Help Print this page 

Document 31969L0463

Title and reference
Rådets tredje direktiv 69/463/EØF af 9. december 1969 om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om omsætningsafgiften - indførelse af merværdiafgift i medlemsstaterne
  • In force
OJ L 320, 20.12.1969, p. 34–35 (DE, FR, IT, NL)
Danish special edition: Series I Volume 1969(II) P. 535 - 535
English special edition: Series I Volume 1969(II) P. 551 - 552
Greek special edition: Chapter 09 Volume 001 P. 25 - 26
Spanish special edition: Chapter 09 Volume 001 P. 27 - 28
Portuguese special edition: Chapter 09 Volume 001 P. 27 - 28
Special edition in Finnish: Chapter 09 Volume 001 P. 13 - 14
Special edition in Swedish: Chapter 09 Volume 001 P. 13 - 14
Special edition in Czech: Chapter 09 Volume 001 P. 16 - 17
Special edition in Estonian: Chapter 09 Volume 001 P. 16 - 17
Special edition in Latvian: Chapter 09 Volume 001 P. 16 - 17
Special edition in Lithuanian: Chapter 09 Volume 001 P. 16 - 17
Special edition in Hungarian Chapter 09 Volume 001 P. 16 - 17
Special edition in Maltese: Chapter 09 Volume 001 P. 16 - 17
Special edition in Polish: Chapter 09 Volume 001 P. 16 - 17
Special edition in Slovak: Chapter 09 Volume 001 P. 16 - 17
Special edition in Slovene: Chapter 09 Volume 001 P. 16 - 17
Special edition in Bulgarian: Chapter 09 Volume 001 P. 14 - 15
Special edition in Romanian: Chapter 09 Volume 001 P. 14 - 15

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1969/463/oj
Multilingual display
Text

31969L0463

Rådets tredje direktiv 69/463/EØF af 9. december 1969 om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om omsætningsafgiften - indførelse af merværdiafgift i medlemsstaterne

EF-Tidende nr. L 320 af 20/12/1969 s. 0034 - 0035
den finske specialudgave: kapitel 9 bind 1 s. 0013
den danske specialudgave: serie I kapitel 1969(II) s. 0535
den svenske specialudgave: kapitel 9 bind 1 s. 0013
den engelske specialudgave: serie I kapitel 1969(II) s. 0551
den græske specialudgave: Kapitel 09 bind 1 s. 0025
den spanske specialudgave: Kapitel 09 bind 1 s. 0027
den portugisiske specialudgave: Kapitel 09 bind 1 s. 0027


++++

RAADETS TREDJE DIREKTIV

af 9 . december 1969

om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om omsaetningsafgiften - indfoerelse af mervaerdiafgift i medlemsstaterne

( 69/463/EOEF )

RAADET FOR DE EUROPAEISKE FAELLESSKABER HAR

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det europaeiske oekonomiske Faellesskab , saerlig artiklerne 99 og 100 ,

under henvisning til forslag fra Kommissionen ,

under henvisning til udtalelse fra Det europaeiske Parlament ( 1 ) ,

under henvisning til udtalelse fra Det oekonomiske og sociale Udvalg ( 2 ) , og

ud fra foelgende betragtninger :

Den italienske Republik og Kongeriget Belgien har henholdsvis den 14 . juli 1969 og den 12 . september 1969 meddelt Kommissionen , at de ikke vil kunne overholde datoen , 1 . januar 1970 , der i artikel 1 , stk . 2 , i Raadets foerste direktiv af 11 . april 1967 om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning angaaende omsaetningsafgifter ( 3 ) , er fastsat som sidste frist for indfoerelse af mervaerdiafgiften ; disse medlemsstater anmoder derfor om , at fristen for indfoerelsen af denne afgift forlaenges med henholdsvis to aar og et aar ;

Kongeriget Belgien mener , navnlig af konjunkturmaessige og statsfinansielle grunde , ikke at kunne tage mervaerdiafgiften i anvendelse til det fastsatte tidspunkt ;

Den italienske Republik har for sit vedkommende udtalt , at der i oejeblikket er forelagt et forslag til en almindelig skattereform til overvejelse og vedtagelse i Parlamentet , som endnu ikke har beskaeftiget sig med dette spoergsmaal ; efter forslaget skal de noedvendige lovbestemmelser vedtages inden 31 . oktober 1970 ; denne medlemsstat er foelgelig ikke i stand til at tage mervaerdiafgiften i anvendelse til det fastsatte tidspunkt ;

en forlaengelse af fristen kan kun indroemmes , hvis den begraenses mest muligt ;

indfoerelsen af mervaerdiafgiften kan derfor ikke udskydes ud over den 1 . januar 1972 ;

det er et af det naevnte foerste direktivs hovedformaal gennem indfoerelsen den 1 . januar 1970 af ordningen med mervaerdiafgiften at tilvejebringe forudsaetningerne for , at der ikke sker fordrejning af konkurrencen paa grund af omsaetningsafgiften ;

dette maal kan ikke naas inden den 1 . januar 1970 , isaer ikke i handelssamkvemmet , da disse medlemsstater fortsat paa grund af omsaetningsafgifterne vil anvende gennemsnitssatser til udligning af den indenlandske beskatning ;

de medlemsstater , der ikke kan indfoere mervaerdiafgiften den 1 . januar 1970 , boer ikke forhoeje de gennemsnitlige udligningssatser , der i disse stater var gaeldende den 1 . oktober 1969 ,

UDSTEDT FOELGENDE DIREKTIV :

Artikel 1

Datoen , den 1 . januar 1970 , der er fastsat i artikel 1 i det foerste direktiv af 11 . april 1967 , erstattes med 1 . januar 1972 .

Artikel 2

Ved gennemsnitssatser skal i dette direktiv forstaas satserne for de importudligningsafgifter og de eksportrestitutioner , der er indfoert til udligning af de byrder , hvormed de indenlandske varer belastes i de forskellige produktionsled i kraft af den kumulative flerledsafgift , med undtagelse af afgiften paa slutproducentens salg .

Artikel 3

De den 1 . oktober 1969 gaeldende gennemsnitssatser maa ikke forhoejes .

De paa dette tidspunkt gaeldende gennemsnitssaatser tilpasses dog eventuelle senere aendringer af omsaetningsafgiftssatserne .

Artikel 4

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne .

Udfaerdiget i Bruxelles , den 9 . december 1969 .

Paa Raadets vegne

H . J . DE KOSTER

Formand

( 1 ) EFT nr . C 139 af 28 . 10 . 1969 , s . 32 .

( 2 ) EFT nr . C 144 af 8 . 11 . 1969 , s . 13 .

( 3 ) EFT nr . 71 af 14 . 4 . 1967 , s . 1301/67 .

Top