Help Print this page 
Title and reference
Vnitrozemská přeprava nebezpečných věcí

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Vnitrozemská přeprava nebezpečných věcí

Tato směrnice zavádí společný režim pro všechny aspekty vnitrozemské přepravy nebezpečných věcí, po silnici, železnici a vnitrozemských vodních cestách v rámci Evropské unie (EU).

AKT

Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2008/68/ES ze dne 24. září 2008 o pozemní přepravě nebezpečných věcí.

PŘEHLED

Tato směrnice se vztahuje na přepravu nebezpečných věcí po silnici, železnici nebo vnitrozemských vodních cestách uvnitř členských států Evropské unie (EU) nebo mezi několika z nich.

Směrnice se nevztahuje na přepravu nebezpečného zboží:

  • vozidly, vagony a plavidly, která patří ozbrojeným silám nebo za která ozbrojené síly odpovídají;
  • námořními plavidly na mořských cestách, které tvoří součást vnitrozemských vodních cest;
  • trajekty, které se pouze přeplavují přes vnitrozemskou vodní cestu nebo přístav;
  • v plném rozsahu uskutečněnou uvnitř hranic uzavřené oblasti.

Členské státy mají právo upravit nebo zakázat přepravu nebezpečných věcí na svém území striktně z jiných důvodů, než je bezpečnost během přepravy. Mohou stanovit zvláštní bezpečnostní požadavky pro vnitrostátní a mezinárodní přepravu nebezpečných věcí na svém území, pokud jde o:

  • přepravu nebezpečných věcí vozidly, vagony a plavidly vnitrozemské plavby, na kterou se tato směrnice nevztahuje;
  • používání předepsaných tras, včetně používání předepsaných druhů dopravy v odůvodněných případech;
  • zvláštní pravidla pro přepravu nebezpečných věcí v osobních vlacích.

Mezinárodní přeprava nebezpečných věcí je upravena mezinárodními dohodami: ADR *, RID * a ADN *. Tato pravidla by se měla rozšířit i na vnitrostátní přepravu s cílem harmonizovat v rámci EU podmínky, za kterých se přepravují nebezpečné věci, a zajistit řádné fungování společného dopravního trhu. Na znění těchto dohod odkazují přílohy této směrnice.

ADR, RID a ADN vypracovaly seznam nebezpečných věcí s uvedením, zda je jejich přeprava zakázána či nikoli, a s vymezením požadavků pro jejich přepravu, je-li povolena. Země EU mohou za určitých podmínek požádat o dočasné odchylky.

Kontext

EU zavedla na několik let pro přepravu nebezpečných věcí po silnici a železnici jednotné předpisy, které stanovily uplatňování pravidel ADR a RID. Směrnice 94/55/ES a 96/49/ES se zrušují a nahrazují touto směrnicí. Směrnice 96/35/ES o jmenování a odborné způsobilosti bezpečnostních poradců pro přepravu nebezpečných věcí po silnici, železnici a vnitrozemských vodních cestách se též zrušuje.

Klíčové pojmy aktu

  • ADR: Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí, uzavřená dne 30. září 1957 v Ženevě.
  • RID: Řád pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečných věcí, obsažený v dodatku C Úmluvy o mezinárodní železniční přepravě (COTIF), uzavřené dne 3. června 1999 ve Vilniusu.
  • ADN: Evropská dohoda o mezinárodní přepravě nebezpečných věcí po vnitrozemských vodních cestách, uzavřená dne 26. května 2000 v Ženevě.

Odkazy

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník

Směrnice 2008/68/ES

20. 10. 2008

30. 6. 2009

Úř. věst. L 260 ze dne 30. 9. 2008

Postupné změny a opravy směrnice 2008/68/ES byly začleněny do základního textu. Toto konsolidované znění má pouze informativní hodnotu.

POSLEDNÍ ZMĚNY PŘÍLOH:

příloha I oddíl I.3, příloha II oddíl II.3 a příloha III oddíl III.3 rozhodnutí 2011/26/EU (Úřední věstník L 13 ze dne 18. 1. 2011).

Poslední aktualizace: 24.02.2011

Top