Help Print this page 

Document 31995R2801

Title and reference
Rådets forordning (EF) nr. 2801/95 af 29. november 1995 om ændring af forordning nr. 79/65/EØF om oprettelse af et informationsnet for landøkonomisk bogføring til belysning af indkomstforhold og driftsøkonomiske forhold i landbruget i Det Europæiske Økonomiske Fællesskab
  • No longer in force
OJ L 291, 6.12.1995, p. 3–4 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 018 P. 299 - 300
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 018 P. 299 - 300
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 018 P. 299 - 300
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 018 P. 299 - 300
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 018 P. 299 - 300
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 018 P. 299 - 300
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 018 P. 299 - 300
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 018 P. 299 - 300
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 018 P. 299 - 300
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 018 P. 53 - 55
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 018 P. 53 - 55

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1995/2801/oj
Multilingual display
Text

31995R2801

Rådets forordning (EF) nr. 2801/95 af 29. november 1995 om ændring af forordning nr. 79/65/EØF om oprettelse af et informationsnet for landøkonomisk bogføring til belysning af indkomstforhold og driftsøkonomiske forhold i landbruget i Det Europæiske Økonomiske Fællesskab

EF-Tidende nr. L 291 af 06/12/1995 s. 0003 - 0004


RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 2801/95 af 29. november 1995 om ændring af forordning nr. 79/65/EØF om oprettelse af et informationsnet for landøkonomisk bogføring til belysning af indkomstforhold og driftsøkonomiske forhold i landbruget i Det Europæiske Økonomiske Fællesskab

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 43,

under henvisning til forslag fra Kommissionen,

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet (1), og

ud fra følgende betragtninger:

Rådets forordning nr. 79/65/EØF af 15. juni 1965 om oprettelse af et informationsnet for landøkonomisk bogføring til belysning af indkomstforhold og driftsøkonomiske forhold i landbruget i Det Europæiske Økonomiske Fællesskab (2), fastlægger for medlemsstaterne, hvor mange regnskabsførende bedrifter der skal indgå i undersøgelsesområdet;

informationsnettets undersøgelsesområde bør omfatte alle landbrugsbedrifter af en vis økonomisk størrelse uanset landbrugerens eventuelle eksterne aktiviteter; dette undersøgelsesområde bør jævnligt tages op til revision på grundlag af nye data fra undersøgelserne af landbrugsbedrifternes struktur;

de regnskabsførende bedrifter bør udvælges efter retningslinjer fastsat i en udvælgelsesplan, således at der opnås et for undersøgelsesområdet repræsentativt regnskabsmateriale; det antal bedrifter, der er påkrævet for at opnå et repræsentativt udsnit, bør justeres på grundlag af de seneste oplysninger om undersøgelsesområdet;

det er fastsat, at gennemførelsesbestemmelserne vedtages efter fællesskabskomitéproceduren, herunder bestemmelserne om økonomisk størrelse og antal regnskabsførende bedrifter pr. område. De tekniske enkeltheder, såsom den relevante størrelse af undersøgelsesmaterialet, bør fastlægges inden for gennemførelsesbestemmelserne. For at der kan opretholdes en ensartet fremgangsmåde, bør det for alle medlemsstaterne fastsættes, hvilket antal regnskabsførende bedrifter der skal fastlægges efter denne procedure;

efter Østrigs, Finlands og Sveriges tiltrædelse af Den Europæiske Union bør bilaget til forordning nr. 79/65/EØF suppleres med en liste over disse landes områder -

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

1) Artikel 4 i forordning nr. 79/65/EØF affattes således:

»Artikel 4

1. Det i artikel 1, stk. 2, litra a), nævnte undersøgelsesområde omfatter landbrugsbedrifter, hvis økonomiske størrelse er over eller lig med en grænse udtrykt i europæiske størrelsesenheder (ESE) som fastlagt i fællesskabsklassifikationen.

2. Som regnskabsførende bedrifter kommer de landbrugsbedrifter i betragtning, der

a) har en økonomisk størrelse, der er lig med eller over en grænse, der skal fastsættes i overensstemmelse med stk. 1

b) drives af landbrugere, der fører regnskab eller er villige og i stand til at føre bedriftsregnskab, og som er indforstået med, at de regnskabsmæssige data for deres bedrift stilles til Kommissionens rådighed

c) i deres helhed og inden for hvert enkelt område er repræsentative for undersøgelsesområdet.

3. Antallet af regnskabsførende bedrifter er på højst 80 000 for Fællesskabet som helhed.

4. Gennemførelsesbestemmelserne til denne artikel, herunder grænsen for den økonomiske størrelse og antallet af regnskabsførende bedrifter pr. område, fastsættes efter fremgangsmåden i artikel 19.«

2) Bilaget til forordning nr. 79/65/EØF suppleres med bilaget til denne forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på syvendedagen efter offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 29. november 1995.

På Rådets vegne

L. ATIENZA SERNA

Formand

(1) Udtalelsen afgivet den 17. november 1995 (endnu ikke offentliggjort i Tidende).

(2) EFT nr. L 109 af 23. 6. 1965, s. 1859/65. Forordningen er senest ændret ved tiltrædelsesakten af 1994.

BILAG

>TABELPOSITION>

Top