Help Print this page 

Document 31994L0034

Title and reference
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 94/34/EF af 30. juni 1994 om ændring af direktiv 89/107/EØF om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om tilsætningsstoffer, som må anvendes i levnedsmidler
  • In force
OJ L 237, 10.9.1994, p. 1–2 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 13 Volume 027 P. 3 - 4
Special edition in Swedish: Chapter 13 Volume 027 P. 3 - 4
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 013 P. 286 - 287
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 013 P. 286 - 287
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 013 P. 286 - 287
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 013 P. 286 - 287
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 013 P. 286 - 287
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 013 P. 286 - 287
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 013 P. 286 - 287
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 013 P. 286 - 287
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 013 P. 286 - 287
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 014 P. 175 - 176
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 014 P. 175 - 176
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 040 P. 21 - 22

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1994/34/oj
Multilingual display
Text

31994L0034

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 94/34/EF af 30. juni 1994 om ændring af direktiv 89/107/EØF om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om tilsætningsstoffer, som må anvendes i levnedsmidler

EF-Tidende nr. L 237 af 10/09/1994 s. 0001 - 0002
den finske specialudgave: kapitel 13 bind 27 s. 0003
den svenske specialudgave: kapitel 13 bind 27 s. 0003


EUROPA-PARLAMENTETS OG RAADETS DIREKTIV 94/34/EF

af 30. juni 1994

om aendring af direktiv 89/107/EOEF om indbyrdes tilnaermelse af medlemsstaternes lovgivning om tilsaetningsstoffer, som maa anvendes i levnedsmidler

EUROPA-PARLAMENTET OG RAADET FOR DEN EUROPAEISKE UNION HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europaeiske Faellesskab, saerlig artikel 100 A,

under henvisning til forslag fra Kommissionen (1),

under henvisning til udtalelse fra Det OEkonomiske og Sociale Udvalg (2),

i henhold til fremgangsmaaden i traktatens artikel 189 B (3), og

ud fra foelgende betragtninger:

Harmoniseringen af bestemmelserne vedroerende tilsaetningsstoffer boer ikke hindre anvendelsen af de nationale bestemmelser, der var gaeldende pr. 1. januar 1992, og som forbyder brugen af visse tilsaetningsstoffer i en raekke specifikke levnedsmidler, der betragtes som traditionelle, og som produceres paa medlemsstaternes omraade, forudsat at disse bestemmelser ikke daekker en helhed af levnedsmidler, hvoraf nogle ikke henhoerer under dette direktiv, og for hvilke faellesskabsbestemmelserne foreskriver tilladelse til brugen af tilsaetningsstoffer;

saadanne produkter skal kunne skelnes fra andre gennem egnet maerkning;

den frie bevaegelighed for produkter, der er i overensstemmelse med direktiverne om tilsaetningsstoffer, boer ikke hindres;

de paataenkte bestemmelser boer ikke hindre nogen i at etablere sig fast paa en medlemsstats omraade og fremstille og saelge produkter, der er i overensstemmelse med direktiverne om tilsaetningsstoffer -

UDSTEDT FOELGENDE DIREKTIV:

Artikel 1

I direktiv 89/107/EOEF (4) indsaettes foelgende artikel:

»Artikel 3a

1. Uanset artikel 3, stk. 2, litra a) og b), tillader Raadet efter forslag fra Kommissionen i medfoer af proceduren i traktatens artikel 100 A, at medlemsstaterne fortsat forbyder anvendelsen af visse tilsaetningsstoffer under fremstillingen af en raekke specifikke levnedsmidler, der anses for traditionelle, hvis

- dette forbud var gaeldende den 1. januar 1992

- de paagaeldende medlemsstater paa deres omraade tillader fremstilling og salg af alle levnedsmidler, der ikke betragtes som traditionelle, og som er i overensstemmelse med artikel 3.

2. Med forbehold af forordning (EOEF) nr. 2081/92 (1) og nr. 2082/92 (2) meddeler medlemsstaterne inden den 1. juli 1994 Kommissionen listen over levnedsmidler, som de anser for traditionelle, med en detaljeret begrundelse herfor, sammen med de relevante lovgivningsbestemmelser, der forbyder anvendelsen af visse tilsaetningsstoffer i disse levnedsmidler.

Inden den 1. april 1995 forelaegger Kommissionen Raadet et forslag om de kriterier, der skal anvendes for at definere et produkt som traditionelt, og om de nationale forbud, som kan opretholdes i overensstemmelse med disse kriterier.

Raadet traeffer afgoerelse om forslaget inden den 1. april 1996.

3. Indtil det tidspunkt, hvor Raadet har truffet afgoerelse i henhold til stk. 2, kan medlemsstaterne opretholde de forbud, som er meddelt Kommissionen i medfoer af stk. 2, foerste afsnit, forudsat at de generelle betingelser i stk. 1 overholdes.

(1) Raadets forordning (EOEF) nr. 2081/92 af 14. juli 1992 om beskyttelse af geografiske betegnelser og oprindelsesbetegnelser for landbrugsprodukter og levnedsmidler (EFT nr. L 208 af 24. 7. 1992, s. 1).

(2) Raadets forordning (EOEF) nr. 2082/92 af 14. juli 1992 om specificitetsattestering af landbrugsprodukter og levnedsmidler (EFT nr. L 208 af 24. 7. 1992, s. 9).«

Artikel 2

Medlemsstaterne saetter de noedvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv.

De underretter straks Kommissionen herom.

Naar medlemsstaterne vedtager disse love og administrative bestemmelser, skal de indeholde en henvisning til dette direktiv, eller de skal ved offentliggoerelsen ledsages af en saadan henvisning. De naermere regler for denne henvisning fastsaettes af medlemsstaterne.

Artikel 3

Dette direktiv traeder i kraft paa dagen for offentliggoerelsen i De Europaeiske Faellesskabers Tidende.

Artikel 4

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfaerdiget i Bruxelles, den 30. juni 1994.

Paa Europa-Parlamentets vegne

E. KLEPSCH

Formand

Paa Raadets vegne

A. BALTAS

Formand

(1) EFT nr. C 206 af 13. 8. 1992, s. 1.

(2) EFT nr. C 73 af 15. 3. 1993, s. 4.

(3) Europa-Parlamentets udtalelse af 26. maj 1993 (EFT nr. C 176 af 28. 6. 1993, s. 117) bekraeftet den 2. december 1993 (EFT nr. C 342 af 20. 12. 1993). Raadets faelles holdning af 9. marts 1994 (endnu ikke offentliggjort i Tidende). Europa-Parlamentets afgoerelse af 9. marts 1994 (EFT nr. C 91 af 28. 3. 1994, s. 75).

(4) EFT nr. L 40 af 11. 2. 1989, s. 27.

Top