Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Spravedlivé tržní podmínky pro mikrotelefony a jiná spojovací zařízení

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
Multilingual display
Text

Spravedlivé tržní podmínky pro mikrotelefony a jiná spojovací zařízení

Cílem této směrnice je konsolidovat směrnice přijaté v letech 1988 a 1994 za účelem otevření trhu Evropské unie (EU) s telekomunikačními koncovými zařízeními hospodářské soutěži. Směrnice chce také zlepšit transparentnost charakteristik různých zařízení, aby uživatelé mohli využívat pokrok v technologiích a provádět informovanou volbu coby spotřebitelé.

AKT

Směrnice Komise 2008/63/ES ze dne 20. června 2008 o hospodářské soutěži na trhu s telekomunikačními koncovými zařízeními.

PŘEHLED

Země EU nesmí udělit zvláštní nebo výlučná práva na dovoz, uvádění na trh či připojení telekomunikačních koncových zařízení nebo jejich údržbu.

Země EU nesmí odmítnout připojení koncových zařízení * k veřejné telekomunikační síti nebo uvedení družicové pozemské stanice * do provozu na svém území, pokud se nejedná o situaci, kdy takové zařízení nesplňuje určité základní požadavky. Tyto požadavky jsou uvedeny ve směrnici 1999/5/ES nebo ve společných technických nařízeních přijatých na základě této směrnice. Země EU také mohou vyžadovat, aby dotčené hospodářské subjekty měly technickou kvalifikaci.

Zařízení prodávané na trhu musí splňovat základní požadavky definované ve směrnici 1995/5/ES, případně také ustanovení společných technických nařízení přijatých na základě této směrnice. Výrobci a dovozci musí zaručit, že toto zařízení je navrženo tak, aby:

byla zajištěna ochrana zdraví a bezpečnosti uživatele a dalších osob uvedených v bezpečnostních zásadách směrnice 2006/95/ES o elektrických zařízeních určených pro používání v určitých mezích napětí,

splňovalo bezpečnostní požadavky týkající se elektromagnetické kompatibility (aby nezpůsobovalo nepřípustné elektromagnetické rušení jiného zařízení), které jsou uvedeny ve směrnici 2004/108/ES,

efektivně využívalo rádiového spektra přiděleného pro zemskou/kosmickou radiokomunikaci a orbitálních zdrojů, aby se tak zabránilo škodlivým interferencím.

Nová rozhraní veřejné telekomunikační sítě musí být přístupná uživatelům. Aby uživatelé měli přístup ke koncovým zařízením podle vlastního výběru, musí země EU zajistit, aby operátoři zveřejňovali technické specifikace koncových zařízení a rozhraní, ke kterým se zařízení připojují.

Země EU musí oznámit Komisi návrh technických specifikací (základ pro potenciální budoucí standardy) podle postupu stanoveného ve směrnici 1999/5/ES. Všechny specifikace koncových zařízení musí být formalizovány a zveřejněny.

Subjekty pověřené zeměmi EU ke sledování používání specifikací musí být nezávislé na veřejných nebo soukromých podnicích, které nabízejí zboží nebo služby v telekomunikačním odvětví.

Kontext

Směrnice zrušuje ustanovení směrnice 88/301/EHS ve znění z roku 1994. Ta se věnovala první fázi politiky zaměřené na liberalizaci trhu telekomunikací, která vedla k úplné liberalizaci těchto trhů dne 1. ledna 1998.

Klíčové pojmy

* Koncové zařízení: zařízení přímo nebo nepřímo připojené k rozhraní veřejné telekomunikační sítě, které může vysílat, zpracovávat nebo přijímat informace. Za koncové zařízení se rovněž považují družicové pozemské stanice.

* Družicová pozemská stanice: zařízení, které lze použít k přenosu nebo k přenosu a příjmu („přenos/příjem“) nebo pouze k příjmu („pouze příjem“) radiokomunikačního signálu prostřednictvím družic nebo jiných kosmických systémů.

ODKAZY

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník Evropské unie

Směrnice 2008/63/ES

11. 7. 2008

-

Úř. věst. L 162 ze dne 21. 6. 2008, s. 20-26.

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Směrnice Evropského Parlamentu a Rady 1999/5/ES ze dne 9. března 1999 o rádiových zařízeních a telekomunikačních koncových zařízeních a vzájemném uznávání jejich shody (Úřední věstník L 91 ze dne 7.4.1999, s. 10-28).

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/108/ES ze dne 15. prosince 2004 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se elektromagnetické kompatibility a o zrušení směrnice 89/336/EHS (Úřední věstník L 390 ze dne 31.12.2004, s. 24-37).

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/95/ES ze dne 12. prosince 2006 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se elektrických zařízení určených pro používání v určitých mezích napětí (kodifikované znění) (Úřední věstník L 374 ze dne 27.12.2006, s. 10-19).

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/35/EU ze dne 26. února 2014 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání elektrických zařízení určených pro používání v určitých mezích napětí na trh (Úřední věstník L 96 ze dne 29.3.2014, s. 357-374).

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/53/EU ze dne 16. dubna 2014 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání rádiových zařízení na trh a zrušení směrnice 1999/5/ES (Úřední věstník L 153 ze dne 22.5.2014, s. 62-106).

Poslední aktualizace: 29.07.2015

Top