Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Statistika o zboží a cestujících přijíždějících do přístavů EU

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Statistika o zboží a cestujících přijíždějících do přístavů EU

PŘEHLED DOKUMENTU:

Směrnice 2009/42/ES – statistické vykazování přepravy zboží a cestujících po moři

PŘEHLED

CO JE ÚKOLEM TÉTO SMĚRNICE?

Stanoví, jak by země EU měly sestavovat statistiky o přepravě zboží a cestujících po moři námořními plavidly zastavujícími v přístavech EU.

KLÍČOVÉ BODY

Údaje

Tyto statistické údaje se týkají informací o nákladu a cestujících a informací o plavidle. Přílohy směrnice uvádějí charakteristiky shromažďovaných dat, jako jsou:

celková hmotnost a popis zboží,

přístav ohlášeného příjezdu,

klasifikace druhu nákladu,

počet cestujících,

druh a velikost plavidel.

Z povinnosti shromažďovat data mohou být vyloučena plavidla, jejichž celková hmotnost nedosahuje 100 tun.

Sestavování statistik

Komise vypracuje seznam přístavů EU, u nichž se požaduje poskytnutí souhrnných údajů. Navíc musí každá země EU ze seznamu vybrat přístavy:

kterými prochází více než jeden milion tun zboží nebo

které zaznamenávají více než 200 000 přepravovaných cestujících ročně.

U těchto vybraných přístavů se pak poskytují podrobnější údaje.

Předávání údajů

Země EU předávají výsledky sběru údajů Komisi (Eurostatu):

do pěti měsíců po skončení zjišťovaného období pro údaje se čtvrtletní periodicitou a

do osmi měsíců pro údaje s roční periodicitou.

Země EU poskytují Eurostatu informace týkající se metod použitých při sběru údajů, jakož i podrobnosti o všech podstatných změnách používaných metod. Eurostat pak musí shromážděné statistické údaje zveřejnit.

Tato směrnice byla změněna nařízením (EU) č. 1090/2010, aby sjednotila shromažďování údajů o zboží přepravovaném námořními plavidly s ostatními způsoby dopravy.

Rozhodnutí 2010/216/EU změnilo některé technické charakteristiky shromažďování údajů, včetně kódů používaných pro státy registrace plavidel a struktury datových souborů.

Rozhodnutí 2012/186/EU změnilo některé statistické proměnné používané při shromažďování údajů a objasnilo některé definice a klasifikace druhů nákladu.

ODKDY SE SMĚRNICE POUŽIJE?

Vstoupila v platnost dne 26. června 2009.

AKT

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/42/ES ze dne 6. května 2009 o statistickém vykazování přepravy zboží a cestujících po moři (přepracované znění) (Úř. věst. L 141, 6.6.2009, s. 29–47)

Postupné změny a opravy směrnice 2009/42/ES byly začleněny do základního textu. Toto konsolidované znění je pouze pro informaci.

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o výkonu pravomoci přijímat akty v přenesené pravomoci svěřené Komisi podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1090/2010, kterým se mění směrnice 2009/42/ES o statistickém vykazování přepravy zboží a cestujících po moři (COM(2015)362 final ze dne 28.7.2015)

Poslední aktualizace 16.11.2015

Top