Help Print this page 

Document 31994L0074

Title and reference
Rådets direktiv 94/74/EF af 22. december 1994 om ændring af direktiv 92/12/EØF om den generelle ordning for punktafgiftspligtige varer, om oplægning og omsætning heraf samt om kontrol hermed, af direktiv 92/81/EØF om harmonisering af punktafgiftsstrukturen for mineralolier, og af direktiv 92/82/EØF om indbyrdes tilnærmelse af punktafgiftssatserne for mineralolier
  • In force
OJ L 365, 31.12.1994, p. 46–51 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 09 Volume 003 P. 3 - 8
Special edition in Swedish: Chapter 09 Volume 003 P. 3 - 8
Special edition in Czech: Chapter 09 Volume 001 P. 264 - 269
Special edition in Estonian: Chapter 09 Volume 001 P. 264 - 269
Special edition in Latvian: Chapter 09 Volume 001 P. 264 - 269
Special edition in Lithuanian: Chapter 09 Volume 001 P. 264 - 269
Special edition in Hungarian Chapter 09 Volume 001 P. 264 - 269
Special edition in Maltese: Chapter 09 Volume 001 P. 264 - 269
Special edition in Polish: Chapter 09 Volume 001 P. 264 - 269
Special edition in Slovak: Chapter 09 Volume 001 P. 264 - 269
Special edition in Slovene: Chapter 09 Volume 001 P. 264 - 269
Special edition in Bulgarian: Chapter 09 Volume 001 P. 190 - 195
Special edition in Romanian: Chapter 09 Volume 001 P. 190 - 195

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1994/74/oj
Multilingual display
Text

31994L0074

Rådets direktiv 94/74/EF af 22. december 1994 om ændring af direktiv 92/12/EØF om den generelle ordning for punktafgiftspligtige varer, om oplægning og omsætning heraf samt om kontrol hermed, af direktiv 92/81/EØF om harmonisering af punktafgiftsstrukturen for mineralolier, og af direktiv 92/82/EØF om indbyrdes tilnærmelse af punktafgiftssatserne for mineralolier

EF-Tidende nr. L 365 af 31/12/1994 s. 0046 - 0051
den finske specialudgave: kapitel 9 bind 3 s. 0003
den svenske specialudgave: kapitel 9 bind 3 s. 0003


RAADETS DIREKTIV 94/74/EF af 22. december 1994 om aendring af direktiv 92/12/EOEF om den generelle ordning for punktafgiftspligtige varer, om oplaegning og omsaetning heraf samt om kontrol hermed, af direktiv 92/81/EOEF om harmonisering af punktafgiftsstrukturen for mineralolier, og af direktiv 92/82/EOEF om indbyrdes tilnaermelse af punktafgiftssatserne for mineralolier

RAADET FOR DEN EUROPAEISKE UNION HAR - under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europaeiske Faellesskab, saerlig artikel 99,

under henvisning til forslag fra Kommissionen (1),

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet (2),

under henvisning til udtalelse fra Det OEkonomiske og Sociale Udvalg (3), og ud fra foelgende betragtninger:

Toldproceduren for udfoersel boer udelukkes fra suspensionsordningen for punktafgiftspligtige varer, for at der som led i forsendelsesordningen for punktafgiftspligtige varer kan stilles sikkerhed for de risici, som forsendelser fra varernes afsendelsessted til udgangsstedet i Faellesskabet er forbundet med;

naar forsendelse af punktafgiftspligtige varer giver anledning til en angivelse om henfoersel under proceduren for intern forsendelse eller proceduren i TIR- eller ATA-konventionen, boer det foreskrives, at denne angivelse gaelder som ledsagedokument vedroerende punktafgifter;

ved forsendelse af punktafgiftspligtige varer, der er overgaaet til forbrug i en medlemsstat, til samme medlemsstat gennem en anden medlemsstats omraade, boer det forenklede ledsagedokument, der er omhandlet i Kommissiones forordning (EOEF) nr. 3649/92 (4), benyttes;

ledsagedokumentet boer indeholde anmaerkninger vedroerende alle former for tab, der indtraeffer under forsendelsen inden for Faellesskabet, saaledes at naevnte dokument kan faerdigbehandles korrekt, og de naermere regler for disse anmaerkninger og deres indhold boer praeciseres;

i stedet for de i oejeblikket gaeldende former for sikkerhedsstillelse boer der fastsaettes en alternativ form for sikkerhed, som stilles af transportvirksomheden eller varernes ejer for at begraense de risici, der er forbundet med forsendelsen inden for Faellesskabet;

der boer fastsaettes mulighed for at give dispensation fra kravet om sikkerhedsstillelse i forbindelse med forsendelser af mineralolier inden for Faellesskabet ad soevejen eller gennem roerledninger;

det boer goeres muligt at anfoere en ny modtager eller et nyt leveringssted ved en aendring i det administrative ledsagedokument;

det boer fastsaettes, paa hvilke betingelser en afsender af mineralolier kan undlade at udfylde ledsagedokumentets rubrik vedroerende modtageren, naar denne ikke kendes ved afsendelsen;

der boer vaere mulighed for at traeffe supplerende foranstaltninger med hensyn til stikproevekontrol for at oege det administrative samarbejde mellem medlemsstaterne;

der boer eventuelt vaere mulighed for, at oplysningerne i de eksemplarer af ledsagedokumentet, der skal sendes til de kompetente myndigheder i afgangs- og bestemmelsesmedlemsstaten, kan ekspederes elektronisk;

det boer tillades, at retureksemplaret til afsenderen sendes til denne med telefax for hurtigt at faa afsluttet transaktionen;

for punktafgiftspligtige varer, der forsendes regelmaessigt mellem afgiftsoplag beliggende i to forskellige medlemsstater, boer ordningen for faerdigbehandling af ledsagedokumentet lettes;

det boer praeciseres, at anvendelse af afgiftsmaerker eller nationale godkendelsesmaerker ikke indvirker paa de bestemmelser, medlemsstaterne indfoerer for at sikre en korrekt anvendelse af de gaeldende afgiftsbestemmelser og for at undgaa svig, unddragelse og misbrug;

det boer fastsaettes, paa hvilke betingelser vaebnede styrker og organisationer kan fritages for betaling af punktafgifter;

for at det indre marked kan fungere korrekt, boer det defineres, hvilke produkter der falder ind under kategorien mineralolier;

det boer defineres, hvilke af de produkter, som falder ind under kategorien mineralolier, der skal underlaegges den almindelige ordning for kontrol med punktafgifter;

der boer gives tilladelse til godtgoerelse af allerede betalte punktafgifter for forurenede eller utilsigtet sammenblandede mineralolier, som tilbageleveres til et oplag med henblik paa oparbejdelse;

der boer indroemmes en obligatorisk fritagelse paa faellesskabsplan for mineralolier, der indsproejtes i hoejovne med henblik paa kemisk reduktion, for at undgaa konkurrencefordrejninger som foelge af forskelle i beskatningsordningerne medlemsstaterne imellem;

det boer udtrykkeligt fastsaettes, at mineralolier, der er overgaaet til forbrug i en medlemsstat, og som befinder sig i motorkoeretoejers braendstoftanke med henblik paa at blive anvendt som motorbraendstof til disse koeretoejer, er fritaget for punktafgift i en anden medlemsstat for ikke at laegge hindringer i vejen for den frie bevaegelighed for personer og varer og for at undgaa dobbeltbeskatning;

KN-koderne for blyholdig op blyfri benzin boer ajourfoeres efter aendringerne i den seneste udgave af De Europaeiske Faellesskabers Integrerede Toldtarif (1);

de i dette direktiv omhandlede tilpasninger af punktafgiftsordningerne, som skal sikre, at det indre marked fungerer korrekt, kan ikke gennemfoeres paa tilfredsstillende maade af medlemsstaterne hver isaer, og de noedvendiggoer derfor, at der paa faellesskabsplan sker en indbyrdes tilnaermelse af medlemsstaternes lovgivninger om punktafgifter;

direktiv 92/12/EOEF (2), 92/81/EOEF (3) og 92/82/EOEF (4) boer derfor aendres - UDSTEDT FOELGENDE DIREKTIV:

Artikel 1

Direktiv 92/12/EOEF aendres saaledes:

1) Artikel 5 aendres saaledes:

a) Stk. 2, foerste led, affattes saaledes:

»- der indfoeres fra eller er bestemt til et tredjeland eller de i artikel 2, stk. 1, 2 og 3, omhandlede omraader eller Kanaloeerne, og som er henfoert under en af de toldsuspensionsprocedurer, der er naevnt i artikel 84, stk. 1, litra a), i forordning (EOEF) nr. 2913/92(*), eller er anbragt i en frizone eller paa et frilager (*) EFT nr. L 302 af 19. 10. 1992, s. 1.« b) Stk. 2, andet led, affattes saaledes:

»- som under proceduren for intern faellesskabsforsendelse forsendes fra en medlemsstat til en anden medlemsstat gennem EFTA-lande, fra en medlemsstat til et EFTA-land, eller gennem et eller flere tredjelande, der ikke er EFTA-lande, paa grundlag af et TIR- eller ATA-carnet.« c) Stk. 2, andet afsnit, foerste saetningsled, affattes saaledes:

»I de tilfaelde, hvor enhedsdokumentet anvendes,« d) Foelgende stykke tilfoejes:

»3. De eventuelle supplerende angivelser, der skal fremgaa af transportdokumenter eller handelsdokumenter, der gaelder som forsendelsesdokumenter, samt de aendringer, der er noedvendige for at tilpasse fremgangsmaaden for faerdigbehandling, naar punktafgiftspligtige varer forsendes i henhold til en forenklet fremgangsmaade for intern faellesskabsforsendelse, fastlaegges efter fremgangsmaaden i artikel 24.« 2) I artikel 7 tilfoejes foelgende stykker:

»7. Forsendes punktafgiftspligtige varer, der allerede er overgaaet til fri omsaetning i en medlemsstat, til et bestemmelsessted i samme medlemsstat ad en hensigtsmaessig transportvej via en anden medlemsstat, skal det i stk. 4 omhandlede ledsagedokument anvendes.

8. I det i stk. 7 naevnte tilfaelde skal:

a) afsenderen forud for afsendelsen af varerne indgive en angivelse til afgangsstedets skattemyndigheder, som har ansvaret for punktafgiftskontrol b) modtageren attestere modtagelsen af varerne efter de regler, der er fastlagt af bestemmelsesstedets skattemyndigheder, som har ansvaret for punktafgiftskontrol c) afsender og modtager lade sig underkaste enhver form for kontrol, saaledes at deres egne skattemyndigheder kan sikre sig, at varerne faktisk er modtaget.

9. Forsendes punktafgiftspligtige varer hyppigt og regelmaessigt paa de i stk. 7 naevnte betingelser, kan medlemsstaterne paa grundlag af bilaterale aftaler tillade, at der benyttes en forenklet fremgangsmaade, som afviger fra bestemmelserne i stk. 7 og 8.« 3) Artikel 13, litra a), affattes saaledes:

»a) eventuelt stille sikkerhed i forbindelse med fremstilling, forarbejdning op oplaegning samt obligatorisk stille sikkerhed i forbindelse med forsendelse, jf. dog artikel 15, stk. 3, paa de betingelser, der fastsaettes af de kompetente myndigheder i den medlemsstat, hvor afgiftsoplaget er godkendt.« 4) I artikel 14 tilfoejes foelgende stykke:

»4. Hvad angaar manko, jf. stk. 3, samt tab, for hvilke der ikke er indroemmet den i stk. 1 omhandlede fritagelse, skal de kompetente myndigheder i alle tilfaelde foretage en anmaerkning herom paa bagsiden af det eksemplar af det i artikel 18, stk. 1, naevnte ledsagedokument, der skal tilbagesendes til afsenderen.

I den forbindelse skal foelgende fremgangsmaade foelges:

- i tilfaelde af manko eller tab under transport inden for Faellesskabet af punktafgiftspligtige varer henfoert under suspensionsordningen, foretager de kompetente myndigheder i den medlemsstat, hvor mankoen eller tabet konstateres, en anmaerkning herom paa retureksemplaret af ledsagedokumentet - ved varernes ankomst til bestemmelsesmedlemsstaten anfoerer de kompetente myndigheder, om de indroemmer delvis fritagelse eller ikke indroemmer nogen fritagelse for den manko eller de tab, der er konstateret.

De angiver i disse tilfaelde beregningsgrundlaget for det punktafgiftsbeloeb, der skal opkraeves efter stk. 3. De kompetente myndigheder i bestemmelsesmedlemsstaten sender en kopi af retureksemplaret af ledsagedokumentet til de kompetente myndigheder i den medlemsstat, hvor tabet er konstateret.« 5) Artikel 15 aendres saaledes:

a) Stk. 1 affattes saaledes:

»1. Forsendelsen af punktafgiftspligtige varer under en suspensionsordning skal finde sted mellem afgiftsoplag, jf. dog artikel 5, stk. 2, artikel 16, artikel 19, stk. 4, og artikel 23, stk. 1a.

Foerste afsnit finder ogsaa anvendelse paa forsendelse inden for Faellesskabet af punktafgiftspligtige varer til nulsats, der ikke er overgaaet til fri omsaetning.« b) Stk. 3 affattes saaledes:

»3. De risici, der er forbundet med forsendelse inden for Faellesskabet, daekkes af den sikkerhed, der er omhandlet i artikel 13, og som den godkendte oplagshaver, der afsender varerne, stiller, eller eventuelt af en sikkerhed, som stilles solidarisk af afsenderen og transportvirksomheden. De kompetente myndigheder i medlemsstaterne kan tillade, at transportvirksomheden eller varernes ejer stiller sikkerhed i stedet for den godkendte oplagshaver, der afsender varerne. Medlemsstaterne kan eventuelt kraeve en sikkerhedsstillelse fra modtageren.

Forsendes punktafgiftspligtige mineralolier inden for Faellesskabet ad soevejen eller gennem roerledninger, kan medlemsstaterne fritage de godkendte oplagshavere, der afsender varerne, for pligten til at stille den i foerste afsnit naevnte sikkerhed.

Medlemsstaterne fastsaetter de naermere bestemmelser for sikkerhedsstillelsen. Sikkerhedsstillelsen skal vaere gyldig i hele Faellesskabet.« c) Stk. 5 affattes saaledes:

»5. En godkendt oplagshaver, der afsender varer, eller dennes repraesentant kan aendre ledsagedokumentets rubrik 4, 7, 7a, 13, 14 og/eller 17 for at anfoere en ny modtager, som skal vaere en godkendt oplagshaver eller en registreret erhvervsdrivende, eller et nyt leveringssted. De kompetente myndigheder i afgangsmedlemsstaten underrettes straks herom, og den nye modtager eller det nye leveringssted anfoeres straks paa det administrative ledsagedokuments bagside.« d) Foelgende stykke tilfoejes:

»6. Ved forsendelse inden for Faellesskabet af mineralolier ad soevejen eller ad indre vandveje kan den godkendte oplagshaver, der afsender varerne, undlade at udfylde ledsagedokumentets rubrik 4, 7, 7a, 13 og 17, saafremt modtageren ved varernes afsendelse ikke er endelig kendt, dog paa betingelse af:

- at de kompetente myndigheder i afgangsmedlemsstaten paa forhaand giver afsenderen tilladelse til ikke at udfylde disse rubrikker - at samme myndigheder underrettes om modtagerens navn og adresse, registreringsnummer samt bestemmelseslandet, saa snart disse oplysninger kendes, eller senest naar varerne er naaet frem til deres endelige bestemmelsessted.« 6) Foelgende artikel indsaettes:

»Artikel 15b 1. Hvad angaar de stikproevekontroller, der er omhandlet i artikel 19, stk. 6, kan de kompetente myndigheder i en medlemsstat anmode de kompetente myndigheder i en anden medlemsstat om supplerende oplysninger ud over dem, der er omhandlet i artikel 15a. Bestemmelserne om beskyttelse af oplysninger i direktiv 77/799/EOEF (*), finder anvendelse paa saadan udveksling af oplysninger.

2. Hvis de nationale retsforskrifter i en medlemsstat i forbindelse med udveksling af oplysninger i henhold til stk. 1 foreskriver, at de personer, der beroeres af udvekslingen af oplysninger, skal hoeres, kan disse forskrifter fortsat finde anvendelse.

3. Udveksling af oplysninger, der er noedvendige med henblik paa gennemfoerelse af stikproevekontrollerne i henhold til stk. 1, sker ved hjaelp af et ensartet kontroldokument. Dokumentets form og indhold fastlaegges efter fremgangsmaaden i artikel 24.

(*) EFT nr. L 336 af 27. 12. 1977, s. 15.« 7) I artikel 18 tilfoejes foelgende stykke:

»6. Denne artikel finder ogsaa anvendelse paa punktafgiftspligtige varer, der forsendes under suspensionsordningen mellem to afgiftsoplag beliggende i samme medlemsstat via en anden medlemsstats omraade.« 8) Artikel 19 aendres saaledes:

a) i stk. 1 indsaettes foelgende nye tredje afsnit:

»De kompetente myndigheder i afgangs- og bestemmelsesmedlemsstaten kan foreskrive, at de angivelser, der er indeholdt i de eksemplarer af ledsagedokumentet, der er bestemt for dem, sendes elektronisk« b) I stk. 2 indsaettes foelgende nye andet og tredje afsnit:

»Uanset de ovenfor anfoerte bestemmelser kan afgangsmedlemsstater tillade, at en kopi af retureksemplaret straks tilbagesendes til afsenderen pr. telefax, saaledes at sikkerhedsstillelsen hurtigt kan frigives. Pligten til at tilbagesende originaleksemplaret i henhold til foerste afsnit beroeres ikke heraf.

Forsendes punktafgiftspligtige varer hyppigt og regelmaessigt under suspensionsordningen mellem to medlemsstater, kan de kompetente myndigheder i disse medlemsstater efter faelles overenskomst tillade, at der benyttes en forenklet fremgangsmaade for faerdigbehandling af ledsagedokumentet i form af en summarisk eller en automatiseret attestering.« c) Stk. 4 affattes saaledes:

»4. Punktafgiftspligtige varer, der afsendes af en godkendt oplagshaver, der er etableret i en medlemsstat, med henblik paa udfoersel gennem en eller flere andre medlemsstater, kan forsendes under suspensionsordningen som omhandlet i artikel 4, litra c). Ordningen afsluttes ved, at udgangstoldstedet attesterer, at varerne faktisk har forladt Faellesskabet. Dette toldsted skal sende det attesterede eksemplar af ledsagedokumentet, der er bestemt for afsenderen, tilbage til denne.« 9) Artikel 21, stk. 2, andet afsnit, affattes saaledes:

»Med forbehold af de bestemmelser, som medlemsstaterne fastsaetter for at sikre en korrekt anvendelse af naervaerende artikel og undgaa svig, unddragelse eller misbrug, paaser de, at maerkerne ikke skaber hindringer for den fri bevaegelighed af punktafgiftspligtige varer.« 10) I artikel 23 indsaettes foelgende stykke:

»1a. De i stk. 1 naevnte vaebnede styrker og organisationer er befoejede til at modtage varer fra andre medlemsstater under ordningen med suspension af punktafgifter, naar varerne er ledsaget af det i artikel 18 omhandlede ledsagedokument, forudsat at der desuden medfoelger en fritagelsesattest. Fritagelsesattestens form og indhold fastlaegges efter fremgangsmaaden i artikel 24.« 11) Artikel 24 aendres saaledes:

a) Stk. 2 affattes saaledes:

»2. De foranstaltninger, der er noedvendige for anvendelsen af artikel 5, 7, 15b, 18, 19 og 23, vedtages efter fremgangsmaaden i stk. 3 og 4.« b) Stk. 5 affattes saaledes:

»5. Ud over de foranstaltninger, der er naevnt i stk. 2, undersoeger udvalget spoergsmaal om anvendelsen af faellesskabsbestemmelserne om punktafgifter, der rejses af udvalgets formand eller paa anmodning af en medlemsstats repraesentant.«

Artikel 2

Direktiv 92/81/EOEF aendres saaledes:

1) Artikel 2 aendres saaledes:

a) Stk. 1 affattes saaledes:

»1. I dette direktiv forstaas ved mineralolie:

a) produkter henhoerende under KN-kode 2706 b) produkter henhoerende under KN-kode 2707 10, 2707 20, 2707 30, 2707 50, 2707 91 00, 2707 99 11 og 2707 99 19 c) produkter henhoerende under KN-kode 2709 d) produkter henhoerende under KN-kode 2710 e) produkter henhoerende under KN-kode 2711, herunder kemisk ren methan og propan, dog undtagen naturgas f) produkter henhoerende under KN-kode 2712 10, 2712 20 00, 2712 90 31, 2712 90 33, 2712 90 39 og 2712 90 90 g) produkter henhoerende under KN-kode 2715 h) produkter henhoerende under KN-kode 2901 i) produkter henhoerende under KN-kode 2902 11 00, 2902 19 90, 2902 20, 2902 30, 2902 41 00, 2902 42 00, 2902 43 00 og 2902 44 j) produkter henhoerende under KN-kode 3403 11 00 og 3403 19 k) produkter henhoerende under KN-kode 3811 l) produkter henhoerende under KN-kode 3817.« b) stk. 4 affattes saaledes:

»4. De i dette direktiv naevnte koder i den kombinerede nomenklatur er koderne i den pr. 1. oktober 1994 gaeldende kombinerede nomenklatur.« 2) Foelgende artikel indsaettes:

»Artikel 2a 1. Bestemmelserne i direktiv 92/12/EOEF om kontrol og transport gaelder kun for foelgende mineralolier:

a) produkter henhoerende under KN-kode 2707 10, 2707 20, 2707 30 og 2707 50 b) produkter henhoerende under KN-kode 2710 00 11 - 2710 00 78; produkter henhoerende under KN-kode 2710 00 21, 2710 00 25 og 2710 00 59 dog kun hvis de transporteres uemballeret c) produkter henhoerende under KN-kode 2711 (med undtagelse af produkter henhoerende under KN-kode 2711 11 00 og 2711 21 00) d) produkter henhoerende under KN-kode 2901 10 e) produkter henhoerende under KN-kode 2902 20, 2902 30, 2902 41 00, 2902 42 00, 2902 43 00 og 2902 44.

2. Hvis en medlemsstat konstaterer, at andre mineralolier end dem, der refereres til i stk. 1, anvendes som fyringsolie eller braendstof eller udbydes til salg med henblik paa saadan anvendelse og saaledes er anledning til unddragelse eller anden misbrug, meddeler den det til Kommissionen. Denne underretter de oevrige medlemsstater inden for en maaned efter modtagelse af meddelelsen. Efter fremgangsmaaden i artikel 24 i direktiv 92/12/EOEF traeffes der afgoerelse om, hvorvidt de paagaeldende produkter skal underlaegges bestemmelserne om kontrol og transport i samme direktiv.

3. Medlemsstaterne kan ved bilaterale aftaler helt eller delvis fritage nogle eller alle ovennaevnte produkter, hvis de ikke er omfattet af artikel 2 i direktiv 92/82/EOEF, fra kontrolforanstaltningerne i samme direktiv. Saadanne aftaler gaelder ikke for medlemsstater, som ikke er kontraherende parter. Alle bilaterale aftaler skal meddeles Kommissionen, som underretter de oevrige medlemsstater derom.« 3) Foelgende nye artikel indsaettes:

»Artikel 7a Medlemsstaterne kan godtgoere allerede betalte punktafgifter for forurenede eller utilsigtet sammenblandede mineralolier, som tilbageleveres til et oplag med henblik paa oparbejdelse.« 4) Artikel 8 aendres saaledes:

a) I stk. 1 tilfoejes foelgende litra:

»d) mineralolier, der med henblik paa kemisk reduktion indsproejtes i hoejovne som supplement til de koks, der anvendes som hovedbraendsel.« b) I stk. 2 affattes indledningen saaledes:

»2. Uden at det beroerer andre faellesskabsbestemmelser, kan medlemsstaterne anvende hel eller delvis afgiftsfritagelse eller afgiftslempelse for mineralolier eller andre produkter til samme anvendelsesformaal, der under afgiftsmyndighedernes kontrol anvendes«.

5) Foelgende artikel indsaettes:

»Artikel 8a 1. Mineralolier, der er overgaaet til frit forbrug i en medlemsstat, og som befinder sig i erhvervskoeretoejers normaltanke og er bestemt til at benyttes som braendstof til disse koeretoejer, eller som medbringes i specialcontainere og er bestemt til anvendelse i disse containere med henblik paa deres saerlige funktion under transporten, paalaegges ikke punktafgift i en anden medlemsstat.

2. I denne artikel forstaas ved:

»normale tanke«:

- tanke, der af konstruktoeren er indbygget i alle transportmidler af samme type som det paagaeldende transportmiddel, og hvis permanente anbringelse muliggoer direkte brug af braendstoffet som drivmiddel baade for koeretoejet og eventuelt for koeleanlaeg eller andre anlaeg under transporten.

Gastanke, der er paamonteret transportmidler konstrueret med henblik paa direkte brug af gas som braendstof, samt tanke, der er paamonteret andre anlaeg paa transportmidlet, anses ligeledes for at vaere normale tanke - tanke, der af konstruktoeren er indbygget i alle containere af samme type som den paagaeldende container, og hvis permanente anbringelse muliggoer direkte brug af braendstoffet under transporten som drivmiddel for koeleanlaeg eller andre anlaeg, som specialcontainere er udstyret med »specialcontainere«: enhver container, som er forsynet med anordninger specielt til koele-, iltnings- eller varmeisoleringsanlaeg eller andre anlaeg.«

Artikel 3

Artikel 2 i direktiv 92/82/EOEF affattes saaledes:

»Artikel 2 1. Dette direktiv gaelder for foelgende mineralolier:

- blyholdig benzin henhoerende under KN-kode 2710 00 26, 2710 00 34 og 2710 00 36 - blyfri benzin henhoerende under KN-kode 2710 00 27, 2710 00 29 og 2710 00 32 - gasolie henhoerende under KN-kode 2710 00 69 - tung fyringsolie henhoerende under KN-kode 2710 00 74 - 2710 00 78 - flydende gas henhoerende under KN-kode 2711 12 11 - 2711 19 00 - methan henhoerende under KN-kode 2711 29 00 - kerosin henhoerende under KN-kode 2710 00 51 og 2710 00 55.

2. De i stk. 1 naevnte koder i den kombinerede nomenklatur er koderne i den pr. 1. oktober 1994 gaeldende kombinerede nomenklatur.«

Artikel 4

1. Medlemsstaterne saetter de noedvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv senest den 1. juli 1995. De underretter straks Kommissionen herom.

Naar medlemsstaterne vedtager disse love og administrative bestemmelser, skal de indeholde en henvisning til dette direktiv, eller de skal ved offentliggoerelsen ledsages af en saadan henvisning. De naermere regler for denne henvisning fastsaettes af medlemsstaterne.

2. Medlemsstaterne meddeler Kommissionen teksterne til de vigtigste nationale retsforskrifter, som de vedtager paa det omraade, der er omfattet af dette direktiv.

Artikel 5

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfaerdiget i Bruxelles, den 22. december 1994.

Paa Raadets vegne H. SEEHOFER Formand

(1) EFT nr. C 215 af 5. 8. 1994, s. 19.

(2) Udtalelse afgivet den 16. december 1994 (endnu ikke offentliggjort i EFT).

(3) Udtalelse afgivet den 20. oktober 1994 (endnu ikke offentliggjort i EFT).

(4) EFT nr. L 369 af 18. 12. 1992, s. 17.

(1) EFT nr. C 143 A af 24. 5. 1993, s. 560.

(2) EFT nr. L 76 af 23. 3. 1992, s. 1 Direktivet er senest aendret ved direktiv 92/108/EOEF (EFT nr. L 390 af 31. 12. 1992, s. 124).

(3) EFT nr. L 316 af 31. 10. 1992, s. 12. Direktivet er senest aendret ved direktiv 92/108/EOEF (EFT nr. L 390 af 31. 12. 1992, s. 124).

(4) EFT nr. L 316 af 31. 10. 1992, s. 19.

Top