Help Print this page 
Title and reference
Zavádění inteligentních dopravních systémů v Evropě

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Zavádění inteligentních dopravních systémů v Evropě

Inteligentní dopravní systémy (ITS) mohou významně přispět k čistějšímu, bezpečnějšímu a účinnějšímu dopravnímu systému. Tato směrnice stanoví rámec pro koordinované provádění těchto inovativních dopravních technologií v celé Evropské unii (EU). Jejím cílem je vybudovat interoperabilní a účinné služby ITS, přičemž zůstane na jednotlivých zemích EU, aby si samy rozhodly, do kterých systémů chtějí investovat.

AKT

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/40/EU ze dne 7. července 2010 o rámci pro zavedení inteligentních dopravních systémů v oblasti silniční dopravy a pro rozhraní s jinými druhy dopravy

PŘEHLED

Tato směrnice se vztahuje na aplikace a služby inteligentních dopravních systémů (ITS) v odvětví silniční dopravy Evropské unie (EU) a na jejich rozhraní s jinými druhy dopravy. ITS jsou systémy, ve kterých se informační a komunikační technologie používají v odvětví silniční dopravy, včetně infrastruktury, vozidel a uživatelů, a v oblasti řízení provozu a mobility.

Dále uvádíme prioritní oblasti pro vývoj a používání specifikací a norem:

 • optimální využití dat o silniční síti, dopravním provozu a cestování;
 • návaznost služeb ITS v oblasti řízení provozu a nákladní dopravy;
 • aplikace ITS pro bezpečnost silničního provozu a jeho ochranu před vnějšími hrozbami;
 • propojení vozidla s dopravní infrastrukturou.

V rámci těchto prioritních oblastí je šest prioritních akcí:

 • poskytování multimodálních informačních služeb o cestování v celé Unii;
 • poskytování informačních služeb o dopravním provozu v reálném čase v celé Unii;
 • údaje a postupy pro, je-li to možné, poskytování bezplatných minimálních univerzálních informací o dopravním provozu souvisejících s bezpečností silničního provozu uživatelům;
 • harmonizované poskytování interoperabilní služby eCall v celé EU;
 • poskytování informačních služeb pro bezpečná a chráněná parkovací místa pro nákladní a užitková vozidla;
 • poskytování rezervačních služeb pro bezpečná a chráněná parkovací místa pro nákladní a užitková vozidla;

Při zavádění aplikací a služeb ITS musí země EU podniknout nezbytné kroky pro zajištění toho, aby byly použity specifikace přijaté Komisí. Jednotlivé země EU však mají nadále právo rozhodnout o vlastním zavedení těchto aplikací a služeb na svém území.

Komise má odpovědnost nejprve přijmout specifikace nezbytné k zajištění kompatibility, interoperability a návaznosti, pokud jde o zavádění a provozní využití ITS v případě výše uvedených prioritních akcí. Potom Komise přijme specifikace pro zavádění a provozní využití ITS v případě jiných akcí v prioritních oblastech Specifikace případně stanoví podmínky, za nichž mohou země EU stanovit dodatečná pravidla pro poskytování služeb ITS na celém svém území či na jeho části, za předpokladu, že tato pravidla nenarušují interoperabilitu služeb. Kromě specifikací Komise může přijmout pokyny a jiná nezávazná opatření k usnadnění spolupráce mezi zeměmi EU související s prioritními oblastmi.

Pravidla pro soukromí, bezpečnost a opakované použití informací

Členské státy zajistí, aby zpracování osobních údajů v souvislosti s fungováním aplikací a služeb ITS bylo prováděno v souladu s pravidly EU na ochranu základních práv a svobod jednotlivců, a aby byla dodržována ustanovení týkajících se souhlasu. Zejména je nutné zajistit, aby osobní údaje byly chráněny proti zneužití, včetně nedovoleného přístupu, úprav nebo ztráty. Proto jsou osobní údaje zpracovávány, pouze pokud je takové zpracování nezbytné, a pokud je to vhodné, je pro provoz aplikací a služeb ITS případně podporováno využití anonymních údajů.

Akty v přenesené pravomoci

Pokud jde o specifikace, Komise může také přijímat samostatné akty v přenesené pravomoci pro každou prioritní akci. Evropský parlament a Rada mají právo toto přenesení pravomoci buď zrušit, nebo mohou proti aktu v přenesené pravomoci vyslovit námitky. Akt v přenesené pravomoci nevstoupí v platnost, pokud proti němu jsou vysloveny námitky.

V tomto kontextu v roce 2012 Komise přijala nařízení o harmonizovaném zavedení interoperabilní služby eCall v celé EU.

V roce 2013 Komise přijala dvě nařízení:

 • jedno o poskytování informačních služeb pro bezpečná a chráněná parkovací místa pro nákladní a užitková vozidla;
 • druhé o údajích a postupech pro, je-li to možné, poskytování bezplatných minimálních univerzálních informací o dopravním provozu souvisejících s bezpečností silničního provozu uživatelům.

Návrhy o zavedení

V červnu 2013, po provedení posouzení dopadů včetně analýzy nákladů a přínosů Komise přijala návrh na zavedení interoperabilní služby eCall v celé EU v centrech tísňového volání, a to podle specifikací uvedených v nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 305/2013.

Evropská poradní skupina pro ITS

Komise zřídila Evropskou poradní skupinu pro ITS, která jí poskytuje poradenství k obchodním a technickým aspektům zavádění a využívání ITS v EU. Skupina se skládá ze zástupců na vysoké úrovni z řad příslušných poskytovatelů služeb ITS, sdružení uživatelů, podnikatelů v dopravě a provozovatelů dopravních zařízení, výrobního průmyslu, sociálních partnerů, profesních sdružení, místních orgánů a dalších příslušných fór.

Podávání zpráv

Členské státy musí Komisi pravidelně předkládat zprávu o svých vnitrostátních opatřeních a projektech v oblasti ITS.

ODKAZY

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník

Směrnice 2010/40/EU

26. 8. 2010

27. 2. 2012

Úř. věst. L 207 ze dne 6. 8. 2010

Pozměňovací akty

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník

Nařízení (EU) č. 305/2013

-

-

Úř. věst. L91 ze dne 3. 4. 2013

Nařízení (EU) č. 885/2013

-

-

Úř. věst. L 247 ze dne 18. 9. 2013

Nařízení (EU) č. 886/2013

-

-

Úř. věst. L 247 ze dne 18. 9. 2013

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o zavedení interoperabilní služby eCall v celé EU (COM(2013) 315 final ze dne 13.6.2013)

Poslední aktualizace: 07.04.2014

Top