Help Print this page 

Document 31993R1662

Title and reference
Kommissionens forordning (EØF) nr. 1662/93 af 29. juni 1993 om gennemførelsesbestemmelser til forordning (EØF) nr. 404/93 for så vidt angår beskyttelsesforanstaltninger for bananer
  • No longer in force
OJ L 158, 30.6.1993, p. 16–17 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 050 P. 119 - 120
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 050 P. 119 - 120
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 014 P. 259 - 260
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 014 P. 259 - 260
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 014 P. 259 - 260
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 014 P. 259 - 260
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 014 P. 259 - 260
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 014 P. 259 - 260
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 014 P. 259 - 260
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 014 P. 259 - 260
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 014 P. 259 - 260
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 013 P. 9 - 10
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 013 P. 9 - 10

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1993/1662/oj
Multilingual display
Text

31993R1662

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1662/93 af 29. juni 1993 om gennemførelsesbestemmelser til forordning (EØF) nr. 404/93 for så vidt angår beskyttelsesforanstaltninger for bananer

EF-Tidende nr. L 158 af 30/06/1993 s. 0016 - 0017
den finske specialudgave: kapitel 3 bind 50 s. 0119
den svenske specialudgave: kapitel 3 bind 50 s. 0119


KOMMISSIONENS FORORDNING (EOEF) Nr. 1662/93 af 29. juni 1993 om gennemfoerelsesbestemmelser til forordning (EOEF) nr. 404/93 for saa vidt angaar beskyttelsesforanstaltninger for bananer

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPAEISKE FAELLESSKABER HAR -

under henvisning til Traktaten om Oprettelse af Det Europaeiske OEkonomiske Faellesskab,

under henvisning til Raadets forordning (EOEF) nr. 404/93 af 13. februar 1993 om den faelles markedsordning for bananer (1), saerlig artikel 23, og

ud fra foelgende betragtninger:

Ifoelge artikel 23, stk. 1, i forordning (EOEF) nr. 404/93 kan der traeffes egnede foranstaltninger, hvis Faellesskabets marked for et eller flere af de i samme forordnings artikel 1 naevnte produkter paa grund af indfoersel eller udfoersel bliver udsat for eller truet af alvorlige forstyrrelser, som kan bringe virkeliggoerelsen af maalene i Traktatens artikel 39 i fare; foranstaltningerne vedroerer handelen med tredjelande og anvendes, indtil den faktiske forstyrrelse eller truslen herom er ophoert;

de vigtigste kriterier for en bedoemmelse af, om Faellesskabets marked er udsat for eller truet af alvorlige forstyrrelser, boer fastlaegges;

markedssituationen i Faellesskabet maa bedoemmes under hensyn baade til de forhold, der er karakteristiske for markedet selv, og til forhold, der angaar udviklingen i samhandelen;

det boer fastsaettes, hvilke foranstaltninger der kan traeffes i medfoer af artikel 23 i forordning (EOEF) nr. 404/93; foranstaltningerne skal kunne afhjaelpe truslen om eller faktiske forstyrrelser som foelge af handelen med tredjelande; de skal vaere afpasset efter omstaendighederne for at undgaa, at de faar andre virkninger end de tilsigtede; opregningen af foranstaltninger er ikke udtoemmende; der boer saaledes vaere mulighed for at traeffe andre foranstaltninger med lignende eller endog mindre restriktive virkninger, hvis de vil vaere mere velegnede i forbindelse med den paagaeldende forstyrrelse eller trussel om forstyrrelse af Faellesskabets marked;

Forvaltningskomitéen for Bananer har ikke afgivet udtalelse inden for den af formanden fastsatte frist -

UDSTEDT FOELGENDE FORORDNING:

Artikel 1

For at afgoere, om Faellesskabets marked for et eller flere af de produkter, der er naevnt i artikel 1 i forordning (EOEF) nr. 404/93, paa grund af indfoersel eller udfoersel er udsat for eller truet af alvorlige forstyrrelser som omhandlet i artikel 23 i samme forordning, tages der navnlig hensyn til:

a) omfanget af den ind- eller udfoersel, som er eller kan forventes gennemfoert

b) omfanget af EF-produktionen og markedsfoeringen af EF-bananer

c) de disponible varer paa Faellesskabets marked

d) de paa Faellesskabets marked konstaterede priser for EF-produkter eller den forventede udvikling i disse priser og isaer deres tendens til usaedvanlig stor stigning eller usaedvanligt stort fald i forhold til noteringerne de seneste aar

e) de paa Faellesskabets marked konstaterede noteringer for produkter fra tredjelande og isaer deres tendens til et usaedvanligt stort fald.

Artikel 2

1. I medfoer af artikel 23, stk. 2 og 3, i forordning (EOEF) nr. 404/93 kan der bl.a. traeffes foelgende foranstaltninger:

- suspension af ind- eller udfoersel

- total eller delvis suspension af udstedelsen af import- eller eksportlicenser

- indfoerelse af import- og eksportlicenser

- indfoerelse af en minimumsimportpris for produkter, der ikke indgaar i importtoldkontingentet

- indfoerelse af en eksportafgift.

2. Foranstaltninger, der traeffes i medfoer af artikel 23 i forordning (EOEF) nr. 404/93, kan begraenses til bestemte produkter.

Andre foranstaltninger med lignende eller mindre restriktive virkninger end de i stk. 1 anfoerte kan vedtages, hvis markedssituationen i Faellesskabet goer det berettiget.

De vedtagne foranstaltninger anvendes i det omfang og saa laenge, det er strengt noedvendigt.

3. De trufne foranstaltninger tager hoejde for den saerlige situation, der goer sig gaeldende for varer, der er under transport til Faellesskabet.

Artikel 3

Beskyttelsesforanstaltningerne anvendes under overholdelse af de forpligtelser, Faellesskabet har paataget sig internationalt.

Artikel 4

Denne forordning traeder i kraft den 1. juli 1993.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gaelder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfaerdiget i Bruxelles, den 29. juni 1993.

Paa Kommissionens vegne

René STEICHEN

Medlem af Kommissionen

(1) EFT nr. L 47 af 25. 2. 1993, s. 1.

Top