Help Print this page 

Document 31993R3518

Title and reference
Kommissionens forordning (EF) nr. 3518/93 af 21. december 1993 om tilpasning af KN-koden for et produkt, der er anført i artikel 1 i Rådets forordning (EØF) nr. 404/93 om den fælles markedsordning for bananer
  • In force
OJ L 320, 22.12.1993, p. 15–15 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 054 P. 73 - 73
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 054 P. 73 - 73
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 015 P. 249 - 249
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 015 P. 249 - 249
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 015 P. 249 - 249
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 015 P. 249 - 249
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 015 P. 249 - 249
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 015 P. 249 - 249
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 015 P. 249 - 249
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 015 P. 249 - 249
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 015 P. 249 - 249
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 014 P. 136 - 136
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 014 P. 136 - 136

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1993/3518/oj
Multilingual display
Text

31993R3518

Kommissionens forordning (EF) nr. 3518/93 af 21. december 1993 om tilpasning af KN-koden for et produkt, der er anført i artikel 1 i Rådets forordning (EØF) nr. 404/93 om den fælles markedsordning for bananer

EF-Tidende nr. L 320 af 22/12/1993 s. 0015 - 0015
den finske specialudgave: kapitel 3 bind 54 s. 0073
den svenske specialudgave: kapitel 3 bind 54 s. 0073


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 3518/93 af 21. december 1993 om tilpasning af KN-koden for et produkt, der er anfoert i artikel 1 i Raadets forordning (EOEF) nr. 404/93 om den faelles markedsordning for bananer

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPAEISKE FAELLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europaeiske Faellesskab,

under henvisning til Raadets forordning (EOEF) nr. 234/79 af 5. februar 1979 om fremgangsmaaden ved tilpasning af nomenklaturen i den faelles toldtarif for saa vidt angaar landbrugsprodukter (1), aendret ved forordning (EOEF) nr. 3209/89 (2), saerlig artikel 2, stk. 1, og

ud fra foelgende betragtninger:

Kommissionens forordning (EOEF) nr. 2505/92 af 14. juli 1992 om aendring af bilag I og II til Raadets forordning (EOEF) nr. 2658/87 om told- og statistiknomenklaturen og den faelles toldtarif (3) indeholder den nugaeldende kombinerede nomenklatur;

den KN-kode, der er anvendt til at betegne frosne bananer i artikel 1 i Raadets forordning (EOEF) nr. 404/93 (4) er den, der var gaeldende i 1992, og den svarer ikke til den, der har vaeret gaeldende siden 1993; den paagaeldende kode boer derfor tilpasses;

denne tilpasning boer have virkning fra datoen for naevnte forordnings ikrafttraedelse;

de i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Bananer -

UDSTEDT FOELGENDE FORORDNING:

Artikel 1

I artikel 1, stk. 2, i forordning (EOEF) nr. 404/93 aendres: »ex 0811 90 90 Frosne bananer« til »ex 0811 90 99 Frosne bananer«.

Artikel 2

Denne forordning traeder i kraft paa syvendedagen efter offentliggoerelsen i De Europaeiske Faellesskabers Tidende.

Den anvendes fra den 1. juli 1993.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gaelder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfaerdiget i Bruxelles, den 21. december 1993.

Paa Kommissionens vegne

René STEICHEN

Medlem af Kommissionen

(1) EFT nr. L 34 af 9. 2. 1979, s. 2.

(2) EFT nr. L 312 af 27. 10. 1989, s. 5.

(3) EFT nr. L 267 af 14. 9. 1992, s. 1.

(4) EFT nr. L 47 af 25. 2. 1993, s. 1.

Top