Help Print this page 
Title and reference
Společná pravidla pro provozování leteckých služeb

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Společná pravidla pro provozování leteckých služeb

Legislativa jednotného trhu s leteckou dopravou organizuje udělování licencí pro provozování, dohled nad leteckými společnostmi a jejich přístup na trh. Zaručuje konkurenceschopný trh s leteckou dopravou, kvalitní služby a co nejprůhlednější tarify.

AKT

Nařízení (ES) č. 1008/2008 Evropského parlamentu a Rady ze dne 24. září 2008 o společných pravidlech pro provozování leteckých služeb ve Společenství (přepracované znění)

PŘEHLED

Toto nařízení upravuje vydávání licencí leteckým dopravcům Společenství, právo, které se na ně vztahuje, a stanovování cen leteckých služeb uvnitř Společenství.

Provozní licence

Podnik usazený ve Společenství není oprávněn k letecké přepravě cestujících, poštovních zásilek nebo nákladu za úplatu, nebyla-li mu vydána příslušná provozní licence *. Toto nařízení stanoví podmínky udělení provozní licence. Podnik musí být držitelem osvědčení provozovatele letecké dopravy (AOC) *, splňovat požadavky týkající se pojištění a majetku a poskytnout finanční záruky. Navíc se požaduje, aby představitelé společnosti předložili důkazy prokazující jejich bezúhonnost.

Provozní licence zůstává platná tak dlouho, dokud přepravce splňuje požadavky definované tímto nařízením. Příslušný orgán vydávající licenci ověřuje dodržování těchto požadavků dva roky po vydání nové licence, při podezření na výskyt možných potíží nebo na žádost Komise. Tento úřad může kdykoli hodnotit finanční výkonnost leteckého dopravce Společenství, kterému vydal provozní licenci.

Naproti tomu letecký dopravce Společenství jej musí předem upozornit na změny ve svých aktivitách (provozování nové služby do oblasti, kam ji dříve neprovozoval, fúze, akvizice atd.). Pokud příslušný orgán soudí, že zamýšlené změny budou mít příliš výrazné finanční důsledky, požádá podnik, aby mu poskytl revidovaný obchodní plán, a rozhodne, zda mu provozní licenci znovu poskytne.

Příslušný orgán musí pozastavit licenci leteckého dopravce, pokud na základě vyhodnocení finančních výsledků zjistí, že podnik není schopen dostát svým závazkům po dobu dvanácti měsíců. Může nicméně udělit takzvanou dočasnou licenci v mezidobí finanční restrukturalizace pod podmínkou, že nebude ohrožena bezpečnost a že existuje reálný výhled na uspokojivou finanční reorganizaci. Licence musí být pozastavena také v případě, že dopravce poskytne informace, jež jsou v podstatném bodě nesprávné, v případě pozastavení nebo odebrání AOC, nebo pokud tento dopravce již nesplňuje požadavky na bezúhonnost.

Toto nařízení rovněž stanoví pravidla týkající se pronájmu letadel.

Přístup na trasy

Letecký dopravce Společenství je oprávněn provozovat letecké služby uvnitř Společenství a členské státy nesmějí podmínit provozování těchto služeb žádným povolením nebo oprávněním. Svoboda provozování nemůže být omezena bilaterálními dohodami mezi členskými státy. V rámci bilaterálních dohod mezi členským státem a třetí zemí mohou být uložena omezení za podmínky, že nebrání v hospodářské soutěži a nejsou diskriminační ani více omezující, než je třeba.

Členský stát může za určitých podmínek uložit závazek veřejné služby v rámci pravidelného leteckého spojení mezi letištěm a okrajovou nebo rozvojovou oblastí Společenství nebo na lince s nízkou frekvencí spojení na letiště, které se nachází na jeho území, pokud je toto spojení považováno za důležité pro ekonomický a sociální rozvoj daného regionu. Toto nařízení rovněž stanoví obecné zásady použitelné na závazky veřejné služby.

Výkon provozních práv * podléhá vyhlášeným pravidlům Společenství, vnitrostátním, regionálním nebo místním pravidlům vztahujícím se k ochraně, bezpečnosti, ochraně životního prostředí a přidělení volných letištních časů. Za určitých podmínek stanovených v tomto nařízení může členský stát regulovat rozdělení letového provozu mezi letišti ve stejném městě nebo aglomeraci. Může rovněž omezit nebo odmítnout výkon provozních práv v případě závažných problémů týkajících se životního prostředí nebo v případě nutnosti.

Ustanovení o stanovování cen

Letečtí dopravci Společenství stanovují letecké tarify a letecké sazby pro letecké služby volně, kromě výjimky týkající se povinnosti veřejné služby. Zveřejněná cena za službu musí zahrnovat tarif a všechny daně, poplatky, přirážky a platby, jež jsou nevyhnutelné a předpokládané v okamžiku zveřejnění. Kromě toho musí být uvedeny i jednotlivé složky ceny (tarify, daně, letištní poplatky a jiné náklady). Diskriminace v přístupu cestujících nebo uživatelů leteckých služeb k tarifům na základě místa pobytu nebo státní příslušnosti je v rámci Společenství zakázána.

Kontext

Toto nařízení zrušuje a nahrazuje tři nařízení třetího leteckého „balíčku": nařízení č. 2407/92 týkající se licencí leteckých dopravců, nařízení č. 2408/92 týkající se přístupu leteckých dopravců Společenství na letecké trasy uvnitř Společenství a nařízení č. 2409/92 o o tarifech a sazbách za letecké služby.

Klíčové pojmy aktu

  • Provozní licence: oprávnění vydané příslušným orgánem vydávajícím licenci určitému podniku, které mu umožňuje poskytovat letecké služby, jak je uvedeno v provozní licenci.
  • Osvědčení provozovatele letecké dopravy (AOC): osvědčení předané podniku, které potvrzuje, že provozovatel má odbornou způsobilost a organizaci k zajištění bezpečnosti provozu uvedeného v osvědčení, jak stanoví příslušná ustanovení práva Společenství nebo případně vnitrostátního práva.
  • Provozní právo: právo provozovat leteckou službu na letecké trase mezi dvěma letišti Společenství.

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník

Nařízení (ES) č. 1008/2008

1. 11. 2008

-

Úř. věst. L 293 ze dne 31. 10. 2008

Poslední aktualizace: 18.11.2008

Top