Help Print this page 
Title and reference
Práva cestujících při cestování po moři a na vnitrozemských vodních cestách

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DE html EN html FR html IT html HU html PL html RO
Multilingual display
Text

Práva cestujících při cestování po moři a na vnitrozemských vodních cestách

Toto nařízení stanoví pravidla pro práva cestujících při cestování po moři a na vnitrozemských vodních cestách. Zahrnuje zákaz diskriminace cestujících, pokud jde o podmínky přepravy, kterou nabízejí dopravci cestujícím, zákaz diskriminace osob se zdravotním postižením a osob se sníženou pohyblivostí a pomoci těmto osobám, práva cestujících v případech zrušení nebo zpoždění, minimální soubor informací, který má být cestujícím poskytnut, vyřizování stížností a obecná pravidla pro prosazování práva.

AKT

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1177/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o právech cestujících při cestování po moři a na vnitrozemských vodních cestách

PŘEHLED

Toto nařízení se vztahuje na cestující, kteří využívají osobní přepravu * a kteří plavbu nastupují v přístavu v Evropské unii (EU) nebo do takového přístavu připlouvají, a na plavby, u kterých je přístav nalodění v EU. Nevztahuje se na cestující, kteří cestují:

  • na lodích schválených pro přepravu nejvýše dvanácti cestujících;
  • na lodích, jejichž posádku netvoří více než tři osoby nebo u nichž celková délka trasy nepřesahuje 500 metrů;
  • v rámci výletních a vyhlídkových zájezdů;
  • na lodích bez mechanického pohonu a historických lodích, které jsou schváleny pro přepravu nejvýše 36 osob.

Práva osob se zdravotním postižením a osob se sníženou pohyblivostí

Dopravci, zprostředkovatelé služeb cestovního ruchu a poskytovatelé souborných služeb cestovního ruchu nesmí odmítnout přijetí rezervace, vydání přepravního dokladu nebo nalodění osob pouze z důvodů zdravotního postižení nebo snížené pohyblivosti; přepravní doklady musí být bez jakýchkoli dalších poplatků. Rezervace a přepravní doklady je však možné odmítnout osobám se zdravotním postižením nebo sníženou pohyblivostí s cílem dodržet platné požadavky na bezpečnost a pokud uspořádání osobní lodi nebo infrastruktury a vybavení přístavu neumožňuje bezpečné nalodění, vylodění nebo přepravu takové osoby. V případě takového odmítnutí musí dopravci, zprostředkovatelé služeb cestovního ruchu a poskytovatelé souborných služeb cestovního ruchu vynaložit veškeré přiměřené úsilí, aby pro danou osobu nalezli alternativní dopravu.

Práva v případě přerušení cesty

Je-li zahájení osobní přepravy zrušeno nebo zpožděno, informuje dopravce cestující o situaci co nejdříve a nejpozději 30 minut po plánovaném vyplutí. V takovém případě musí dopravci informovat cestující o odhadovaném čase vyplutí a odhadovaném čase připlutí ihned, jakmile jsou tyto informace k dispozici. Jestliže zahájení osobní přepravy bude zrušeno nebo zpožděno o více než 90 minut, nabídne dopravce cestujícím zdarma lehká jídla, stravu či občerstvení v rozsahu přiměřeném čekací době. Pokud je nutný nocleh, musí dopravce cestujícím podle možností nabídnout bezplatné ubytování. Dopravce může omezit celkovou cenu za ubytování na 80 EUR na jednoho cestujícího a noc, nejvýše po tři noci.

Jestliže zahájení osobní přepravy bude zrušeno nebo zpožděno o více než 90 minut, nabídne se cestujícímu neprodleně možnost výběru mezi přesměrováním do cílového místa při nejbližší příležitosti bez příplatku nebo náhradou ceny přepravního dokladu, případně spolu s bezplatnou zpáteční přepravou do prvního místa vyplutí.

Cestující také mohou dopravce požádat o odškodnění, kromě přepravy, v případě zpoždění při připlutí do cílového místa. Minimální výše odškodnění je stanovena na 25 % z ceny přepravního dokladu v případě zpoždění v délce alespoň:

  • jedné hodiny u naplánované plavby trvající maximálně čtyři hodiny;
  • dvou hodin u naplánované plavby trvající více než čtyři hodiny, maximálně však osm hodin;
  • tří hodin u naplánované plavby trvající více než osm hodin, maximálně však dvacet čtyři hodin;
  • šesti hodin u naplánované plavby trvající více než dvacet čtyři hodin.

Pokud zpoždění přesáhne dvojnásobek doby uvedené výše, bude výše odškodnění stanovena na 50 % z ceny přepravního dokladu. Odškodnění bude uhrazeno prostřednictvím poukázek, nebo na žádost cestujícího v penězích, a to do 1 měsíce od žádosti o odškodnění. Toto odškodnění se nesnižuje o finanční náklady transakce, jako jsou poplatky, náklady na telefonní hovory a poštovné.

Dopravci nemusí cestujícím zajišťovat nocleh a odškodnění v případech, kdy je zrušení nebo zpoždění způsobeno povětrnostními podmínkami ohrožujícími bezpečný provoz lodi.

Dopravci a provozovatelé terminálů zavedou nebo zachovají přístupný mechanismus pro vyřizování stížností, které se týkají práv a povinností podle tohoto nařízení. Cestující musí podat stížnost ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy daná služba byla nebo měla být uskutečněna. Dopravce nebo provozovatel terminálu oznámí cestujícímu do jednoho měsíce od obdržení stížnosti, zda byla jeho stížnost uznána či zamítnuta nebo zda se stále projednává. Lhůta na poskytnutí konečné odpovědi nesmí být delší než dva měsíce od obdržení stížnosti.

Každá země EU musí stanovit nezávislý vnitrostátní orgán, který bude mít mandát prosazovat toto nařízení a podle potřeby udělovat sankce.

Toto nařízení platí od 18. prosince 2012.

Klíčové pojmy aktu

  • Osobní přeprava: komerční služba přepravy cestujících po moři nebo na vnitrozemských vodních cestách provozovaná podle zveřejněného jízdního řádu.

Odkazy

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník

Nařízení (ES) č. 1177/2010

6. 1. 2011

Úř. věst. L 334, 17. 12. 2010

Poslední aktualizace: 27.04.2011

Top