Help Print this page 

Document 31990R1685

Title and reference
Kommissionens forordning (EØF) nr. 1685/90 af 21. juni 1990 om ændring af forordning (EØF) nr. 2681/83 om gennemførelsesbestemmelser til støtteordningen for olieholdige frø
  • No longer in force
OJ L 157, 22.6.1990, p. 33–33 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 032 P. 261 - 261
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 032 P. 261 - 261

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1990/1685/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
PDF pdf ES pdf DA pdf DE pdf EL pdf EN pdf FR pdf IT pdf NL pdf PT pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
Multilingual display
Text

31990R1685

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1685/90 af 21. juni 1990 om ændring af forordning (EØF) nr. 2681/83 om gennemførelsesbestemmelser til støtteordningen for olieholdige frø

EF-Tidende nr. L 157 af 22/06/1990 s. 0033 - 0033
den finske specialudgave: kapitel 3 bind 32 s. 0261
den svenske specialudgave: kapitel 3 bind 32 s. 0261


*****

KOMMISSIONENS FORORDNING (EOEF) Nr. 1685/90

af 21. juni 1990

om aendring af forordning (EOEF) nr. 2681/83 om gennemfoerelsesbestemmelser til stoetteordningen for olieholdige froe

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPAEISKE

FAELLESSKABER HAR -

under henvisning til Traktaten om Oprettelse af Det Europaeiske OEkonomiske Faellesskab,

under henvisning til Raadets forordning nr. 136/66/EOEF af 22. september 1966 om oprettelse af en faelles markedsordning for fedtstoffer (1), senest aendret ved forordning (EOEF) nr. 1225/89 (2), saerlig artikel 24a, stk. 3, og

ud fra foelgende betragtninger:

Kendetegnet for dobbeltlave raps- og rybsfroe af dobbeltlave sorter er et indhold af glukosinolater, hvilket letter iblandingen i foder; i Kommissionens forordning (EOEF) nr. 2681/83 (3), senest aendret ved forordning (EOEF) nr. 534/90 (4), er der i artikel 2, nr. 4, foerste afsnit, fastsat et tilladt maksimumsindhold paa 20 mikromol pr. gram for froe med denne benaevnelse; i andet afsnit under samme nummer er der dog fastsat en midlertidig undtagelse indtil udgangen af produktionsaaret 1990/91 for at goere det muligt for de erhvervsdrivende at tilpasse sig de nye kvalitetskrav; for at muliggoere denne tilpasning boer der fastsaettes en ny undtagelse;

den i artikel 32 i forordning (EOEF) nr. 2681/83 fastsatte undtagelse vedroerende anvendelsen af den faelles metode til bestemmelse af indholdet af glukosinolater boer forlaenges;

de i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Fedtstoffer -

UDSTEDT FOELGENDE FORORDNING:

Artikel 1

I forordning (EOEF) nr. 2681/83 foretages foelgende aendringer:

1) I artikel 2, nr. 4, andet afsnit, aendres »produktionsaarene 1986/87 til 1990/1991« til »produktionsaarene 1986/87 til 1991/92«.

2) I artikel 32, stk. 2, aendres »produktionsaarene 1986/87 til 1989/90« til »produktionsaarene 1986/87 til 1990/91«.

Artikel 2

Denne forordning traeder i kraft paa dagen for offentliggoerelsen i De Europaeiske Faellesskabers Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gaelder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfaerdiget i Bruxelles, den 21. juni 1990.

Paa Kommissionens vegne

Ray MAC SHARRY

Medlem af Kommissionen

(1) EFT nr. 172 af 30. 9. 1966, s. 3025/66.

(2) EFT nr. L 128 af 11. 5. 1989, s. 15.

(3) EFT nr. L 266 af 28. 9. 1983, s. 1.

(4) EFT nr. L 55 af 2. 3. 1990, s. 8.

Top