Help Print this page 

Document 31994R0919

Title and reference
Kommissionens forordning (EF) nr. 919/94 af 26. april 1994 gennemførelsesbestemmelser vedrørende bananproducentorganisationer

OJ L 106, 27.4.1994, p. 6–13 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 057 P. 4 - 11
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 057 P. 4 - 11
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 016 P. 76 - 83
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 016 P. 76 - 83
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 016 P. 76 - 83
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 016 P. 76 - 83
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 016 P. 76 - 83
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 016 P. 76 - 83
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 016 P. 76 - 83
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 016 P. 76 - 83
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 016 P. 76 - 83
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 014 P. 244 - 251
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 014 P. 244 - 251

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1994/919/oj
Multilingual display
Text

31994R0919

Kommissionens forordning (EF) nr. 919/94 af 26. april 1994 gennemførelsesbestemmelser vedrørende bananproducentorganisationer

EF-Tidende nr. L 106 af 27/04/1994 s. 0006 - 0013
den finske specialudgave: kapitel 3 bind 57 s. 0004
den svenske specialudgave: kapitel 3 bind 57 s. 0004


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 919/94 af 26. april 1994 gennemfoerelsesbestemmelser vedroerende bananproducentorganisationer

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPAEISKE FAELLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europaeiske Faellesskab,

under henvisning til Raadets forordning (EOEF) nr. 404/93 af 13. februar 1993 om den faelles markedsordning for bananer (1), senest aendret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 3518/93 (2), saerlig artikel 9, og

ud fra foelgende betragtninger:

Forordning (EOEF) nr. 404/93 indeholder bestemmelser om oprettelse af bananproducentorganisationer; for at blive anerkendt skal organisationerne opfylde saerlige betingelser; disse betingelser er fastsat for at give en rimelig sikkerhed for, at disse organisationer ved deres aktivitets omfang og varighed og ved selve deres oprettelsesmaade og virke bidrager til den tilstaebte forbedring af produktions- og afsaetningsforholdene for bananer;

de krav, der skal sikre producentorganisationernes eksistens og aktivitet en mindstegrad af stabilitet, bl.a. med hensyn til medlemstal og produktionsmaengde, boer fastsaettes paa grundlag af de forskelligartede strukturer i EF's produktionsomraader;

ligeledes med henblik paa stabilitet og effektivitet er det noedvendigt dels at specificere de noedvendige midler og det noedvendige udstyr, som producentorganisationerne skal stille til raadighed for deres medlemmer, dels at praecisere arten af de regler, som disse organisationer skal vedtage og forskreive deres medlemmer for at opfylde maalsaetningerne for de sammenslutninger, der anerkendes i henhold til EF-reglerne;

ivaerksaettelsen af de saerlige foranstaltninger, som Raadet vedtog, samt foranstaltningerne i naervaerende forordning indebaerer en uomgaengelig forpligtelse for producenmtorganisationerne til at fremsende praecise oplysninger efter en fast tidsplan til den af medlemsstaten udpegede myndighed, for at denne myndighed kan kontrollere overholdelsen af de forpligtelser som producentorganisationerne har paataget sig i forbindelse med anerkendelsen; det er desuden noedvendigt at praecisere den kontrol, som medlemsstaten skal foretage, samt passende meddelelser for at foelge anvendelsen af ovennaevnte foranstaltninger;

der boer fastsaettes naermere regler for de producentsammenslutninger, der er anerkendt i medfoer af Raadets forordning (EOEF) nr. 1360/78 af 19. juni 1978 om producentsammenslutninger og foreninger af saadanne (3), senest aendret ved forordning (EF) nr. 3669/93 (4), og som har modtaget stoette til oprettelse og drift i henhold til naevnte forordning;

de i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Bananer -

UDSTEDT FOELGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Medlemsstaterne giver den saerlige anerkendelse, jf. artikel 5 i forordning (EOEF) nr. 404/93 til producentorganisationer og -sammenslutnigner, i det foelgende under et benaevnt »producentorganisationer«, hvis oekonomiske virksomhed omfatter produktion og afsaetning af friske bananer, og som opfylder betingelserne i artikel 5 i naevnte forordning og betingelserne i naervaerende forordning.

De producentorganisationer, der er anerkendt i medfoer af forordning (EOEF) nr. 1360/78, indroemmes den saerlige anerkendelse, jf. stk. 1, hvis de kompetente myndigheder konstaterer, at deres stiftende overenskomst og bestemmelser for driften er i overensstemmelse med de i stk. 1 naevnte bestemmelser.

Artikel 2

1. Producentorganisationerne indgiver deres ansoegning om saerlig anerkendelse til myndighederne der er udpeget af medlemsstaten, vedlagt den stiftende overenskomst og de i bilag II A naevnte oplysninger.

2. Myndighederne sikrer rigtigheden af de meddelte oplysninger ved kontrol af dokumenter og kontrol paa stedet. I tvivlstilfaelde foretager myndighed en passende kontrol for at sikre sig, at betingelserne i stk. 1 overholdes.

3. Den saerlige anerkendelse gives senest 90 dage efter indgivelsen af ansoegningen med forbehold af forsinkelse som foelge af supplerende undersoegelser.

Artikel 3

1. Den mindste maengde af bananer, der kan markedsfoeres, samt det mindste antal medlemmer, som producentorganisationerne skal repraesentere, jf. artikel 5, stk. 1, litra b), i forordning (EOEF) nr. 404/93, er fastsat i bilag I.

2. Ved anvendelsen af stk. 1 er den produktion, der skal tages i betragtning, den gennemsnitlige produktion af bananer, som er markedsfoert i loebet af de tre produktionsaar, der gaar forud for anerkendelsen, af samtlige de producenter, der er medlemmer af den organisation, som anmoder om anerkendelse.

Hvis en produktionsregion er blevet beroert af en produktionsnedgang, der skyldes usaedvanlige vejrforhold i den i foerste afsnit naevnte periode, kan produktionen i et eller flere foregaaende produktionsaar, der gaar forud for disse begivenheder dog tages i betragtning.

Artikel 4

De noedvendige midler, som er stillet til raadighed for de tilsluttede producenter, eller som producentorganisationen er i besiddelse af, til realiseringen af de maal, der er naevnt i artikel 5 i forordning (EOEF) nr. 404/93, omfatter mindst udstyr til:

- kvalitetssortering, stoerrelsessortering og emballering med en kapacitet, der er tilpasset den bananproduktionsmaengde, som medlemmerne leverer

- den tekniske og forretningsmaessige drift

- foeringen af et centraliseret regnskab.

Artikel 5

Producentorganisationernes vedtaegter skal med hensyn til nye medlemmers optagelse indeholde bestemmelser, hvorefter:

a) indmeldelserne foerst faar virkning ved begyndelsen af et produktionsaar

b) indmeldelserne accepteres paa grundlag af organisationens faktiske eller forventede afsaetningskapacitet

c) hvert medlem forpligter sig til at forblive i producentorganisationen i en periode paa mindst tre aar samt til at meddele sin udmeldelse skriftligt mindst tolv maaneder i forvejen. For producentorganisationer, der er anerkendt inden den 1. januar 1995, er denne minimumsperiode dog paa to aar

d) hvert medlem forpligter sig til at overholde alle de forskrifter, som producentorganisationen har udstedt.

Artikel 6

1. De regler, som producentorganisationerne udsteder i henhold til artikel 5, stk. 1, litra d), i forordning (EOEF) nr. 404/93, skal mindst omfatte nedennaevnte forhold:

a) med henblik paa at opnaa kendskab til produktionen skal reglerne indeholde krav om producenternes anmeldelse af de dyrkede arealer hoestens forventede stoerrelse og de faktiske hoestede maengder

b) med hensyn til produktion skal reglerne under hensyntagen til handelsstrategien og afsaetningsmulighederne fastsaette de sorter, der skal dyrkes, omstilles eller ryddes, samt fastsaette den dyrkningsteknik, der skal anvendes, og hoestens tidsmaessige fordeling

c) med hensyn til markedsfoering skal reglerne indeholde minimumskriterier for kvalitet, stoerrelse, emballering, praesentation og maerkning.

2. Producentorganisationerne orienterer og bistaar deres medlemmer med henblik paa en korrekt anvendelse af de regler, de vedtager. De straffer overtraedelser af reglerne paa passende vis.

Artikel 7

1. Senest den 1. marts hvert aar og foerste gang senest den 1. marts 1995 tilsender producentorganisationerne myndighederne de i bilag II omhandlede oplysninger.

Medlemsstaterne kan, hvis de anser det for noedvendigt, vedtage supplerende bestemmelser vedroerende de i bilag II, del B, anfoerte punkter.

2. Myndighederne tilsender hvert aar Kommissionen senest den 1. maj og foerste gang senest den 1. maj 1995 listen over de bananproducentorganisationer, der er anerkendt paa deres omraade, og for hver producentorganisation de i bilag II, del A, omhandlede oplysninger.

3. Kommissionen kan efter samraad med de beroerte medlemsstater foreskrive en elektronisk dataoverfoersel af samtlige eller en del af de i bilag II omhandlede oplysninger.

Artikel 8

Myndighederne kontrollerer, om producentorganisationernes oprettelse og virke er forskriftsmaessig, samt om de oplysninger, der er omhandlet i artikel 5 i forordning (EOEF) nr. 404/93 og artikel 7 i naervaerende forordning, er korrekte. Hver producentorganisation kontrolleres paa stedet mindst hvert tredje aar.

Artikel 9

Myndighederne traekker anerkendelsen tilbage, saafremt den alt efter tilfaeldet konstaterer, at:

- de forpligtelser, der foelger af EF-reglerne, ikke overholdes

- de oplysninger, der er omhandlet i artikel 5 i forordning (EOEF) nr. 404/93 og artikel 7 i naervaerende forordning, forsaetligt ikke fremsendes eller er urigtige i svigagtigt oejemed.

Artikel 10

Den stoette, der ydes for at fremme oprettelse og lette driften af producentorganisationer, jf. artikel 6 i forordning (EOEF) nr. 404/93, ydes ikke til producentorganisationer, der har modtaget stoette i henhold til artikel 10 i forordning (EOEF) nr. 1360/78.

Artikel 11

Denne forordning traeder i kraft paa syvendedagen efter offentliggoerelsen i De Europaeiske Faellesskabers Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gaelder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfaerdiget i Bruxelles, den 26. april 1994.

Paa Kommissionens vegne

René STEICHEN

Medlem af Kommissionen

(1) EFT nr. L 47 af 25. 2. 1993, s. 1.

(2) EFT nr. L 320 af 22. 12. 1993, s. 15.

(3) EFT nr. L 166 af 23. 6. 1978, s. 1.

(4) EFT nr. L 338 af 31. 12. 1993, s. 26.

BILAG I

"" ID="1">Spanien (De Kanariske OEer)> ID="2">25> ID="3">5 000"> ID="1">Frankrig:"> ID="1">- Guadeloupe> ID="2">100> ID="3">30 000"> ID="1">- Martinique> ID="2">100> ID="3">30 000"> ID="1">Graekenland (Kreta og Lakonia)> ID="2">4> ID="3">40"> ID="1">Portugal (Madeira, Azorerne og Algarve)> ID="2">5> ID="3">10">

BILAG II

Del B (forbeholdt medlemsstaten)

1. Medlemskartotek

Vedlaeg for hvert medlem foelgende oplysninger:

- navn, fornavn

- antallet af og registreringsnummer for de marker, der er udlagt med bananer,

- plantagernes areal, hoestmaengden og gennemsnitsudbytte pr. ha, jf. punkt 9 i del A.

2. Producentorganisationens regler

Vedlaeg en kopi af de i artikel 4 omhandlede regler.

3. Afsaetningsmuligheder

3.1. Salgsmaader:

(angiv i aftagende orden efter omsaetningens salg i henhold til leveringskontrakter, kommissionssalg, anden form for direkte salg)

3.2. Bestemmelse:

(angiv i procent)

Lokalt marked

Regionalt marked

Afsaetning i EF

Eksport til tredjelande

Forarbejdningsindustrien

Andet

4. Finansiel situation

Vedlaeg resultatet af driftsregnskabet.

5. Generalforsamlinger

a) Anfoer hyppigheden.

b) Vedlaeg protokollerne for det seneste aar.

Top