikel 11 i forordning (EØF) nr. 4057/86 og artikel 4, stk. 1, litra b), i forordning (EØF) nr. 4058/86.

Leverandøren tilsender kontrolorganet en attest på, at det benyttede skib opfylder sundhedskravene, samt en kopi af skibets klassifikationsattester.

4. Leverandøren tegner til gunst for sig selv en søforsikring eller godtgør at være dækket af en generalpolice. Forsikringssummen skal mindst svare til budsummen, og policen skal dække alle risici i forbindelse med transporten og alle andre aktiviteter fra leverandørens side i forbindelse med leveringen indtil det fastsatte leveringsstadium. Den skal ligeledes dække alle omkostninger ved sortering, genistandsættelse, overtagelse eller destruktion af beskadigede produkter og analyse af de varer, for hvis vedkommende et havari ikke forhindrer, at de accepteres af modtageren.

Forsikringsperioden begynder i det øjeblik, hvor de forsikrede produkter forlader leverandørens lagre, og slutter, når leveringen er gennemført på det leveringsstadium, der er angivet i udbudsbekendtgørelsen og fastslået af kontrolorganet i den endelige overensstemmelsesattest.

Det skal desuden udtrykkelig anføres i policen, at dækningen indrømmes i overensstemmelse med denne artikel.

5. Leverandøren underretter, så snart han er bekendt dermed, skriftligt modtageren og kontrolorganet om skibets navn og flag, lastedatoen, den forventede dato for skibets ankomst til lossehavnen samt alle begivenheder, der måtte indtræde under transporten af produkterne.

Leverandøren bekræfter over for modtageren og kontrolorganet den forventede dato for skibets ankomst til lossehavnen eller pålægger kaptajnen eller rederiets agent at underrette dem ti dage, derefter fem dage, derefter tre dage, derefter 48 timer i forvejen.

6. En levering kan kun opdeles på flere skibe, hvis Kommissionen har givet sit samtykke dertil. I så fald pålægger Kommissionen leverandøren ekstraomkostningerne ved kontrollen.

7. Leverandøren laster for egen regning produkterne om bord på skibet i afskibningshavnen og bærer søfragtsomkostningerne.

Hvis der er tale om en levering på stadiet ikke-losset (»ex ship«), påhviler losseomkostningerne og de eventuelle overliggetidspenge i lossehavnen ikke leverandøren, forudsat at denne ikke har lagt hindringer i vejen for losningen. Udbudsbekendtgørelsen kan indeholde en bestemmelse om, at leverandøren er forpligtet til at betale ekspeditionspræmier (»despatch money«) til Kommissionen. Der skal med henblik derpå fremlægges en kopi af »statement of facts« og af »laytime«-opgørelsen ved fremlæggelsen af betalingsanmodningen.

Hvis der er tale om en levering på stadiet losset (»ex quay«), påhviler losseomkostningerne, herunder kajpenge og eventuelle prampenge inklusive leje, slæbning og losning af lægtere samt eventuelle overliggetidspenge for skibet og i givet fald lægterne, leverandøren.

Hvis der er tale om en levering på stadiet havnelager, påhviler de i tredje afsnit nævnte omkostninger, plus omkostningerne ved håndtering og overførsel af produkterne fra stadiet ex quay til og med stuvningen i havnelageret, leverandøren.

Hvis der er tale om levering i containere, finder leveringen enten sted på stadiet containerterminal eller på stadiet havnelager. I så fald skal franchiseperioden for containerne mindst være på 15 dage og være klart angivet i konnossementet. Hvis der er tale om levering på stadiet havnelager, påhviler omkostningerne ved omladningen af containerne og stuvningen på lageret leverandøren; hvis denne har taget initiativ til at bruge containere, uden at dette var krævet i udbudsbekendtgørelsen, påhviler alle dermed forbundne omkostninger ham.

Under alle omstændigheder påhviler kajafgifter (»wharfage«) eller lignende omkostninger leverandøren, hvis de ifølge havnereglementet skal dækkes af skibet.

8. Leverandøren opfylder formaliteterne for opnåelse af eksportlicens og fortoldningsattest og bærer de dermed forbundne omkostninger og afgifter. Formaliteterne for opnåelse af importlicens og importtoldformaliteterne må ikke opfyldes af leverandøren; de dermed forbundne omkostninger og afgifter bæres ikke af denne.

9. Straks efter losningen sender leverandøren modtageren følgende dokumenter med kopi til kontrolorganet:

a) en proformafaktura med angivelse af, at der er tale om en vederlagsfri levering af fællesskabsbistand

b) en kopi af den i artikel 16 omhandlede foreløbige overensstemmelsesattest

c) alle dokumenter, der er nødvendige for modtagerens fortoldning og overtagelse af produkterne

d) alle andre dokumenter, der er fastsat i udbudsbekendtgørelsen.

Ved levering på stadiet ex ship sender leverandøren også følgende dokumenter:

a) originaleksemplaret af konnossementet lydende på bestemmelseshavnen eller ethvert tilsvarende dokument, som muliggør fortoldning og losning på modtagerens foranledning

b) og i givet fald certeparti, »booking note« eller ethvert tilsvarende dokument, som indeholder angivelse af bl.a. liggedage

c) hvis der er tale om hele ladninger, en teknisk beskrivelse af dybgangen i saltvand og nedtrykningsvægten ved denne dybgang (tons pr. cm), samt lastningsplanen.

Ved levering på studierne ex quay eller havnelager sender leverandøren også følgende dokumenter:

a) en kopi af konnossementet og eventuelt en pakkeliste, hvis leveringen finder sted i containere

b) en følgeseddel, som gør det muligt for modtageren at fortolde og fjerne produkterne.

10. Konnossementet skal altid indeholde oplysning om transportvirksomheden og være udstedt til leverandørens repræsentant i lossehavnen. På modtagerens skriftlige begæring skal leverandøren dog angive modtageren eller dennes repræsentant som ladningsmodtager udelukkende for at gøre det muligt at opfylde importtoldformaliteterne.

Medmindre der er tale om leveringer ex ship, kan udpegelsen af modtageren som ladningsmodtager ikke indebære, at denne dækker eller forhåndsfinansierer alle eller en del af losseomkostningerne. Navnene på modtageren og kontrolorganet i lossehavnen skal altid angives i meddelelsesrubrikken benævnt »notify«.

11. Med forbehold af bestemmelserne i stk. 14 er leveringen foretaget, alt efter tilfældet, når samtlige produkter faktisk:

a) er leveret i skibets last, når der er tale om det i stk. 7, andet afsnit, omhandlede stadium ex ship

b) er anbragt på kajen, når der er tale om det i stk. 7, tredje afsnit, omhandlede stadium ex quay, eller

c) er stuvet i havnelageret eller i containerterminalen, når der er tale om de i henholdsvis stk. 7 fjerde og femte afsnit nævnte tilfælde.

12. Leverandøren bærer alle risici for produkterne, bl.a. for tab eller forringelse, indtil det tidspunkt, hvor leveringen er foretaget og fastlagt af kontrolorganet i den endelige overensstemmelsesattest på det i stk. 7 fastlagte leveringsstadium.

13. Hvis der konstateres uoverensstemmelser mellem de datoer og mængder, der er angivet i overtagelsesattesten og i den endelige overensstemmelsesattest, kan Kommissionen foretage yderligere undersøgelser, som kan føre til udstedelse af nye dokumenter.

14. Samtlige produkter skal være ankommet i lossehavnen inden udløbet af den i udbudsbekendtgørelsen fastsatte frist. Hvis der i udbudsbekendtgørelsen er nævnt flere lossehavne for et og samme parti og én enkelt leveringsfrist, skal produkterne være ankommet i de forskellige lossehavne inden udløbet af den fastsatte frist.

Registreringen af skibet hos havnemyndighederne i lossehavnen udgør beviset for datoen for ankomsten i denne havn. Hvis det er umuligt at fremskaffe beviset ved hjælp af registreringen, fastlægges ankomstdatoen på grundlag af et af kontrolorganet bekræftet uddrag af logbogen.

Udbudsbekendtgørelsen kan i givet fald stipulere en leveringsperiode, før hvilken enhver levering anses for at være foretaget for tidligt og udløser de i artikel 22, stk. 4, litra c), omhandlede sanktioner.

15. Hvis leveringen ikke kan ske inden for den i udbudsbekendtgørelsen fastsatte frist, kan Kommissionen på modtagerens skriftlige begæring ledsaget af passende dokumentation forlænge den nævnte frist med den periode, der er nødvendig for leveringen, dog højst 30 dage, eller opsige kontrakten. Leverandøren er forpligtet til at acceptere en sådan forlængelse eller opsigelse.

Hvis leveringen af årsager, som ikke kan tilskrives leverandøren, ikke kan finde sted inden for den forlængede frist, kan leverandøren løses fra sine forpligtelser, hvis han anmoder derom.

Artikel 15

1. Ved levering frit bestemmelsessted ad søvejen og over land eller udelukkende over land gælder stk. 2-11.

2. Leverandøren sørger for egen regning for transport ad den rute fra den i buddet nævnte afskibningshavn eller læsserampe til det i udbudsbekendtgørelsen fastsatte endelige bestemmelsessted, der er bedst egnet med henblik på overholdelse af den i stk. 9 nævnte frist.

På leverandørens skriftlige begæring kan Kommissionen dog give tilladelse til anvendelse af en anden afskibningshavn eller læsserampe, forudsat at de eventuelle omkostninger ved denne ændring påhviler leverandøren.

Leverandøren bærer alle omkostninger indtil indbringelsen af produkterne på lageret på bestemmelsesstedet.

Hvis der er tale om levering i containere, bærer leverandøren alle omkostninger ved leje, transport, indbringelse på lageret og tilbagesendelse af de tomme containere. Medmindre leverandøren selv har taget initiativ til at benytte containere, uden at det var krævet i udbudsbekendtgørelsen, bærer leverandøren ikke omkostningerne ved tilbageholdelse ud over et tidsrum på 15 dage regnet fra indbringelsen på lageret.

3. Bestemmelserne i artikel 14, stk. 3, 4, 6 og 8, finder tilsvarende anvendelse.

4. Udbudsbekendtgørelsen kan indeholde angivelse af en lossehavn eller et transitpunkt for leveringen.

5. Leveringen er foretaget, når alle produkterne faktisk er indbragt på lageret på bestemmelsesstedet, jf. dog stk. 9; losningen af transportmidlerne påhviler ikke leverandøren.

6. Leverandøren bærer alle risici for produkterne, bl.a. for tab eller forringelse, indtil det tidspunkt, hvor leveringen er foretaget på det i stk. 2 fastlagte leveringsstadium og fastslået af kontrolorganet i den endelige overensstemmelsesattest.

7. Hvis der konstateres uoverensstemmelser mellem de datoer og mængder, der er angivet i overtagelsesattesten, og i den endelige overensstemmelsesattest, kan Kommissionen foretage yderligere undersøgelser, som kan føre til udstedelse af nye dokumenter.

8. Leverandøren underretter hurtigst muligt skriftligt modtageren og kontrolorganet om de benyttede transportmidler, lastedatoerne, den forventede dato for ankomsten til bestemmelsesstedet samt alle begivenheder, der måtte indtræde under transporten af produkterne.

Leverandøren bekræfter på den hurtigst mulige måde over for modtageren og kontrolorganet den forventede dato for ankomsten til bestemmelsesstedet fem dage i forvejen.

9. Samtlige produkter skal være ankommet på bestemmelsesstedet inden udløbet af den i udbudsbekendtgørelsen fastsatte frist. Hvis der i udbudsbekendtgørelsen er nævnt flere bestemmelsessteder for et og samme parti og én enkelt leveringsfrist, skal produkterne være ankommet på hvert bestemmelsessted inden udløbet af den fastsatte frist.

Udbudsbekendtgørelsen kan i givet fald stipulere en leveringsperiode, før hvilken enhver levering anses for at være foretaget for tidligt og udløser de i artikel 22, stk. 4, litra c), omhandlede sanktioner.

10. Artikel 14, stk. 15, finder anvendelse.

11. Straks efter lastningen tilstiller leverandøren modtageren følgende med kopi til kontrolorganet:

a) en kopi af konnossementet med angivelse af transportvirksomhed, hvis der er tale om søtransport

b) en følgeseddel, som gør det muligt for modtageren at fortolde produkterne

c) en kopi af den foreløbige overensstemmelsesattest

d) en proformafaktura med angivelse af, at der er tale om en vederlagsfri levering af fællesskabsbistand

e) en pakkeliste, hvis der er tale om levering i containere

f) en fragtseddel, hvis der er tale om levering over land

g) alle dokumenter, der er nødvendige for modtagerens fortoldning og overtagelse af produkterne

h) alle andre dokumenter, der er fastsat i udbudsbekendtgørelsen.

Artikel 16

1. Ved enhver levering foretager kontrolorganet kontrol af kvalitet, mængde, emballering og mærkning af de produkter, der skal leveres.

Den endelige kontrol foretages på det fastsatte leveringsstadium. Hvis der er tale om levering frit lossehavn eller frit bestemmelsessted, foretages der tillige en foreløbig kontrol ved lastningen eller på fabrikken.

2. Kontrollen gennemføres på et sådant tidspunkt og under sådanne forhold, at samtlige analyseresultater og i givet fald resultaterne af en supplerende ekspertvurdering kan foreligge, inden produkterne stilles til rådighed, eller inden lastningen påbegyndes. Under særlige omstændigheder, navnlig når der er risiko for ombytning af produkter under leveringsforløbet efter gennemførelsen af nævnte kontrol, kan kontrolorganet dog mod Kommissionens tilladelse udføre en supplerende kontrol af samme art under lastningen. Alle finansielle følger af, at der ved sidstnævnte kontrol fastslås en manglende overensstemmelse, bl.a. eventuelle overliggetidspenge, bæres af leverandøren.

3. Ved afslutningen af den endelige kontrol udsteder kontrolorganet en endelig overensstemmelsesattest til leverandøren, hvori der bl.a. angives datoen for leveringens gennemførelse og den leverede nettomængde samt eventuelle forbehold.

4. Når kontrolorganet konstaterer manglende overensstemmelse, underretter det hurtigst muligt skriftligt leverandøren og Kommissionen herom. Denne underretning benævnes »anmeldelse af forbehold«. Leverandøren kan anfægte resultaterne over for kontrolorganet og Kommissionen inden for to arbejdsdage efter fremsendelsen af den nævnte anmeldelse.

5. Ved afslutningen af den foreløbige kontrol udsteder kontrolorganet en foreløbig overensstemmelsesattest til leverandøren med angivelse af eventuelle forbehold. Kontrolorganet præciserer, om disse forbehold er af en sådan karakter, at produkterne ikke vil kunne accepteres på leveringsstadiet. Kommissionen kan på grundlag af de trufne forbehold beslutte, at det i artikel 18, stk. 4, omhandlede forskud ikke skal udbetales.

6. Leverandøren bærer alle finansielle følger, herunder omkostningerne ved dødfragt eller overliggetidspenge, som følge af de kvalitative mangler ved produkterne eller en forsinket overdragelse af produkterne med henblik på fremlæggelse til kontrol.

7. Leverandørens og modtagerens repræsentanter opfordres skriftligt af kontrolorganet til at overvåge kontrolforanstaltningerne, herunder udtagningen af de prøver, der skal anvendes til analyserne; udtagningen af prøver foregår i overensstemmelse med almindelig sædvane.

Ved prøveudtagninger udtager kontrolorganet to supplerende prøver, som det opbevarer forseglet til rådighed for Kommissionen med henblik på en eventuel fornyet kontrol samt i tilfælde af indsigelse fra modtagerens eller leverandørens side.

Omkostningerne ved de produkter, der udtages til prøverne, bæres af leverandøren.

8. Ved indsigelse fra leverandørens eller modtagerens side mod resultaterne af den efter stk. 2 gennemførte foreløbige eller endelige kontrol foranlediger kontrolorganet mod Kommissionens tilladelse, at der foretages en supplerende ekspertvurdering, der alt efter indsigelsens art omfatter en yderligere prøveudtagning, en yderligere analyse eller en yderligere kontrol af vægt eller emballage.

Den supplerende ekspertvurdering foretages af en instans eller et laboratorium, der udpeges efter fælles overenskomst mellem leverandøren, modtageren og kontrolorganet. Hvis der ikke opnås enighed herom inden for to arbejdsdage efter anmeldelsen af indsigelsen, udpeger Kommissionen på eget initiativ instansen eller laboratoriet.

9. Hvis den endelige overensstemmelsesattest ikke udstedes ved afslutningen af den første kontrol eller den supplerende ekspertvurdering, er leverandøren forpligtet til at erstatte produkterne med nye produkter.

10. Omkostningerne ved den i stk. 2 nævnte kontrol bæres af Kommissionen.

Omkostningerne ved kontrollen af de erstatningsprodukter eller supplerende leveringer, der er omhandlet i stk. 9, henholdsvis artikel 17, stk. 1, bæres af leverandøren.

Omkostningerne ved den i stk. 8 nævnte supplerende ekspertvurdering bæres af den tabende part.

11. Hvis der indtræffer forstyrrelser, som af årsager, der ikke kan tilskrives leverandøren, har alvorlig indvirkning på en levering frit lossehavn eller frit bestemmelsessted, kan Kommissionen beslutte, at kontrolorganet, inden leveringen foretages, udsteder en endelig overensstemmelsesattest efter at have gennemført en passende kontrol af produkternes mængde og kvalitet.

12. Leverandøren kan anmode kontrolorganet om at udstede en foreløbig eller endelig overensstemmelsesattest vedrørende delmængder.

Dog kan intet parti give anledning til udstedelse af mere end tre delattester. Enhver delattest skal vedrøre en mængde på mindst 2 500 tons (netto) uforarbejdet korn og 100 tons (netto) andre produkter, medmindre den nævnte attest vedrører restmængden af et parti. I alle disse tilfælde pålægger Kommissionen leverandøren ekstraomkostningerne ved kontrollen. Dog finder sidstnævnte bestemmelse ikke anvendelse, hvis der er tale om et parti, der er opdelt på flere delpartier med forskellige bestemmelsessteder.

Artikel 17

1. Ved levering af produkter i styrtgodsladninger accepteres en vægttolerance på 3 % under den bestilte mængde. Ved levering af emballerede produkter er tolerancen på 1 %. De mængder, som kontrolorganet udtager som prøver, lægges til tolerancerne.

Hvis tolerancerne overskrides, kan Kommissionen kræve, at leverandøren foretager en yderligere levering på de samme finansielle betingelser som dem, der blev fastsat ved den oprindelige levering, inden for en anden frist, som fastsættes af Kommissionen. I påkommende tilfælde finder artikel 22, stk. 4, 5 og 7, anvendelse.

2. Den faktisk leverede nettomængde fastslås i overtagelsesattesten eller leveringsattesten.

3. Modtageren udsteder en overtagelsesattest indeholdende de i bilag III nævnte oplysninger til leverandøren. Denne attest udstedes straks efter, at varen er stillet til rådighed på det fastsatte leveringsstadium, og efter at leverandøren har overdraget modtageren originaleksemplaret af den endelige overensstemmelsesattest, oprindelsescertifikatet, proformafakturaen med angivelse af produktets værdi og den vederlagsfri afståelse til modtageren samt eventuelt de i artikel 14 og 15 omhandlede dokumenter.

Kontrolorganet yder al fornøden bistand for at sikre, at den nævnte attest udstedes.

4. Hvis overtagelsesattesten ikke er udstedt af modtageren inden for 15 dage efter modtagelsen af de i stk. 3 nævnte dokumenter, udsteder kontrolorganet på begrundet skriftlig begæring fra leverandøren og med Kommissionens samtykke inden for fem arbejdsdage en leveringsattest med de i bilag III fastsatte oplysninger til leverandøren.

KAPITEL IV

Betingelser for betaling og for frigivelse af sikkerhed

Artikel 18

1. Den øvre grænse for det beløb, der skal betales til leverandøren, udgøres af budsummen, hvortil i givet fald lægges de i artikel 19 omhandlede omkostninger, og hvorfra i givet fald trækkes de i stk. 3 i nærværende artikel omhandlede fradrag, de i artikel 22, stk. 8, omhandlede beslaglæggelser, ekstraomkostningerne i forbindelse med den i artikel 12-16 omhandlede kontrol eller omkostningerne som følge af de i artikel 13, stk. 4, omhandlede foranstaltninger.

Når udbuddet vedrører en levering af de størst mulige mængder af et givet produkt, er det beløb, der skal betales, højst det i udbudsbekendtgørelsen anførte beløb under hensyn til de ovennævnte fradrag og beslaglæggelser eller omkostninger eller betalingen af de i artikel 19 omhandlede omkostninger.

2. Betalingen foretages for den nettomængde, der er anført i overtagelsesattesten eller leveringsattesten. Er der uoverensstemmelser mellem overtagelsesattesten og den endelige overensstemmelsesattest, har sidstnævnte dokument dog fortrinsret og anvendes som grundlag for betalingen.

3. Hvis produkternes kvalitet, emballering eller mærkning som fastslået på leveringsstadiet ikke svarer til de fastsatte forskrifter, men ikke har været til hinder for overtagelse af produkterne eller udstedelse af en leveringsattest, kan Kommissionen foretage fradrag ved fastlæggelsen af det beløb, der skal betales. Anvendelsen af fradrag over for en leverandør kan føre til anvendelse af artikel 2, stk. 2.

4. Hvis der er tale om levering frit lossehavn eller frit bestemmelsessted, kan der efter følgende bestemmelser på leverandørens begæring udbetales et forskud, som højst kan andrage 90 % af udbudssummen

a) enten pro rata for de delmængder, der er anerkendt som overensstemmende, og for hvilke kontrolorganet har udstedt en foreløbig overensstemmelsesattest

b) eller for den samlede mængde, for hvilken kontrolorganet har udstedt en foreløbig overensstemmelsesattest.

Uanset hvor mange partielle forskud der er betalt for et givet parti, betaler Kommissionen kun én restsum pr. parti, medmindre der er tale om ekstraordinære omstændigheder, som er anerkendt af Kommissionen.

5. Det beløb, der skal betales, udbetales på leverandørens begæring fremlagt i to eksemplarer:

Anmodningen om betaling af det samlede beløb eller af restsummen skal være ledsaget af følgende dokumenter:

a) en faktura lydende på det krævede beløb

b) originaleksemplaret af overtagelsesattesten eller leveringsattesten

c) en kopi af den endelige overensstemmelsesattest.

Anmodning om betaling af et forskud skal være ledsaget af følgende dokumenter:

a) en faktura lydende på det krævede beløb

b) en kopi af den foreløbige overensstemmelsesattest

c) en kopi af konnossementet, certepartiet eller fragtseddelen

d) en kopi af assurancecertifikatet.

Intet forskud kan andrage mere end 90 % af budsummen. Forskuddet ydes kun mod fremlæggelse af bevis for, at der til fordel for Kommissionen er stillet sikkerhed for forskuddet med et beløb, der er lig med forskudsbeløbet forhøjet med 10 %. Denne sikkerhed stilles i henhold til artikel 8, stk. 2 og 3. Denne sikkerhed skal have en gyldighedsperiode på mindst ét år og skal kunne fornyes på Kommissionens begæring.

Rigtigheden af enhver kopis overensstemmelse med originaleksemplaret skal være bekræftet, og kopien skal være undertegnet af leverandøren.

6. Anmodninger om betaling af det samlede beløb eller restsummen indgives til Kommissionen senest tre måneder efter overtagelsesattestens eller leveringsattestens udstedelsesdato. Medmindre der er tale om force majeure, giver en anmodning, som er indgivet efter udløbet af denne frist, anledning til en tilbageholdelse af 10 % af den betaling, der skal foretages.

7. Betalingen foretages inden for en frist på 60 dage efter Kommissionens modtagelse af den fuldstændige anmodning indgivet i overensstemmelse med bestemmelserne i stk. 5.

En betaling, der foretages efter nævnte frist, og som ikke er begrundet i yderligere ekspertundersøgelser eller andre undersøgelser, giver anledning til betaling af morarenter til den af Det Europæiske Monetære Institut anvendte månedssats, som offentliggjort i De Europæiske Fællesskabers Tidende, serie C. Den månedssats, der skal benyttes, er satsen på dagen efter den dag, på hvilken den i første afsnit omhandlede frist udløber. Hvis forsinkelsen strækker sig over mere end én måned, anvendes et gennemsnit, der er vægtet efter antallet af dage for anvendelse af hver enkelt sats.

Artikel 19

1. Leverandøren bærer alle omkostninger ved levering af produkterne på det fastsatte stadium. Kommissionen kan dog efter skriftlig anmodning fra leverandøren godtgøre denne visse ekstraomkostninger, som den anslår på grundlag af behørig dokumentation, forudsat at der er udstedt en overtagelsesattest eller leveringsattest uden forbehold med hensyn til de krævede omkostningers art.

2. Idet ingen administrationsomkostninger kan medregnes, udgøres ekstraomkostningerne af oplagrings-, forsikrings- og finansieringsomkostninger, som alt efter tilfældet faktisk er betalt af leverandøren

a) som følge af en forlængelse af leveringsperioden på modtagerens begæring

b) som følge af en forsinkelse på mere end 30 dage mellem på den ene side leveringsdatoen og på den anden side udstedelsen af overtagelses- eller leveringsattesten eller af den endelige overensstemmelsesattest, hvis denne udstedes efterfølgende.

3. De anerkendte oplagrings- og forsikringsomkostninger tilbagebetales i ecu ved omregning af beløbet udtrykt i den valuta, hvori omkostningerne er båret, ved hjælp af den af Kommissionen anvendte omregningskurs.

De anerkendte omkostninger kan ikke overstige et maksimum på:

- 1 ECU pr. ton produkter i styrtgodsladninger og 2 ECU pr. ton emballerede produkter pr. uge for oplagringsomkostningernes vedkommende

- 0,75 % årligt af produkternes værdi for forsikringsomkostningernes vedkommende.

Finansieringsomkostningerne beregnes som følger:

>NUM>A × N × I

>DEN>360

A = den restsum, der i henhold til artikel 18 skal betales på datoen for den begivenhed, der giver anledning til betaling af finansieringsomkostninger

n = antallet af dage, som den i stk. 2, litra a), omhandlede forlængelse strækker sig over, eller antallet af dage, som den i stk. 2, litra b), omhandlede forsinkelse strækker sig over

i = den i artikel 18, stk. 7, nævnte sats.

4. I ekstraordinære tilfælde kan Kommissionen efter skriftlig anmodning fra leverandøren godtgøre denne visse uforudsete udgifter, forudsat at disse udgifter ikke skyldes en fejl ved produkterne, fejl eller mangler ved emballeringen, en forsinkelse af leveringen, der kan tilskrives leverandøren, en overbelastning af havne eller forhold, der kan tilskrives en underleverandør.

5. Kommissionen yder på leverandørens begæring denne en godtgørelse, når han er løst fra sine forpligtelser, bl.a. i henhold til artikel 12, stk. 4, artikel 13, stk. 5, artikel 14, stk. 15, artikel 15, stk. 10, og artikel 20, stk. 2.

Idet ingen administrationsomkostninger kan medregnes, dækker godtgørelserne dels oplagrings-, forsikrings- og finansieringsomkostninger anslået i henhold til stk. 2 og 3 i nærværende artikel, dels en udligningsgodtgørelse fastlagt efter fælles overenskomst, under alle omstændigheder inden for et maksimumsbeløb på 3 % af udbudssummen.

6. Anmodninger om betaling af ekstraomkostninger og uforudsete udgifter skal indgives adskilt fra anmodningen om betaling for leveringen og skal indgives i to eksemplarer inden for den i artikel 18, stk. 6, fastsatte frist. Er denne frist overskredet, tilbageholdes der 10 %.

Artikel 20

Hvis Kommissionen efter tilslaget om levering udpeger en anden lasteadresse, en anden afskibnings- eller lossehavn, et andet endeligt bestemmelsessted end oprindeligt fastsat eller et andet leveringsstadium, leverer leverandøren produkterne på den nye lasteadresse, i den nye havn, på det nye endelige bestemmelsessted eller på det nye leveringsstadium. Kommissionen fastsætter sammen med leverandøren den eventuelle nedsættelse eller forhøjelse af de oprindeligt fastsatte omkostninger.

Leverandøren kan dog efter behørigt begrundet anmodning løses fra sine forpligtelser.

Artikel 21

Medmindre der er tale om force majeure, bærer leverandøren alle finansielle følger af, at leveringen ikke eller kun delvis har fundet sted, hvis leveringen af årsager, der ikke kan tilskrives modtageren, men derimod leverandøren, ikke er gennemført ved udløbet af en frist på 30 dage efter den fastsatte leveringstrist. De finansielle følger kan bl.a. omfatte omkostninger, der påføres modtageren som en direkte følge af, at levering ikke har fundet sted, f.eks. overliggetidspenge, dødfragt i forbindelse med sø- eller landtransport, omkostninger ved leje af lagerrum eller -områder samt de hermed forbundne forsikringsomkostninger.

Under de i stk. 1 nævnte omstændigheder fastslår Kommissionen endvidere, at levering ikke har fundet sted, og træffer de fornødne forholdsregler.

Artikel 22

1. De i henhold til artikel 8, artikel 10, stk. 2, og artikel 18, stk. 5, stillede sikkerheder frigives eller fortabes som fastsat i stk. 2-8.

2. Udbudssikkerheden frigives:

a) ved brev eller skriftlig telekommunikation fra Kommissionen, når buddet ikke er gyldigt eller ikke antages, eller såfremt der ikke er givet tilslag om leveringen

b) når den bydende, der udpeges som leverandør, har stillet sikkerhed for levering eller har trukket sit bud tilbage i henhold til artikel 9, stk. 4.

Sikkerheden fortabes, hvis leverandøren ikke har stillet sikkerheden for levering senest ti arbejdsdage efter tilslaget om leveringen, samt hvis den bydende trækker sit bud tilbage i henhold til artikel 7, stk. 11.

3. Sikkerheden for levering frigives samlet ved brev eller skriftlig telekommunikation fra Kommissionen, når leverandøren:

a) har stillet den i artikel 18, stk. 5, tredje afsnit, fastsatte sikkerhed for forskud

b) har gennemført leveringen under opfyldelse af samtlige sine forpligtelser

c) er blevet løst fra sine forpligtelser i henhold til artikel 12, stk. 4, artikel 13, stk. 5, artikel 14, stk. 15, artikel 15, stk. 10, og artikel 20, stk. 2

d) ikke har gennemført leveringen på grund af force majeure anerkendt af Kommissionen.

4. Medmindre der er tale om force majeure, fortabes sikkerheden for levering delvist og kumulativt i følgende tilfælde, jf. dog stk. 8:

a) med 10 % af værdien af de mængder, der ikke er leveret, jf. dog de i artikel 17, stk. 1, nævnte tolerancer

b) med 20 % af det samlede beløb for søtransport, der er anført i buddet, hvis det skib, leverandøren har befragtet, ikke opfylder betingelserne i artikel 14, stk. 3

c) med 0,2 % af værdien af de mængder, der leveres efter fristens udløb, pr. dags forsinkelse eller - i påkommende tilfælde og på betingelse af, at det er fastsat i udbudsbekendtgørelsen - 0,1 % pr. dags førtidig levering.

De fortabelser, der er nævnt i litra a) og c), effektueres ikke, hvis de konstaterede undladelser ikke kan tilskrives leverandøren.

5. Sikkerheden for forskud frigives fuldt ud på samme måde som sikkerheden for levering i de tilfælde, der er nævnt i stk. 3, litra b) og c).

Den fortabes delvis ved tilsvarende anvendelse af bestemmelserne i stk. 4.

6. Sikkerheden for levering eller forskud fortabes fuldt ud, dersom Kommissionen konstaterer at leveringen ikke har fundet sted i henhold til artikel 21.

7. Sikkerheden for levering eller forskud frigives pro rata for de mængder, for hvilke retten til betaling af restsummen er fastslået. Den fortabes for de øvrige mængder.

8. Kommissionen trækker beløbene for de fortabelser af sikkerhed, der sker i henhold til stk. 4, 5 og 6, fra det endelige beløb, som skal betales. Sikkerheden for levering eller forskud frigives derefter samlet og fuldt ud.

KAPITEL V

Afsluttende bestemmelser

Artikel 23

Kommissionen vurderer de tilfælde af force majeure, som kan ligge til grund for, at en levering ikke har fundet sted, eller at en af de forpligtelser, som påhviler leverandøren, ikke er overholdt.

Omkostningerne i forbindelse med et af Kommissionen anerkendt tilfælde af force majeure bæres af Kommissionen.

Artikel 24

De Europæiske Fællesskabers Domstol har kompetence til at afgøre enhver tvist som følge af gennemførelsen af, den manglende gennemførelse af eller fortolkningen af de nærmere bestemmelser vedrørende de leveringer, der gennemføres i henhold til denne forordning.

Artikel 25

Alle spørgsmål, der ikke er omhandlet i nærværende forordning, afgøres efter belgisk ret.

Artikel 26

Forordning (EØF) nr. 2200/87 ophæves.

Den finder dog fortsat anvendelse på leveringer, for hvis vedkommende udbudsbekendtgørelsen er meddelt på et tidligere tidspunkt end datoen for nærværende forordnings ikrafttræden.

Henvisninger til den ophævede forordning læses som henvisninger til nærværende forordning.

Artikel 27

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 16. december 1997.

På Kommissionens vegne

João DE DEUS PINHEIRO

Medlem af Kommissionen

(1) EFT L 166 af 5. 7. 1996, s. 1.

(2) EFT L 204 af 25. 7. 1987, s. 1.

(3) EFT L 81 af 28. 3. 1991, s. 108.

(4) EFT L 319 af 12. 12. 1994, s. 20.

(5) EFT L 121 af 17. 5. 1979, s. 1.

(6) EFT L 378 af 31. 12. 1986, s. 1.

(7) EFT L 378 af 31. 12. 1986, s. 4.

(8) EFT L 378 af 31. 12. 1986, s. 14.

(9) EFT L 378 af 31. 12. 1986, s. 21.

BILAG I

UDBUDSBEKENDTGØRELSE

1. Aktion nr. (eventuelt flere numre pr. parti)

2. Modtager (et land eller en organisation)

3. Modtagerens repræsentant

4. Bestemmelsesland

5. Produkt, der skal tilvejebringes

6. Samlet mængde (tons netto)

7. Antal partier (eventuelt mængde pr. parti og/eller delparti)

8. Produktets karakteristika og kvalitet (ifølge den i artikel 5 omhandlede offentliggørelse)

9. Emballering (ifølge den i artikel 5 omhandlede offentliggørelse)

10. Etikettering eller mærkning (ifølge den i artikel 5 omhandlede offentliggørelse)

- sprog, der skal benyttes ved mærkningen

- yderligere angivelser

11. Den måde, produktet tilvejebringes på (fællesskabsmarkedet eller interventionslager, i sidstnævnte tilfælde også det organ, der ligger inde med lageret, og den fastsatte salgspris, eller et marked uden for Fællesskabet)

12. Fastsat leveringsstadium

13. Alternativt leveringsstadium (anvendelse af artikel 9, stk. 3)

14. a) Afskibningshavn (der henvises til artikel 7, stk. 4 og 6)

b) Lasteadresse

15. Lossehavn

16. Bestemmelsessted (lagerets adresse for stadiet frit bestemmelsessted)

- havn eller transitlager

- transportvej over land (der henvises til artikel 15, stk. 4)

17. Periode eller grænsedato for levering på det fastsatte stadium

- første frist

- anden frist (der henvises til artikel 9, stk. 5)

18. Periode eller grænsedato for levering på det alternative stadium

- første frist

- anden frist (der henvises til artikel 9, stk. 5)

19. Frist for indgivelse af bud (klokken 12, Bruxelles-tid)

- første frist

- anden frist (der henvises til artikel 9, stk. 5)

20. Udbudssikkerhedens størrelse

21. Adresse for fremlæggelse af bud og udbudssikkerhed

22. Eksportrestitution

BILAG II.A

>START GRAFIK>

MODEL FOR BUD

>SLUT GRAFIK>

BILAG II.B

OMKOSTNINGER, SOM SKAL MEDTAGES I BUDDET

Denne liste er kun vejledende

A. Levering på stadiet ab fabrik eller frit fragtfører

1. Pris for produktet og emballeringen

2. Omkostninger ved lastning og stuvning i transportmidlerne, som stilles til rådighed af modtageren

3. Hvis der er tale om levering på stadiet frit fragtfører: omkostninger ved transport indtil den transportterminal, der er anført i udbudsbekendtgørelsen

4. Omkostninger ved opfyldelse af toldformaliteterne ved eksport

B. Levering på stadiet frit afskibningshavn

1. Samme omkostninger som under A.1 og A.4

2. Omkostninger ved lastning og transport til leveringsstedet og eventuelt omkostninger ved losning

3. Hvis der er tale om levering i containere, omkostninger ved lastning og transport til stadiet containerterminal, position »stack«

4. Hvis der er tale om levering af korn, omfatter omkostningerne eventuelt omkostninger ved tilførsel til silo, ensilage, opbevaring i silo, fraførsel fra silo, lastning, stuvning og trimming (leveringsstadium fob - stuvet eller fob - stuvet og trimmet)

5. Omkostninger ved vejning, kontrol og analyse, som eventuelt gennemføres på leverandørens initiativ (ud over dem, der følger af artikel 16)

C. Levering på stadiet frit lossehavn

1. Samme omkostninger som under B

2. Transportomkostninger og dermed forbundne omkostninger, herunder omkostninger ved inspektør-speditør, omkostninger ved lastning og eventuelt omkostninger ved stuvning og trimming

3. Søfragtsomkostninger

4. Forsikring

5. Omkostninger ved losning som nævnt i artikel 14, stk. 7, hvis der er tale om leveringsstadiet losset

D. Levering på stadiet frit bestemmelsessted ad søvejen

1. Samme omkostninger som under C, herunder de under C.5 nævnte omkostninger ved losning

2. Omkostninger ved forsendelse som toldgods

3. Omkostninger ved overførsel på transportmidler med henblik på reekspedition til det endelige bestemmelsessted

4. Omkostninger ved transport over land til det endelige bestemmelsessted

5. Forsikring

6. Omkostninger ved indbringelse på bestemmelseslageret. Hvis der er tale om levering i containere: de i artikel 15, stk. 2, nævnte omkostninger

E. Levering på stadiet frit bestemmelsessted over land

Samme omkostninger som under D med undtagelse af omkostningerne ved søtransport.

BILAG III

>START GRAFIK>

OVERTAGELSESATTEST

>SLUT GRAFIK>

Top