Help Print this page 
Title and reference
Uvádění krmiv na trh

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Uvádění krmiv na trh

Nařízení 767/2009 zjednodušuje postupy pro označování krmiv a jejich uvádění na trh. Zvyšuje celkovou účinnost systému a současně garantuje vysokou úroveň ochrany zdraví a dobrých životních podmínek zvířat, stejně jako veřejného zdraví. Navíc toto nařízení pomáhá zajistit vhodné informace pro uživatele o skutečném obsahu krmiv, která kupují pro svá zvířata.

AKT

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 767/2009 ze dne 13. července 2009 o uvádění na trh a používání krmiv, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 a o zrušení směrnice Rady 79/373/EHS, směrnice Komise 80/511/EHS, směrnic Rady 82/471/EHS, 83/228/EHS, 93/74/EHS, 93/113/ES a 96/25/ES a rozhodnutí Komise 2004/217/ES.

PŘEHLED

Toto nařízení stanoví podmínky pro uvádění na trh a používání krmiv pro zvířata určená k produkci potravin nebo pro domácí zvířata. Také stanoví požadavky na označování a obchodní úpravu.

Krmiva

Toto nařízení se vztahuje na krmiva, to znamená na jakoukoliv látku nebo produkt včetně doplňkových látek, a to zpracované, částečně zpracované nebo nezpracované, určené ke krmení zvířat orální cestou.

Tímto nařízením nejsou dotčena ustanovení použitelná v oblasti výživy zvířat, která se týkají:

Uvádění na trh a používání

Krmivo musí splňovat požadavky v oblasti bezpečnosti a uvádění na trh. Zejména:

 • je bezpečné;
 • nemá přímý nepříznivý vliv na životní prostředí ani na životní podmínky zvířat;
 • je nezávadné, pravé, nefalšované, vhodné pro daný účel a běžné obchodní jakosti;
 • je označeno, zabaleno a obchodně upraveno v souladu s platnými právními předpisy; a
 • splňuje technická ustanovení týkající se nečistot a dalších chemických znaků (viz příloha I. tohoto nařízení).

Krmivo nesmí obsahovat suroviny, jejichž uvádění na trh nebo použití je omezeno nebo zakázáno (viz příloha III. tohoto nařízení).

Sledovatelnost krmiva musí být garantována na všech stupních výroby, zpracování i distribuce. Provozovatelé krmivářských podniků musí být schopni identifikovat jakoukoliv osobu, která jim dodala potravinu, krmivo, hospodářské zvíře nebo jakoukoliv látku, která je určena k zapracování do krmiva nebo u níž se to očekává.

Krmivo, které je nebo může být uvedeno na trh Evropského společenství, musí být odpovídajícím způsobem označeno nebo identifikováno vhodným způsobem pro usnadnění jeho sledovatelnosti.

Jestliže provozovatel krmivářského podniku zjistí, že krmivo není v souladu s požadavky na bezpečnost krmiv, neprodleně zahájí postupy ke stažení dotyčného krmiva z trhu. Musí o tom následně v co nejkratší lhůtě uvědomit příslušné orgány a uživatele.

Označování a obchodní úprava

Toto nařízení stanovuje obecná ustanovení pro označování a obchodní úpravu všech krmiv, jako je povinnost uvádět:

 • povahu krmiva;
 • název a adresu provozovatele;
 • referenční číslo šarže;
 • čistou hmotnost;
 • seznam použitých doplňkových látek; a
 • obsah vody.

Označování a obchodní úprava krmiv nesmějí uživatele uvést v omyl, pokud jde o určené užití nebo vlastnosti krmiva. Údaje povinného charakteru musí být uváděny na nápadném místě obalu, nádoby nebo na etiketě k nim připevněné nebo na průvodním dokladu ke krmivu. Tyto informace jsou jasně čitelné a nesmazatelné. Jsou napsány aspoň v jednom z úředních jazyků členského státu nebo regionu, kde je krmivo uváděno na trh.

Zvláštní požadavky na označování jsou stanoveny pro krmné suroviny, krmné směsi a krmiva určeného ke zvláštním účelům výživy („dietní“ krmivo). Veškerý nárok týkající se krmiva, musí být řádně odůvodněn.

Označování krmiva pro domácí zvířata musí obsahovat telefonní číslo pro kupující, kteří se chtějí dovědět více o použitých surovinách.

Úprava

Krmné suroviny a krmné směsi musí být uváděny na trh jen v uzavřených obalech nebo nádobách.

Nicméně některá krmiva se mohou uvádět na trh jako volně ložená nebo v neuzavřených obalech nebo nádobách. Tato odchylka se týká:

 • krmných surovin;
 • krmných směsí získaných mícháním zrn nebo celých plodů;
 • dodávky mezi výrobci krmných směsí;
 • dodávky krmných směsí od výrobce přímo uživateli krmiva nebo balírnám;
 • množství krmných směsí určených konečnému uživateli, jejichž hmotnost nepřesahuje 50 kg a které se odebírají přímo z uzavřeného obalu nebo uzavřené nádoby; a
 • krmných bloků nebo lizů.

Katalog Společenství pro krmné suroviny

Katalog Společenství pro krmné suroviny je určen ke zlepšení označování krmných surovin a směsí. U každé zařazené krmné suroviny se uvedou tyto údaje:

 • název;
 • identifikační číslo;
 • popis (včetně informací o procesu výroby); a
 • glosář s definicemi.

Kodexy Společenství pro správnou praxi označování

Zúčastněné strany jsou vyzývány k vytváření kodexů Společenství pro správnou praxi dobrovolného označování: kodexu pro krmiva pro domácí zvířata a kodexu pro krmné směsi určené pro zvířata určená k produkci potravin.

Odkazy

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník

Nařízení (ES) č. 767/2009

21. 9. 2009

-

Úř. věst. L 229 ze dne 1. 9. 2009

Postupné změny a opravy nařízení (ES) č. 767/2009 byly začleněny do základního textu. Toto konsolidované znění má pouze referenční povahu.

ODCHYLKA OD AKTU

Nařízení (EU) č. 454/2010 (Úř. věst. L 128 ze dne 27.5.2010). Krmiva určená pro domácí zvířata, která jsou označována v souladu se směrnicí 79/373/EHS a s článkem 16 směrnice 70/524/EHS, mohou být uváděna na trh až do 31. srpna 2011.

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Nařízení Komise (EU) č. 242/2010 ze dne 19. března 2010, kterým se stanoví tvorba katalogu surovin pro krmiva (Úř. věst. L 77 ze dne 24.3.2010).

Poslední aktualizace: 01.04.2011

Top