Help Print this page 

Document 52016DC0021

Title and reference
RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om vurdering af hensigtsmæssigheden af definitionen af "justeret kapitalgrundlag", jf. artikel 517 i forordning (EU) nr. 575/2013

COM/2016/021 final
Multilingual display
Text

Bruxelles, den 26.1.2016

COM(2016) 21 final

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

om vurdering af hensigtsmæssigheden af definitionen af "justeret kapitalgrundlag", jf. artikel 517 i forordning (EU) nr. 575/2013


INDHOLDSFORTEGNELSE

1.Indledning

2.Forskellen på "justeret kapitalgrundlag" og "kapitalgrundlag"

3.Anvendelsesområdet for begrebet "justeret kapitalgrundlag"

4.Hensigtsmæssigheden af begrebet "justeret kapitalgrundlag"

5.Konklusion1. Indledning

De kapitalkrav, der gælder for investeringsselskaber med begrænsede investeringsservices, den tilsynsmæssige behandling af et instituts kvalificerende kapitalandele uden for den finansielle sektor samt definitionen af institutters "store eksponeringer" og grænserne herfor er indtil den 31. december 2013 blevet baseret på begrebet "kapitalgrundlag" 1 .

Definitionen af "kapitalgrundlag" blev fra den 1. januar 2014 afløst af definitionen af "justeret kapitalgrundlag" med henblik på anvendelse på ovennævnte områder, som er reguleret ved forordning (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber (i det følgende benævnt "kapitalkravsforordningen" eller "CRR").

Definitionen af "justeret kapitalgrundlag" blev indført, uden at der blev foretaget en konsekvensanalyse. Af samme grund er implementeringen af den nye ordning dog omfattet af en overgangsperiode på tre år (udløber den 31. december 2016) 2 , ligesom den skal revurderes inden dens fuldstændige implementering.

Med denne rapport opfyldes den forpligtelse, som er fastsat i kapitalkravsforordningens artikel 517, ifølge hvilken Kommissionen skal undersøge og aflægge rapport til Europa-Parlamentet og Rådet om, hvorvidt brug af definitionen af "justeret kapitalgrundlag" ved anvendelsen af anden del, afsnit III, og fjerde del i CRR er hensigtsmæssig, og om nødvendigt fremsætte et lovgivningsforslag.

Rapporten er baseret på den udtalelse, som blev afgivet af Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA) i samråd med de nationale kompetente myndigheder den 17. februar 2015 3 .

2. Forskellen på "justeret kapitalgrundlag" og "kapitalgrundlag"

Ved artikel 4, stk. 1, nr. 71), i CRR er der indført et nyt kapitalgrundlagsbegreb, kaldet "justeret kapitalgrundlag", med henblik på anvendelse af anden del, afsnit III, fjerde del og artikel 97 i samme forordning.

I henhold til nævnte artikel forstås ved "justeret kapitalgrundlag" summen af kernekapital og supplerende kapital. Imidlertid må værdien af supplerende kapital, der anerkendes som "justeret kapitalgrundlag", ved udgangen af overgangsperioden ikke udgøre mere end en tredjedel af kernekapitalen 4 .

Begrebet "justeret kapitalgrundlag" er således mere begrænsende end begrebet "kapitalgrundlag", fordi supplerende kapitalinstrumenter, der ligger over tærsklen på en tredjedel, ikke kan anerkendes som "justeret kapitalgrundlag" 5 .

Der er til gengæld ingen grænse for medregning af supplerende kapital i "kapitalgrundlaget", som ganske enkelt er summen af kernekapital og supplerende kapital 6 .

Begrebet "justeret kapitalgrundlag" blev indført ved CRR for at reducere incitamentet for kreditinstitutter og investeringsselskaber til at indskrænke de lovgivningsmæssige begrænsninger ved kun at udstede supplerende kapital (f.eks. ville disse institutter med supplerende kapital nemmere kunne øge størrelsen af deres eksponeringer mod deres modparter eller af deres kvalificerende kapitalandele, end hvis de skulle udstede kernekapital).

Kvaliteten af supplerende kapital er reelt lavere end kvaliteten af kernekapital. Mens kernekapital anvendes til at dække tab i fortsat drift ("going concern"-situationer), kan supplerende kapital kun anvendes til at dække tab i "gone concern"-situationer.

3. Anvendelsesområdet for begrebet "justeret kapitalgrundlag"

Definitionen af "justeret kapitalgrundlag" er siden den 1. januar 2014 blevet anvendt som kapitalgrundlagsbegreb i forbindelse med:

1.Fastlæggelse af den tilsynsmæssige behandling på kvalificerende kapitalandele uden for den finansielle sektor. 

Inden for rammerne af den nye ordning præciseres det i artikel 89 i CRR, at de kompetente myndigheder skal anvende en af to forskellige tilsynsmetoder i forhold til kvalificerende kapitalandele i virksomheder, der udfører ikke-finansielle aktiviteter:

-forbud mod i) kvalificerende kapitalandele, der overstiger 15 % af instituttets justerede kapitalgrundlag, og ii) den samlede portefølje af kvalificerende kapitalandele, der overstiger 60 % af instituttets justerede kapitalgrundlag

-anvendelse af en risikovægt på 1 250 % for de beløb, der overstiger tærsklerne på 15 % og 60 %.

2.Fastlæggelse af kapitalkravene for investeringsselskaber med begrænsede investeringsservices. Investeringsselskaber omhandlet i artikel 95, stk. 1, artikel 96, stk. 1, og artikel 4, stk. 1, nr. 2), litra c), i CRR skal besidde et justeret kapitalgrundlag, som udgør mindst en fjerdedel af de faste omkostninger for det foregående år, jf. artikel 97 i CRR.

3.Definition af en stor eksponering. En stor eksponering defineres som et instituts eksponering mod en enkelt modpart, når det udgør 10 % eller mere af instituttets justerede kapitalgrundlag, jf. artikel 392 i CRR.

4.Fastsættelse af det maksimumsbeløb, hvorover institutter ikke må være udsat for en enkelt modpart. Et instituts eksponering mod en enkelt modpart må ikke overstige 25 % af instituttets justerede kapitalgrundlag (medmindre andet er fastsat), jf. artikel 395 i CRR.

I henhold til artikel 494 i CRR er implementeringen af definitionen af "justeret kapitalgrundlag" omfattet af en overgangsordning på tre år, som blev indledt i 2014. Mens det i 2014 stadig var tilladt for kreditinstitutter og investeringsselskaber at anerkende supplerende kapital som "justeret kapitalgrundlag" for op til 100 % af kernekapitalen, kan de fra 2015 anerkende supplerende kapital som "justeret kapitalgrundlag" op til 75 %, og i 2016 op til 50 % af kernekapitalen.

Når overgangsperioden er udløbet, vil den del af det "justerede kapitalgrundlag", der kan udgøres af supplerende kapital, i EU være begrænset til en tredjedel af kernekapitalen, hvormed EU-kravene vil ligge tæt op ad de nyligt udstedte Basel-standarder om store eksponeringer, ifølge hvilke supplerende kapital ikke kan komme i betragtning i forbindelse med ordningen for store eksponeringer 7 .

4. Hensigtsmæssigheden af begrebet "justeret kapitalgrundlag"

Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA) og de nationale myndigheder er blevet hørt med henblik på indsamling af oplysninger om konsekvenserne af den nye ordning for institutterne. Erfaringerne efter det første år med anvendelse af begrebet "justeret kapitalgrundlag" har ikke givet anledning til nogen specifikke betænkeligheder. EBA konkluderede i sin udtalelse, at myndigheden ikke er bekendt med betænkeligheder fra institutternes side med hensyn til brugen af definitionen eller med noget empirisk grundlag for at slutte, at de nye strengere krav til kapitalgrundlaget i forbindelse med ordningen for store eksponeringer skulle have nogen væsentlig skadelig indvirkning på institutternes eksponeringer.

Resultaterne af vurderingen vedrører dog kun de begrænsede erfaringer, der er gjort indtil nu. Det nye system har fundet anvendelse siden 2014 og vil være implementeret fuldt ud i 2016.

Først ved udløbet af overgangsperioden vil det være muligt at indsamle fyldestgørende oplysninger.

5. Konklusion

Analysen af de forhåndenværende oplysninger har ikke afdækket problemer, der kan anfægte det hensigtsmæssige i at bruge "justeret kapitalgrundlag"-definitionen ved anvendelsen af anden del, afsnit III, fjerde del og artikel 97 i kapitalkravsforordningen.

Det synes således ikke på nuværende tidspunkt hensigtsmæssigt at fremsætte et lovgivningsforslag om ændring af det nuværende system.

Kommissionen vil dog i samarbejde med Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA) fortsat overvåge anvendelsen af den nye ordning og, på grundlag af de data, der indsamles, gøre sig yderligere overvejelser om, hvorvidt definitionen af "justeret kapitalgrundlag" bør bibeholdes.

De erfaringer, som de kompetente myndigheder gør med implementeringen af "justeret kapitalgrundlag"-definitionen i overgangsperioden, vil indgå i Kommissionens overvejelser om, hvorvidt der bør ændres ved det nuværende system.

(1) Artikel 4, stk. 1, nr. 118), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber og om ændring af forordning (EU) nr. 648/2012 (EUT L 176 af 27.6.2013, s. 1).
(2) Artikel 494 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber og om ændring af forordning (EU) nr. 648/2012 (EUT L 176 af 27.6.2013, s. 1).
(3) EBA's udtalelse Opinion on the review of the appropriateness of the definition of 'eligible capital' pursuant to Article 517 of Regulation (EU) N. 575/2013, 17. februar 2015.
(4) Definitionen af "justeret kapitalgrundlag", som anvendes i forbindelse med beregning af kvalificerende kapitalandele, afviger en smule fra den, der anvendes til andre formål.
(5) Artikel 4, stk. 1, nr. 71), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber og om ændring af forordning (EU) nr. 648/2012 (EUT L 176 af 27.6.2013, s. 1).
(6) Artikel 4, stk. 1, nr. 118), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber og om ændring af forordning (EU) nr. 648/2012 (EUT L 176 af 27.6.2013, s. 1).
(7) BCBS, Supervisory framework for measuring and controlling large exposures, april 2014 (http://www.bis.org/publ/bcbs283.pdf).
Top