Help Print this page 

Document 52015JC0032

Title and reference
FÆLLES AFGØRELSE TRUFFET AF EUROPA-KOMMISSIONEN OG UNIONENS HØJTSTÅENDE REPRÆSENTANT FOR UDENRIGSANLIGGENDER OG SIKKERHEDSPOLITIK om Den Europæiske Unions deltagelse i forskellige samarbejdsorganisationer med henblik på at forebygge og bekæmpe terrorisme

JOIN/2015/032 final
Multilingual display
Text

Bruxelles, den 27.8.2015

JOIN(2015) 32 final

FÆLLES AFGØRELSE TRUFFET AF EUROPA-KOMMISSIONEN OG UNIONENS HØJTSTÅENDE REPRÆSENTANT FOR UDENRIGSANLIGGENDER OG SIKKERHEDSPOLITIK

om Den Europæiske Unions deltagelse i forskellige samarbejdsorganisationer med henblik på at forebygge og bekæmpe terrorisme


FÆLLES AFGØRELSE TRUFFET AF EUROPA-KOMMISSIONEN OG UNIONENS HØJTSTÅENDE REPRÆSENTANT FOR UDENRIGSANLIGGENDER OG SIKKERHEDSPOLITIK

om Den Europæiske Unions deltagelse i forskellige samarbejdsorganisationer med henblik på at forebygge og bekæmpe terrorisme

EUROPA-KOMMISSIONEN OG UNIONENS HØJTSTÅENDE REPRÆSENTANT FOR UDENRIGSANLIGGENDER OG SIKKERHEDSPOLITIK HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Union, særlig artikel 17, stk. 1, og artikel 27, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)Det Globale Forum for Terrorbekæmpelse er et multilateralt forum til styrkelse af det internationale samarbejde om terrorbekæmpelse, hvor de deltagende medlemsstater drøfter, hvilken ekspertise, hvilke ressourcer og hvilke initiativer, der er behov for, for at gøre terrorbekæmpelsen mere effektiv. Inden for denne ramme har medlemmerne oprettet en række specialiserede internationale organer, der varetager forebyggelse og bekæmpelse af voldelig ekstremisme: Hedayah-Ekspertisecentret for Bekæmpelse af Voldelig Ekstremisme (Hedayah Center of Excellence for Countering Violent Extremism), Det Internationale Institut for Retlige Anliggender og Retsstatsforhold (International Institute for Justice and the Rule of Law) og Den Globale Fond for Samfundsgruppeinddragelse og -modstandsdygtighed (Global Community Engagement and Resilience Fund).

(2)Hedayah-Ekspertisecentret for Bekæmpelse af Voldelig Ekstremisme blev oprettet for at opfylde det behov, der var blevet konstateret, for et uafhængigt internationalt center, som specifikt beskæftiger sig med uddannelse, dialog, samarbejde og forskning med henblik på bekæmpelse af voldelig ekstremisme i alle dens afskygninger, og som kan samle eksperter, ekspertise og erfaring fra hele verden.

(3)Det Internationale Institut for Retlige Anliggender og Retsstatsforhold har til opgave på retsstatsligt grundlag at undervise lovgivere, politifolk, anklagere, dommere, ansatte i kriminalforsorgen og andre aktører i retsvæsenet i, hvordan terrorisme og hermed forbundne grænseoverskridende aktiviteter bekæmpes, retsplejen styrkes, og regionale retlige netværk, politinetværk og andre netværk af praktikere på det strafferetlige område opbygges, med henblik på at fremme retfærdighed, sikkerhed og menneskerettigheder. Instituttet fungerer også som forum for lignende aktiviteter, som gennemføres af blandt andet FN's Kontor for Narkotikakontrol og Kriminalitetsbekæmpelse, FN's Eksekutivdirektorat under Komiteen for Bekæmpelse af Terrorisme og Det Globale Forum for Terrorbekæmpelse.

(4)Den Globale Fond for Samfundsgruppeinddragelse og -modstandsdygtighed blev oprettet inden for rammerne af Det Globale Forum for Terrorbekæmpelse for at støtte og supplere de bestræbelser, som regeringer og organisationer med rod i samfundsgrupper udfolder for at bekæmpe voldelig ekstremisme og opbygge modstandskraft over for voldelige ekstremisters dagsordener. Fonden har også til formål at støtte lokale initiativer, som udfoldes af organisationer med rod i samfundsgrupper for at bekæmpe voldelig ekstremisme.

(5)Den Europæiske Union var stiftende medlem af Det Globale Forum for Terrorbekæmpelse og har været dybt involveret i oprettelsen af Hedayah-Ekspertisecentret for Bekæmpelse af Voldelig Ekstremisme, Det Internationale Institut for Retlige Anliggender og Retsstatsforhold og Den Globale Fond for Samfundsgruppeinddragelse og -modstandsdygtighed og anser som sådan disse organer for vigtige for dens bestræbelser på at samarbejde internationalt om at bekæmpe voldelig ekstremisme i almindelighed og terrorisme i særdeleshed.

(6)I Kommissionens gennemførelsesafgørelse om vedtagelse af det tematiske strategidokument for 2014-2020 og det dertil knyttede flerårige vejledende program 2014-2017 under instrumentet til fremme af stabilitet og fred (C(2014) 5607 af 11. august 2014) indeholder en række bestemmelser vedrørende langsigtede foranstaltninger med henblik på specifikt samarbejde mellem Unionen og partnerlande og -regioner om at håndtere globale, tværregionale og begyndende trusler, jf. artikel 5 i forordning (EU) nr. 230 om oprettelse af et instrument, der bidrager til stabilitet og fred 1 .

(7)I strategien, som peger på terrorbekæmpelse som en hovedprioritet, opfordres Den Europæiske Union til at bidrage til det overordnede EU-mål: at fremme effektiv multilateralisme og højtprioriteret tværregionalt samarbejde. Støtte til specifikke samarbejdsprogrammer om terrorbekæmpelse udarbejdet i De Forenede Nationer eller andre multilaterale fora, f.eks. Det Globale Forum for Terrorbekæmpelse, nævnes udtrykkeligt som en mulighed under instrumentet til fremme af stabilitet og fred.

(8)Det flerårige vejledende program 2014-2017 bygger på denne strategi, idet det prioriteres at fremme multilateralt samarbejde om langsigtet terrorbekæmpelse, særlig i De Forenede Nationer og Det Globale Forum for Terrorbekæmpelse, og at støtte globalt opsøgende arbejde og dialog om forebyggelse af terrorisme og bekæmpelse af voldelig ekstremisme, herunder via multilaterale initiativer, regeringer, civilsamfundsorganisationer og lokale samfundsgrupper.

(9)Kommissionen finansierer gennem Det Internationale Institut for Retlige Anliggender og Retsstatsforhold foranstaltninger vedrørende terrorbekæmpelsesaspekter af retsplejen i Mellemøsten og Nordafrika i henhold til Kommissionens gennemførelsesafgørelse om vedtagelse af det årlige handlingsprogram for 2013 (C(2013) 4599) på grund af instituttets ekspertise og dets mandat til at fremme reform af strafferetsplejen på retsstatsligt grundlag.

(10)Kommissionen besluttede i sin gennemførelsesafgørelse om vedtagelse af det årlige handlingsprogram for 2014 (C(2014) 5647), at den ville deltage i det arbejde, der udføres af Hedayah-Ekspertisecentret for Bekæmpelse af Voldelig Ekstremisme og Den Globale Fond for Samfundsgruppeinddragelse og -modstandsdygtighed. I medfør af denne afgørelse har Kommissionen ydet bistand til både Hedayah-Ekspertisecentret for Bekæmpelse af Voldelig Ekstremisme og Den Globale Fond for Samfundsgruppeinddragelse og -modstandsdygtighed, så disse organer under anvendelse af deres internationale ekspertise og multilaterale karakter
kan videreformidle bistanden til finansiering af initiativer, som lokale organisationer med rod i samfundsgrupper udfolder for at bekæmpe voldelig ekstremisme i hele verden. I samme afgørelse fastsattes det, at Kommissionen skal deltage i bestyrelsen for Den Globale Fond for Samfundsgruppeinddragelse og -modstandsdygtighed.

(11)Denne tilgang godkendte og bekræftede Rådet i sine konklusioner om terrorbekæmpelse af 9. februar 2015 2 , hvori det bl.a. hilste støtten til internationale initiativer til bekæmpelse af radikalisering og terrorisme velkommen, såsom det første internationale Ekspertisecenter for Bekæmpelse af Voldelig Ekstremisme ("Hedayah") i Abu Dhabi og Den Globale Fond for Samfundsgruppeinddragelse og modstandsdygtighed (GCERF) i Genève.

(12)Desuden anførte Rådet, at EU vil styrke sit engagement yderligere i Det Globale Forum for Terrorbekæmpelse (GCTF), herunder ved aktivt at præge initiativer inspireret af GCTF såsom Hedayah i Abu Dhabi, Den Globale Fond for Samfundsgruppeinddragelse og -modstandsdygtighed (GCERF) og Det Internationale Institut for Retlige Anliggender og Retsstatsforhold i Malta. Dette blev yderligere understreget i den erklæring af 12. februar 2015, som medlemmerne af Det Europæiske Råd (stats- og regeringscheferne) fremsatte, og hvori de insisterer på et vedvarende engagement i De Forenede Nationer, i Det Globale Forum for Terrorbekæmpelse og i relevante regionale initiativer.

(13)Kommissionen fastsatte i retningslinjerne for Kommissionens deltagelse i privatretlige selskaber ("Commission participation in private law bodies") i bilaget til afgørelse K(2004) 2958 af 4. august 2004 den generelle regel, at den ikke deltager i privatretlige selskaber.

(14)Denne regel blev vedtaget, fordi deltagelse indebar alvorlige risici, nemlig for Kommissionens image, den finansielle risiko, den mulige interessekonflikt for de berørte tjenestemænd, det mulige misbrug af finansielle procedurer, nepotisme og vennetjenester ved de pågældende organers ansættelse af personale, risikoen for at blive bundet til bestemte samarbejdspartnere, ineffektivitet og illoyal konkurrence med andre leverandør af tjenesteydelser.

(15)Kommissionen forbeholdt sig dog ret til at fastsætte undtagelser fra hovedreglen i ekstraordinære situationer, hvor det kan dokumenteres, at deltagelse er af væsentlig interesse. Ved sådanne undtagelser bør Kommissionen tage højde for visse generelle kriterier, idet der tages hensyn til det pågældende organs karakter og formål.

(16)For så vidt angår internationale samarbejdsorganer, hvor Kommissionen vil få medlemsstater og tredjelande som partnere, bør Kommissionens deltagelse altid kunne begrundes med væsentlige politiske interesser. På grund af disse organers de facto mellemstatslige karakter kan det overvejes at deltage aktivt i deres beslutningstagende organer, når det er relevant, i overensstemmelse med punkt 4 a) i retningslinjerne (K(2004) 2958).

(17)Med henblik på at bekræfte Europa-Kommissionens vedvarende engagement i Hedayah-Ekspertisecentret for Bekæmpelse af Voldelig Ekstremisme, Det Internationale Institut for Retlige Anliggender og Retsstatsforhold og Den Globale Fond for Samfundsgruppeinddragelse og -modstandsdygtighed i overensstemmelse med Den Europæiske Unions multilaterale tilgang til terrorbekæmpelse og i forlængelse af det tematiske strategidokument for 2014-2020 og det dertil knyttede flerårige vejledende program 2014-2017 under instrumentet til fremme af stabilitet og fred er det af stor vigtighed, at Den Europæiske Union sørger for, at Unionen kan deltage fuldt ud i ovennævnte organers bestyrelser. Dette er også nødvendigt for at øve indflydelse på programmeringen og, for så vidt angår Den Globale Fond for Samfundsgruppeinddragelse og -modstandsdygtighed, dennes finansieringsafgørelser, ud fra Den Europæiske Unions prioriteter og for at sikre, at der er sammenhæng og komplementaritet mellem disse organisationers arbejde, Unionens egne programmer og Unionens engagement via De Forenede Nationer. Hertil kommer, at Rådet i sine konklusioner om terrorbekæmpelse af 9. februar 2015 opfordrer Den Europæiske Union til at styrke sit engagement i de tre ovennævnte organer, ligesom også EU's terrorbekæmpelsesstrategi/strategi vedrørende udenlandske krigere 3 , som blev godkendt af Rådet den 20. oktober 2014 og offentliggjort den 16. januar 2015, indeholder en opfordring til Den Europæiske Union om at deltage i relevante GCTF-initiativer. Desuden sætter ovennævnte organer EU i stand til at samarbejde med forskellige partnere om mere effektivt at bekæmpe terrorisme. For så vidt angår Den Globale Fond for Samfundsgruppeinddragelse og -modstandsdygtighed, er det herudover i Kommissionens finansielle interesse at have sæde i bestyrelsen og at have fuld stemmeret på grund af fondens finansielle og operative karakter og det forhold, at den har til formål at administrere støttemidler.

(18)Alle kommissionsafgørelser om anmodninger om undtagelser fra den generelle regel om ikkedeltagelse i privatretlige selskaber (nemlig i tilfælde af fuld deltagelse eller medlemskab med stemmeret) bør overholde bestemmelserne i punkt 5 og 6 i de retningslinjer, der er knyttet til afgørelse K(2004) 2958.

(19)Europa-Kommissionen og Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik bør træffe en specifik fælles afgørelse om Unionens deltagelse i det nyligt oprettede Internationale Institut for Retlige Anliggender og Retsstatsforhold, Hedayah-Ekspertisecentret for Bekæmpelse af Voldelig Ekstremisme og Den Globale Fond for Samfundsgruppeinddragelse og -modstandsdygtighed —

BESTEMT FØLGENDE:

Artikel 1

Den Europæiske Union deltager i følgende organisationer, der har til formål at forebygge og bekæmpe terrorisme:

Hedayah-Ekspertisecentret for Bekæmpelse af Voldelig Ekstremisme i Abu Dhabi i De Forenede Arabiske Emirater

Det Internationale Institut for Retlige Anliggender og Retsstatsforhold i Valletta i Republikken Malta

Den Globale Fond for Samfundsgruppeinddragelse og -modstandsdygtighed i Genève i Det Schweiziske Forbund.

Artikel 2

Europa-Kommissionen og Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik godkender vedlagte udkast til brevveksling (bilag I) som bilag til denne afgørelse og søger at bibringe Den Europæiske Union status som fuldgyldigt bestyrelsesmedlem i:

Hedayah-Ekspertisecentret for Bekæmpelse af Voldelig Ekstremisme i Abu Dhabi i De Forenede Arabiske Emirater

Det Internationale Institut for Retlige Anliggender og Retsstatsforhold i Valletta i Republikken Malta

Den Globale Fond for Samfundsgruppeinddragelse og -modstandsdygtighed i Genève i Det Schweiziske Forbund.

Europa-Kommissionens deltagelse i ovennævnte organer overholder retningslinjerne i Kommissionens afgørelse K(2004) 2958.

Artikel 3

Europa-Kommissionen og Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik godkender de retningslinjer for arbejdet, der er knyttet som bilag I til denne afgørelse.
Udfærdiget i Bruxelles, den […].

På Kommissionens vegne

Neven MIMICA

Federica MOGHERINI
Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik

(1)

   Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 230/2014 af 11. marts 2014 om oprettelse af et instrument, der bidrager til stabilitet og fred (EUT L 77 af 15.3.2014).

(2)

   Dokument 6044/15, 3367. samling i Rådet (udenrigsanliggender), Bruxelles, den 9. februar 2015.

(3)

   Dokument 5369/15, "Overblik over terrorbekæmpelsesstrategien for Syrien og Irak med særlig fokus på udenlandske krigere", 233494. møde i Terrorismegruppen (internationale aspekter) i Bruxelles den 15. januar 2015.

Top

Bruxelles, den 27.8.2015

JOIN(2015) 32 final

BILAG

til

FÆLLES AFGØRELSE TRUFFET AF EUROPA-KOMMISSIONEN OG UNIONENS HØJTSTÅENDE REPRÆSENTANT FOR UDENRIGSANLIGGENDER OG SIKKERHEDSPOLITIK

om Den Europæiske Unions deltagelse i forskellige samarbejdsorganisationer med henblik på at forebygge og bekæmpe terrorisme


BILAG I: ARBEJDETS TILRETTELÆGGELSE

I forbindelse med Den Europæiske Unions deltagelse i Hedayah-Ekspertisecentret for Bekæmpelse af Voldelig Ekstremisme, Det Internationale Institut for Retlige Anliggender og Retsstatsforhold og Den Globale Fond for Samfundsgruppeinddragelse og modstandsdygtighed skal arbejdet tilrettelægges på følgende måde:

a)Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik og næstformand for Kommissionen eller hendes repræsentanter (fra Tjenesten for EU's Optræden Udadtil eller Kommissionens tjenestegrene) repræsenterer Unionen i Det Internationale Institut for Retlige Anliggender og Retsstatsforhold og Hedayah-Ekspertisecentret for Bekæmpelse af Voldelig Ekstremisme. Den Europæiske Union repræsenterer Unionen i Den Globale Fond for Samfundsgruppeinddragelse og modstandsdygtighed.

Den tjenestegren, der har ansvaret for at repræsentere Unionen i hvert af ovennævnte organer, arrangerer koordineringsmøder med alle relevante tjenestegrene mindst fem arbejdsdage før hvert bestyrelsesmøde i ovennævnte tre organer.

b)I spørgsmål, der hører under Kommissionens kompetence, og i spørgsmål med operationelle og finansielle implikationer skal Kommissionen være til stede og repræsenteres i Det Internationale Institut for Retlige Anliggender og Retsstatsforhold og Hedayah-Ekspertisecentret for Bekæmpelse af Voldelig Ekstremisme.

I overensstemmelse med punkt 4 a) og punkt 5 a) og b) i Kommissionens retningslinjer for deltagelse i privatretlige selskaber (K(2004) 2958) må Europa-Kommissionens repræsentanter ikke have nogen hierarkisk forbindelse med de af Kommissionens tjenestegrene, der er ansvarlige for EU's støtte til ovennævnte organer, medmindre punkt 5 d) finder anvendelse, og beløbet derfor fastsættes ved en afgørelse truffet af kommissærkollegiet. Desuden må Europa-Kommissionens repræsentanter ikke have nogen forbindelse til udbud, som de pågældende organer deltager i.

c)I spørgsmål, der hører under den højtstående repræsentants kompetence, og i spørgsmål vedrørende den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik eller strategiske og politiske anliggender skal repræsentanter for Tjenesten for EU's Optræden Udadtil være til stede og repræsenteres ved bestyrelsesmøder i Den Globale Fond for Samfundsgruppeinddragelse og -modstandsdygtighed.

Top

Bruxelles, den 27.8.2015

JOIN(2015) 32 final

BILAG

[…]

til

FÆLLES AFGØRELSE TRUFFET AF KOMMISSIONEN OG UNIONENS HØJTSTÅENDE REPRÆSENTANT FOR UDENRIGSANLIGGENDER OG SIKKERHEDSPOLITIK

om Den Europæiske Unions deltagelse i forskellige samarbejdsorganisationer med henblik på at forebygge og bekæmpe terrorisme


BILAG

BREVVEKSLING

Top