Help Print this page 

Document 31965R0019

Title and reference
Rådets forordning nr. 19/65/EØF af 2. marts 1965 om anvendelse af bestemmelserne i traktatens artikel 85, stk. (3), på kategorier af aftaler og samordnet praksis

OJ 36, 6.3.1965, p. 533–535 (DE, FR, IT, NL)
Danish special edition: Series I Volume 1965-1966 P. 31 - 32
English special edition: Series I Volume 1965-1966 P. 35 - 37
Greek special edition: Chapter 08 Volume 001 P. 59 - 61
Spanish special edition: Chapter 08 Volume 001 P. 85 - 87
Portuguese special edition: Chapter 08 Volume 001 P. 85 - 87
Special edition in Finnish: Chapter 08 Volume 001 P. 36 - 37
Special edition in Swedish: Chapter 08 Volume 001 P. 36 - 37
Special edition in Czech: Chapter 08 Volume 001 P. 11 - 13
Special edition in Estonian: Chapter 08 Volume 001 P. 11 - 13
Special edition in Latvian: Chapter 08 Volume 001 P. 11 - 13
Special edition in Lithuanian: Chapter 08 Volume 001 P. 11 - 13
Special edition in Hungarian Chapter 08 Volume 001 P. 11 - 13
Special edition in Maltese: Chapter 08 Volume 001 P. 11 - 13
Special edition in Polish: Chapter 08 Volume 001 P. 11 - 13
Special edition in Slovak: Chapter 08 Volume 001 P. 11 - 13
Special edition in Slovene: Chapter 08 Volume 001 P. 11 - 13
Special edition in Bulgarian: Chapter 08 Volume 001 P. 6 - 8
Special edition in Romanian: Chapter 08 Volume 001 P. 6 - 8
Special edition in Croatian: Chapter 08 Volume 001 P. 3 - 5

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1965/19/oj
Multilingual display
Text

31965R0019

Rådets forordning nr. 19/65/EØF af 2. marts 1965 om anvendelse af bestemmelserne i traktatens artikel 85, stk. (3), på kategorier af aftaler og samordnet praksis

EF-Tidende nr. 036 af 06/03/1965 s. 0533 - 0535
den finske specialudgave: kapitel 8 bind 1 s. 0036
den danske specialudgave: serie I kapitel 1965-1966 s. 0031
den svenske specialudgave: kapitel 8 bind 1 s. 0036
den engelske specialudgave: serie I kapitel 1965-1966 s. 0035
den græske specialudgave: Kapitel 08 bind 1 s. 0059
den spanske specialudgave: Kapitel 08 bind 1 s. 0085
den portugisiske specialudgave: Kapitel 08 bind 1 s. 0085


++++

RAADETS FORORDNING Nr . 19/65/EOEF

af 2 . marts 1965

om anvendelse af bestemmelserne i traktatens artikel 85 , stk . ( 3 ) , paa kategorier af aftaler og samordnet praksis

RAADET FOR DET EUROPAEISKE OEKONOMISKE FAELLESSKAB HAR

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det europaeiske oekonomiske Faellesskab , saerlig artikel 87 ,

under henvisning til forslag fra Kommissionen ,

under henvisning til udtalelse fra Det europaeiske Parlament ( 1 ) ,

under henvisning til udtalelse fra Det oekonomiske og sociale Udvalg ( 2 ) , og

ud fra foelgende betragtninger :

En erklaering om , at bestemmelserne i traktatens artikel 85 , stk . ( 1 ) , er uanvendelige , kan ifoelge bestemmelserne i artikel 85 , stk . ( 3 ) , angaa kategorier af aftaler , vedtagelser og samordnet praksis , som opfylder de i disse bestemmelser naevnte betingelser ;

de naermere regler om anvendelse af artikel 85 , stk . ( 3 ) , skal fastsaettes ved en i medfoer af artikel 87 udstedt forordning ;

paa baggrund af det store antal anmeldelser , som er blevet indgivet i henhold til forordning nr . 17 ( 3 ) , boer Kommissionen for lettere at kunne loese sine opgaver saettes i stand til ved forordning af erklaere bestemmelserne i artikel 85 , stk . ( 1 ) , uanvendelige paa visse kategorier af aftaler og samordnet praksis ;

betingelser for , at Kommissionen i snaever og vedvarende forbindelse med medlemsstaternes kompetente myndigheder kan udoeve denne befoejelse , maa fastlaegges naermere , naar der paa grundlag af konkrete beslutninger er indvundet tilstraekkelige erfaringer , og det bliver muligt at fastslaa , for hvilke kategorier af aftaler og samordnet praksis betingelserne i artikel 85 , stk . ( 3 ) , kan anses for at vaere opfyldt ;

Kommissionen har gennem sin praksis , isaer gennem forordning nr . 153 ( 4 ) , givet udtryk for , at en lempelse af de i forordning nr . 17 fastsatte fremgangsmaader ikke kan komme i betragtning med hensyn til bestemte kategorier af aftaler og samordnet praksis , som i saerlig grad kan fordreje konkurrencen inden for faellesmarkedet ;

ifoelge artikel 6 i forordning nr . 17 kan Kommissionen bestemme , at en beslutning , som afgivet i henhold til traktatens artikel 85 , stk . ( 3 ) , skal have tilbagevirkende kraft ; det er hensigtsmaessigt , at Kommissionen ogsaa i en forordning kan traeffe en saadan bestemmelse ;

ifoelge artikel 7 i forordning nr . 17 kan aftaler , vedtagelser og samordnet praksis ved Kommissionens beslutning fritages fra forbudet , isaer hvis de aendres , saaledes at de opfylder betingelserne for anvendelsen af bestemmelserne i artikel 85 , stk . ( 3 ) ; det er hensigtsmaessigt , at Kommissionen ved forordning kan indroemme disse aftaler og former for samordnet praksis samme begunstigelse , hvis de aendres paa en saadan maade , at de kommer til at hoere til en kategori , som er naermere fastlagt i en fritagelsesforordning ;

da fritagelse imidlertid ikke kan opnaas , hvis ikke samtlige de i artikel 85 , stk . ( 3 ) , opregnede betingelser er opfyldt , maa Kommissionen have mulighed for ved en beslutning at fastslaa , hvilke betingelser en aftale eller samordnet praksis skal opfylde , der paa grund af saerlige omstaendigheder medfoerer visse virkninger , som er uforenelige med artikel 85 , stk . ( 3 ) ,

UDSTEDT FOELGENDE FORORDNING :

Artikel 1

1 . Med forbehold af anvendelsen af bestemmelserne i Raadets forordning nr . 17 kan Kommissionen i henhold til traktatens artikel 85 , stk . ( 3 ) , ved forordning erklaere , at bestemmelserne i artikel 85 , stk . ( 1 ) , ikke finder anvendelse paa kategorier af aftaler , hvori kun deltager to virksomheder og

a ) - hvorefter den ene over for den anden forpligter sig til med henblik paa videresalg i en bestemt del af faellesmarkedet at levere bestemte varer udelukkende til denne , eller

- hvorefter den ene over for den anden forpligter sig til med henblik paa videresalg at koebe bestemte varer udelukkende af denne eller

- hvorefter der mellem de to virksomheder med henblik paa videresalg er indgaaet eksklusive leverings - eller koebsforpligtelser som omhandlet i de to foregaaende afsnit ;

b ) som indeholder begraensninger , der er paalagt i forbindelse med erhvervelsen eller brugen af industriel ejendomsret - navnlig af patent - , brugsmoenster - , moenster - eller varemaerkerettigheder - eller i forbindelse med rettigheder ifoelge en aftale om overdragelse af eller koncession paa fremstillingsmetoder eller viden om brugen og anvendelsen af fabrikationstekniske fremgangsmaader .

2 . Forordningen skal indeholde en beskrivelse af de kategorier af aftaler , hvorpaa den finder anvendelse , og isaer skal den angive :

a ) hvilke begraensninger eller bestemmelser aftalerne ikke maa indeholde ;

b ) hvilke bestemmelser aftaler skal indeholde , eller hvilke andre betingelser der skal vaere opfyldt .

3 . Bestemmelserne i stk . 1 og 2 finder tilsvarende anvendelse paa kategorier af samordnet praksis , hvori kun deltager to virksomheder .

Artikel 2

1 . En forordning i medfoer af artikel 1 udstedes for et bestemt tidsrum .

2 . Den kan ophaeves eller aendres , hvis forholdene har aendret sig paa et punkt , der har vaeret vaesentligt for forordningens udstedelse ; i saa fald fastsaettes der en tilpasningsfrist for aftaler og samordnet praksis , som var omfattet af den oprindelige forordning .

Artikel 3

I en i medfoer af artikel 1 udstedt forordning kan det bestemmes , at den gaelder med tilbagevirkende kraft for aftaler og samordnet praksis , for hvilke der paa forordningens ikrafttraedelsesdag kunne vaere truffet en beslutning med tilbagevirkende kraft i henhold til artikel 6 i forordning nr . 17 .

Artikel 4

1 . I en i medfoer af artikel 1 udstedt forordning kan det bestemmes , at forbudet i traktatens artikel 85 , stk . ( 1 ) , i et i forordningen fastsat tidsrum ikke gaelder for aftaler og samordnet praksis , der bestod den 13 . marts 1962 , og som ikke opfylder betingelserne i artikel 85 , stk . ( 3 ) ,

- hvis de inden tre maaneder efter forordningens ikrafttraeden aendres paa en saadan maade , at de opfylder disse betingelser i overensstemmelse med forordningens bestemmelser , og

- hvis aendringerne meddeles Kommissionen inden udloebet af en i forordningen fastsat frist .

2 . For aftaler og samordnet praksis , som i henhold til artikel 5 i forordning nr . 17 skulle anmeldes inden 1 . februar 1963 , gaelder bestemmelserne i stk . 1 kun , saafremt de er blevet anmeldt inden dette tidspunkt .

3 . De i medfoer af stk . 1 udstedte bestemmelser kan ikke goeres gaeldende i retssager , som ved ikrafttraedelsen af en i medfoer af artikel 1 udstedt forordning er indbragt for domstolene ; de kan ej heller goeres gaeldende til begrundelse af krav om skadeserstatning mod tredjemand .

Artikel 5

Inden Kommissionen udsteder en forordning , offentliggoer den et udkast til forordningen med en opfordring til alle , der maatte blive beroert heraf , om at meddele den deres bemaerkninger inden for en bestemt tidsfrist , som Kommissionen fastsaetter til mindst én maaned .

Artikel 6

1 . Kommissionen raadfoerer sig med Det raadgivende Udvalg for kartel - og monopolspoergsmaal

a ) inden den offentliggoer et udkast til forordning ,

b ) inden den udsteder en forordning .

2 . Bestemmelserne i artikel 10 , stk . 5 og 6 , i forordning nr . 17 om hoering af Det raadgivende Udvalg anvendes til svarende , dog saaledes , at faellesmoederne med Kommissionen tidligst afholdes en maaned efter indkaldelsens fremsendelse .

Artikel 7

Konstaterer Kommissionen paa eget initiativ eller efter begaering fra en medlemsstat eller fra fysiske eller juridiske personer , som godtgoer en berettiget interesse , at aftaler eller former for samordnet praksis , som falder ind under en i medfoer af artikel 1 udstedt forordning , i konkrete tilfaelde har virkninger , som er uforenelige med de i traktatens artikel 85 , stk . ( 3 ) , naevnte betingelser , kan den , idet den lader fordelen ved anvendelsen af forordningens bestemmelser bortfalde , traeffer en beslutning i henhold til artiklerne 6 og 8 i forordning nr . 17 , uden at der dertil kraeves en anmeldelse i henhold til artikel 4 , stk . ( 1 ) , i forordning nr . 17 .

Artikel 8

Kommissionen sender til Raadet inden 1 . januar 1970 et forslag til forordning med henblik paa at foretage de aendringer i denne forordning , som efter de indvundne erfaringer skoennes noedvendige .

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gaelder umiddelbart i hver medlemsstat .

Udfaerdiget i Bruxelles , den 2 . marts 1965 .

Paa Raadets vegne

M . COUVE DE MURVILLE

Formand

( 1 ) EFT nr . 81 af 27 . 5 . 1964 , s . 1275/64

( 2 ) EFT nr . 197 af 30 . 11 . 1964 , s . 3320/64

( 3 ) EFT nr . 13 af 21 . 2 . 1962 , s . 204/62 ( forordning nr . 17 aendret ved forordning nr . 59 - EFT nr . 58 af 10 . 7 . 1962 , s . 1655/62 - og ved forordning nr . 118/63/EOEF - EFT nr . 162 af 7 . 11 . 1963 , s . 2696/63 ) .

( 4 ) EFT nr . 139 af 24 . 12 . 1962 , s . 2918/62

Top