Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Státní podpora pro železniční podniky

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Státní podpora pro železniční podniky

Pokyny Společenství ke státním podporám železničním podnikům objasňují pravidla platná pro veřejné finanční prostředky pro tento typ podniků. Komise si přeje podporovat liberalizaci odvětví železniční dopravy a zajistit, aby veřejné finanční prostředky přispívaly k rozvoji udržitelné mobility v rámci Evropské unie.

AKT

Pokyny Společenství ke státním podporám železničním podnikům (Úř. věst. C 184 ze dne 22.7.2008)

PŘEHLED

Cílem těchto pokynů je poskytnout vedení v oblasti slučitelnosti státních podpor železničním podnikům s čl. 73 a 87 Smlouvy o založení Evropského společenství. Státní podpora, která narušuje nebo může narušit hospodářskou soutěž na společném trhu, je zakázána (čl. 87.1 ES). Existují však odchylky, zejména když podpora posiluje hospodářský rozvoj Evropské unie jako celku (čl. 87.3 ES).

Čl. 73 Smlouvy také stanoví, že podpory jsou slučitelné se Smlouvou, pokud odpovídají potřebě koordinovat dopravu nebo pokud představují náhradu za určitá plnění související s pojmem veřejné služby. Na podporu související se závazky veřejné služby se vztahuje zvláštní nařízení, a proto je vyňata z oblasti působnosti těchto pokynů.

Oblast působnosti

Tyto pokyny se vztahují na železniční podniky a také na podniky pro městkou, předměstskou nebo regionální osobní přepravu s ohledem na podporu na nákup a obnovu kolejových vozidel. Tyto pokyny se netýkají veřejného financování ve prospěch provozovatelů infrastruktury.

Tyto pokyny zahrnují následující podpůrná opatření:

Podpora železničním podnikům pomocí financování infrastruktur.

Komise se domnívá, že tento typ veřejných finančních prostředků může představovat podporu, pokud podnikům umožňuje nepřímo získat výhodu tím, že jim zmírňuje náklady, jež běžně zatěžují jejich rozpočet. Proto je důležité zvážit, zda opatření pro infrastruktury skutečně má takový účinek. Pokud je používání infrastruktury otevřeno všem potenciálním uživatelům rovným a nediskriminačním způsobem a za přístup k této infrastruktuře se vybírá poplatek podle platných právních předpisů Společenství, je Komise obvykle toho názoru, že veřejné financování infrastruktur nepředstavuje státní podporu. Pokud je takové financování považováno za státní podporu, lze je schválit, pokud tato infrastruktura odpovídá potřebě koordinovat dopravu.

Podpora na nákup a obnovu kolejových vozidel.

Komise zdůrazňuje, že je nutné investovat do modernizace nebo obnovy parku lokomotiv a vozů používaných pro přepravu cestujících. Komise zastává názor, že takové investice jsou nevyhnutelné z hlediska udržení konkurenceschopnosti železniční dopravy v porovnání s ostatními druhy dopravy, které více znečisťují životní prostředí, pro omezení dopadu železniční dopravy na životní prostředí a zlepšení interoperability mezi vnitrostátními sítěmi.

Vyhodnocení slučitelnosti podpory na nákup a obnovu kolejových vozidel by se mělo provádět podle cíle společného zájmu, k němuž podpora přispívá. V tomto rámci Komise uplatňuje pravidla definovaná pro následující kategorie podpor:

Vyrovnání dluhů členskými státy za účelem finančního ozdravení železničních podniků.

Komise konstatuje, že zadluženost mnohých železničních podniků zůstává i nadále velmi vysoká, zejména v členských státech, které přistoupily v roce 2004, což omezuje jejich kapacitu investovat. Za určitých podmínek může být vyrovnání dluhů považováno za podporu slučitelnou se společným trhem, pokud je jejich účelem usnadnit přechod na otevřený železniční trh, aniž by byla neúměrně narušena hospodářská soutěž a obchod mezi členskými státy

Podpory na restrukturalizaci železničních podniků.

Slučitelnost státních podpor na restrukturalizaci podniků v obtížích se hodnotí na základě pokynů ke státní podpoře na restrukturalizaci z roku 2004. Tyto pokyny nestanovují odchylku pro železniční podniky. Komise má nicméně za to, že vzhledem k obtížím odvětví evropské nákladní dopravy je společným zájmem, aby bylo stanoveno, že za určitých podmínek lze podpory železničním podnikům, které mají obtíže, považovat za slučitelné se Smlouvou. Odchylky budou platit za určitých podmínek a omezí se pouze na organizační složky železničních podniků pro nákladní dopravu a u ohlášených restrukturalizací do dne 1. ledna 2010.

Podpory na koordinaci dopravy.

Pojem „koordinace dopravy“ používaný v čl. 73 Smlouvy předpokládá zásah orgánů veřejné moci, jehož cílem je usměrňovat vývoj odvětví dopravy ve společném zájmu. Podpory pro koordinaci dopravy mohou mít několik podob:

  • podpory na využívání infrastruktury;
  • podpory na snížení externích nákladů, které jsou určeny na podporu přechodu k železnici;
  • podpory zvýhodňující interoperabilitu a zároveň, pokud odpovídají potřebám koordinace dopravy, podpory zvýhodňující zvýšení bezpečnosti, odstranění technických překážek a snížení hlučnosti;
  • podpory na výzkum a vývoj odpovídající potřebě koordinovat dopravu.

Komise podrobně uvádí metodu pro určení způsobilých nákladů a také podmínky pro zajištění toho, aby dotčené podpory splňovaly podmínky slučitelnosti uvedené v článku 73 Smlouvy. Podpory na využívání infrastruktury, na snížení externích nákladů a interoperabilitu jsou považovány za slučitelné, pokud jsou nezbytné a přiměřené.

Podpory na výzkum a vývoj podléhají zvláštním ustanovením stanoveným v čl. 9 nařízení o závazcích veřejné služby. Na tento typ podpor se vztahuje rámec Společenství státních podpor na výzkum, rozvoj a inovaci.

Státní záruky železničním podnikům.

Sdělení Komise o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES na státní podpory ve formě záruk vymezuje právní režim použitelný na státní záruky i v oblasti železniční dopravy.

Provádění

Tyto pokyny se vztahují na všechny oznámené i neoznámené podpory počínaje dnem 22. července 2008. Členské státy musí pozměnit své stávající režimy státních podpor, aby s těmito pokyny byly v souladu, a to nejpozději do 22. července 2010.

Kontext

Evropské společenství provádí politiku, jejímž cílem je oživit odvětví železniční dopravy, a to vytvářením podmínek, které umožní vznik hospodářské soutěže v oblasti železniční dopravy, podporou technické harmonizace evropských železničních sítí a poskytováním finančních podpor v rámci programu TEN-T a strukturálních fondů.

Poslední aktualizace: 02.10.2008

Top