Help Print this page 
Title and reference
Materiály a předměty z plastů

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DE html EN html FR html IT html HU html PL html RO
Multilingual display
Text

Materiály a předměty z plastů

Materiály a předměty z plastů, které vstupují do styku s potravinami, do nichž mohou uvolňovat toxické látky. Evropská unie (EU) ve snaze předcházet každému nebezpečí pro lidské zdraví stanovuje migrační limity použitelné na látky, z nichž se dotčené materiály a předměty skládají, a vymezuje přesné podmínky jejich použití, které zaručí bezpečnost potravin.

AKT

Nařízení Komise (EU) č. 10/2011 ze dne 14. ledna 2011 o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami

PŘEHLED

Toto nařízení stanoví zvláštní požadavky pro výrobu a uvádění na trh materiálů a předmětů z plastů, které jsou určené pro styk s potravinami. Tyto požadavky doplňují obecná ustanovení uvedená v nařízení (ES) č. 1935/2004 o materiálech a předmětech určených pro přímý nebo nepřímý styk s potravinami.

Materiály

Toto nařízení se použije na materiály a předměty z plastů, které jsou určeny pro styk s potravinami. Tyto materiály a předměty a jejich části a součásti se mohou skládat:

 • výlučně z plastů;
 • z vícevrstvých plastových materiálů; nebo
 • z plastových materiálů v kombinaci s jinými materiály.

Toto nařízení se nevztahuje na iontoměničové pryskyřice, pryž ani silikony.

Tímto nařízením nejsou dotčena ustanovení EU nebo členských států vztahující se na tiskařské barvy, adhezivní látky nebo materiály pro povrchovou úpravu.

Uvádění na trh

Materiály a předměty z plastů určené pro styk s potravinami musí dodržovat:

 • požadavky, pokud jde o použití, označování a sledovatelnost uvedené v nařízení (ES) č. 1935/2004;
 • správnou výrobní praxí stanovenou v nařízení (ES) č. 2023/2006;
 • požadavky na složení a požadavky na prohlášení stanovené v tomto nařízení.

Povolené látky

Při výrobě plastových vrstev v materiálech a předmětech z plastů je povoleno záměrně používat pouze látky zařazené do seznamu povolených látek uvedeného v příloze I. Tento seznam obsahuje:

 • monomery;
 • přísady (vyjma barviv);
 • pomocné látky pro výrobu polymerů (vyjma rozpouštědel); a
 • makromolekuly získané mikrobiální fermentací.

Za jistých podmínek je povoleno používat látky, které nejsou uvedeny na tomto seznamu.

Požadavky týkající se látek

Tato nařízení stanovuje podmínky použití u povolených látek (příloha II) a migrační limity (příloha I). Migrační limity odpovídají maximálnímu množství látek, které materiály a předměty mohou uvolňovat do potravin. Vyjadřují se v miligramech látky na jeden kilogram potraviny (mg/kg).

Všechny materiály a předměty z plastů musí splňovat zvláštní migrační limity a celkové migrační limity.

U vícevrstvého materiálu nebo předmětu z více materiálů musí být složení každé plastové vrstvy v souladu s tímto nařízením. Pokud však plastová vrstva není v přímém kontaktu s potravinou, je možné:

 • nedodržet omezení a specifikace podle tohoto nařízení (s výjimkou těch pro monomerní vinylchlorid stanovených v příloze I);
 • vyrobit ji s použitím látek, které nejsou na seznamu povolených látek (tyto látky však nesmí být mutagenní, karcinogenní, toxické pro reprodukci a nesmí být v nanoformě).

Prohlášení o shodě

Výrobce vydává písemné prohlášení obsahující informace uvedené v příloze IV. Prohlášení musí umožňovat snadnou identifikaci materiálů, předmětů nebo meziproduktů výroby nebo látek. Musí být znovu vydáno, jestliže ve složení nebo výrobě dojde k podstatným změnám.

Odkazy

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník

Nařízení (EU) č. 10/2011

4. 2. 2011

Úř. věst. L 12 ze dne 15. 1. 2011

Postupné změny a opravy nařízení (ES) č. 10/2011 byly začleněny do základního textu. Toto konsolidované znění má pouze informativní hodnotu.

Poslední aktualizace: 08.03.2012

Top