Help Print this page 

Document 31972R2835

Title and reference
Rådets forordning (EØF) nr. 2835/72 af 29. december 1972 om ændring af forordning nr. 79/65/EØF om oprettelser af et informationsnet for landøkonomisk bogføring til belysning af indkomstforhold og driftsøkonomiske forhold i landbruget i Det europæiske økonomiske Fællesskab
  • No longer in force
OJ L 298, 31.12.1972, p. 47–47 (DE, FR, IT, NL)
Danish special edition: Series I Volume 1972(31.12)L291 P. 51 - 51
English special edition: Series I Volume 1972(30-31.12) P. 74 - 74
Greek special edition: Chapter 03 Volume 008 P. 227 - 227
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 005 P. 55 - 55
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 005 P. 55 - 55

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1972/2835/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html FI html SV
PDF pdf DA pdf DE pdf EL pdf EN pdf FR pdf IT pdf NL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
Multilingual display
Text

31972R2835

Rådets forordning (EØF) nr. 2835/72 af 29. december 1972 om ændring af forordning nr. 79/65/EØF om oprettelser af et informationsnet for landøkonomisk bogføring til belysning af indkomstforhold og driftsøkonomiske forhold i landbruget i Det europæiske økonomiske Fællesskab

EF-Tidende nr. L 298 af 31/12/1972 s. 0047 - 0047
den finske specialudgave: kapitel 3 bind 5 s. 0055
den danske specialudgave: serie I kapitel 1972(31.12)L291 s. 0051
den svenske specialudgave: kapitel 3 bind 5 s. 0055
den engelske specialudgave: serie I kapitel 1972(30-31.12) s. 0074
den græske specialudgave: Kapitel 03 bind 8 s. 0227


++++

RAADETS FORORDNING Nr . 2835/72/EOEF

af 29 . december 1972

angaaende aendring af forordning nr . 79/65/EOEF om oprettelse af et informationsnet for landoekonomisk bogfoering til belysning af indkomstforhold og driftsoekonomiske forhold i landbruget i Det europaeiske oekonomiske Faellesskab

RAADET FOR DE EUROPAEISKE FAELLESSKABER HAR

under henvisning til den 22 . januar 1972 undertegnede traktat vedroerende de nye medlemsstaters tiltraedelse af Det europaeiske oekonomiske Faellesskab og Det europaeiske Atomenergifaellesskab ( 1 ) og saerlig artikel 153 i den til traktaten knyttede akt ,

under henvisning til forslag fra Kommissionen , og

ud fra foelgende betragtninger :

Raadets forordning nr . 79/65/EOEF af 15 . juni 1965 om oprettelse af et informationsnet for landoekonomisk bogfoering til belysning af indkomstforhold og driftsoekonomiske forhold i landbruget i Det europaeiske oekonomiske Faellesskab ( 2 ) boer i henhold til aktens artikel 30 aendres i overensstemmelse med de i bilag II til akten fastlagte retningslinier ; antallet af de i artikel 4 , stk . 2 , litra a ) , sidste led , i denne forordning omhandlede landbrugsbedrifter boer forhoejes , og fortegnelsen over de i bilaget omhandlede omraader boer suppleres med omraaderne i de nye medlemsstater ,

UDSTEDT FOELGENDE FORORDNING :

Artikel 1

Fra den 1 . januar 1973 fastsaettes antallet af regnskabsfoerende bedrifter , paa hvilke forordning nr . 79/65/EOEF finder anvendelse , til 13.600 .

Artikel 2

Til bilaget til forordning nr . 79/65/EOEF foejes foelgende :

Danmark : Udgoer et omraade

Irland : Udgoer et omraade

Det forenede Kongerige :

1 . Northern Ireland

2 . Scotland

3 . England North Region ( 3 )

4 . Wales

5 . England West Region ( 4 )

6 . England East Region ( 5 )

Artikel 3

Denne forordning traeder i kraft den 1 . januar 1973 .

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gaelder umiddelbart i hver medlemsstat .

Udfaerdiget i Bruxelles , den 29 . december 1972 .

Paa Raadets vegne

P . LARDINOIS

Formand

( 1 ) EFT nr . L 73 af 27 . 3 . 1972 , s . 5 .

( 2 ) EFT nr . 109 af 23 . 6 . 1965 , s . 1859/65 .

( 3 ) Dette omraade omfatter foelgende grevskaber : Cumberland , Durham , Northcumberland , Westmorland , Yorkshire ( North Riding , East Riding og West Riding ) , Lancashire .

( 4 ) Dette omraade omfatter foelgende grevskaber : Cheshire , Hereford , Shropshire , Stafford , Warwick , Worcester , Cornwall , Devon , Dorset , Gloucester , Somerset , Wiltshire .

( 5 ) Dette omraade omfatter foelgende grevskaber : Bedford , Cambridge og Isle of Ely , Essex , Greater London , Hertford , Huntingdon og Peterborough , Lincoln ( Holland ) , Norfolk , Suffolk , Berkshire , Buckingham , Hampshire , Isle of Wight , Kent , Oxford , Surrey , Sussex East og West , Derby , Leicester , Lincoln ( Kesteven og Lindsey ) , Northampton , Nottingham , Rutland .

Top