Help Print this page 
Title and reference
Alzheimerova choroba a jiné demence: evropská iniciativa

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Alzheimerova choroba a jiné demence: evropská iniciativa

Jedním z důsledků stárnutí evropské populace je nárůst neurodegenerativních onemocnění jako jsou Alzheimerova choroba a další formy demence. Tato onemocnění představují pro společnost vysokou finanční zátěž, kterou je možné zmírnit díky společné evropské akci.

AKT

Sdělení Komise z 22. července 2009 Evropskému parlamentu a Radě ohledně evropské iniciativy týkající se Alzheimerovy choroby a dalších demencí (KOM(2009) 380 v konečném znění – nebylo zveřejněno v Úředním věstníku)

PŘEHLED

Toto sdělení vytyčuje hlavní body evropské iniciativy týkající se Alzheimerovy choroby a dalších forem demence.

Definice

Demence je neurodegenerativní onemocnění, které postihuje intelektuální schopnosti jako jsou paměť, schopnost úvahy a úsudku, a dokonce mění povahové vlastnosti nemocného.

Nejčastějšími typy demence jsou:

 • Alzheimerova choroba (50 až 70 % případů);
 • demence způsobená opakovanou mozkovou příhodou (30 % případů);
 • frontotemporální demence;
 • Pickova choroba;
 • Binswangerova choroba;
 • demence s Lewyho tělísky.

Překážky

Překážky, jež brání realizaci evropské iniciativy boje proti různým formám demence, spočívají v:

 • nedostatku prevence a časného odhalení nemoci;
 • nedostatku epidemiologických dat, který omezuje pochopení mechanismů onemocnění;
 • nedostatečné výměně zkušeností mezi členskými státy;
 • negativním obrazu a vlivu onemocnění na populaci.

První cíl: prevence a včasná diagnostika onemocnění

Prevence nebo včasná diagnostika umožňují zpomalit rozvoj onemocnění. Nicméně rizikové faktory nejsou u všech forem demencí stejné. Například je snazší odhalit vaskulární demenci než Alzheimerovu chorobu, protože rizikové faktory vaskulární demence nám jsou již dobře známé:

 • vysoký krevní tlak;
 • vysoká hladina cholesterolu;
 • kouření.

Členské státy již disponují prostředky, které umožňují rozvoj účinné prevence nemoci. Jedná se zejména o:

 • podporu a stimulaci jak fyzických, tak duševních aktivit v průběhu celého života;
 • zvládání výše zmíněných vaskulárních rizikových faktorů.

Pro dosažení tohoto cíle v oblasti prevence a včasné diagnostiky musí členské státy přistoupit k realizaci následujících kroků:

 • podporovat kardiovaskulární zdraví a fyzickou aktivitu;
 • sepsat doporučení a seznámit s nimi širokou veřejnost;
 • umožnit starým lidem využívat flexibilního důchodového systému, který by jim umožnil být déle aktivní.

Druhý cíl: zlepšení epidemiologických znalostí

Evropská komise navrhuje sbírat údaje o dopadu těchto onemocnění díky projektu „Evropská spolupráce v oblasti demence (EuroCoDe)“. Programový rámec „Zdraví“ by ostatně mohl být použit pro vytvoření nových kritérií pro včasnou diagnostiku. Sedmý rámcový program pro výzkum a technologický rozvoj (PC7) může rovněž nabídnout účinný výzkumný rámec pro Alzheimerovu chorobu a další formy demence.

Mimo jiné je třeba harmonizovat již existující výzkumné rámce, a to jak na evropské, tak na národní úrovni, aby bylo možné vypracovat koherentní politiky. V tomto směru by bylo dobré:

 • využít evropské šetření v oblasti zdraví a získat tak nové evropské údaje o prevalenci časných kognitivních poruch;
 • spustit pilotní iniciativu společného plánování boje proti neurodegenerativním onemocněním.

Třetí cíl: výměna zkušeností

Výměna zkušeností může probíhat přes otevřenou metodu koordinace (OMK) v oblasti sociální ochrany, sociálního začlenění a dlouhodobé péče. Navíc Komise může poskytnout informace o tom, jakým způsobem mohou stávající komunitární programy tyto výměny financovat.

OMK může pomoci definovat rámce kvality u služeb, jež zajišťují léčbu a péči o osoby trpící tímto onemocněním.

Akční plán Evropské unie 2003–2010 pro zdravotně postižené (DAP) (DE) (EN) (FR) může být rovněž použit k podpoře organizací pacientů.

Čtvrtý cíl: respektování práv pacientů

Komise má v plánu vytvořit evropskou síť na ochranu práv a důstojnosti osob trpících demencí. Úkolem této sítě by bylo zabývat se otázkami důstojnosti, soběstačnosti a sociálního začlenění pacientů.

Kontext

V roce 2006 trpělo demencí 7,3 milionů Evropanů ve věku mezi 30 a 99 lety. Podle zprávy „Dementia in Europe Yearbook (2008) (EN)“, dosahovala v roce 2005 celková výše nákladů na přímou a neformální péči o tyto nemocné na území Evropské unie částky 130 miliard euro. Koordinovaná činnost na evropské úrovni by umožnila snížit tato čísla a bojovat proti tomuto velkému problému, se kterým se zdravotní systém potýká.

See also

Poslední aktualizace: 05.12.2009

Top