Help Print this page 

Document 31997D0872

Title and reference
97/872/EF: Rådets afgørelse af 16. december 1997 om et EF-handlingsprogram til fremme af ikke-statslige organisationer, som først og fremmest er aktive inden for miljøbeskyttelse
  • No longer in force
OJ L 354, 30.12.1997, p. 25–29 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1997/872/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
PDF pdf ES pdf DA pdf DE pdf EL pdf EN pdf FR pdf IT pdf NL pdf PT pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
Multilingual display
Text

31997D0872

97/872/EF: Rådets afgørelse af 16. december 1997 om et EF-handlingsprogram til fremme af ikke-statslige organisationer, som først og fremmest er aktive inden for miljøbeskyttelse

EF-Tidende nr. L 354 af 30/12/1997 s. 0025 - 0029


RÅDETS AFGØRELSE af 16. december 1997 om et EF-handlingsprogram til fremme af ikke-statslige organisationer, som først og fremmest er aktive inden for miljøbeskyttelse (97/872/EF)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 130 S, stk. 1,

under henvisning til forslag fra Kommissionen (1),

under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale Udvalg (2),

i henhold til fremgangsmåden i traktatens artikel 189 C (3), og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Traktaten indeholder bestemmelser om udvikling og gennemførelse af en fællesskabspolitik på miljøområdet og opstiller de mål og principper, der skal gælde for denne politik;

(2) ved den resolution, der blev vedtaget af Rådet og repræsentanterne for medlemsstaternes regeringer, forsamlet i Rådet den 1. februar 1993, opstilledes et fællesskabsprogram for politik og virke inden for miljø og bæredygtig udvikling (femte handlingsprogram på miljøområdet) (4);

(3) i henhold til den fælles erklæring fra Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen af 30. juni 1982 om forskellige foranstaltninger til sikring af en bedre afvikling af budgetproceduren (5) skal der vedtages en retsforskrift, inden bevillinger på budgettet til nye væsentlige fællesskabsforanstaltninger kan anvendes;

(4) Kommissionen gav i sin meddelelse til budgetmyndigheden om retsgrundlag og maksimumsbeløb tilsagn om at fremsætte forslag til et retsgrundlag for tilskud, der ydes i henhold til budgettets artikel B4-306 - oplysning og tilskud;

(5) ikke-statslige organisationer (NGO'er), der er aktive inden for miljøbeskyttelse, kan bidrage til Fællesskabets miljøpolitik som fastlagt i traktatens artikel 130 R;

(6) disse NGO'ers aktiviteter med hensyn til konkrete miljøbeskyttelsesforanstaltninger og til generelt at gøre befolkningen mere bevidst om behovet for at beskytte miljøet bør fremmes;

(7) de nationale, regionale og lokale miljø-NGO'ers muligheder for at udveksle perspektiver, problemstillinger og mulige løsninger på miljøproblemer på fællesskabsplan bør øges;

(8) i femte handlingsprogram hedder det, at alle de relevante aktører, herunder Kommissionen og miljøorganisationerne, der arbejder i fællesskab, bør iværksætte samordnede foranstaltninger og være fælles om ansvaret for at virkeliggøre målet om bæredygtig udvikling;

(9) de europæiske miljø-NGO'er spiller en central rolle med hensyn til at samordne og kanalisere oplysninger og synspunkter om de nye perspektiver til Kommissionen, f.eks. om problemer i forbindelse med naturbeskyttelse og grænseoverskridende forurening, som ikke kan behandles eller ikke bliver behandlet fyldestgørende på nationalt eller lokalt plan;

(10) der bør derfor, i overensstemmelse med subsidiaritetsprincippet, udformes et handlingsprogram til fremme af de europæiske miljø-NGO'ers aktiviteter;

(11) miljø-NGO'er benytter sig ofte af frivillig arbejdskraft og modtager ofte gaver i naturalier; der kan (med indtil 10 % af de samlede tilskudsberettigede omkostninger) tages hensyn til dette særlige forhold i organisationernes bogføring ved vurderingen af deres indtægter og udgifter samt i forbindelse med ansøgninger om tilskud;

(12) den finansielle støtte bør ydes på en sådan måde, at der tages hensyn til kravet om åbenhed i forbindelse med anvendelsen af støtten;

(13) det er vigtigt at indkredse de prioriterede indsatsområder, hvortil der kan ydes støtte gennem fællesskabsprogrammet;

(14) der skal fastsættes detaljerede regler for fællesskabsstøtte under programmet;

(15) det skal efter den 31. december 2001 være muligt at videreføre programmet eller at afslutte det;

(16) der bør skabes en mekanisme, hvorved tilskud fra Fællesskabet kan tilpasses de foranstaltninger, hvortil der skal ydes tilskud;

(17) der skal udarbejdes effektive metoder til overvågning, vurdering og evaluering, og potentielle tilskudsmodtagere og offentligheden skal sikre passende oplysninger;

(18) i lyset af erfaringerne med de første tre år af programmet bør der foretages en vurdering med henblik på at afgøre, om det skal videreføres;

(19) der anføres i denne afgørelse et finansielt referencegrundlag som omhandlet i punkt 2 i Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens erklæring af 6. marts 1995 for hele programmets varighed, uden at dette berører budgetmyndighedens beføjelser i henhold til traktaten -

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

Der indføres hermed et EF-handlingsprogram til fremme af NGO'er inden for miljøbeskyttelse. Det overordnede mål med programmet er at bidrage til at udvikle og gennemføre Fællesskabets miljøpolitik og -forskrifter ved at fremme aktiviteter, der udføres af NGO'er, som først og fremmest er aktive inden for miljøbeskyttelse på europæisk plan.

I denne afgørelse forstås ved miljø-NGO'er uafhængige nonprofitorganisationer, der først og fremmest er aktive inden for miljøbeskyttelse og har miljømæssige formål, der tager sigte på almenvellet.

Artikel 2

1. De indsatsområder, hvortil der kan ydes finansiel støtte fra Fællesskabet, er opført i bilaget.

2. Der kan ydes finansiel støtte fra Fællesskabet til aktiviteter, som er af betydning for Fællesskabet, som bidrager betydeligt til videreudvikling og gennemførelse af Fællesskabets miljøpolitik og -forskrifter, og som er i overensstemmelse med de principper, der ligger til grund for femte handlingsprogram.

Den i ovenstående afsnit omhandlede støtte skal navnlig dække miljø-NGO'ers oplysningskampagner og -foranstaltninger, informations- og dokumentationsinfrastrukturer samt demonstrationsprojekter og samordningsaktiviteter, som organisationerne selv har iværksat.

Artikel 3

1. Kommissionen opstiller de prioriterede aktiviteter, der skal gennemføres på de i bilaget anførte indsatsområder.

2. De i stk. 1 omhandlede aktiviteter udvælges på grundlag af generelle kriterier, som f.eks.:

- forsvarligt costbenefitforhold

- vedvarende multiplikatorvirkning på europæisk plan

- effektivt og velafbalanceret samarbejde mellem de forskellige partnere med hensyn til planlægning og gennemførelse af aktiviteterne samt finansiel deltagelse

- bidrag til en multinational strategi og især til grænseoverskridende samarbejde inden for Fællesskabet, og, hvis det er relevant, over grænserne med nabolande.

3. Kommissionen fastsætter de supplerende kriterier, der skal anvendes ved udvælgelsen af de aktiviteter, der skal finansieres.

Artikel 4

Den finansielle støtte består i et tilskud fra Fællesskabet til miljø-NGO'ers aktiviteter. Kun NGO'er, der arbejder på europæisk plan som led i deres generelle arbejdsprogram, kan modtage tilskud til dækning af administrationsomkostninger.

Artikel 5

Kommissionen sikrer, at der er sammenhæng og komplementaritet mellem Fællesskabets aktiviteter og -projekter til gennemførelse af dette program og andre EF-programmer og -initiativer.

Artikel 6

1. Dette program iværksættes den 1. januar 1998 og afsluttes den 31. december 2001.

Det finansielle referencegrundlag til gennemførelsen af dette program er for perioden 1998-2001 på 10,6 mio. ECU.

De årlige bevillinger godkendes af budgetmyndigheden inden for rammerne af det finansielle overslag.

2. Fællesskabets samlede tilskud må i princippet ikke overstige 50 % af de budgetterede aktiviteter og administrationsudgifter som omhandlet i artikel 4.

3. Fællesskabets støtte ydes til aktiviteter, som skal gennemføres samme år eller året efter ydelsen af tilskuddet.

Der kan på grundlag af behørig dokumentation tages hensyn til ulønnet arbejdskraft eller naturaliebidrag i et omfang på op til 10 % af de samlede tilskudsberettigede omkostninger ved opgørelse af miljø-NGO'ers indtægter og udgifter.

4. For at modtage tilskud på over 150 000 ECU, skal den ikke-statslige organisations regnskaber for de foregående to år samt den periode, hvori tilskuddet anvendes, være attesteret af en autoriseret revisor. For at modtage tilskud på under 150 000 ECU, skal den ikke-statslige organisations regnskaber foreligge i en form, der anerkendes af Kommissionen, for de foregående to år og videreføres i denne form i den periode, hvori tilskuddet anvendes.

Artikel 7

1. Kommissionen offentliggør en meddelelse i De Europæiske Fællesskabers Tidende med angivelse af de prioriterede aktiviteter, der skal finansieres, og en beskrivelse af udvælgelses- og tildelingskriterierne samt af ansøgnings- og godkendelsesproceduren.

2. Forslag til aktiviteter med henblik på tilskud indgives til Kommissionen af NGO'er, der opererer på europæisk plan, og som fremmer miljøbeskyttelsesforanstaltninger af særlig betydning for Fællesskabet.

3. Indkaldelse af forslag til aktiviteter under dette program offentliggøres i De Europæiske Fællesskabers Tidende hvert år inden den 31. januar. Efter en vurdering af forslagene træffer Kommissionen inden den 31. maj afgørelse om, hvilke aktiviteter den vil finansiere. Denne afgørelse skal resultere i en aftale om partnernes rettigheder og forpligtelser, der indgås med de tilskudsmodtagere, der har ansvaret for gennemførelsen.

4. Tilskuddets størrelse, de finansielle procedurer og kontrolforanstaltninger såvel som alle de tekniske betingelser for ydelse af tilskuddet fastsættes på grundlag af modtagerens generelle arbejdsprogram, navnlig under hensyntagen til de pågældende aktiviteters karakteristika, og nedfældes i den aftale, der indgås med modtagerne.

Artikel 8

1. For at sikre et vellykket udfald af de aktiviteter, der gennemføres af miljø-NGO'er, der modtager finansiel støtte fra Fællesskabet, træffer Kommissionen foranstaltninger til

- at kontrollere, at de aktiviteter, som er foreslået Kommissionen, er gennemført på tilfredsstillende måde

- at forebygge og skride ind imod uregelmæssigheder

- at tilbagekræve beløb, der er modtaget uberettiget som følge af misbrug eller forsømmelse.

2. Uden at dette berører revision foretaget af Revisionsretten i medfør af traktatens artikel 188 C eller kontrol udført i medfør af traktatens artikel 209 C, kan tjenestemænd eller andre ansatte ved Kommissionen udføre kontrol på stedet, herunder stikprøvekontrol, med aktiviteter, der finansieres under dette program.

Kommissionen giver modtageren forudgående meddelelse om eventuel kontrol på stedet, medmindre der er begrundet mistanke om svig og/eller misbrug.

3. Modtagere af tilskud skal kunne stille alle bilag for udgifter til en given aktivitet til rådighed for Kommissionen i en periode på fem år efter den sidste udbetaling i forbindelse med aktiviteten.

Artikel 9

1. Kommissionen kan nedsætte, indstille eller tilbagekræve tilskud, der er ydet til en aktivitet, hvis den konstaterer uregelmæssigheder, eller hvis det viser sig, at aktiviteten, uden Kommissionens godkendelse, har undergået en betydelig ændring, som er i strid med målet for gennemførelsesvilkårene for aktiviteten.

2. Hvis fristerne er overskredet, eller hvis udviklingen i gennemførelsen af en aktivitet kun berettiger til en del af det ydede tilskud, anmoder Kommissionen modtageren om at fremsætte sine bemærkninger inden for en given frist. Giver modtageren ikke et fyldestgørende svar, kan Kommissionen annullere resten af tilskuddet og kræve øjeblikkelig tilbagebetaling af allerede udbetalte beløb.

3. Enhver uretmæssig udbetaling skal tilbagebetales til Kommissionen. Der kan lægges renter på beløb, der ikke tilbagebetales rettidigt. Kommissionen fastsætter detaljerede regler for gennemførelsen af dette stykke.

Artikel 10

1. Kommissionen sikrer effektiv overvågning af gennemførelsen af aktiviteter, der finansieres af Fællesskabet. Denne overvågning finder sted på grundlag af rapporter i henhold til de procedurer, som Kommissionen og modtageren har aftalt, og omfatter også stikprøvekontrol.

2. Modtageren forelægger Kommissionen en rapport for hver enkelt aktivitet senest tre måneder efter afslutningen heraf. Kommissionen fastsætter rapportens form og indhold.

Artikel 11

En liste over tilskudsmodtagerne og de aktiviteter, der finansieres under dette program, offentliggøres hvert år tillige med det tildelte beløb i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

Artikel 12

1. Kommissionen aflægger hvert år rapport til Europa-Parlamentet og Rådet om programmets gennemførelse.

2. Senest den 31. december 2000 forelægger Kommissionen Europa-Parlamentet og Rådet en beretning om gennemførelsen af dette program i løbet af de første tre år og fremsætter eventuelt forslag til tilpasninger med henblik på at videreføre eller afslutte programmet.

Rådet træffer i overensstemmelse med traktaten afgørelse om, hvorvidt programmet skal videreføres efter den 1. januar 2002.

Artikel 13

Denne afgørelse anvendes fra den 1. januar 1998 og dækker en fireårig periode.

Udfærdiget i Bruxelles, den 16. december 1997.

På Rådets vegne

J. LAHURE

Formand

(1) EFT C 104 af 3. 4. 1997, s. 11, og

EFT C 104 af 3. 4. 1997, s. 15.

(2) EFT C 204 af 15. 7. 1996, s. 1.

(3) Europa-Parlamentets udtalelse af 13. november 1996 (EFT C 362 af 2. 12. 1996, s. 130), Rådets fælles holdning af 24. april 1997 (EFT C 188 af 19. 6. 1997, s. 1) og Europa-Parlamentets afgørelse af 18. september 1997 (EFT C 304 af 6. 10. 1997, s. 107).

(4) EFT C 138 af 17. 5. 1993, s. 1.

(5) EFT C 194 af 28. 7. 1982, s. 1.

BILAG

EF-HANDLINGSPROGRAM TIL FREMME AF NGO'er, SOM FØRST OG FREMMEST ER AKTIVE INDEN FOR MILJØBESKYTTELSE

>TABELPOSITION>

Top