Help Print this page 
Title and reference
Budování silnější a bezpečnější digitální Evropy

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Budování silnější a bezpečnější digitální Evropy

Evropská unie je zavázána zajišťovat nejbezpečnější online prostředí na světě s cílem podporovat hodnoty EU, jako je svoboda a demokracie, a umožnit bezpečný růst digitální ekonomiky.

AKT

Společné sdělení Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Strategie kybernetické bezpečnosti Evropské unie: Otevřený, bezpečný a chráněný kyberprostor (JOIN(2013) 1 final ze dne 7. 2. 2013)

PŘEHLED

Evropská unie je zavázána zajišťovat nejbezpečnější online prostředí na světě s cílem podporovat hodnoty EU, jako je svoboda a demokracie, a umožnit bezpečný růst digitální ekonomiky.

CO JE ÚKOLEM TOHOTO SPOLEČNÉHO SDĚLENÍ?

Stanoví strategii kybernetické bezpečnosti EU a umožňuje:

partnerství se soukromým sektorem a nevládními organizacemi nebo zájmovými skupinami,

konkrétní činnosti na ochranu a podporu práv občanů.

Bylo zveřejněno společně s návrhem směrnice o bezpečnosti sítí a informací.

KLÍČOVÉ BODY

Politika kybernetické bezpečnosti v EU a v mezinárodním měřítku by se měla řídit 5 zásadami:

1.

základní zásady EU (které musí platit jak v digitálním, tak v reálném světě);

2.

ochrana základních práv, svobody projevu, soukromí a osobních údajů;

3.

právo široké veřejnosti na bezpečný přístup k internetu a neomezenému toku informací;

4.

demokratické a účinné řízení zahrnující všechny části společnosti;

5.

společná odpovědnost za zajištění bezpečnosti.

Tato strategie je založena na 5 prioritách:

umožnit systémům a doménám zvládat kybernetické útoky nebo selhání,

výrazné omezení kyberkriminality,

rozvoj politiky a kapacit kybernetické obrany v souvislosti se společnou bezpečnostní a obrannou politikou (SBOP),

rozvoj průmyslových a technologických zdrojů pro kybernetickou bezpečnost,

zavedení soudržné mezinárodní politiky Evropské unie týkající se kyberprostoru a podpora základních hodnot EU.

Vzhledem k tomu, že kyberprostor má mezinárodní charakter, tato strategie vyžaduje, aby odpovědnost přijaly orgány na úrovni EU i na vnitrostátní úrovni, aby vzájemně spolupracovaly a jednaly s odvětvím i akademickou obcí. Mezi tyto orgány patří příslušné orgány EU i vnitrostátní orgány:

pro bezpečnost sítí a informací (ENISA/NIS),

skupiny pro reakci na počítačové hrozby (CERT-EU/CERT),

Strategie také zahrnuje zapojení do dialogu s mezinárodními orgány, jako je Rada Evropy, NATO a OSN.

Další informace najdete na internetových stránkách Evropské komise o kybernetické bezpečnosti.

Poslední aktualizace 14.09.2015

Top