Help Print this page 
Title and reference
Budování silnější a bezpečnější Evropy

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DE html EN html FR html IT html HU html PL html RO
Multilingual display
Text

Budování silnější a bezpečnější Evropy

Strategie kybernetické bezpečnosti EU se zaměřuje na zvládání výzev, které představuje online prostředí. Strategie prosazuje základní evropské hodnoty a hledá cesty k bezpečnému růstu digitální ekonomiky, podpořené navrhovanou směrnicí o bezpečnosti sítí a informací (směrnicí NIS).

AKT

Společné sdělení Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů: Strategie kybernetické bezpečnosti Evropské unie: Otevřený, bezpečný a chráněný kyberprostor (JOIN(2013)01 v konečném znění ze dne 7.2.2013).

PŘEHLED

Strategie kybernetické bezpečnosti Evropské unie - Otevřený, bezpečný a chráněný kyberprostor - uznává, že kyberprostor je velkým přínosem pro každodenní život občanů, podniků a vlád. Je proto nezbytné zajistit, aby kyberprostor zůstal bezpečný a otevřený a mohl propagovat hodnoty základních práv, demokracie a lidských práv, jež jsou pro Evropskou unii zásadní.

Strategie představuje globální vizi EU na to, jak nejlépe reagovat na počítačové útoky a narušení, jejichž počet a závažnost v posledních letech narostly a nahlodaly důvěru lidí v online prostředí. V průzkumu Eurobarometru o počítačové bezpečnosti z roku 2012 bylo zjištěno, že 12 % Evropanů už má zkušenosti s internetovým podvodem a 90 % obyvatel nechce zveřejňovat své osobní údaje online.

Hlavních pět priorit Strategie pro kybernetickou bezpečnost:

  • získat kybernetickou odolnost,
  • výrazně omezit kyberkriminalitu,
  • rozvíjet politiku kybernetické ochrany EU a schopnosti související se společnou bezpečnostní a obrannou politikou (SBOP),
  • podporovat průmyslové a technologické zdroje kybernetické bezpečnosti,
  • zavést v Evropské unii soudržnou mezinárodní politiku pro kyberprostor a podporovat základní hodnoty EU.

Tyto priority předpokládají úzkou spolupráci všech partnerů veřejného i soukromého sektoru s cílem vybudovat know-how a silné a bezpečné sítě a systémy. Důraz je také kladen na zvyšování povědomí veřejnosti o kybernetické bezpečnosti, používání nejlepších dostupných technologií pro boj proti kyberkriminalitě a zapojení evropských odborníků do této problematiky.

Strategie dále doporučuje vycházet v problematice kyberprostoru ze stávajících mezinárodních zákonů. Také poukazuje na důležitost pomoci státům, které nejsou členy EU, budovat kapacity kybernetické bezpečnosti a na potřebu podporovat mezinárodní spolupráci v těchto otázkách.

Pokroku bylo dosaženo v lepší ochraně občanů EU před kyberkriminalitou. Bylo například zřízeno Evropské centrum pro boj proti kyberkriminalitě a předloženy právní předpisy týkající se útoků na informační systémy. Vznikla také Globální aliance proti pohlavnímu zneužívání dětí prostřednictvím internetu. Cílem strategie je dále rozvinout a financovat síť národních center excelence pro boj proti kyberkriminalitě.

Klíčovou součástí strategie je navrhovaná směrnice o bezpečnosti sítí a informací (NIS). Síť klíčových subjektů v rámci internetu a provozovatelů struktur by členským státům pomohla přijmout strategii pro bezpečnost sítí a informací a určit vnitrostátní orgán odpovědný za tuto oblast. Tím by vznikl prostor pro širší spolupráci mezi členskými státy a Evropskou komisí a bylo by možné přimět největší provozovatele infrastruktur k přijetí postupů řízení rizik a hlášení závažných bezpečnostních incidentů.

Poslední aktualizace: 14.02.2014

Top