Help Print this page 

Document 31964L0221

Title and reference
Rådets direktiv 64/221/EØF af 25. februar 1964 om samordning af de særlige foranstaltninger, som gælder for udlændinge med hensyn til rejse og ophold, og som er begrundet i hensynet til den offentlige orden, sikkerhed og sundhed
  • No longer in force
OJ 56, 4.4.1964, p. 850–857 (DE, FR, IT, NL)
Danish special edition: Series I Volume 1963-1964 P. 109 - 111
English special edition: Series I Volume 1963-1964 P. 117 - 119
Greek special edition: Chapter 05 Volume 001 P. 16 - 18
Spanish special edition: Chapter 05 Volume 001 P. 36 - 39
Portuguese special edition: Chapter 05 Volume 001 P. 36 - 39
Special edition in Finnish: Chapter 05 Volume 001 P. 28 - 30
Special edition in Swedish: Chapter 05 Volume 001 P. 28 - 30
Special edition in Czech: Chapter 05 Volume 001 P. 11 - 14
Special edition in Estonian: Chapter 05 Volume 001 P. 11 - 14
Special edition in Latvian: Chapter 05 Volume 001 P. 11 - 14
Special edition in Lithuanian: Chapter 05 Volume 001 P. 11 - 14
Special edition in Hungarian Chapter 05 Volume 001 P. 11 - 14
Special edition in Maltese: Chapter 05 Volume 001 P. 11 - 14
Special edition in Polish: Chapter 05 Volume 001 P. 11 - 14
Special edition in Slovak: Chapter 05 Volume 001 P. 11 - 14
Special edition in Slovene: Chapter 05 Volume 001 P. 11 - 14

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1964/221/oj
Multilingual display
Text

31964L0221

Rådets direktiv 64/221/EØF af 25. februar 1964 om samordning af de særlige foranstaltninger, som gælder for udlændinge med hensyn til rejse og ophold, og som er begrundet i hensynet til den offentlige orden, sikkerhed og sundhed

EF-Tidende nr. 056 af 04/04/1964 s. 0850 - 0857
den finske specialudgave: kapitel 5 bind 1 s. 0028
den danske specialudgave: serie I kapitel 1963-1964 s. 0109
den svenske specialudgave: kapitel 5 bind 1 s. 0028
den engelske specialudgave: serie I kapitel 1963-1964 s. 0117
den græske specialudgave: Kapitel 05 bind 1 s. 0016
den spanske specialudgave: Kapitel 05 bind 1 s. 0036
den portugisiske specialudgave: Kapitel 05 bind 1 s. 0036


++++

RAADETS DIREKTIV

af 25 . februar 1964

om samordning af de saerlige foranstaltninger , som gaelder for udlaendinge med hensyn til rejse og ophold , og som er begrundet i hensynet til den offentlige orden , sikkerhed og sundhed

( 64/221/EOEF )

RAADET FOR DET EUROPAEISKE OEKONOMISKE FAELLESSKAB HAR

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det europaeiske oekonomiske Faellesskab , saerlig artikel 56 , stk . ( 2 ) ,

under henvisning til Raadets forordning nr . 15 af 16 . august 1961 om de foerste foranstaltninger til gennemfoerelse af arbejdskraftens frie bevaegelighed inden for Faellesskabet ( 1 ) , saerlig artikel 47 ,

under henvisning til Raadets direktiv af 16 . august 1961 om den administrative fremgangsmaade og praksis med hensyn til optagelse , beskaeftigelse og ophold for en medlemsstats arbejdstagere saavel som deres familie i de oevrige medlemsstater i Faellesskabet ( 2 ) ,

under henvisning til de almindelige planer om ophaevelse af begraensninger i etableringsfriheden og den fri udveksling af tjenesteydelser ( 3 ) , saerlig afsnit II ,

under henvisning til Raadets direktiv af 25 . februar 1964 om ophaevelse af rejse - og opholdsbegraensningerne inden for Faellesskabet for statsborgere i medlemsstaterne med hensyn til etablering og udveksling af tjenesteydelser ( 4 ) ,

under henvisning til forslag fra Kommissionen ,

under henvisning til udtalelse fra Det europaeiske Parlament ( 5 ) ,

under henvisning til udtalelse fra Det oekonomiske og sociale Udvalg ( 6 ) , og

ud fra foelgende betragtninger :

Samordningen af de administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser , som fastsaetter en saerlig ordning for udlaendinge , og som er begrundet i hensynet til den offentlige orden , sikkerhed og sundhed , maa foerst og fremmest tage sigte paa indrejse - og opholdsbetingelserne for de statsborgere i medlemsstaterne , der skifter opholdssted inden for Faellesskabet enten for at udfoere loennet arbejde eller udoeve selvstaendig erhvervsvirksomhed eller for at modtage tjenesteydelser ;

denne samordning forudsaetter isaer en tilnaermelse mellem de fremgangsmaader , der anvendes i hver medlemsstat for at sikre hensynet til den offentlige orden , sikkerhed og sundhed for saa vidt angaar udlaendinges rejse og ophold ;

der boer i hver medlemsstat aabnes tilstraekkelig mulighed for , at de oevrige medlemsstaters statsborgere kan paaklage administrative afgoerelser paa dette omraade ;

en opregning af de sygdomme og lignende tilstande , der kunne bringe den offentlige sundhed , orden og sikkerhed i fare , ville vaere af ringe praktisk vaerdi og naeppe kunne blive udtoemmende ; det er tilstraekkeligt at foretage en gruppevis opregning af disse sygdomme ,

UDSTEDT FOELGENDE DIREKTIV :

Artikel 1

1 . Bestemmelserne i dette direktiv angaar de statsborgere i en medlemsstat , der opholder sig i eller begiver sig til en anden af Faellesskabets medlemsstater enten for at yde loennet arbejde eller udoeve selvstaendig erhvervsvirksomhed eller for at modtage tjenesteydelser .

2 . Disse bestemmelser anvendes ligeledes paa aegtefaeller og familiemedlemmer , som opfylder betingelserne i de forordninger og direktiver , der inden for dette omraade er udstedt i medfoer af traktaten .

Artikel 2

1 . Dette direktiv vedroerer bestemmelserne om indrejse , om udstedelse og forlaengelse af opholdstilladelse og om udvisning , som traeffes af medlemsstaterne af hensyn til den offentlige orden , sikkerhed eller sundhed .

2 . Disse hensyn kan ikke paaberaabes paa grund af oekonomiske forhold .

Artikel 3

1 . Forholdsregler vedroerende den offentlige orden eller sikkerhed boer udelukkende stoettes paa den paagaeldendes personlige forhold .

2 . Straffedomme alene kan ikke uden videre begrunde disse forholdsregler .

3 . Udloebet af det identitetsdokument eller pas , der har muliggjort indrejsen i vaertslandet og udstedelsen af opholdstilladelsen , kan ikke begrunde udvisning .

4 . Den stat , der har udstedt identitetsdokumentet eller passet , skal uden saerlige formaliteter lade den , dokumentet lyder paa , indrejse paa sit omraade , selv om dokumentet eller passet er udloebet eller den paagaeldendes statsborgerskab anfaegtes .

Artikel 4

1 . De eneste sygdomme eller lignende tilstande , der kan begrunde naegtelse af indrejse eller naegtelse af at udstede den foerste opholdstilladelse , er de , som er anfoert i bilaget .

2 . Sygdomme eller lignende tilstande , der viser sig efter udstedelsen af den foerste opholdstilladelse , kan ikke begrunde naegtelse af at forlaenge opholdstilladelsen eller begrunde udvisning .

3 . Medlemsstaterne kan ikke indfoere nye bestemmelser og forholdsregler , der er mere restriktive end dem , der er gaeldende ved dette direktivs meddelelse .

Artikel 5

1 . Beslutning om udstedelse eller naegtelse af den foerste opholdstilladelse skal traeffes hurtigst muligt og senest 6 maaneder efter ansoegningen .

Ansoegeren kan midlertidigt opholde sig paa den paagaeldende stats omraade , indtil beslutning om udstedelse eller naegtelse af opholdstilladelse er truffet .

2 . Vaertslandet kan , naar det skoenner det paakraevet , anmode om oplysninger fra den medlemsstat , der er den paagaeldendes hjemland og eventuelt fra andre medlemsstater om ansoegerens eventuelle tidligere straffe . Saadanne forespoergsler maa ikke antage en systematisk karakter .

Den adspurgte medlemsstat skal besvare forespoergslen inden 2 maaneder .

Artikel 6

Den paagaeldende skal have meddelelse om de hensyn til den offentlige orden , sikkerhed eller sundhed , der er lagt til grund for en beslutning , der vedroerer ham , medmindre hensynet til statens sikkerhed er til hinder herfor .

Artikel 7

Beslutningen om naegtelse af at udstede eller forlaenge en opholdstilladelse eller om udvisning skal meddeles den paagaeldende . I meddelelsen skal det angives , inden for hvilken frist han skal forlade landet . Bortset fra paatraengende tilfaelde maa denne frist ikke vaere kortere end 15 dage , naar vedkommende endnu ikke har modtaget en opholdstilladelse , og i alle oevrige tilfaelde ikke kortere end 1 maaned .

Artikel 8

Den paagaeldende skal have samme adgang til at paaklage den beslutning , hvorved indrejse , udstedelse eller forlaengelse af opholdstilladelse naegtes , eller beslutningen om udvisning , som indlaendinge har med hensyn til administrative afgoerelser .

Artikel 9

1 . Hvis der ingen retsmidler findes , eller hvis retsmidlerne kun tager sigte paa spoergsmaalet om beslutningens lovlighed , eller ikke har opsaettende virkning , maa beslutning om naegtelse af forlaengelse af opholdstilladelse eller om udvisning af en indehaver af opholdstilladelse , bortset fra paatraengende tilfaelde , ikke traeffes af den administrative myndighed foer efter indhentet udtalelse fra en kompetent myndighed i vaertslandet , over for hvilken den paagaeldende skal kunne fremfoere sit forsvar og lade sig bistaa eller repraesentere i overensstemmelse med den fremgangsmaade , der er fastsat i den nationale lovgivning .

Denne myndighed skal vaere en anden end den , der er kompetent til at traeffe beslutning om naegtelse af forlaengelse af opholdstilladelse eller om udvisning .

2 . Beslutninger om naegtelse af udstedelse af den foerste opholdstilladelse og beslutningen om udvisning foer udstedelse af den saadan tilladelse skal paa den paagaeldendes begaering forelaegges den myndighed , fra hvilken forudgaaende udtalelse skal indhentes efter stk . 1 . Den paagaeldende er da berettiget til personligt at fremfoere sit forsvar , medmindre hensynet til statens sikkerhed taler derimod .

Artikel 10

1 . Medlemsstaterne traeffer de noedvendige foranstaltninger for at efterkomme dette direktiv inden seks maaneder efter dets meddelelse og underretter omgaaende Kommissionen herom .

2 . Medlemsstaterne drager omsorg for , at Kommissionen faar tilsendt ordlyden af de vigtigste nationale retsforskrifter , som de udsteder inden for dette direktivs omraade .

Artikel 11

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne .

Udfaerdiget i Bruxelles , den 25 . februar 1964 .

Paa Raadets vegne

H . FAYAT

Formand

( 1 ) EFT nr . 57 af 26 . 8 . 1961 , s . 1073/61 .

( 2 ) EFT nr . 80 af 13 . 12 . 1961 , s . 1513/61 .

( 3 ) EFT nr . 2 af 15 . 1 . 1962 , s . 32/62 og 36/62 .

( 4 ) Se foran , s . 845/64 .

( 5 ) EFT nr . 134 af 14 . 12 . 1962 , s . 2862/62 .

( 6 ) Se side 856/64 i dette nr . af EFT .

BILAG

A . Sygdomme , der kan bringe den offentlige sundhed i fare :

1 . sygdomme , der er undergivet karantaenepligt , og som er omfattet af verdenssundhedsorganisationens internationale sundhedsforskrift nr . 2 af 25 . maj 1951 ;

2 . luftvejstuberkulose , der er i aktivt statium eller rummer fare for at udvikle sig ;

3 . syfilis ;

4 . andre smitsomme infektions eller parasitaere sygdomme i det omfang , der i modtagerlandet er truffet beskyttelsesforanstaltninger mod dem af hensyn til landets egne borgere .

B . Sygdomme og lignende tilstande , der kan bringe den offentlige orden eller den offentlige sikkerhed i fare :

1 . afhaengighed af giftstoffer ;

2 . alvorlige mentale forstyrrelser , aabenbare psykoser med ophidselsestilstande , vrangforestillinger eller hallucinationer og med forvirringstilstande .

Top