Help Print this page 
Title and reference
Ochrana civilního letectví: pravidla pro celou EU

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Ochrana civilního letectví: pravidla pro celou EU

Od roku 2001 vytváří Evropská unie (EU) politiku a pravidla umožňující předcházet protiprávním činům proti civilním letadlům, které ohrožují bezpečnost, a to zejména tím, že se dbá na to, aby se do letadla nedostaly předměty, které představují potenciální hrozbu, například zbraně či výbušniny.

AKT

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 300/2008 ze dne 11. března 2008 o společných pravidlech v oblasti ochrany civilního letectví před protiprávními činy a o zrušení nařízení (ES) č. 2320/2002.

PŘEHLED

Od roku 2001 vytváří Evropská unie (EU) politiku a pravidla umožňující předcházet protiprávním činům proti civilním letadlům, které ohrožují bezpečnost, a to zejména tím, že se dbá na to, aby se do letadla nedostaly předměty, které představují potenciální hrozbu, například zbraně či výbušniny.

Toto nařízení se vztahuje na všechna komerční letiště, letecké dopravce a provozovatele poskytující zboží či služby letištím nebo jejich prostřednictvím.

CO JE ÚKOLEM TOHOTO NAŘÍZENÍ?

Stanoví společná pravidla a základní normy v oblasti ochrany letectví a mechanismy pro sledování jejich dodržování.

KLÍČOVÉ BODY

Společné základní normy pro ochranu civilního letectví

Tyto normy zahrnují například následující aspekty:

detekční kontrola cestujících a kabinových zavazadel s cílem zastavit nošení zakázaných předmětů na palubu letadla; před naložením se provádí kontrola i zapsaných zavazadel (zavazadel, která cestující odbaví),

bezpečnost letišť (např. kontrolovaný vstup do různých prostorů letišť, detekční kontroly zaměstnanců, kontroly vozidel a také dozor a hlídky s cílem zajistit, aby do těchto prostorů nevstoupily žádné neoprávněné osoby),

bezpečnostní kontroly nebo prohlídky letadel před odletem s cílem zajistit, aby na palubě nebyly žádné zakázané předměty,

detekční kontroly nákladu a pošty před naložením do letadla,

detekční kontroly letištních dodávek (tj. dodávek, které jsou určeny k prodeji v prodejnách bezcelního zboží a restauracích; a palubní zásoby (např. potraviny a nápoje pro cestující),

nábor a odborná příprava pracovníků.

Povinnosti zemí EU a letišť a provozovatelů

Země EU musí:

určit jeden orgán odpovědný za ochranu letectví,

vypracovat národní bezpečnostní program ochrany civilního letectví v zájmu vymezení odpovědností za provádění společných základních norem,

vypracovat národní programy řízení kvality v zájmu kontroly kvality ochrany civilního letectví.

Provozovatelé musí:

vymezit a provádět bezpečnostní program letiště,

vymezit a provádět bezpečnostní program leteckých dopravců.

Inspekce prováděné Komisí

Komise provádí (neoznámené) inspekce letišť a vnitrostátních orgánů. Vnitrostátní orgán musí případné nedostatky napravit. Vnitrostátní orgány jsou zodpovědné za primární kontrolu kvality a prosazování, a proto i ony provádějí inspekce.

Uznávání rovnocenných norem ochrany letectví se zeměmi mimo EU

EU může uznat normy ochrany letectví zemí mimo EU jako rovnocenné normám EU, aby mohl vzniknout systém „jednorázové bezpečnostní kontroly“. To by znamenalo například to, že cestující, kteří přiletí na letiště v EU a chtějí přestoupit do dalších destinací, by se již nemuseli podrobit detekční kontrole. To by vedlo k rychlejším časům spojů, nižším nákladům a většímu pohodlí pro cestující. „Jednorázová bezpečnostní kontrola“ je jedním z cílů předpisů EU v oblasti ochrany letectví před protiprávními činy.

Zpráva o provádění

Zpráva Komise z roku 2013 o provádění nařízení (ES) č. 300/2008 dochází k závěru, že „v EU je i nadále zajištěna vysoká úroveň ochrany před protiprávními činy“ a že „inspekce Komise ukázaly, že v otázce dodržování hlavních právních předpisů je na stabilní úrovni“. Ukazuje, že nedostatky zjištěné v oblasti požadavků na detekční kontroly zaměstnanců a nákladu byly z velké části způsobeny lidským faktorem. Další případy nedodržení předpisů byly nedávno zjištěny v oblastech, jako je vysoce rizikový náklad a pošta. Zpráva také poznamenala, že doporučení Komise ohledně nápravných opatření byla celkově provedena uspokojivě.

ODKDY NAŘÍZENÍ PLATÍ?

Od 29. dubna 2008

KONTEXT

Po událostech 11. září 2001 ve Spojených státech přijal Evropský parlament a Rada nařízení (ES) č. 2320/2002, kterým se stanoví společná pravidla v oblasti bezpečnosti civilního letectví. Nařízení (ES) č. 300/2008 nahrazuje nařízení (ES) č. 2320/2002.

Další informace najdete na internetových stránkách Evropské komise o politice v oblasti ochrany letectví

ODKAZY

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník Evropské unie

Nařízení (ES) č. 300/2008

29. 4. 2008

-

Úř. věst. L 97 ze dne 9. 4. 2008, s. 72-84.

Pozměňovací akt(y)

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník Evropské unie

Nařízení (EU) č. 18/2010

1. 2. 2010

-

Úř. věst. L 7 ze dne 12. 1. 2010, s. 3-14.

Postupné změny a opravy nařízení (ES) č. 300/2008 byly začleněny do základního textu. Toto konsolidované znění je pouze pro informaci.

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Nařízení Komise (EU) č. 185/2010 ze dne 4. března 2010, kterým se stanoví prováděcí opatření ke společným základním normám letecké bezpečnosti (Úřední věstník L 55 ze dne 5.3.2010, s. 1-55).

Nařízení Komise (EU) č. 72/2010 ze dne 26. ledna 2010, kterým se stanoví postupy pro provádění inspekcí Komisí v oblasti ochrany letectví před protiprávními činy (Úřední věstník L 23 ze dne 27.1.2010, s. 1-5).

Nařízení Komise (EU) č. 1254/2009 ze dne 18. prosince 2009, kterým se stanoví kritéria umožňující členským státům odchýlit se od společných základních norem v oblasti ochrany civilního letectví před protiprávními činy a přijmout alternativní bezpečnostní opatření (Úřední věstník L 338 ze dne 19.12.2009, s. 17-17).

Nařízení Komise (ES) č. 272/2009 ze dne 2. dubna 2009, kterým se doplňují společné základní normy ochrany civilního letectví před protiprávními činy stanovené v příloze nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 300/2008 (Úřední věstník L 91 ze dne 3.4.2009, s. 7-13).

Zprávy

Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě: Výroční zpráva za rok 2012 o provádění nařízení (ES) č. 300/2008 o společných pravidlech v oblasti ochrany civilního letectví před protiprávními činy (COM(2013) 523 final ze dne 9. 7. 2013).

Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě Výroční zpráva za rok 2013 o provádění nařízení (ES) č. 300/2008 o společných pravidlech v oblasti ochrany civilního letectví před protiprávními činy (COM(2014) 399 final ze dne 1. 7. 2014).

Poslední aktualizace: 09.01.2015

Top