Help Print this page 

Document 31979L0581

Title and reference
Rådets direktiv 79/581/EØF af 19. juni 1979 om forbrugerbeskyttelse i forbindelse med angivelse af priser på levnedsmidler
  • No longer in force
OJ L 158, 26.6.1979, p. 19–21 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)
Greek special edition: Chapter 03 Volume 025 P. 163 - 165
Spanish special edition: Chapter 15 Volume 002 P. 142 - 144
Portuguese special edition: Chapter 15 Volume 002 P. 142 - 144
Special edition in Finnish: Chapter 15 Volume 002 P. 187 - 189
Special edition in Swedish: Chapter 15 Volume 002 P. 187 - 189

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1979/581/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
PDF pdf ES pdf DA pdf DE pdf EL pdf EN pdf FR pdf IT pdf NL pdf PT pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
Multilingual display
Text

31979L0581

Rådets direktiv 79/581/EØF af 19. juni 1979 om forbrugerbeskyttelse i forbindelse med angivelse af priser på levnedsmidler

EF-Tidende nr. L 158 af 26/06/1979 s. 0019 - 0021
den finske specialudgave: kapitel 15 bind 2 s. 0187
den græske specialudgave: Kapitel 03 bind 25 s. 0163
den svenske specialudgave: kapitel 15 bind 2 s. 0187
den spanske specialudgave: Kapitel 15 bind 2 s. 0142
den portugisiske specialudgave: Kapitel 15 bind 2 s. 0142


++++

( 1 ) EFT nr . C 167 af 14 . 7 . 1977 , s . 4 , og EFT nr . C 135 af 9 . 6 . 1978 , s . 4 .

( 2 ) EFT nr . C 63 af 13 . 3 . 1978 , s . 48 .

( 3 ) EFT nr . C 18 af 23 . 1 . 1978 , s . 15 .

( 4 ) EFT nr . C 92 af 25 . 4 . 1975 , s . 2 .

RAADETS DIREKTIV

af 19 . juni 1979

om forbrugerbeskyttelse i forbindelse med angivelse af priser paa levnedsmidler

( 79/581/EOEF )

RAADET FOR DE EUROPAEISKE FAELLESSKABER HAR _

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det europaeiske oekonomiske Faellesskab , saerlig artikel 235 ,

under henvisning til forslag fra Kommissionen ( 1 ) ,

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet ( 2 ) ,

under henvisning til udtalelse fra Det oekonomiske og sociale Udvalg ( 3 ) , og

ud fra foelgende betragtninger :

Det europaeiske oekonomiske Faellesskabs foerste program for en politik vedroerende forbrugerbeskyttelse og -oplysning ( 4 ) indeholder bestemmelser om , at der skal udarbejdes faelles principper vedroerende prisangivelser ;

angivelse af salgsprisen og prisen pr . maaleenhed for levnedsmidler vil goere det lettere for forbrugerne at sammenligne priserne paa salgsstedet ; markedets gennemsigtighed vil derved blive oeget , og forbrugeren vil opnaa en bedre beskyttelse ;

forpligtelsen til at angive disse priser boer i princippet gaelde for alle levnedsmidler , der loest eller faerdigpakket udbydes i detailsalg ; den boer ogsaa gaelde for skrevne eller trykte reklamer og kataloger , saafremt salgsprisen paa levnedsmidlerne er anfoert heri ;

salgsprisen og prisen pr . maaleenhed skal angives i overensstemmelse med de saedvaner , der er gaeldende for hver gruppe af levnedsmidler , saa at der ikke paalaegges detailhandleren en urimelig byrde med hensyn til prismaerkning ;

kravet om angivelse af prisen pr . maaleenhed boer ikke omfatte levnedsmidler , som saelges loest eller i faerdigpakninger , naar denne prisangivelse er uden vaesentlig betydning ;

hvor det er muligt , boer pligten til at angive prisen pr . maaleenhed erstattes af en standardisering af faerdigpakningerne ; der boer med henblik paa en fremme af standardiseringn paa nationalt niveau og EF-niveau fastsaettes en seneste frist for ivaerksaettelsen af denne forpligtelse for levnedsmidler , der er faerdigpakkede i standardmaengder ;

bestemmelserne i dette direktiv er noedvendige for forbrugeroplysning og -beskyttelse og goer det muligt at gennemfoere en af Faellesskabets maalsaetninger ved at forbedre levevilkaarene og bidrage til en harmonisk udvikling af den oekonomiske aktivitet i Faellesskabet som helhed ; traktaten indeholder ikke den fornoedne hjemmel hertil _

UDSTEDT FOELGENDE DIREKTIV :

Artikel 1

1 . Dette direktiv omhandler angivelse af salgsprisen og af prisen pr . maaleenhed for levnedsmidler , der udbydes i detailsalg , eller for hvilke der reklameres med angivelse af prisen , hvad enten de saelges loest eller faerdigpakket i standardmaengde eller variabel maengde .

2 . Dette direktiv omfatter hverken levnedsmidler , der saelges paa hoteller , restauranter , udskaenkningssteder , hospitaler kantiner eller lignende steder , hvor forbruget sker paa stedet , eller levnedsmidler , der koebes af forbrugeren i erhvervs - eller salgsoejemed .

3 . Medlemsstaterne kan indfoere bestemmelser om , at dette direktiv ikke finder anvendelse paa levnedsmidler , der forhandles ved stalddoeren . Endvidere kan levnedsmidler der forhandles af visse mindre detailforretninger , undtages fra dette direktivs anvendelsesomraade , naar saelgeren udleverer disse levnedsmidler direkte til koeberen , og dersom prisangivelsen :

_ vil kunne betyde en uforholdsmaessig stor byrde for disse forretninger , eller

_ vil vaere meget vanskelig at gennemfoere paa grund af antallet af levnedsmidler , der stilles til salg , salgslokalernes stoerrelse og indretning eller de saerlige forhold , der goer sig gaeldende ved visse former for handel , saasom visse specielle former for salg uden fast forretningssted .

De i forrige afsnit omhandlede undtagelser paavirker ikke de forpligtelser med hensyn til prisangivelser , der i kraft af nationale bestemmelser eller faellesskabsbestemmelser bestaar paa tidspunktet for dette direktivs ikrafttraeden .

Artikel 2

I dette direktiv forstaas ved :

a ) levnedsmidler , der saelges loest ( eller uemballeret ) : levnedsmidler , der ikke paa nogen maade er pakket , og / eller som foerst afmaales eller afvejes i overvaerelse af forbrugeren ;

b ) faerdigpakkede levnedsmidler : levnedsmidler i emballage , hvad enten denne daekker dem helt eller blot delvis ;

c ) faerdigpakkede levnedsmidler i standardmaengde : levnedsmidler , der er faerdigpakket saaledes , at maengden i pakningen svarer til en forud fastsat vaegt eller et forud fastsat rumfang ;

d ) faerdigpakkede levnedsmidler i variabel maengde : levendsmidler , der er faerdigpakket saaledes , at maengden i pakningen ikke svarer til en forud fastsat vaegt eller et forud fastsat rumfang ;

e ) salgsprisen : prisen for en given maengde af et levnedsmiddel ;

f ) prisen pr . maaleenhed : prisen for 1 kg eller 1 l af et levnedsmiddel med forbehold af artikel 6 , stk . 2 , og artikel 9 .

Artikel 3

1 . Salgsprisen samt prisen pr . maaleenhed for de i artikel 1 omhandlede levendsmidler skal angives i overensstemmelse med foelgende bestemmelser .

2 . For levnedsmidler , der saelges loest , skal prisen pr . maaleenhed angives . Medlemsstaterne kan dog fastsaette paa hvilke betingelser visse kategorier af disse levnedsmidler kan forsynes med angivelse af salgsprisen pr . stk .

3 . Salgsprisen og prisen pr . maaleenhed skal forholde sig til levendsmidlets slutpris som omhandlet i medlemsstaternes lovgivning .

Artikel 4

Salgsprisen og prisen pr . maaleenhed paa salgsstedet skal angives paa en saadan maade , at de ikke kan misforstaas , at de let kan identificeres , og at de kan laeses uden besvaer . De nationale kompetente myndigheder kan vedtage saerlige regler vedroerende disse prisangivelser .

Artikel 5

Skrevne eller trykte reklamer og kataloger , hvor salgsprisen for de i artikel 1 omhandlede levendsmidler naevnes , skal med forbehold af artikel 7 og 8 angive prisen pr . maaleenhed .

Artikel 6

1 . Prisen pr . maaleenhed angives pr . liter for levnedsmidler , der saelges efter volumen , og pr . kg for levnedsmidler , der saelges efter vaegt .

2 . Medlemsstaterne kan dog tillade , at prisen pr . maaleenhed for levnedsmidler , der saelges efter volumen , refererer til en maengde paa 100 milliliter , 10 centiliter , 1 deciliter eller 0,1 liter , og for levnedsmidler , der saelges efter vaegt , til en maengde paa 100 gram .

3 . Prisen pr . maaleenhed for faerdigpakkede levnedsmidler refererer til den angivne maengde i overensstemmelse med nationale bestemmelser og faellesskabsbestemmelser . Naar flere maengder er angivet paa emballagen , kan medlemsstaterne bestemme , i forhold til hvilken af disse maengder prisen pr . maaleenhed skal beregnes .

Artikel 7

1 . Medlemsstaterne kan fritage levnedsmidler fra angivelse af prisen pr . maaleenhed , naar disse saelges loest eller faerdigpakket , og naar angivelse af prisen pr . maaleenhed er uden vaesentlig betydning .

2 . De i stk . 1 omhandlede levnedsmidler er isaer :

a ) levendsmidler , der er fritaget for angivelse af vaegt eller volumen , isaer levnedsmidler , der saelges stykvis ;

b ) levnedsmidler , der saelges fra automater ;

c ) faerdigretter samt retter til at tilberede , pakket i samme emballage ;

d ) specielt udformede varer .

3 . Let fordaervelige levnedsmidler , der saelges med rabat paa grund af risikoen for fordaervelse , kan af medlemsstaterne fritages for angivelse af den ny pris pr . maaleenheed .

4 . For levnedsmidler paa under 5 gram eller milliliter og paa over 10 kilogram eller liter kan medlemsstaterne fritages for angivelse af prisen pr . maaleenhed .

Artikel 8

1 . Senest den 31 . december 1983 traeffer Raadet paa forslag af Kommissionen beslutning om betingelserne for gennemfoerelse af pligten til at angive prisen pr . maaleenhed for levnedsmidler , der er faerdigpakket i standardmaengder . Ved samme lejlighed fastlaegger det de kategorier af levnedsmidler , der vi kunne undtages fra kravet om angivelse af prisen pr . maaleenhed .

2 . Indtil Raadets i stk . 1 omtalte beslutning er truffet , angives prisen pr . maaleenhed for levnedsmidler , der er faerdigpakket i standardmaengder , i overensstemmelse med de nationale bestemmelser .

Artikel 9

Indtil udloebet af den overgangsperiode , hvor anvendelse af de britiske maaleenheder er tilladt i henhold til faellesskabsbestemmelsene om enhederne for maal og vaegt , skal de kompetente nationale myndigheder i Irland og Det forenede Kongerige for hvert levnedsmiddel eller hver kategori af levnedsmidler fastsaette , for hvilke maengdeenheder og volumenenheder i det internationale system og i det britiske system prisen pr . maaleenhed skal angives .

Artikel 10

1 . Medlemsstaterne saetter de noedvendige administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv inden for en frist paa 24 maaneder fra dets meddelelse . De underretter straks Kommissionen herom .

2 . Medlemsstaterne meddeler Kommissionen teksten til den nationale retsforskrifter , som de udsteder paa det omraade der er omfattet af dette direktiv .

3 . Kommissionen forelaegger inden den 1 . juli 1983 Raadet en beretning om de undtagelser , medlemsstaterne har indroemmet i henhold til artikel 1 , stk . 3 , og artikel 7 , stk . 1 og 2 , tillige med et forslag til revision , der er udarbejdet paa grundlag af de indhoestede erfaringer . Paa grundlag af denne beretning og dette forslag til revision traeffer Raadet afgoerelse om at opretholde , aendre eller ophaeve samtlige bestemmelser vedroerende ovennaevnte undtagelser eller en del heraf .

Artikel 11

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne .

Udfaerdiget i Luxembourg , den 19 . juni 1979 .

Paa Raadets vegne

M . d'ORNANO

Formand

Top