Help Print this page 

Document 31993R1858

Title and reference
Kommissionens forordning (EØF) nr. 1858/93 af 9. juli 1993 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 404/93 for så vidt angår reglerne om støtte til udligning af indkomsttab i forbindelse med markedsføring af bananer
  • No longer in force
OJ L 170, 13.7.1993, p. 5–9 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 050 P. 254 - 258
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 050 P. 254 - 258
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 014 P. 305 - 309
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 014 P. 305 - 309
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 014 P. 305 - 309
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 014 P. 305 - 309
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 014 P. 305 - 309
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 014 P. 305 - 309
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 014 P. 305 - 309
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 014 P. 305 - 309
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 014 P. 305 - 309
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 013 P. 47 - 51
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 013 P. 47 - 51

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1993/1858/oj
Multilingual display
Text

31993R1858

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1858/93 af 9. juli 1993 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 404/93 for så vidt angår reglerne om støtte til udligning af indkomsttab i forbindelse med markedsføring af bananer

EF-Tidende nr. L 170 af 13/07/1993 s. 0005 - 0009
den finske specialudgave: kapitel 3 bind 50 s. 0254
den svenske specialudgave: kapitel 3 bind 50 s. 0254


KOMMISSIONENS FORORDNING (EOEF) Nr. 1858/93 af 9. juli 1993 om gennemfoerelsesbestemmelser til Raadets forordning (EOEF) nr. 404/93 for saa vidt angaar reglerne om stoette til udligning af indkomsttab i forbindelse med markedsfoering af bananer

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPAEISKE FAELLESSKABER HAR -

under henvisning til Traktaten om Oprettelse af Det Europaeiske OEkonomiske Faellesskab,

under henvisning til Raadets forordning (EOEF) nr. 404/93 af 13. februar 1993 om den faelles markedsordning for bananer (1), saerlig artikel 12, stk. 4 og 8, artikel 14 og 30,

under henvisning til Raadets forordning (EOEF) nr. 3813/92 af 28. december 1992 om den regningsenhed og de omregningskurser, der skal anvendes i den faelles landbrugspolitik (2), saerlig artikel 6, stk. 2, og

ud fra foelgende betragtninger:

For at sikre overholdelsen af Faellesskabets produktion og for at hindre, at producenternes situation forringes, fastsaetter forordning (EOEF) nr. 404/93, at der ydes stoette til udligning af et eventuelt indkomsttab som foelge af anvendelsen af den nye ordning;

de bananer, der kan give anledning til ydelse af udligningsstoette, skal opfylde EF's kvalitetsnormer; med henblik paa perioden indtil disse normer traeder i kraft, boer det dog fastsaettes, at de paagaeldende bananer klassificeres, emballeres og tages ud af pakkehallen med henblik paa salg;

den faste referenceindtaegt boer fastlaegges paa grundlag af oplysningerne for 1991; referenceindtaegten beregnes ab pakkehal og skal svare til gennemsnitsprisen for bananer produceret i Faellesskabets mest repraesentative omraader, leveret foerste udskibningshavn i resten af EF, med fradrag af gennemsnitsomkostningerne ved transport og levering frit om bord;

den gennemsnitlige produktionsindtaegt skal beregnes for hvert aar, ligeledes ab pakkehal, paa grundlag af de oplysninger, som medlemsstaterne skal forelaegge;

der boer fastsaettes en ordning, der indebaerer, at den maengde markedsfoerte bananer, for hvilken der ydes stoette, reduceres for hvert omraade og for hver producent, saafremt de maengder, der er anfoert i ansoegningerne, overstiger de maengder, der er fastsat i henhold til artikel 12 i forordning (EOEF) nr. 404/93; denne ordning skal aabne mulighed for en udligning mellem de forskellige produktionsomraader inden for rammerne af den samlede maengde, der er fastsat i forordning (EOEF) nr. 404/93, og reduktionen boer foretages i forhold til de markedsfoerte maengder for saavel produktionsomraaderne som enkeltproducenterne;

der boer fastsaettes gennemfoerelsesbestemmelser for indgivelsen af ansoegningerne og udbetalingen af udligningsstoetten; da udligningsstoetten for et givet aar foerst kan beregnes og udbetales i begyndelsen af det foelgende aar, er det noedvendigt at udbetale forskud for at opretholde en normal afsaetning af faellesskabsprodukterne og naa maalet med foranstaltningen; udbetalingen af disse forskud boer dog vaere betinget af, at der stilles en sikkerhed for det tilfaelde, at den endelige stoette er mindre end summen af de udbetalte forskud;

i henhold til forordning (EOEF) nr. 404/93 kan der ydes udligningsstoette til producenter, som er medlemmer af en anerkendt producentorganisation, jf. artikel 5 i naevnte forordning; indtil disse organisationer er oprettet og anerkendt, maa ansoegningerne om stoette kunne indgives af enkeltproducenter;

det oekonomiske maal med stoetten er naaet, naar bananerne markedsfoeres; for at tage hensyn til de regler der er indfoert ved markedsordningen boer omregningen af stoettebeloeb og forskelsbeloeb til national valuta dog foretages paa grundlag af den landbrugsomregningskurs, der er gaeldende i begyndelsen af hver af markedsfoeringsperioderne paa to maaneder;

Forvaltningskomitéen for Bananer har ikke afgivet udtalelse inden for den af formanden fastsatte frist -

UDSTEDT FOELGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Den i artikel 12 i forordning (EOEF) nr. 404/93 omhandlede udligningsstoette ydes til markedsfoering af friske bananer, som henhoerer under KN-kode ex 0803, med undtagelse af pisang, og som opfylder de kvalitetsnormer, der er vedtaget i henhold til afsnit I i naevnte forordning.

Indtil Faellesskabets kvalitetsnormer traeder i kraft, kan der ydes udligningsstoette for produkter, som er bestemt til at blive leveret til forbrugeren i frisk tilstand, og som er klassificeret og emballeret og taget ud af pakkehallen med henblik paa salg.

Artikel 2

1. Den i artikel 12, stk. 4, i forordning (EOEF) nr. 404/93 omhandlede faste referenceindtaegt fastlaegges paa grundlag af oplysningerne for 1991. Den beregnes ab pakkehal.

2. Den faste referenceindtaegt fastsaettes til 49,1 ECU/100 kg (nettovaegt) groenne bananer ab pakkehal.

Artikel 3

1. Den i artikel 12, stk. 5, i forordning (EOEF) nr. 404/93 omhandlede gennemsnitlige produktionsindtaegt for EF-producerede bananer beregnes ab pakkehal.

2. Den gennemsnitlige produktionsindtaegt fastlaegges for hvert aar paa grundlag af gennemsnitsprisen for bananer produceret i Faellesskabets mest repraesentative omraader, leveret foerste udskibningshavn i resten af EF, med fradrag af gennemsnitsomkostningerne ved transport og levering frit om bord.

Artikel 4

1. Ansoegninger om forskud kan indgives i overensstemmelse med den i artikel 7, stk. 2, fastsatte tidsplan.

2. Forskuddet beregnes ved, at de maengder, der er markedsfoert i den periode, der tages i betragtning, multipliceres med procentsatsen paa 70 % af det enhedsstoettebeloeb, der er udbetalt for det foregaaende aar.

3. Udbetalingen af forskuddet er betinget af, at der stilles en sikkerhed, naar ansoegningen indgives. Stoerrelsen af denne sikkerhed fastsaettes til 50 % af forskuddet.

4. Sikkerheden fortabes i et omfang svarende til den uretmaessigt udbetalte del af stoetten, saafremt:

- det endelige stoettebeloeb viser sig at vaere mindre end forskuddet

og/eller

- de maengder af markedsfoerte bananer, for hvilke der er anmodet om forskud, overstiger den samlede produktion, jf. artikel 12, stk. 2, i forordning (EOEF) nr. 404/93.

5. Sikkerheden frigives, naar den endelige stoette udbetales af myndighederne.

Artikel 5

Ansoegningerne om udligningsstoette og forskud indgives af de anerkendte producentorganisationer, jf. artikel 5, i forordning (EOEF) nr. 404/93. De omfatter de maengder, som de enkelte producenter har markedsfoert via producentorganisationerne.

For de maengder, der markedsfoeres indtil udgangen af 1994, kan ansoegningerne dog indgives direkte af enkeltproducenter.

Artikel 6

1. For de maengder, der markedsfoeres i andet halvaar af 1993, udgoer forskuddet hoejst 13,4 ECU/100 kg.

2. Den sikkerhed, der skal stilles, naar der indgives ansoegning om forskud for andet halvaar af 1993, andrager 6,7 ECU/100 kg.

3. For andet halvaar af 1993 kan der ydes udligningsstoette til markedsfoering af hoejst 427 000 tons (nettovaegt) EF-bananer, som fordeles paa foelgende maade mellem Faellesskabets produktionsomraader:

- 210 000 tons til De Kanariske OEer

- 75 000 tons til Guadeloupe

- 109 500 tons til Martinique

- 25 000 tons til Madeira, Azorerne og Algarve

- 7 500 tons til Kreta og Lakonien.

Artikel 7

1. Ansoegningerne om udligningsstoette og forskud indgives til de myndigheder, som er udpeget i de enkelte medlemsstater, i hvilke produkterne hoestes.

2. For indgivelse af ansoegninger gaelder foelgende:

a) ansoegninger om forskud indgives i loebet af de foerste 10 dage i marts, maj, juli, september og november, for saa vidt angaar bananer, der faktisk er blevet markedsfoert i den periode paa to maaneder, der gaar forud for den maaned ansoegningen indgives.

For andet halvaar af 1993 kan der inden den 15. juli 1993 indgives en ansoegning om saerligt forskud. Ved en saadan ansoegning skal der stilles en sikkerhed svarende til 50 % af det saerlige forskud. Det saerlige forskud fastsaettes paa grundlag af de maengder, for hvilke det godtgoeres, at de faktisk er blevet markedsfoert i juli 1992; forskuddet udbetales inden udgangen af juli 1993; afregning sker i forbindelse med udbetalingen af forskuddet paa bananer, der er markedsfoert i perioden juli-august 1993

b) ansoegninger om betaling af restbeloebet indgives i loebet af de ti foerste dage af januar i det aar, der foelger efter det aar, for hvilket der ansoeges om stoette. Restbeloebet omfatter:

- stoette for bananer, der er markedsfoert i perioden november-december

- evt. justering af de beloeb, som er udbetalt for bananer, der er markedsfoert i de i litra a) anfoerte perioder, paa grundlag af det endelige stoettebeloeb.

3. Ansoegningerne skal mindst indeholde foelgende oplysninger:

- navn, fornavn og adresse paa de enkelte producenter

- navn og adresse paa den producentorganisation, som indgiver ansgoeningen

- den maengde bananer, der er produceret og markedsfoert i den paagaeldende periode. Ansoegningen om betaling af restbeloebet omfatter de samlede maengder, som er markedsfoert i det paagaeldende aar.

4. Ansoegningerne ledsages af:

- attester paa, at produkterne opfylder kvalitetsnormerne

- salgsfakturaer

- transportdokumenter, hvis bananerne markedsfoeres uden for produktionsomraadet, eller

- ethvert andet bilag, der kan tjene som bevis for, at produkterne er markedsfoert.

5. Ansoegningen om restbeloebet skal ikke vaere ledsaget af de bilag, der blev fremsendt med ansoegningerne om forskud.

Artikel 8

Medlemsstaterne giver straks efter hver periode, i hvilken der kan indgives ansoegninger, jf. artikel 7, Kommissionen meddelelse om de faktisk markedsfoerte maengder, for hvilke der ansoeges om udbetaling af stoette.

Med hensyn til andet halvaar af 1993 giver medlemsstaterne, samtidig med at de ansoeger om forskud for perioden juli-august, meddelelse om de maengder bananer, der blev markedsfoert i 1992, og som er blevet lagt til grund for beregningen af det saerlige forskud, der blev udbetalt i juli.

Artikel 9

1. Overskrides de maengder, som er fastsat for de enkelte omraader, jf. artikel 12, stk. 2, i forordning (EOEF) nr. 404/93, ydes der stoette for alle de maengder, for hvilke der er ansoegt om stoette, idet den samlede maengde dog ikke kan overstige 854 000 tons (nettovaegt), og, for andet halvaar af 1993, ikke kan overstige 427 000 tons.

2. Overstiger summen af de faktisk markedsfoerte maengder 854 000 tons og, for andet halvaar af 1993 427 000 tons, nedsaettes de stoetteberettigede markedsfoerte maengder for hvert beroert produktionsomraade med en procentdel svarende til overskridelsen af den maengde, der er fastsat for det paagaeldende omraade.

Kommissionen fastsaetter nedsaettelsessatserne for de enkelte omraader og meddeler dem til medlemsstaterne.

Finder andet afsnit anvendelse, nedsaetter myndighederne de maengder, der er anfoert i de enkelte stoetteansoegninger, med den faelles sats.

Artikel 10

Efter at have kontrolleret stoetteansoegningerne og bilagene udbetaler de nationale myndigheder inden for de to maaneder, som foelger efter den maaned, hvori ansoegningen blev indgivet, henholdsvis forskuddet eller den endelige stoette.

Artikel 11

Ved omregningen af forskuds- og stoettebeloebene til national valuta anvendes den landbrugsomregningskurs, der er gaeldende den foerste dag i hver af de i artikel 7, stk. 2, anfoerte perioder for markedsfoering. For de bananer, der markedsfoeres i perioden 1. november til 31. december anvendes den landbrugsomregningskurs, der er gaeldende paa den 1. november.

Ved omregningen af det saerlige forskud til national valuta anvendes den landbrugsomregningskurs, der gjaldt den 1. juli 1993.

Artikel 12

1. I tilfaelde af uretmaessig udbetaling af stoette for bananer, der ikke er markedsfoert i overensstemmelse med artikel 1, inddriver myndighederne de udbetalte beloeb, med tillaeg af en rente, der beregnes fra datoen for udbetalingen af stoetten indtil den faktiske tilbagebetaling. Der anvendes en rentesats svarende til den, der efter national ret benyttes ved tilsvarende tilbagebetalinger. Rentesatsen kan ikke vaere lavere end den i bilaget angivne referencesats, forhoejet med 1 procentpoint, som den beroerte medlemsstat anvender paa udbetalingsdagen. Medlemsstaterne kan undlade at opkraeve renter for beloeb paa op til 20 ECU.

2. Den inddrevne stoette med eventuelle renter betales til de udbetalende organer eller tjenestegrene, som fratraekker dem i de udgifter, der finansieres af Den Europaeiske Udviklings- og Garantifond for Landbruget, Garantisektionen.

Artikel 13

De producerende medlemsstater oplyser hver maaned Kommissionen om:

- de maengder, der er markedsfoert i den foregaaende maaned, idet der sondres mellem markedsfoering paa de regionale markeder og forsendelser til resten af EF, samt om overslagene for den igangvaerende maaned

- udviklingen i produktionsprognosen for det paagaeldende produktionsaar

- udviklingen i de disponible maengder i modningsanstalterne.

Naevnte medlemsstater oplyser hver uge Kommissionen om udviklingen i priserne for EF-bananer i de forskellige led i distributionskaeden indtil grossist- og detailleddet samt om udviklingen i priserne for bananer med oprindelse i tredjelande fra cif-leddet til detailleddet.

Artikel 14

Denne forordning traeder i kraft dagen efter offentliggoerelsen i De Europaeiske Faellesskabers Tidende.

Den anvendes fra den 1. juli 1993.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gaelder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfaerdiget i Bruxelles, den 9. juli 1993.

Paa Kommissionens vegne

René STEICHEN

Medlem af Kommissionen

(1) EFT nr. L 47 af 25. 2. 1993, s. 1.

(2) EFT nr. L 387 af 31. 12. 1992, s. 1.

BILAG

1. Belgien:

Bruxelles interbank borrowing offered rate for tremaanederslaan.

2. Danmark:

Rentesatsen ved udstedelse af statsgaeldsbeviser for tolvmaanederslaan.

3. Tyskland:

Frankfurt interbank borrowing offered rate for tremaanederslaan.

4. Graekenland:

Rentesatsen ved udstedelse af statsgaeldsbeviser for tremaanederslaan.

5. Frankrig:

Paris interbank borrowing offered rate for tremaanederslaan.

6. Spanien:

Madrid interbank borrowing offered rate for tremaanederslaan.

7. Irland:

Dublin interbank borrowing offered rate for tremaanederslaan.

8. Italien:

Rentesatsen ved udstedelse af statsgaeldsbeviser for tremaanederslaan.

9. Luxembourg:

Interbanksrenten for tremaanederslaan.

10. Nederlandene:

Amsterdam interbank borrowing offered rate for tremaanederslaan.

11. Portugal:

Lisboa interbank borrowing offered rate for tremaanederslaan.

12. Det Forenede Kongerige:

London interbank borrowing offered rate for tremaanederslaan.

Top