Help Print this page 

Document 31977D0706

Title and reference
77/706/EØF: Rådets Beslutning af 7. november 1977 om en målsætning på fællesskabsplan for nedsættelse af forbruget af primær energi i tilfælde af vanskeligheder for forsyningen med mineralolie og mineralolieprodukter
  • No longer in force
OJ L 292, 16.11.1977, p. 9–10 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)
Greek special edition: Chapter 10 Volume 001 P. 126 - 127
Spanish special edition: Chapter 12 Volume 003 P. 31 - 32
Portuguese special edition: Chapter 12 Volume 003 P. 31 - 32
Special edition in Finnish: Chapter 12 Volume 001 P. 180 - 181
Special edition in Swedish: Chapter 12 Volume 001 P. 180 - 181
Special edition in Czech: Chapter 12 Volume 001 P. 99 - 100
Special edition in Estonian: Chapter 12 Volume 001 P. 99 - 100
Special edition in Latvian: Chapter 12 Volume 001 P. 99 - 100
Special edition in Lithuanian: Chapter 12 Volume 001 P. 99 - 100
Special edition in Hungarian Chapter 12 Volume 001 P. 99 - 100
Special edition in Maltese: Chapter 12 Volume 001 P. 99 - 100
Special edition in Polish: Chapter 12 Volume 001 P. 99 - 100
Special edition in Slovak: Chapter 12 Volume 001 P. 99 - 100
Special edition in Slovene: Chapter 12 Volume 001 P. 99 - 100
Special edition in Bulgarian: Chapter 12 Volume 001 P. 36 - 37
Special edition in Romanian: Chapter 12 Volume 001 P. 36 - 37
Special edition in Croatian: Chapter 12 Volume 001 P. 6 - 7

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1977/706/oj
Multilingual display
Text

31977D0706

77/706/EØF: Rådets Beslutning af 7. november 1977 om en målsætning på fællesskabsplan for nedsættelse af forbruget af primær energi i tilfælde af vanskeligheder for forsyningen med mineralolie og mineralolieprodukter

EF-Tidende nr. L 292 af 16/11/1977 s. 0009 - 0010
den finske specialudgave: kapitel 12 bind 1 s. 0180
den græske specialudgave: Kapitel 10 bind 1 s. 0126
den svenske specialudgave: kapitel 12 bind 1 s. 0180
den spanske specialudgave: Kapitel 12 bind 3 s. 0031
den portugisiske specialudgave: Kapitel 12 bind 3 s. 0031


++++

RAADETS BESLUTNING

af 7 . november 1977

om en maalsaetning paa faellesskabsplan for nedsaettelse af forbruget af primaer energi i tilfaelde af vanskeligheder for forsyningen med mineralolie og mineralolieprodukter

( 77/706/EOEF )

RAADET FOR DE EUROPAEISKE FAELLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det europaeiske oekonomiske Faellesskab , saerlig artikel 103 , stk . 4 ,

under henvisning til forslag fra Kommissionen , og

ud fra foelgende betragtninger :

Udformningen af en faelles energipolitik hoerer med til Faellesskabets maalsaetninger , og Kommissionen skal foreslaa de foranstaltninger , der skal traeffes med henblik herpaa ;

skabelsen af en virkelig solidaritet mellem medlemsstaterne i tilfaelde af forsyningsvanskeligheder er et grundlaeggende element i en energipolitik paa faellesskabsplan ;

Raadet har udstedt direktiv 73/238/EOEF af 24 . juli 1973 om foranstaltninger , der kan mindske vanskelighederne ved forsyning med mineralolie og mineralolieprodukter ( 1 ) ;

Raadet har udstedt direktiv 68/414/EOEF af 20 . december 1968 om forpligtelse for medlemsstaterne til at opretholde minimumslagre af mineralolie og/eller mineralolieprodukter ( 2 ) , aendret ved direktiv 72/425/EOEF ( 3 ) ;

i tilfaelde af forsyningsvanskeligheder boer energiforbruget i Faellesskabet nedsaettes i forhold til den udvikling , der kan forudses med hensyn til disponible maengder og eventuelle traek paa beredskabslagrene ;

det er noedvendigt at opstille en faelles maalsaetning for at bevare markedets enhed og for at sikre , at alle energiforbrugere inden for Faellesskabet baerer en rimelig del af de vanskeligheder , krisen medfoerer ;

samtidig med at medlemsstaterne respekterer Faellesskabets maalsaetning om nedsaettelse af energiforbruget , traeffer de hensigtsmaessige foranstaltninger , alt efter deres markedsstruktur -

VEDTAGET FOELGENDE BESLUTNING :

Artikel 1

1 . Naar der i én eller flere medlemsstater opstaar vanskeligheder med hensyn til forsyningen med mineralolie og mineralolieprodukter , kan Kommissionen paa anmodning af en medlemsstat eller paa eget initiativ efter hoering af den gruppe , der er omhandlet i direktiv 73/238/EOEF , som maalsaetning for hele Faellesskabet fastsaette en nedsaettelse af forbruget af mineralolieprodukter paa indtil 10 % af det normale forbrug . Beslutningen finder anvendelse i hoejst to maaneder .

2 . For at bevare markedets enhed og sikre , at alle energiforbrugere inden for Faellesskabet baerer en rimelig del af de vanskeligheder , krisen medfoerer ,

a ) stille Kommissionen ved udloebet af den to maaneder * periode og inden for de graenser , der er fastsat i stk . 1 , forslag til Raadet om en ny maalsaetning for nedsaettelse :

- for ikke-substituerbare mineralolieprodukter , udtrykt i procent af forbruget af disse produkter ;

- for substituerbare mineralolieprodukter , udtrykt i procent af forbruget af samtlige substituerbare energiformer ;

b ) kan Kommissionen i tilfaelde af et stoerre underskud foreslaa Raadet , at maalsaetningen for nedsaettelse skal saettes til mere end 10 % og omfatte andre energiformer .

3 . De maengder af mineralolieprodukter , der spares som foelge af den i stk . 2 fastsatte differentierede nedsaettelse af forbruget , fordeles mellem medlemsstaterne .

4 . Raadet traeffer inden ti dage med kvalificeret flertal en beslutning vedroerende ethvert af de forslag fra Kommissionen , der er omhandlet i stk . 2 .

5 . Dersom en medlemsstat har anmodet Kommissionen om at gribe ind , traeffer sidstnaevnte beslutning inden fem arbejdsdage fra modtagelsen af anmodningen .

6 . Enhver medlemsstat kan indbringe enhver beslutning fra Kommissionen om opstilling af en maalsaetning for nedsaettelse af forbruget for Raadet . Raadet kan med kvalificeret flertal inden ti dage fra det tidspunkt , hvor det har faaet forelagt sagen , ophaeve eller aendre beslutningen .

7 . Kommissionens beslutninger finder anvendelse fra det tidspunkt , hvor de er meddelt medlemsstaterne .

Artikel 2

Medlemsstaterne ivaerksaetter straks enhver hensigtsmaessig foranstaltning til nedsaettelse af deres forbrug af mineralolieprodukter og/eller energiforbruget som helhed i et forhold , der mindst er lig med den i overensstemmelse med artikel 1 opstillede maalsaetning .

Artikel 3

Medlemsstaterne underretter straks efter ikrafttraedelsen Kommissionen om enhver foranstaltning , der ivaerksaettes i overensstemmelse med artikel 2 .

Artikel 4

1 . Saafremt Kommissionen efter hoering af den gruppe , som er omhandlet i direktiv 73/238/EOEF , eller paa grundlag af oplysninger givet af en medlemsstat konstaterer , at forsyningsforholdene med hensyn til mineralolie og mineralolieprodukter i én eller flere medlemsstater ikke mere taler for anvendelsen af foranstaltninger til nedsaettelse af forbruget :

a ) vedtager den at aendre eller ophaeve disse , dersom de er indfoert i henhold til en beslutning vedtaget af Kommissionen ;

b ) foreslaar den Raadet at aendre eller ophaeve dem , dersom de er indfoert i henhold til en beslutning vedtaget af Raadet .

2 . Beslutninger vedtaget af Kommissionen i overensstemmelse med stk . 1 , litra a ) , traeder i kraft fra det tidspunkt , hvor de er meddelt medlemsstaterne . Enhver medlemsstat kan for Raadet forelaegge enhver beslutning fra Kommissionen om at aendre eller ophaeve foranstaltningerne til nedsaettelse af forbruget .

3 . Raadet traeffer afgoerelse med kvalificeret flertal senest ti dage efter , at det har faaet sagen forelagt .

Artikel 5

Kommissionen fastsaetter efter samraad med medlemsstaterne gennemfoerelsesbestemmelserne til denne beslutning .

Artikel 6

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne .

Udfaerdiget i Bruxelles , den 7 . november 1977 .

Paa Raadets vegne

A . HUMBLET

Formand

( 1 ) EFT nr . L 228 af 16 . 9 . 1973 , s . 1 .

( 2 ) EFT nr . L 308 af 23 . 12 . 1968 , s . 14 .

( 3 ) EFT nr . L 291 af 28 . 12 . 1972 , s . 154 .

Top