Help Print this page 

Document 31994R3288

Title and reference
RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 3288/94 af 22. december 1994 om ændring af forordning (EF) nr. 40/94 om EF-varemærker med henblik på gennemførelse af de aftaler, der er indgået i forbindelse med Uruguay-runden

OJ L 349, 31.12.1994, p. 83–84 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 17 Volume 002 P. 37 - 38
Special edition in Swedish: Chapter 17 Volume 002 P. 37 - 38
Special edition in Czech: Chapter 17 Volume 001 P. 185 - 186
Special edition in Estonian: Chapter 17 Volume 001 P. 185 - 186
Special edition in Latvian: Chapter 17 Volume 001 P. 185 - 186
Special edition in Lithuanian: Chapter 17 Volume 001 P. 185 - 186
Special edition in Hungarian Chapter 17 Volume 001 P. 185 - 186
Special edition in Maltese: Chapter 17 Volume 001 P. 185 - 186
Special edition in Polish: Chapter 17 Volume 001 P. 185 - 186
Special edition in Slovak: Chapter 17 Volume 001 P. 185 - 186
Special edition in Slovene: Chapter 17 Volume 001 P. 185 - 186
Special edition in Bulgarian: Chapter 17 Volume 001 P. 185 - 186
Special edition in Romanian: Chapter 17 Volume 001 P. 185 - 186

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1994/3288/oj
Multilingual display
Text

31994R3288

RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 3288/94 af 22. december 1994 om ændring af forordning (EF) nr. 40/94 om EF-varemærker med henblik på gennemførelse af de aftaler, der er indgået i forbindelse med Uruguay-runden

EF-Tidende nr. L 349 af 31/12/1994 s. 0083 - 0084
den finske specialudgave: kapitel 17 bind 2 s. 0037
den svenske specialudgave: kapitel 17 bind 2 s. 0037


RAADETS FORORDNING (EF) Nr. 3288/94 af 22. december 1994 om aendring af forordning (EF) nr. 40/94 om EF-varemaerker med henblik paa gennemfoerelse af de aftaler, der er indgaaet i forbindelse med Uruguay-runden

RAADET FOR DEN EUROPAEISKE UNION HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europaeiske Faellesskab, saerlig artikel 235,

under henvisning til forslag fra Kommissionen,

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet (1), og

ud fra foelgende betragtninger:

Overenskomsten om oprettelse af Verdenshandelsorganisationen, i det foelgende benaevnt WTO-overenskomsten, er undertegnet paa Faellesskabets vegne; aftalen om handelsrelaterede intellektuelle ejendomsrettigheder, i det foelgende benaevnt TRIPs-aftalen, der er knyttet som bilag til WTO-overenskomsten, indeholder detaljerede bestemmelser om beskyttelse af intellektuelle ejendomsrettigheder, hvis formaal er at indfoere internationale discipliner paa dette omraade for at fremme den internationale samhandel og forebygge fordrejninger og hindringer i samhandelen som foelge af, at der ikke er nogen egnet og effektiv beskyttelse af den intellektuelle ejendomsret;

for at sikre, at al relevant faellesskabslovgivning er i fuld overensstemmelse med TRIPs-aftalen, maa Faellesskabet traeffe visse foranstaltninger i henseende til de gaeldende faelleskabsretsakter om beskyttelse af intellektuelle ejendomsrettigheder; disse foranstaltninger indebaerer i visse tilfaelde tilpasning eller aendring af faellesskabsretsakter; desuden indebaerer disse foranstaltninger, at visse gaeldende faellesskabsretsakter skal suppleres;

EF-varemaerket blev indfoert ved forordning (EF) nr. 40/94 (2); artikel 5 i naevnte forordning indeholder en definition af »indehavere af EF-varemaerker«, hvor der bl. a. henvises til Pariserkonventionen til beskyttelse af industriel ejendomsret, lige som der kraeves gensidig national behandling fra lande, der ikke er tilsluttet Pariserkonventionen; det er desuden noedvendigt at aendre artikel 29 i forordning (EF) nr. 40/94 vedroerende ret til prioritet i denne henseende; for at overholde forpligtelsen til national behandling i artikel 3 i TRIPs-aftalen boer disse bestemmelser aendres, saaledes at der sikres statsborgere fra alle WTO's medlemmer en behandling, som ikke er mindre gunstig end den, der indroemmes statsborgere i Faellesskabets medlemsstater, ogsaa selv om det paagaeldende medlem ikke er tilsluttet Pariserkonventionen;

efter artikel 23, stk. 2, i TRIPs-aftalen naegtes eller annulleres registreringen af varemaerker, der indeholder eller bestaar af en falsk geografisk betegnelse for vin eller spiritus, uden at det er en betingelse, at betegnelsen er egnet til at vildlede forbrugerne, og det er derfor noedvendigt at tilfoeje en bestemmelse herom i artikel 7, stk. 1, i forordning (EF) nr. 40/94 -

UDSTEDT FOELGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Forordning (EF) nr. 40/94 aendres saaledes:

1) Artikel 5, stk. 1, litra b), affattes saaledes:

»b) i andre stater, der er tilsluttet Pariserkonventionen til beskyttelse af industriel ejendomsret, i det foelgende benaevnt »Pariserkonventionen«, eller overenskomsten om oprettelse af Verdenshandelsorganisationen;«.

2) Artikel 5, stk. 1, litra d), affattes saaledes:

»d) ud over de i litra c) naevnte, i en stat, der ikke er tilsluttet Pariserkonventionen eller overenskomsten om oprettelse af Verdenshandelsorganisationen, og som i henhold til offentliggjorte undersoegelser indroemmer statsborgere og hjemmehoerende virksomheder i alle medlemsstaterne samme beskyttelse med hensyn til varemaerker som den, den indroemmer sine egne statsborgere og virksomheder, og som, hvis medlemsstaternes statsborgere og hjemmehoerende virksomheder skal foere bevis for varemaerkets registrering i hjemlandet, anerkender registrering af EF-varemaerker som et saadant bevis.«

3) I artikel 7, stk. 1, tilfoejes foelgende litra:

»j) varemaerker for vin, som indeholder eller bestaar af en geografisk betegnelse til identifikation af vin eller varemaerker for spiritus, som indeholder eller bestaar af en geografisk betegnelse til identifikation af spiritus, naar der er tale om vin eller spiritus, som ikke har den paagaeldende oprindelse.«

4) Artikel 29, stk. 1, affattes saaledes:

»1. Den, der forskriftsmaessigt har ansoegt om registrering af et varemaerke i eller for en af de stater, der er tilsluttet Pariserkonventionen eller overenskomsten om oprettelse af Verdenshandelsorganisationen, eller den, til hvem retten er overgaaet, nyder inden for en frist paa seks maaneder regnet fra datoen for indgivelsen af den foerste ansoegning prioritet med hensyn til at indgive en ansoegning om registrering af et EF-varemaerke for samme maerke og for varer eller tjenesteydelser, der er af samme art som eller er omfattet af dem, for hvilke dette varemaerke soeges registreret.«

5) Artikel 29, stk. 5, affattes saaledes:

»5. Er den foerste ansoegning indgivet i en stat, der ikke er tilsluttet Pariserkonventionen eller overenskomsten om oprettelse af Verdenshandelsorganisationen, finder stk. 1 til 4 kun anvendelse i det omfang, den paagaeldende stat i henhold til offentliggjorte undersoegelser indroemmer prioritet paa grundlag af den foerste ansoegning til Harmoniseringskontoret paa betingelser og med virkninger svarende til dem, der er fastlagt i denne forordning.«

Artikel 2

Denne forordning traeder i kraft den 1. januar 1995.

Den anvendes fra den 1. januar 1996.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gaelder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfaerdiget i Bruxelles, den 22. december 1994.

Paa Raadets vegne

H. Seehofer

Formand

(1) Udtalelse afgivet den 14. december 1994 (endnu ikke offentliggjort i Tidende).

(2) EFT nr. L 11 af 14. 1. 1994, s. 1.

Top