Help Print this page 
Title and reference
Akční plán pro logistiku nákladní dopravy

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DE html EN html FR html IT html HU html PL html RO
Multilingual display
Text

Akční plán pro logistiku nákladní dopravy

Tento akční plán pro logistiku nákladní dopravy je jednou z řady politických iniciativ Evropské komise s cílem zlepšit účinnost a udržitelnost nákladní dopravy v Evropské unii (EU). Navrhuje řadu akcí, které pomohou zajistit konkurenceschopnost a udržitelnost systému nákladní dopravy v EU.

AKT

Sdělení Komise ze dne 18. října 2007: Akční plán pro logistiku nákladní dopravy (KOM(2007) 607 v konečném znění - nebylo zveřejněno v Úředním věstníku).

PŘEHLED

Politika logistiky nákladní dopravy se zaměřuje na plánování, organizaci, správu, řízení a provádění operací nákladní dopravy v dodavatelském řetězci. Toto sdělení přichází po sdělení o logistice nákladní dopravy v Evropě z roku 2006.

AKCE

Elektronická podpora nákladní dopravy (e-freight) a inteligentní dopravní systémy (ITS)

Moderní informační a komunikační technologie (IKT) mohou významně přispět k součinnosti více druhů dopravy tím, že zlepší infrastrukturu, řízení dopravy a vozového parku, umožní lepší sledování a vyhledávání zboží v dopravních sítích a lepší provázanost podniků a správ. Komise navrhuje rozvinout plán na zavedení e-freight, což je bezpapírový, elektronický tok informací umožňující sledovat a vyhledávat zboží během jeho cesty různými druhy dopravy. To se stane reálnějším a dostupnějším díky nově vznikajícím technologiím, např. identifikaci na základě radiové frekvence (RFID) a používání družicového systému pro určování polohy Galileo. V budoucnu by to mohlo vést k vytvoření „nákladního internetu“ – „Internet for cargo“, kde by byly informace k dispozici online bezpečným způsobem.

Toto sdělení také navrhuje zavedení „e-maritime“, systému pro námořní výměnu informací z lodi na pobřeží s využitím služeb jako SafeSeaNet (EN), identifikace a sledování na velké vzdálenosti (LRIT) a automatický systém zjišťování totožnosti lodí (AIS). To umožní bezpečnější a účelnější navigaci a logistiku, a tím zlepší integraci námořní dopravy s ostatními druhy dopravy.

Udržitelná kvalita a účinnost

V souvislosti s provozem, infrastrukturou a správou vznikají úzké profily, které znamenají překážky bránící logistice nákladní dopravy v Evropě. Komise proto navrhuje rychleji nalézat praktická řešení, jak odstraňovat úzké profily jakékoli povahy, a v případě potřeby zvážit právní kroky.

Nedostatek kvalifikovaného personálu v mnoha oblastech logistiky nákladní dopravy znamená, že EU musí zvýšit přitažlivost logistických profesí a podpořit přeshraniční mobilitu zaměstnanců. Komise ve spolupráci s evropskými sociálními partnery a dalšími příslušnými zúčastněnými stranami vypracuje seznam minimálních požadavků na kvalifikaci a odbornou přípravu na různých úrovních specializace, která by měla být začleněna do rámce, jímž bude možné zajistit vzájemné uznávání certifikátů odborné přípravy.

Komise navrhuje stanovit soubor obecných ukazatelů výkonnosti pro logistické řetězce nákladní dopravy, které by mohly být nejenom užitečným nástrojem zvýšení kvality služeb, ale také by se daly využít k měření dopadů na životní prostředí a dopadů sociálních. Tím by se podpořil přechod na účinnější a ekologičtější formy dopravy a celkově by se zlepšila výkonnost logistiky.

Ke zlepšení účinnosti intermodálních terminálů, včetně přístavů a letišť, by EU měla společně s daným odvětvím vypracovat soubor obecných srovnávacích kritérií pro terminály a začlenit je do kodexu osvědčených postupů nebo doporučení.

Neznalost výhod modálních alternativ a integrace mezi různými druhy dopravy nebo dodatečnými náklady na překládku může být důvodem, proč se multimodální nákladní doprava stále poměrně málo využívá. To by se dalo změnit podporou a výměnou osvědčených postupů a poskytnutím praktické pomoci. Komise proto navrhuje rozšířit úlohu středisek na podporu pobřežní plavby a jejich evropské sítě na logistiku vnitrozemské dopravy a podporovat iniciativy daného odvětví v zájmu výměny zkušeností a šíření osvědčených postupů.

Zjednodušení dopravních řetězců

Zjednodušení výměny informací souvisejících s nákladem vytvořením jednotného portálu a jednoho správního místa pro administrativní postupy pro všechny druhy dopravy by mohlo podstatně snížit náklady logistického odvětví na regulační požadavky. Komise také předloží legislativní návrh na zjednodušení a usnadnění pobřežní plavby k vytvoření námořního prostoru bez hranic. Jediný přepravní doklad pro přepravu zboží všemi druhy dopravy by také mohl usnadnit multimodální nákladní dopravu. Komise proto zváží možnosti a přidanou hodnotu takového dokladu.

Rozměry vozidel a normy pro nakládání

Právní předpisy EU stanoví globální omezení pro rozměry a hmotnosti vozidel pro mezinárodní provoz na pozemních komunikacích a rozměry pro vnitrostátní provoz, ale členské státy mají v této oblasti určitou volnost, čímž vzniká nejednotnost mezi provozovateli a uplatňování předpisů se problematizuje. Toto sdělení proto zvažuje možnost přezkoumat a modernizovat stávající právní předpisy v této oblasti a navrhuje vytvoření nových norem pro nákladové jednotky, které by mohly být používány v různých druzích dopravy.

„Zelené“ dopravní koridory pro nákladní dopravu

Koncept dopravních koridorů je dán koncentrací nákladní dopravy mezi významnými uzly a poměrně dlouhými přepravními vzdálenostmi. Zelené dopravní koridory se odrazí v koncepci integrované dopravy, kde se pobřežní plavba, železnice, vnitrozemské vodní cesty a silnice vzájemně doplňují a díky tomu lze volit dopravu šetrnou k životnímu prostředí. Komise navrhuje posílit zelené koridory v prioritách iniciativ transevropské dopravní sítě a programu Marco Polo, zorganizovat spolupráci mezi orgány a provozovateli logistiky nákladní dopravy a určit prvky, jež je v zájmu zajištění vhodné infrastruktury pro udržitelnou dopravu nutné zdokonalit.

Městská logistika nákladní dopravy

Logistika nákladní dopravy má neodmyslitelný městský rozměr. Toto sdělení proto navrhuje posílit část projektu CIVITAS zaměřenou na nákladní dopravu ke zlepšení koordinace nebo integrace mezi osobní a nákladní dopravou a mezi logistikou meziměstské (dálkové) a městské dopravy.

Poslední aktualizace: 17.10.2011

Top