Help Print this page 

Document 31985R3644

Title and reference
Rådets forordning (EØF) nr. 3644/85 af 19. december 1985 om ændring af forordning nr. 79/65/EØF om oprettelse af et informationsnet for landøkonomisk bogføring til belysning af indkomstforhold og driftsøkonomiske forhold i landbruget i Det europæiske økonomiske Fællesskab
  • No longer in force
OJ L 348, 24.12.1985, p. 4–4 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)
Spanish special edition: Chapter 03 Volume 039 P. 187 - 187
Portuguese special edition: Chapter 03 Volume 039 P. 187 - 187
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 020 P. 17 - 17
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 020 P. 17 - 17
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 006 P. 280 - 280
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 006 P. 280 - 280
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 006 P. 280 - 280
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 006 P. 280 - 280
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 006 P. 280 - 280
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 006 P. 280 - 280
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 006 P. 280 - 280
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 006 P. 280 - 280
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 006 P. 280 - 280
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 005 P. 97 - 97
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 005 P. 97 - 97

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1985/3644/oj
Multilingual display
Text

31985R3644

Rådets forordning (EØF) nr. 3644/85 af 19. december 1985 om ændring af forordning nr. 79/65/EØF om oprettelse af et informationsnet for landøkonomisk bogføring til belysning af indkomstforhold og driftsøkonomiske forhold i landbruget i Det europæiske økonomiske Fællesskab

EF-Tidende nr. L 348 af 24/12/1985 s. 0004 - 0004
den finske specialudgave: kapitel 3 bind 20 s. 0017
den spanske specialudgave: Kapitel 03 bind 39 s. 0187
den svenske specialudgave: kapitel 3 bind 20 s. 0017
den portugisiske specialudgave: Kapitel 03 bind 39 s. 0187


RAADETS FORORDNING (EOEF) Nr. 3644/85 af 19. december 1985 om aendring af forordning nr. 79/65/EOEF om oprettelse af et informationsnet for landoekonomisk bogfoering til belysning af indkomstforhold og driftsoekonomiske forhold i landbruget i Det europaeiske oekonomiske Faellesskab

RAADET FOR DE EUROPAEISKE FAELLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det europaeiske oekonomiske Faellesskab,

under henvisning til akten vedroerende Spaniens og Portugals tiltraedelse, saerlig artikel 396,

under henvisning til forslag fra Kommissionen, og

ud fra foelgende betragtninger:

Forordning nr. 79/65/EOEF (1), senest aendret ved forordning (EOEF) nr. 2143/81 (2), boer ud over de aendringer, der er fastsat i selve tiltraedelsesakten, tilpasses for at tage hensyn til den nye situation, der er opstaaet ved tiltraedelsen; tilpasningerne vedroerer den fortegnelse over omraader, der er opstillet i bilaget til naevnte forordning;

i henhold til artikel 2, stk. 3, i traktaten om Spaniens og Portugals tiltraedelse kan Faellesskabernes institutioner inden tiltraedelsen vedtage de foranstaltninger, der er omhandlet i tiltraedelsesaktens artikel 396, idet disse foranstaltninger traeder i kraft med forbehold af naevnte traktats ikrafttraeden og da paa datoen herfor -

UDSTEDT FOELGENDE FORORDNING:

Artikel 1

I bilaget til forordning nr. 79/65/EOEF indsaettes foelgende:

«Spanien

1. Galicia

2. Asturias

3. Cantabria

4. País Vasco

5. Navarra

6. La Rioja

7. Aragón

8. Cataluña

9. Baleares

10. Castilla-León

11. Madrid

12. Castilla-La Mancha

13. Comunidad Valenciana

14. Murcia

15. Extremadura

16. Andalucía

17. Canarias

Portugal:

1. Entre-Douro-e-Minho e Beira Litoral

2. Trás-os-Montes e Beira Interior

3. Ribatejo-Oeste

4. Alentejo e Algarve

5. Açores e Madeira«.

Artikel 2

Denne forordning traeder i kraft den 1. januar 1986 med forbehold af ikrafttraeden af traktaten om Spaniens og Portugals tiltraedelse.

Den anvendes fra regnskabsaaret 1986.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gaelder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfaerdiget i Bruxelles, den 19. december 1985.

Paa Raadets vegne

M. FISCHBACH

Formand

(1) EFT nr. 109 af 23. 6. 1965, s. 1859/65.(2) EFT nr. L 210 af 30. 7. 1981, s. 1.

Top