Help Print this page 

Document 31997R1256

Title and reference
Rådets forordning (EF) nr. 1256/97 af 25. juni 1997 om ændring af forordning nr. 79/65/EØF om oprettelse af et informationsnet for landøkonomisk bogføring til belysning af indkomstforhold og driftsøkonomiske forhold i landbruget i Det Europæiske Økonomiske Fællesskab
  • No longer in force
OJ L 174, 2.7.1997, p. 7–7 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 021 P. 180 - 180
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 021 P. 180 - 180
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 021 P. 180 - 180
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 021 P. 180 - 180
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 021 P. 180 - 180
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 021 P. 180 - 180
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 021 P. 180 - 180
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 021 P. 180 - 180
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 021 P. 180 - 180
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 021 P. 238 - 238
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 021 P. 238 - 238

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1997/1256/oj
Multilingual display
Text

31997R1256

Rådets forordning (EF) nr. 1256/97 af 25. juni 1997 om ændring af forordning nr. 79/65/EØF om oprettelse af et informationsnet for landøkonomisk bogføring til belysning af indkomstforhold og driftsøkonomiske forhold i landbruget i Det Europæiske Økonomiske Fællesskab

EF-Tidende nr. L 174 af 02/07/1997 s. 0007 - 0007


RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1256/97 af 25. juni 1997 om ændring af forordning nr. 79/65/EØF om oprettelse af et informationsnet for landøkonomisk bogføring til belysning af indkomstforhold og driftsøkonomiske forhold i landbruget i Det Europæiske Økonomiske Fællesskab

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 43,

under henvisning til forslag fra Kommissionen (1),

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet (2), og

ud fra følgende betragtning:

Rådets forordning nr. 79/65/EØF af 15. juni 1965 om oprettelse af et informationsnet for landøkonomisk bogføring til belysning af indkomstforhold og driftsøkonomiske forhold i landbruget i Det Europæiske Økonomiske Fællesskab (3), fastsætter visse begrænsninger for anvendelsen af individuelle regnskabsmæssige data om bedrifterne og af andre individuelle oplysninger, som er indhentet på grundlag af samme forordning; da der er risiko for, at de data, landbrugere leverer, anvendes til andre formål end de i nævnte forordning fastsatte, bør forbuddet mod enhver uhjemlet anvendelse af disse data udvides; nævnte forordning bør derfor ændres -

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Artikel 15, stk. 1, i forordning nr. 79/65/EØF affattes således:

»1. Det er ikke tilladt at anvende nogen af de på grundlag af denne forordning indhentede individuelle regnskabsmæssige data eller andre individuelle oplysninger til skattemæssige formål, at offentliggøre dem eller at anvende dem til andre formål end dem, der er specificeret i artikel 1.«

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på syvendedagen efter offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Luxembourg, den 25. juni 1997.

På Rådets vegne

J. VAN AARTSEN

Formand

(1) EFT nr. C 127 af 24. 4. 1997, s. 15.

(2) EFT nr. C 167 af 2. 6. 1997.

(3) EFT nr. 109 af 23. 6. 1965, s. 1859/65, specialudgave 1965-1966, s. 63. Forordningen er senest ændret ved forordning (EF) nr. 2801/95 (EFT nr. L 291 af 6. 12. 1995, s. 3).

Top