Help Print this page 

Document 31981R2143

Title and reference
Rådets forordning (EØF) nr. 2143/81 af 27. juli 1981 om ændring af forordning nr. 79/65/EØF om oprettelse af et informationsnet for landøkonomisk bogføring til belysning af indkomstforhold og driftsøkonomiske forhold i landbruget i Det europæiske økonomiske Fællesskab
  • No longer in force
OJ L 210, 30.7.1981, p. 1–4 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)
Spanish special edition: Chapter 03 Volume 022 P. 239 - 242
Portuguese special edition: Chapter 03 Volume 022 P. 239 - 242
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 013 P. 191 - 194
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 013 P. 191 - 194
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 005 P. 54 - 57
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 005 P. 54 - 57
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 005 P. 54 - 57
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 005 P. 54 - 57
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 005 P. 54 - 57
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 005 P. 54 - 57
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 005 P. 54 - 57
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 005 P. 54 - 57
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 005 P. 54 - 57
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 004 P. 53 - 56
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 004 P. 53 - 56

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1981/2143/oj
Multilingual display
Text

31981R2143

Rådets forordning (EØF) nr. 2143/81 af 27. juli 1981 om ændring af forordning nr. 79/65/EØF om oprettelse af et informationsnet for landøkonomisk bogføring til belysning af indkomstforhold og driftsøkonomiske forhold i landbruget i Det europæiske økonomiske Fællesskab

EF-Tidende nr. L 210 af 30/07/1981 s. 0001 - 0004
den finske specialudgave: kapitel 3 bind 13 s. 0191
den spanske specialudgave: Kapitel 03 bind 22 s. 0239
den svenske specialudgave: kapitel 3 bind 13 s. 0191
den portugisiske specialudgave: Kapitel 03 bind 22 s. 0239


*****

RAADETS FORORDNING (EOEF) Nr. 2143/81

af 27. juli 1981

om aendring af forordning nr. 79/65/EOEF om oprettelse af et informationsnet for landoekonomisk bogfoering til belysning af indkomstforhold og driftsoekonomiske forhold i landbruget i Det europaeiske oekonomiske Faellesskab

RAADET FOR DE EUROPAEISKE

FAELLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det europaeiske oekonomiske Faellesskab, saerlig artikel 43,

under henvisning til forslag fra Kommissionen (1),

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet (2),

under henvisning til udtalelse fra Det oekonomiske og social Udvalg (3), og

ud fra foelgende betragtninger:

Ved forordning nr. 79/65/EOEF (4) senest aendret ved forordning (EOEF) nr. 2910/73 (5), oprettede Raadet et informationsnet for landoekonomisk bogfoering til belysning af indkomstforhold og driftsoekonomiske forhold i landbruget i Det europaeiske oekonomiske Faellesskab;

informationsnettets undersoegelsesomraade boer omfatte alle landbrugsbedrifter af en vis oekonomisk stoerrelse uanset landbrugerens eventuelle eksterne aktiviteter;

for at faa regnskabsresultater, der er tilstraekkelig ensartede paa faellesskabsplan, boer de regnskabsfoerende bedrifter opdeles paa de forskellige omraader og i forskellige bedriftsgrupper efter en inddeling af undersoegelsesomraadet som anfoert i faellesskabsklassifikationen af landbrugsbedrifter i beslutning 78/463/EOEF (6);

alle de regnskabsfoerende bedrifter, der i medlemsstaterne foelges med henblik paa konstatering af landbrugsindtaegterne af hensyn til tilrettelaeggelsen af landbrugspolitikken, boer indgaa i Faellesskabets informationsnet, og antallet af regnskabsfoerende bedrifter boer derfor foroeges; dette antal boer kunne variere inden for visse graenser, navnlig i forhold til udviklingen inden for landbruget og behovet for information inden for den faelles landbrugspolitik;

de regnskabsfoerende bedrifter boer udvaelges efter retningslinjer fastsat i en udvaegelsesplan, saaledes at der opnaas et repraesentativt regnskabsmateriale i undersoegelsesomraadet;

de indhoestede erfaringer viser, at det er oenskeligt at de vigtigste beslutninger vedroerende udvaelgelsen af regnskabsfoerende bedrifter, bl.a. udarbejdelsen af udvaelgelsesplanen, traeffes i medlemsstaterne; ansvaret herfor boer derfor paahvile et organ i hver medlemsstat; medlemsstater, der er opdelt i flere omraader boer dog kunne opretholde regionale udvalg;

det nationale forbindelsesorgan boer have en vigtig plads i forbindelse med administrationen af informationsnettet; det boer derfor tildeles nye opgaver;

erfaringen viser, at det ikke laengere er hensigtsmaessigt, at der er mulighed for at indfoeje supplerende bestemmelser i den kontrakt, der afsluttes mellem medlemsstaten og regnskabskontorerne;

informationsnettets omraader boer i videst mulig udstraekning falde sammen med de omraader , der gaelder for indsendelse af andre regionale oplysninger, der er af betydning, naar retningslinjerne for den faelles landbrugspolitik udstikkes; i denne forbindelse boer bilaget til forordning nr. 79/65/EOEF aendres -

UDSTEDT FOELGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Forordning nr. 79/65/EOEF aendres saaledes:

1. Artikel 2, litra b) affattes saaledes:

»b) bedriftsgruppe: et samlet antal landbrugsbedrifter, der tilhoerer samme klasse med hensyn til teknisk-oekonomisk driftsform og oekonomisk bedriftsstoerrelse som fastsat i faellesskabsklassifikationen af landbrugsbedrifter i beslutning 78/463/EOEF (1)«;

Foelgende fodnote tilfoejes nederst paa siden:

»(1) EFT nr. L 148 af 5. 6. 1978, s. 1.«.

2. Artikel 4 affattes saaledes:

»Artikel 4

1. Det i artikel 1, stk. 2, litra a), naevnte undersoegelsesomraade omfatter landbrugsbedrifter, hvis oekonomiske stoerrelse er over eller lig med en graense udtrykt i europaeiske stoerrelsesenheder (ESE) som fastsat i beslutning 78/463/EOEF.

2. Som regnskabsfoerende bedrifter kommer de landbrugsbedrifter i betragtning, der

a) har en oekonomisk stoerrelse, der er lig med eller over en graense, der skal fastsaettes i overensstemmelse med stk. 1,

b) som drives af landbrugere, der er villige og i stand til at foere bedriftsregnskab og som er indforstaaet med, at de regnskabsmaessige data for deres bedrift stilles til Kommissionens raadighed,

c) i deres helhed og inden for hvert enkelt omraade er repraesentative for undersoegelsesomraadet.

3. Antallet af regnskabsfoerende bedrifter er paa hoejst femogfyrre tusinde.

4. Gennemfoerelsesbestemmelserne til denne artikel, herunder graensen for den oekonomiske stoerrelse og antallet af regnskabsfoerende bedrifter pr. omraade, fastsaettes efter fremgangsmaaden i artikel 19.«

3. Artikel 5 afattes saaledes:

»Artikel 5

1. Hver medlemsstat nedsaetter inden den 1. februar 1982 et nationalt udvalg for indformationsnettet, i det foelgende benaevnt »det nationale udvalg«.

2. Det nationale udvalg har ansvaret for udvaegelsen af de regnskabsfoerende bedrifter. I denne forbindelse skal det bl.a. godkende

a) planen for udvaegelse af de regnskabsfoerende bedrifter, herunder opdeling af de regnskabsfoerende bedrifter paa bedriftsgrupper og den naermere fremgangsmaade ved udvaegelse af de paagaeldende bedrifter;

b) gennemfoerelsesberetningen vedroerende fortegnelsen over de regnskabsfoerende bedrifter.

3. Formanden for det nationale udvalg udpeges af medlemsstaten blandt udvalgets medlemmer.

Det nationale udvalg traeffer afgoerelse ved enstemmighed; hvis der ikke kan opnaas enstemmighed traeffes afgoerelserne af en myndighed udpeget af medlemsstaten.

4. Medlemsstater, som er inddelt i flere omraader, kan i hvert af de under dem henhoerende omraader oprette et regionalt udvalg for informationsnettet, herefter benaevnt »det regionale udvalg«.

Det regionale udvalg har bl.a. til opgave at samarbejde med det i artikel 6 omhandlede forbindelsesorgan i forbindelse med udvaegelsen af de regnskabsfoerende bedrifter.

5. Gennemfoerelsesbestemmelserne til denne artikel fastlaegges efter fremgangsmaaden i artikel 19«.

4. Artikel 6 affattes saaledes:

»Artikel 6

1. Medlemsstaterne udpeger et forbindelsesorgan, der har til opgave:

a) at underrette det nationale udvalg, de regionale udvalg og regnskabskontorerne om de gennemfoerelsesbestemmelser, der vedroerer dem, og at overvaage deres korrekte gennemfoerelse;

b) at udarbejde nedennaevnte dokumenter, at forelaegge dem for det nationale udvalg til godkendelse og dernaest fremsende dem til Kommissionen:

- en udvaelgelsesplan for de regnskabsfoerende bedrifter; denne plan udarbejdes paa grundlag af de seneste statistiske oplysninger, der opstilles som fastsat i faellesskabsklassifikationen over landbrugsbedrifter,

- gennemfoerelsesrapporten vedroerende fortegnelsen over de regnskabsfoerende bedrifter,

c) at udarbejde

- en liste over regnskabsfoerende bedrifter,

- en liste over de regnskabskontorer, der har paataget sig at udfylde bedriftsskemaerne efter bestemmelserne i de kontrakter, der omhandles i artikel 9 og 14, og som er i stand til at goere dette, d) at samle de bedriftsskemaer, som regnskabskontorerne indsender, og paa grundlag af et faelles kontrolprogram at undersoege, om de er korrekt udfyldt,

e) at viderebefordre de behoerigt udfyldte bedriftsskemaer til Kommissionen efter kontrol,

f) at sende det nationale udvalg de regionale udvalg og regnskabskontorerne de anmodninger om oplysninger, der omhandles i artikel 16, og at sende Kommissionen svarende herpaa.

2. Gennemfoerelsesbestemmelserne til denne artikel fastsaettes efter fremgangsmaaden i artikel 19.«

5. Artikel 9, stk. 2, andet afsnit, ophaeves.

6. Artikel 16, stk. 1, affattes saaledes:

»1. Det nationale udvalg, de regionale udvalg, forbindelsesorganet og regnskabskontorerne skal hver isaer meddele Kommissionen alle oplysninger, som denne maatte anmode om vedroerende udfoerelsen af deres opgaver, i forbindelse med denne forordning.

Disse anmodninger om oplysninger rettet til det nationale udvalg, det regionale udvalg eller til regnskabskontorerne og de paagaeldende besvarelser fremsendes skriftligt gennem forbindelsesorganet.«

7. Artikel 20 affattes saaledes:

»Artikel 20

1. Den faelles komité hoeres

a) med henblik paa efterproevning af, om planerne for udvaegelsen af regnskabsfoerende bedrifter er i overensstemmelse med artikel 4;

b) med henblik paa en kritisk gennemgang og vurdering af de vejede aarlige resultater, der er indloebet gennem informationsnettet, specielt bl.a. under hensyntagen til oplysninger fra andre kilder saasom statistikker og regnskaber paa nationalt plan.

2. Den faelles komité kan undersoege ethvert andet spoergsmaal, som formanden forelaegger enten paa eget initiativ eller paa begaering af en medlemsstats repraesentant.

Hvert aar i oktober gennemgaar komiteen, hvorledes landbrugsindkomsterne i Faellesskabet udvikler sig, bl.a. paa grundlag af informationsnettets ajourfoerte resultater.

Komiteen holdes loebende underrettet om informationsnettets virksomhed.«

8. Artikel 22, stk. 2, affattes saaledes:

»2. Udgifter til oprettelse og drift af det nationale udvalg, de regionale udvalg og forbindelsesorganerne opfoeres ikke paa Faellesskabets budget.«

9. I artikel 23 aendres »1. januar 1980« til »1. januar 1990«.

10. Bilaget affattes saaledes:

»BILAG

Fortegnelse over de i artikel 2, litra d), omhandlede omraader

Tyskland:

1. Schleswig-Holstein,

2. Hamburg,

3. Niedersachsen,

4. Bremen,

5. Nordrhein-Westfalen,

6. Hessen,

7. Rheinland-Pfalz,

8. Baden-Wuerttemberg,

9. Bayern,

10. Saarland,

11. Berlin.

Frankrig:

1. Ile-de-France,

2. Champagne-Ardenne,

3. Picardie,

4. Haute-Normandie,

5. Centre,

6. Basse-Normandie,

7. Bourgogne,

8. Nord-Pas-de-Calais,

9. Lorraine,

10. Alsace,

11. Franche-Comté,

12. Pays-de-la-Loire,

13. Bretagne,

14. Poitou-Charentes,

15. Aquitaine,

16. Midi-Pyrénées,

17. Limousin,

18. RhôneAlpes,

19. Auvergne,

20. Languedoc-Roussillon,

21. Provence-Alpes-Côte d'Azur,

22. Corse.

Italien:

1. Piemonte,

2. Valle d'Aosta,

3. Lombardia,

4. Alto Adige,

5. Trentino,

6. Veneto,

7. Friuli - Venezia Giulia,

8. Liguria,

9. Emilia - Romagna, 10. Toscana,

11. Umbria,

12. Marche,

13. Lazio,

14. Abruzzi,

15. Molise,

16. Campania

17. Puglia,

18. Pasilicata,

19. Calabria,

20. Sicilia,

21. Sardegna.

Belgien:

Udgoer et omraade.

Luxembourg:

Udgoer et omraade.

Nederlandene:

Udgoer et omraade.

Danmark:

Udgoer et omraade.

Irland:

Udgoer et omraade.

Det forenede Kongerige:

1. England - North Region,

2. England - East Region,

3. England - West Region,

4. Wales,

5. Scotland,

6. Northern Ireland.

Graekenland:

1. Makedonía - Thráki,

2. Ípeiros - Pelopónnisos - Nísoi Ioníoy,

3. Thessalía,

4. Stereá Ellás - Nísoi Aigaíoy - Kríti.«.

Artikel 2

Denne forordning traeder i kraft den 1. august 1981.

Den anvendes fra regnskabsaaret 1982.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gaelder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfaerdiget i Bruxelles, den 27. juli 1981.

Paa Raadets vegne

P. WALKER

Formand

(1) EFT nr. C 341 af 31. 12. 1980, s. 26.

(2) EFT nr. C 172 af 13. 7. 1981, s. 47.

(3) EFT nr. C 159 af 29. 6. 1981, s. 12.

(4) EFT nr. 109 af 23. 6. 1965, s. 1859/65.

(5) EFT nr. L 299 af 23. 10. 1973, s. 1.

(6) EFT nr. L 148 af 5. 6. 1978, s. 1.

Top