Help Print this page 

Document 31993R0404

Title and reference
Rådets forordning (EØF) nr. 404/93 af 13. februar 1993 om den fælles markedsordning for bananer
  • No longer in force
OJ L 47, 25.2.1993, p. 1–11 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 048 P. 129 - 139
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 048 P. 129 - 139
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 013 P. 388 - 398
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 013 P. 388 - 398
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 013 P. 388 - 398
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 013 P. 388 - 398
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 013 P. 388 - 398
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 013 P. 388 - 398
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 013 P. 388 - 398
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 013 P. 388 - 398
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 013 P. 388 - 398
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 012 P. 110 - 120
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 012 P. 110 - 120

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1993/404/oj
Multilingual display
Text

31993R0404

Rådets forordning (EØF) nr. 404/93 af 13. februar 1993 om den fælles markedsordning for bananer

EF-Tidende nr. L 047 af 25/02/1993 s. 0001 - 0011
den finske specialudgave: kapitel 3 bind 48 s. 0129
den svenske specialudgave: kapitel 3 bind 48 s. 0129


RAADETS FORORDNING (EOEF) Nr. 404/93 af 13. februar 1993 om den faelles markedsordning for bananer

RAADET FOR DE EUROPAEISKE FAELLESSKABER HAR -

under henvisning til Traktaten om Oprettelse af Det Europaeiske OEkonomiske Faellesskab, saerlig artikel 42 og 43,

under henvisning til protokollen om toldkontingentet for indfoersel af bananer, som er bilag til den i Traktatens artikel 136 fastsatte gennemfoerelseskonvention om de oversoeiske landes og territoriers associering med Faellesskabet, saerlig stk. 4,

under henvisning til forslag fra Kommissionen (1),

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet (2),

under henvisning til udtalelse fra Det OEkonomiske og Sociale Udvalg (3), og

ud fra foelgende betragtninger:

Faellesmarkedets funktion og udvikling boer, for saa vidt angaar landbrugsvarer, ledsages af udformningen af en faelles landbrugspolitik, der navnlig skal omfatte faelles markedsordninger paa landbrugsomraadet, der kan antage forskellige former efter produkternes art;

i de bananproducerende medlemsstater findes der nationale markedsordninger, der tager sigte paa at sikre, at producenterne kan afsaette produktionen paa hjemmemarkedet, samt at de har indtaegter, der staar i det rette forhold til produktionsomkostningerne; de nationale markedsordninger indeholder kvantitative restriktioner, som hindrer gennemfoerelsen af et faelles marked for bananer; visse medlemsstater, der ikke producerer bananer, giver markedsfoering af bananer med oprindelse i AVS-staterne en fortrinsstilling, mens andre har en liberal importordning; et enkelt land har endog en favorabel toldordning; de forskellige ordninger skader bananers frie bevaegelighed inden for Faellesskabet og gennemfoerelsen af en faelles samhandelsordning med tredjelande; med henblik paa gennemfoerelsen af det indre marked er det noedvendigt at indfoere en afbalanceret og smidig faelles markedsordning for bananer, som skal afloese de forskellige nationale ordninger;

samtidig med at Faellesskabet overholder faellesskabspraeferencen samt sine forskellige internationale forpligtelser, boer den faelles markedsordning skabe mulighed for, at bananer, der er produceret i Faellesskabet og i AVS-staterne, som er de traditionelle leverandoerer, kan afsaettes paa EF-markedet til priser, der er rimelige for baade producenter og forbrugere, dog uden at indfoerslen af bananer med oprindelse i andre tredjelande derved skades, og paa en saadan maade, at der sikres producenterne tilstraekkelige indkomster;

for at markedet kan forsynes med produkter af en ensartet og tilfredsstillende kvalitet med respekt for saerlige egenskaber og for de forskellige sorter, der produceres, og for at sikre, at EF-produkterne afsaettes til priser, der sikrer en rimelig indtaegt, boer der fastsaettes faelles kvalitetsnormer for friske bananer og om fornoedent handelsnormer for produkter forarbejdet paa basis af bananer;

for at EF-producerede bananer kan give saa store indtaegter som muligt, boer der, f.eks. ved etableringsstoette, tilskyndes til dannelse af producentorganisationer; for at disse organisationer kan spille en effektiv rolle i forbindelse med koncentration af udbuddet, boer medlemmerne forpligte sig til at afsaette deres samlede produktion igennem dem; samtidig boer andre typer sammenslutninger tillades, som f.eks. omfatter producentorganisationer og repraesentanter fra andre niveauer med tilknytning til omraadet; der boer senere fastsaettes vilkaar for, hvordan saadanne sammenslutninger, der repraesenterer forskellige aktiviteter paa omraadet, kan gennemfoere aktioner af faelles interesse og udbrede deres regler paa lokalt og regionalt plan til at omfatte ikke-medlemmer; organisationerne kan desuden blive hoert, naar der udarbejdes programmer, og spille en aktiv rolle, naar der gennemfoeres strukturforanstaltninger som led i markedsordningen;

de strukturelle mangler, der begraenser EF-produkternes konkurrenceevne, boer afhjaelpes, navnlig for at oege produktiviteten; med henblik herpaa boer der for hvert produktionsomraade vedtages programmer, der indgaar i faellesskabsstoetterammerne, som led i et samarbejde mellem Kommissionen, de nationale og de regionale myndigheder, hvor de ovennaevnte organisationer inden for omraadet i saa vidt omfang som muligt inddrages ved udarbejdelsen af handlingsplanerne;

de nationale markedsordninger har indtil nu givet bananproducenterne mulighed for at opnaa tilstraekkelige indtaegter fra markedet til at daekke produktionsomkostningerne og opretholde produktionen; gennemfoerelsen af den faelles markedsordning maa ikke bringe producenterne i en situation, der er ringere end den nuvaerende, og kan indebaere et aendret prisniveau paa markederne, hvorfor der boer fastsaettes en udligningsstoette for at daekke det indkomsttab, der kan foelge af anvendelsen af den nye ordning, og opretholde EF-produktionen med de omkostninger, der skyldes de saerlige strukturforhold, saa laenge strukturforanstaltningerne ikke har medfoert aendringer af disse; stoetten boer tilpasses under hensyntagen til produktivitetsforbedringerne og udviklingen af de forskellige kvaliteter;

i visse meget begraensede, bananproducerende omraader i Faellesskabet, som er kendetegnet ved saerlig daarlige produktionsvilkaar for bananer, og som er mere egnede til andre afgroeder, boer der tilskyndes til definitivt ophoer med banandyrkning, idet der ydes en praemie for ophoer med bananproduktion; for at begraense de oekonomiske omkostninger herved, boer rydningen gennemfoeres saa hurtigt som muligt;

der boer hvert aar udarbejdes en prognose for EF-produktionen og -forbruget; prognosen boer kunne revideres i loebet af aaret under hensyn til f.eks. saerlige vejrforhold;

for at muliggoere en tilfredsstillende afsaetning af de bananer, der hoestes i Faellesskabet, samt af produkter med oprindelse i AVS-staterne inden for rammerne af aftalerne under Lomé-konventionen, saa vidt muligt under opretholdelse af de traditionelle handelsstroemme, boer der hvert aar aabnes et toldkontingent; inden for dette kontingent opkraeves der for importen af bananer fra tredjelande en toldafgift paa 100 ECU pr. ton, hvilket svarer til den toldafgift i den faelles toldtarif, der opkraeves for oejeblikket, hvorimod den ikke-traditionelle indfoersel af bananer fra AVS-staterne er omfattet af en nultold i overensstemmelse med ovennaevnte aftalter; kontingentmaengden boer kunne aendres for at tage hensyn til udviklingen i Faellesskabets efterspoergsel, som konstateret i prognosen;

indfoersel uden for toldkontingentet skal vaere belagt med en afgift, der er tilstraekkelig hoej til, at afsaetningen kan foregaa under vilkaar, der er acceptable for EF-produktionen og for de traditionelle AVS-maengder;

den traditionelle indfoersel af bananer fra AVS-staterne finder sted uden for nultold-kontingentet inden for rammerne af de traditionelle maengder, der tager hensyn til specifikke investeringer, der allerede er foretaget som led i produktionsforoegelsesprogrammer;

for at efterkomme ovennaevnte maal og samtidig tage hensyn til de saerlige vilkaar, der goer sig gaeldende for afsaetning af bananer, boer toldkontingentet forvaltes saaledes, at der skelnes mellem paa den ene side erhvervsdrivende, der tidligere har markedsfoert bananer fra tredjelande og ikke-traditionelle AVS-bananer, og paa den anden side erhvervsdrivende, der tidligere har markedsfoert bananer produceret i Faellesskabet samt traditionelle AVS-bananer, samtidig med at der afsaettes en maengde til nye erhvervsdrivende, der for nylig har nedsat sig eller agter at nedsaette sig som handlende inden for denne sektor;

for ikke at bringe forstyrrelser i de nuvaerende handelsforbindelser og samtidig give mulighed for en vis udvikling i handelsstrukturerne, boer der udstedes importlicenser til den enkelte erhvervsdrivende i hver af ovennaevnte kategorier paa grundlag af den gennemsnitlige aarlige maengde bananer, som han har markedsfoert i de tre foregaaende aar, for hvilke der foreligger statistikker;

i forbindelse med fastsaettelsen af de supplerende kriterier, som de erhvervsdrivende skal opfylde, skal Kommissionen lade sig lede af princippet om, at licenser skal udstedes til fysiske eller juridiske personer, som har paataget sig den handelsmaessige risiko ved markedsfoering af bananer, samt af behovet for at undgaa at forstyrre normale handelsmaessige forbindelser mellem personer i forskellige led i markedsfoeringskaeden;

af hensyn til handelsstrukturerne skal opgoerelserne af erhvervsdrivende og fastsaettelsen af de handelsmaengder, der skal laegges til grund som reference for udstedelse af licenser, foretages af medlemsstaterne paa grundlag af bestemmelser og kriterier, der fastsaettes af Kommissionen;

overvaagningen af indfoerslen navnlig inden for rammerne af toldkontingentet noedvendiggoer en importlicensordning med sikkerhedsstillelse;

Kommissionen boer have mulighed for at traeffe passende foranstaltninger til at imoedegaa forstyrrelser og trusler om alvorlige forstyrrelser, som kan bringe maalene i Traktatens artikel 39 i fare;

visse stoetteformer kan udgoere en hindring for den faelles markedsordning; derfor boer de bestemmelser i Traktaten, som giver mulighed for at vurdere den af medlemsstaterne ydede nationale stoette og at forbyde stoette, som er uforenelig med det faelles marked, anvendes for bananer;

for at lette gennemfoerelsen af de paataenkte bestemmelser boer der fastlaegges en procedure, ved hvilken der inden for rammerne af en forvaltningskomité etableres et snaevert samarbejde mellem medlemsstaterne og Kommissionen;

den faelles markedsordning for bananer boer paa passende maade tage hensyn til maalene i Traktatens artikel 39 og 110;

naar den faelles markedsordning erstatter de forskellige nationale ordninger ved denne forordnings ikrafttraeden, kan det medfoere en forstyrrelse af det indre marked; der boer derfor skabes mulighed for, at Kommissionen fra den 1. juli 1993 kan traeffe alle de overgangsforanstaltninger, der er noedvendige for at afhjaelpe vanskelighederne ved den nye ordnings ivaerksaettelse;

anvendelsesomraadet for Raadets forordning (EOEF) nr. 1319/85 af 23. maj 1985 om udbygning af kontrolordningen vedroerende anvendelsen af faellesskabsforskrifterne for frugt og groensager (4) boer udvides, saaledes at naevnte forordning giver mulighed for at kontrollere, om de gaeldende normer for bananer overholdes;

banandyrkningen har stor social, oekonomisk, kulturel og miljoemaessig betydning i foelgende omraader inden for Faellesskabet: de franske oversoeiske departementer, Madeira, Azorerne, Algarve, Kreta, Lakonien og De Kanariske OEer, der alle er karakteriseret ved deres oe-karakter, deres fjerne beliggenhed og deres strukturelle tilbagestaaenhed, som i visse tilfaelde forvaerres af deres oekonomiske afhaengighed af denne afgroede;

efter en midlertidig anvendelsesperiode samt inden udgangen af det tiende aar efter denne forordnings ikrafttraeden boer det undersoeges, hvorledes ordningen fungerer, med henblik paa at fastlaegge den nye ordning, der derefter skal anvendes -

UDSTEDT FOELGENDE FORORDNING:

Artikel 1

1. Der indfoeres en faelles markedsordning for bananer.

2. Den faelles markedsordning gaelder for foelgende produkter:

"" ID="1">ex 0803> ID="2">Bananer, friske eller toerrede, med undtagelse af pisang"> ID="1">ex 0811 90 90> ID="2">Frosne bananer"> ID="1">ex 0812 90 90> ID="2">Foreloebigt konserverede bananer"> ID="1">1106 30 10> ID="2">Mel, semulje og pulver af bananer"> ID="1">ex 2006 00 90> ID="2">Bananer tilberedt med sukker"> ID="1">ex 2007 10> ID="2">Homogeniserede tilberedninger af bananer"> ID="1">ex 2007 99 39

ex 2007 99 90> ID="2">Syltetoej, gelé, marmelade, puré eller mos af bananer"> ID="1">ex 2008 99 48

ex 2008 99 69

ex 2008 99 99> ID="2">Bananer, tilberedt eller konserveret paa anden maade"> ID="1">ex 2008 92 50

ex 2008 92 79

ex 2008 92 91

ex 2008 92 99> ID="2">Blandinger af bananer, tilberedt eller konserveret paa anden maade"> ID="1">ex 2009 80> ID="2">Banansaft

">

3. Produktionsaaret gaar fra 1. januar til 31. december.

AFSNIT I Faelles kvalitets- og handelsnormer

Artikel 2

1. Der fastsaettes kvalitetsnormer for bananer, der i frisk tilstand skal leveres til forbrugeren, under hensyntagen til de forskellige sorter, der produceres i oejeblikket, med undtagelse af pisang.

2. Der kan ligeledes fastsaettes handelsnormer for produkter forarbejdet paa basis af bananer.

Artikel 3

1. Medmindre Kommissionen vedtager en undtagelse efter proceduren i artikel 27, maa produkter, der er undergivet faelles normer, kun afsaettes inden for Faellesskabet, saafremt de er i overensstemmelse med normerne.

2. For at undersoege, om produkterne er i overensstemmelse med kvalitetsnormerne, gennemfoerer de af medlemsstaterne udpegede organer en overensstemmelseskontrol.

Artikel 4

Kvalitets- og handelsnormerne, de afsaetningsled, som produkterne skal gennemgaa for at vaere i overensstemmelse med normerne, samt de foranstaltninger, der skal sikre ensartet anvendelse af bestemmelserne i artikel 2 og 3, herunder kontrolforanstaltninger, vedtages efter proceduren i artikel 27.

AFSNIT II Producentorganisationer og samraadsmekanismer

Artikel 5

1. I denne forordning forstaas ved »producentorganisation« en organisation af bananproducenter, som er oprettet inden for Faellesskabet, og som:

a) er oprettet paa producenternes initiativ, bl.a. med det formaal:

- at fremme koncentrationen af udbuddet samt reguleringen af producentpriserne, for saa vidt angaar et eller flere af de i artikel 1 naevnte produkter

- at stille passende tekniske hjaelpemidler til raadighed for de tilsluttede producenter med henblik paa produkternes emballering og afsaetning

b) repraesenterer en mindstemaengde af den produktion, der kan afsaettes, og et mindsteantal producenter

c) i sine vedtaegter har bestemmelser:

- der paalaegger producenterne pligt til at lade producentorganisationen markedsfoere deres samlede produktion af det eller de produkter, for hvilke de har tilsluttet sig organisationen

- som sikrer producenterne kontrol med producentorganisationen og dens beslutninger

- som fastsaetter sanktioner i tilfaelde af, at de tilsluttede producenter overtraeder producentorganisationens regler

- som paalaegger medlemmerne at erlaegge bidrag

- om optagelse af nye medlemmer

d) udsteder regler, herunder isaer om kvalitetsforbedringer, om produktionskendskab, om produktionen samt om markedsfoeringen

e) foerer et saerligt regnskab for deres aktiviteter i forbindelse med bananer

f) er anerkendt af den beroerte medlemsstat i henhold til stk. 2.

2. Paa begaering meddeler medlemsstaterne de beroerte organisationer anerkendelse, saafremt de frembyder tilstraekkelig garanti med hensyn til deres virksomheds varighed og effektivitet, navnlig med hensyn til de i stk. 1 anfoerte opgaver, og saafremt de opfylder betingelserne i stk. 1.

Artikel 6

1. Medlemsstaterne yder stoette til anerkendte producentorganisationer i de foerste fem aar efter deres anerkendelse for at fremme oprettelse og lette driften.

2. Artikel 14, stk. 1, 3 og 5, samt artikel 36, stk. 2, i Raadets forordning (EOEF) nr. 1035/72 af 18. maj 1972 om den faelles markedsordning for frugt og groensager (5) anvendes.

Artikel 7

1. Producentsammenslutninger eller -organisationer, der er oprettet for at gennemfoere en eller flere foranstaltninger af faelles interesse, kan deltage i udarbejdelsen af foranstaltningerne under de i artikel 10 omhandlede operationelle programmer. Forarbejdningsvirksomheder og handlende kan vaere medlemmer af sammenslutningerne.

2. De i stk. 1 omhandlede foranstaltninger af faelles interesse kan f.eks. omfatte anvendt forskning, uddannelse af producenterne, kvalitetsstrategi og udvikling af miljoevenlige produktionsmetoder.

Artikel 8

1. Raadet fastsaetter efter proceduren i Traktatens artikel 43, stk. 2, betingelserne for anerkendelse af grupper af enhvervsdrivende, der udoever en eller flere former for oekonomisk virksomhed i tilknytning til produktion, afsaetning eller forarbejdning af bananer samt betingelserne for disses virksomhed, og som oprettes bl.a. med henblik paa:

- at sikre et bedre kendskab til markedet, til udviklingstendenserne og til afsaetningsvilkaarene

- at begraense spredningen i udbuddet, styre produktionen og fremme kvalitetsforbedringer for bedre at tilfredsstille markedsbehovet og forbrugernes efterspoergsel.

2. Bestemmelserne omfatter bl.a. mulighed for, at de regler, som er vedtaget af de paagaeldende grupper af erhvervsdrivende, paa naermere fastsatte vilkaar kan udvides til at omfatte ikke-tilsluttede, saafremt grupperne er tilstraekkelig repraesentative, saafremt de paagaeldende regler er af faelles interesse for omraadet, og saafremt udvidelsen er i overensstemmelse med Traktatens konkurrencebestemmelser.

Artikel 9

Gennemfoerelsesbestemmelserne til dette afsnit vedtages efter proceduren i artikel 27.

AFSNIT III Stoetteordning

Artikel 10

1. Medlemsstaternes kompetente myndigheder kan som led i et samarbejde mellem Kommissionen, de nationale og de regionale myndigheder udarbejde operationelle programmer, der indgaar i faellesskabsstoetterammerne for de stoetteberettigede regioner, og som fastsaetter, hvilke foranstaltninger der skal traeffes inden for banansektoren, for at mindst to af foelgende maal kan gennemfoeres:

- anvende en kvalitets- og afsaetningsstrategi for de paagaeldende produkter ud fra omkostnings- og markedsprognoser

- forbedre ressourceforbruget under hensyntagen til miljoeet

- oege konkurrenceevnen.

2. Ved udarbejdelsen af de i stk. 1 omhandlede foranstaltninger inddrager de kompetente myndigheder som led i det i stk. 1 naevnte samarbejde i videst muligt omfang de erhvervsdrivende, der er tilsluttet de i henholdsvis artikel 5, 7 og 8 omhandlede grupper, sammenslutninger eller organisationer paa omraadet, samt tekniske og oekonomiske forskningscentre.

3. Tilrettelaeggelse, vedtagelse og ivaerksaettelse af foranstaltningerne i de operationelle programmer foretages i overensstemmelse med de gaeldende forordninger om forvaltning af strukturfondene.

Artikel 11

Som led i et samarbejde mellem Kommissionen, de nationale og de regionale myndigheder kan de i henholdsvis artikel 5, 7 og 8 omhandlede producentorganisationer, sammenslutninger eller grupper af erhvervsdrivende opfordres til at forelaegge deres synspunkter om gennemfoerelsen af de foreslaaede foranstaltninger.

Artikel 12

1. Der ydes en stoette, der skal udligne eventuelle indkomsttab til EF-producenter, som er medlemmer af en anerkendt producentorganisation, der markedsfoerer bananer, som er i overensstemmelse med de faelles normer paa EF-markedet. Der kan dog ydes stoette til enkeltproducenter, der befinder sig i en saerlig, f.eks. geografisk, situation, hvor det ikke er muligt at tilslutte sig en producentorganisation.

2. Der kan hoejst ydes udligningsstoette til markedsfoering af 854 000 tons (nettovaegt) EF-bananer. Denne maengde fordeles mellem Faellesskabets produktionsomraader saaledes:

1) 420 000 tons til De Kanariske OEer

2) 150 000 tons til Guadeloupe

3) 219 000 tons til Martinique

4) 50 000 tons til Madeira, Azorerne og Algarve

5) 15 000 tons til Kreta og Lakonien.

Maengden for hvert omraade kan tilpasses inden for maksimumsmaengden i Faellesskabet.

3. Udligningsstoetten beregnes paa grundlag af forskellen mellem:

- »den faste referenceindtaegt« for bananer, der produceres og markedsfoeres i Faellesskabet og

- »den gennemsnitlige produktionsindtaegt« fra EF-markedet i det paagaeldende aar for bananer, der produceres og markedsfoeres i Faellesskabet.

4. Den faste referenceindtaegt fastlaegges paa grundlag af:

- gennemsnitsprisen for EF-producerede bananer, der er er markedsfoert i en referenceperiode, der ligger foer den 1. januar 1993, og som fastsaettes efter proceduren i artikel 27

- med fradrag af gennemsnitsomkostningerne ved transport og levering frit om bord.

Den revideres efter tre aar af Kommissionen samtidig med fastsaettelsen af stoetten, bl.a. under hensyntagen til produktivitetsforoegelsen og udviklingen i de forskellige kvaliteter.

5. »Den gennemsnitlige produktionsindtaegt« for EF-producerede bananer fastsaettes for et aar ad gangen paa grundlag af:

- gennemsnitsprisen for EF-producerede bananer, der er markedsfoert i de paagaeldende aar

- med fradrag af gennemsnitsomkostningerne ved transport og levering frit om bord.

6. Udligningsstoetten fastsaettes af Kommissionen hvert aar inden den 1. marts for det foregaaende aar efter proceduren i artikel 27.

Der ydes supplerende stoette til et eller flere produktionsomraader, hvis den gennemsnitlige produktionsindtaegt ligger betydeligt under EF-indtaegtsgennemsnittet.

7. Der kan udbetales forskud paa grundlag af udligningsstoetten for det foregaaende aar paa betingelse af, at der stilles en garanti.

8. I 1993 gennemfoerer Kommissionen en midtvejsundersoegelse af udviklingen i de gennemsnitlige produktionsindtaegter i det paagaeldende aar. Kommissionen kan paa grundlag af undersoegelsen fastsaette et forskud efter proceduren i artikel 27.

Artikel 13

1. Der ydes en enhedspraemie til bananproducenter i Faellesskabet, der ophoerer med banandyrkning.

2. Praemien ydes paa betingelse af, at modtageren skriftligt forpligter sig til:

a) i 1993 eller 1994 paa én gang i et naermere fastsat tidsrum at foretage eller lade foretage:

- rydning af alle bananplanter paa bedriften, hvis vedkommendes bananplantage udgoer under 5 ha

- rydning af mindst halvdelen af alle bananplanter paa bedriften, hvis vedkommendes bananplantage udgoer 5 ha eller derover

b) at afstaa fra at plante bananplanter paa den paagaeldende bedrift i tyve aar fra rydningsaaret.

Arealer, der tilplantes med bananplanter efter denne forordnings ikrafttraeden, og jordlodder paa under 0,2 ha er ikke stoetteberettigede.

3. Praemiebeloebet fastsaettes til 1 000 ECU pr. ha. Beloebet kan afpasses efter saerlige forhold i visse omraader efter proceduren i artikel 27.

4. Kommissionen kan efter proceduren i artikel 27 bemyndige en medlemsstat til at naegte at yde praemie for ophoer med banandyrkning til producenter i omraader, hvor det kunne faa skadelige virkninger for f.eks. mikroklimaet, jordbunden, miljoeet eller landskabet, hvis banandyrkningen ophoerte.

5. Praemien kan kombineres med de former for stoette, der er fastsat i afsnit III i forordning (EOEF) nr. 3763/91 (6), afsnit II i forordning (EOEF) nr. 1600/92 (7) og afsnit III i forordning (EOEF) nr. 1601/92 (8), samt strukturstoetten i medfoer af forordning (EOEF) nr. 2052/88 (9) og nr. 4253/88 (10).

Artikel 14

Gennemfoerelsesbestemmelserne til dette afsnit vedtages efter proceduren i artikel 27.

Gennemfoerelsesbestemmelserne til artikel 6 og 10 vedtages dog efter proceduren i artikel 29 i forordning (EOEF) nr. 4253/88.

AFSNIT IV Ordning for samhandelen med tredjelande

Artikel 15

Dette afsnit gaelder kun for friske bananer henhoerende under KN-kode ex 0803, med undtagelse af pisang.

I dette afsnit forstaas ved:

1) »traditionel indfoersel fra AVS-stater«: den i bilaget anfoerte maengde bananer udfoert fra hver AVS-stat, der traditionelt udfoerer bananer til Faellesskabet; de saaledes indfoerte bananer benaevnes i det foelgende »traditionelle AVS-bananer«

2) »ikke-traditionel indfoersel fra AVS-stater«: den maengde bananer, der udfoeres fra AVS-stater, og som overskrider den i nr. 1) anfoerte maengde; de saaledes indfoerte bananer benaevnes i det foelgende »ikke-traditionelle AVS-bananer«

3) »indfoersel fra andre tredjelande end AVS-stater«: den maengde bananer, der udfoeres fra andre tredjelande; de saaledes indfoerte bananer benaevnes i det foelgende »tredjelandsbananer«

4) »EF-bananer«: bananer, der er produceret i Faellesskabet

5) »markedsfoere« og »markedsfoering«: markedsfoering i alle led med undtagelse af produktets overgang til den endelige forbruger.

Artikel 16

1. Hver aar udarbejdes der en prognose for produktionen og forbruget i Faellesskabet samt for ind- og udfoersel.

2. Prognosen udarbejdes paa grundlag af:

- de disponible oplysninger om den maengde bananer, der er markedsfoert i Faellesskabet i det foregaaende aar, opdelt efter oprindelsessted

- overslag over produktion og markedsfoering af EF-bananer

- overslag over indfoerslen af traditionelle AVS-bananer

- overslag over forbruget, der isaer er baseret paa den seneste forbrugsudvikling og udviklingen i markedspriserne.

3. Hvis det viser sig noedvendigt, f.eks. for at tage hoejde for ekstraordinaere omstaendigheder, som beroerer produktions- og indfoerselsforholdene, kan prognosen revideres i loebet af produktionsaaret. I saa fald tilpasses det toldkontingent, der er fastsat i artikel 18, efter proceduren i artikel 27.

Artikel 17

Indfoersel af bananer til Faellesskabet kraever forelaeggelse af en importlicens, der udstedes af medlemsstaterne til enhver person, der anmoder herom, uanset hvor i Faellesskabet den paagaeldende er etableret, med forbehold af de saerlige bestemmelser, der er fastsat med henblik paa gennemfoerelsen af artikel 18 og 19.

Importlicensen er gyldig i hele Faellesskabet. Medmindre der traeffes undtagelsesbestemmelser efter proceduren i artikel 27, er udstedelsen af licenserne betinget af, at der stilles en garanti til sikring af, at forpligtelsen til at importere paa de i denne forordning fastsatte betingelser overholdes i licensens gyldighedsperiode. Denne sikkerhedsstillelse tilfalder helt eller delvis den udstedende myndighed, hvis transaktionen ikke er foretaget inden for den paagaeldende frist eller kun er delvis gennemfoert.

Artikel 18

1. Der aabnes hvert aar et toldkontingent paa 2 mio. tons nettovaegt for indfoersel af bananer fra tredjelande og for ikke-traditionelle AVS-bananer.

Inden for rammerne af dette toldkontingent opkraeves der en told paa 100 ECU pr. ton for indfoersel af bananer fra tredjelande, hvorimod ikke-traditionel indfoersel af AVS-bananer paalaegges nultold.

For andet halvaar af 1993 er toldkontingentet fastsat til 1 mio. tons nettovaegt.

Naar Faellesskabets efterspoergsel som fastsat paa grundlag af prognosen i artikel 16 stiger, forhoejes kontingentmaengden tilsvarende efter proceduren i artikel 27. I givet fald foretages denne forhoejelse inden den 30. november forud for det paagaeldende produktionsaar.

2. Uden for det i stk. 1 omhandlede kontingent

- paalaegges ikke-traditionel indfoersel af bananer fra AVS-staterne en told paa 750 ECU pr. ton

- paalaegges indfoersel af bananer fra tredjelande en told paa 850 ECU pr. ton.

3. De maengder tredjelandsbananer og ikke-traditionelle AVS-bananer, der genudfoeres fra Faellesskabet, afskrives ikke paa det i stk. 1 fastsatte kontingent.

Artikel 19

1. Toldkontingentet aabnes fra 1. juli 1993 med foelgende procentsatser:

a) 66,5 % til erhvervsdrivende, der har markedsfoert tredjelandsbananer og/eller ikke-traditionelle AVS-bananer

b) 30 % til erhvervsdrivende, der har markedsfoert EF-bananer og/eller traditionelle AVS-bananer

c) 3,5 % til erhvervsdrivende, der er etableret i Faellesskabet, og som siden 1992 er begyndt at markedsfoere andre bananer end EF- og/eller traditionelle AVS-bananer.

Importmulighederne i medfoer af litra a) og b) er aabne for erhvervsdrivende, der er etableret i Faellesskabet, og som for egen regning har markedsfoert en minimumsmaengde bananer af ovennaevnte oprindelse, der skal fastsaettes senere.

De supplerende kriterier, som de erhvervsdrivende skal opfylde, fastsaettes efter fremgangsmaaden i artikel 27. Medlemsstaterne udarbejder en liste over de erhvervsdrivende med angivelse af den i stk. 2 omhandlede gennemsnitsmaengde pr. erhvervsdrivende.

2. Paa baggrund af beregninger, der foretages saerskilt for hver af de kategorier af erhvervsdrivende, som er naevnt i stk. 1, litra a) og b), vil hver enkelt erhvervsdrivende faa udstedt importlicenser paa grundlag af de gennemsnitlige maengder bananer, som han har solgt i de seneste tre aar, for hvilke der foreligger oplysninger. De maengder, der skal tages hensyn til for saa vidt angaar erhvervsdrivende i stk. 1, litra a), er salget af tredjelands- og/eller ikke-traditionelle AVS-bananer. Hvad angaar erhvervsdrivende i stk. 1, litra b), er det salget af traditionelle AVS- og/eller EF-bananer. Tredjelands- og/eller ikke-traditionelle AVS-bananer, der importeres paa grundlag af licenser, der udstedes i henhold til stk. 1, litra b), medregnes ikke ved fastsaettelsen af de rettigheder, der er naevnt i stk. 1, litra a), saa den oprindelige fordeling af licenser inden for kategorierne af erhvervsdrivende aendres ikke.

I andet halvaar af 1993 udstedes der licens til den enkelte erhvervsdrivende paa grundlag af halvdelen af den gennemsnitlige aarlige maengde, der blev markedsfoert fra 1989 til 1991.

3. Hvis antallet af anmodninger fra nye erhvervsdrivende overstiger de fastsatte maengder i medfoer af stk. 1, litra c), nedsaettes hver anmodning med samme procentsats.

Eventuelt tiloversblevne maengder tildeles de i stk. 1, litra a) og b), omhandlede erhvervsdrivende paa betingelser, der fastsaettes i henhold til fremgangsmaaden i artikel 27.

4. Hvis toldkontingentet forhoejes, tildeles den disponible maengde til de erhvervsdrivende i de i stk. 1 omhandlede kategorier i henhold til stk. 2 og 3.

Artikel 20

Kommissionen vedtager og aendrer prognosen i artikel 16 i henhold til fremgangsmaaden i artikel 27.

I henhold til samme fremgangsmaade vedtager Kommissionen gennemfoerelsesbestemmelserne for dette afsnit. Disse bestemmelser omfatter navnlig foelgende:

- de supplerende foranstaltninger vedroerende udstedelse af licenser, disses gyldighedsperiode, betingelserne for overdragelse, samt en ordning for den noedvendige sikkerhedsstillelse; bestemmelserne kan ligeledes omfatte fastsaettelse af en betaenkningstid

- hyppigheden af licensudstedelsen

- den minimumsmaengde af markedsfoerte bananer, der omhandles i artikel 19, stk. 1, andet afsnit.

AFSNIT V Almindelige bestemmelser

Artikel 21

1. Medmindre andet er fastsat i denne forordning, er det forbudt ved indfoersel af de i artikel 1 anfoerte produkter:

- at opkraeve afgifter med samme virkning som told

- at anvende kvantitative begraensninger eller tilsvarende foranstaltninger.

2. Det toldkontingent, der er fastsat i protokollen om toldkontingentet for indfoersel af bananer, som er bilag til den i Traktatens artikel 136 fastsatte gennemfoerelseskonvention om de oversoeiske landes og territoriers associering med Faellesskabet, ophaeves.

Artikel 22

Ved tariferingen af de i denne forordning omhandlede produkter gaelder de almindelige regler for fortolkning af Den Faelles Toldtarif og de saerlige regler for dens anvendelse; den tarifnomenklatur, der foelger af denne forordnings anvendelse, optages i Den Faelles Toldtarif.

Artikel 23

1. Bliver Faellesskabets marked for et eller flere af de i artikel 1 naevnte produkter paa grund af indfoersel eller udfoersel udsat for eller truet af alvorlige forstyrrelser, som kan bringe virkeliggoerelsen af maalene i Traktatens artikel 39 i fare, kan der i samhandelen med tredjelande anvendes egnede foranstaltninger, indtil forstyrrelsen eller faren derfor er ophoert.

2. Hvis den i stk. 1 omhandlede situation indtraeder, traeffer Kommissionen paa begaering af en medlemsstat eller paa eget initiativ beslutning om de noedvendige foranstaltninger, som meddeles medlemsstaterne og straks bringes i anvendelse. Har Kommissionen faaet forelagt en begaering fra en medlemsstat, traeffer den afgoerelse herom inden tre arbejdsdage efter begaeringens modtagelse.

3. Enhver medlemsstat kan inden tre arbejdsdage efter meddelelsesdagen indbringe den af Kommissionen trufne foranstaltning for Raadet. Raadet traeder omgaaende sammen. Det kan med kvalificeret flertal aendre eller ophaeve den paagaeldende foranstaltning.

4. Gennemfoerelsesforanstaltningerne til denne artikel vedtages efter fremgangsmaaden i artikel 27.

Artikel 24

Medmindre andet bestemmes i denne forordning, finder Traktatens artikel 92, 93 og 94 anvendelse paa produktion af og handel med de i artikel 1 i denne forordning naevnte produkter.

Artikel 25

1. De i artikel 12 og 13 fastsatte foranstaltninger betragtes som interventioner til regulering af landbrugsmarkederne i henhold til artikel 3, stk. 1, i Raadets forordning (EOEF) nr. 729/70 af 21. april 1970 om finansiering af den faelles landbrugspolitik (11).

2. De i artikel 6 og 10 fastsatte foranstaltninger samfinansieres af EUGFL, Udviklingssektionen.

3. Gennemfoerelsesbestemmelserne til denne artikel og navnlig fastlaeggelsen af de betingelser, der skal opfyldes, inden oekonomisk EF-stoette kan udbetales, vedtages efter proceduren i artikel 27.

Artikel 26

1. Der nedsaettes en forvaltningskomité for bananer, i det foelgende benaevnt »komitéen«, som bestaar af repraesentanter for medlemsstaterne og har en repraesentant for Kommissionen som formand.

2. I denne komité tildeles der medlemsstaternes stemmer vaegt i henhold til Traktatens artikel 148, stk. 2. Formanden deltager ikke i afstemningen.

Artikel 27

1. Naar der henvises til proceduren i denne artikel, indbringer formanden sagen for komitéen, enten paa eget initiativ eller efter anmodning fra en medlemsstats repraesentant.

2. Kommissionens repraesentant forelaegger komitéen et udkast til de foranstaltninger, der skal traeffes. Komitéen afgiver udtalelse om dette udkast inden for en frist, som formanden kan fastsaette under hensyn til, hvor meget spoergsmaalet haster. Udtalelsen vedtages med det flertal, der er fastsat i Traktatens artikel 148, stk. 2.

3. Kommissionen vedtager foranstaltninger, som straks finder anvendelse. Saafremt disse foranstaltninger ikke er i overensstemmelse med komitéens udtalelse, meddeles de omgaaende Raadet af Kommissionen. Kommissionen kan da i hoejst en maaned fra denne meddelelse udsaette anvendelsen af de foranstaltninger, den har vedtaget.

Raadet kan med kvalificeret flertal traeffe en anden afgoerelse inden for en frist paa en maaned.

Artikel 28

Komitéen kan undersoege ethvert andet spoergsmaal, som formanden paa eget initiativ eller paa begaering af en medlemsstats repraesentant forelaegger den.

Artikel 29

Medlemsstaterne meddeler Kommissionen de oplysninger, der er noedvendige for at gennemfoere denne forordning, bl.a. oplysninger om:

- bestemmelser om anvendelse og kontrol af de faelles kvalitetsnormer

- producentorganisationer

- bestemmelser om og ivaerksaettelse af de operationelle programmer for bananer

- bestemmelser om forvaltning af eventuel udligningsstoette

- listen over erhvervsdrivende

- produktionsmaengde og priser

- den maengde EF-bananer, traditionelle og ikke-traditionelle AVS-bananer samt tredjelandsbananer, der markedsfoeres paa deres omraade

- overslag over produktion og forbrug i det foelgende aar.

Artikel 30

Hvis saerlige foranstaltninger er noedvendige fra juli 1993 for at lette overgangen fra de ordninger, der eksisterede foer denne forordnings ikrafttraeden, til den ordning, der indfoeres med denne forordning, traeffer Kommissionen, for at afhjaelpe vaesentlige vanskeligheder, de fornoedne overgangsforanstaltninger efter proceduren i artikel 27.

Artikel 31

Artikel 1, stk. 1, i forordning (EOEF) nr. 1319/85 aendres saaledes:

1) andet led affattes saaledes:

»- kontrol af, at:

a) produkter, der er omhandlet i bilag II til forordning (EOEF) nr. 1035/72, og som er trukket tilbage fra markedet i henhold til artikel 15 og 15a eller opkoebt i overensstemmelse med artikel 19 og 19a i samme forordning, eller

b) produkter inden for banansektoren, der er omfattet af forordning (EOEF) nr. 404/93 (*)

er i overensstemmelse med kvalitetsnormerne eller med visse af kravene i disse

(*) EFT nr. L 47 af 25. 2. 1993, s. 1.«

2) fjerde led affattes saaledes:

»- efterproevingen af konstateringen af de i artikel 17 og 24 i forordning (EOEF) nr. 1035/72 omhandlede noteringer.«

Artikel 32

Kommissionen forelaegger senest ved udgangen af denne forordnings tredje anvendelsesaar og under alle omstaendigheder i forbindelse med den i artikel 12, stk. 4, omhandlede revision af den faste referenceindtaegt en rapport for Europa-Parlamentet og Raadet om, hvordan forordningen fungerer.

Denne rapport indeholder navnlig en analyse af udviklingen i handelsstroemmene for EF-bananer, tredjelandsbananer og AVS-bananer siden ordningens gennemfoerelse. Denne rapport ledsages eventuelt af passende forslag.

Kommissionen forelaegger senest den 31. december 2001 endnu en rapport for Europa-Parlamentet og Raadet om, hvordan forordningen fungerer, med relevante forslag vedroerende den nye ordning, der skal anvendes efter den 31. december 2002.

Artikel 33

Denne forordning traeder i kraft dagen efter offentliggoerelsen i De Europaeiske Faellesskabers Tidende.

Den anvendes fra den 1. juli 1993.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gaelder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfaerdiget i Bruxelles, den 13. februar 1993.

Paa Raadets vegne

B. WESTH

Formand

(1) EFT nr. C 232 af 10. 9. 1992, s. 3.

(2) EFT nr. C 21 af 25. 1. 1993.

(3) EFT nr. C 19 af 25. 1. 1993, s. 99.

(4) EFT nr. L 137 af 27. 5. 1985, s. 39.

(5) EFT nr. L 118 af 20. 5. 1972, s. 1. Forordningen er senest aendret ved forordning (EOEF) nr. 1754/92 (EFT nr. L 180 af 1. 7. 1992, s. 23).

(6) EFT nr. L 356 af 24. 12. 1991, s. 1.

(7) EFT nr. L 173 af 27. 6. 1992, s. 1.

(8) EFT nr. L 173 af 27. 6. 1992, s. 13.

(9) EFT nr. L 185 af 15. 7. 1988, s. 9.

(10) EFT nr. L 374 af 31. 12. 1988, s. 1.

(11) EFT nr. L 94 af 28. 4. 1970, s. 13. Forordningen er senest aendret ved forordning (EOEF) nr. 2048/88 (EFT nr. L 185 af 15. 7. 1988, s. 1).

BILAG

Traditionelle maengder bananer fra AVS-staterne Tons nettovaegt Côte d'Ivoire 155 000

Cameroun 155 000

Surinam 38 000

Somalia 60 000

Jamaica 105 000

Saint Lucia 127 000

Saint Vincent og Grenadinerne 82 000

Dominica 71 000

Belize 40 000

Kap Verde 4 800

Grenada 14 000

Madagaskar 5 900

857 700

Top