Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Uzavřené nakládání s geneticky modifikovanými mikroorganismy (GMM)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DE html EN html FR html IT html HU html PL html RO
Multilingual display
Text

Uzavřené nakládání s geneticky modifikovanými mikroorganismy (GMM)

Směrnice 2009/41/ES stanoví obecná opatření pro uzavřené nakládání s geneticky modifikovanými mikroorganismy se zřetelem k ochraně lidského zdraví a životního prostředí.

AKT

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/41/ES ze dne 6. května 2009 o uzavřeném nakládání s geneticky modifikovanými mikroorganismy

PŘEHLED

Členské státy zajistí, aby byla přijata veškerá vhodná opatření pro předcházení nepříznivým účinkům na lidské zdraví a životní prostředí, které by mohly vznikat v důsledku uzavřeného nakládání * s geneticky modifikovanými mikroorganismy * (GMM).

Tato směrnice se nevztahuje na:

 • genetické modifikace získané použitím technik či metod uvedených v části A přílohy II;
 • uzavřené nakládání týkající se pouze typů GMM, které splňují kritéria uvedená v části B přílohy II, čímž je potvrzena jejich bezpečnost pro lidské zdraví a životní prostředí. Seznam těchto typů GMM je uveden v části C přílohy II;
 • dopravu GMM po silnici, železnici, vnitrozemských vodních cestách, po moři ani letecky;
 • uchovávání, pěstování, dopravu, ničení, zneškodňování nebo používání GMM, které byly uvedeny na trh v souladu se směrnicí 2001/18/ES o záměrném uvolňování GMO nebo podle jiných právních předpisů Společenství, které stanoví specifické postupy posouzení rizika pro životní prostředí podobné postupu posouzení stanovenému v uvedené směrnici, za předpokladu, že uzavřené nakládání je v souladu s podmínkami souhlasu s uvedením na trh, pokud jsou takové podmínky stanoveny.

Výsledkem posouzení uzavřených nakládání s GMM z hlediska možných rizik pro lidské zdraví a životní prostředí je klasifikace uzavřených nakládání do čtyř tříd. Opatření na uzavření jsou také rozdělena do čtyři úrovní.

 • Třída 1: Činnosti bez rizika nebo se zanedbatelným rizikem, úroveň uzavření 1;
 • Třída 2: Činnosti s nízkým rizikem, úroveň uzavření 2;
 • Třída 3: Činnosti s mírným rizikem, úroveň uzavření 3;
 • Třída 4: Činnosti s vysokým rizikem, úroveň uzavření 4.

Uzavřené nakládání s GMM vyžaduje kontrolu úrovní uzavření a dalších ochranných opatření, aby se zabránilo šíření GMM.

Jestliže se má v nějakém zařízení poprvé přistoupit k uzavřenému nakládání, je uživatel před zahájením takovéhoto nakládání povinen předložit příslušným orgánům oznámení obsahující přinejmenším informace uvedené v části A, B nebo C přílohy V. Jakmile uživatel informuje příslušné orgány o uzavřeném nakládání třídy 1, příště už oznámení předkládat nemusí. Uživatelé GMM ve třídě 1 uzavřeného nakládání jsou povinni vést a uchovat záznamy všech posouzení a na požádání tyto záznamy zpřístupnit příslušnému orgánu.

Jestliže zařízení byla předmětem předchozího oznámení o provádění uzavřeného nakládání třídy 2 nebo vyšší a všechny požadavky pro příslušný souhlas byly splněny, může být uzavřené nakládání třídy 2 zahájeno ihned po tomto novém oznámení. Žadatel však může požádat příslušný orgán o rozhodnutí o formálním povolení. Toto rozhodnutí musí být vydáno nejdéle do 45 dnů od předložení oznámení.

Jestliže zařízení nebyla předmětem předchozího oznámení o provádění uzavřeného nakládání třídy 2 nebo vyšší, může být uzavřené nakládání třídy 2, pokud se příslušný orgán nevyjádří v opačném smyslu, zahájeno po uplynutí 45 dnů od předložení oznámení nebo se souhlasem příslušného orgánu i dříve.

Uzavřené nakládání třídy 3 a vyšší nelze provádět bez předchozího souhlasu příslušného orgánu, který své rozhodnutí sdělí písemně:

 • nejpozději do 45 dnů po předložení nového oznámení v případě zařízení, která již byla předmětem předchozího oznámení o uzavřeném nakládání třídy 3 nebo vyšší a u nichž již byly splněny všechny požadavky pro příslušný souhlas pro stejnou nebo vyšší třídu uzavřeného nakládání, než je ta, v níž se má dotyčné nakládání provádět;
 • v ostatních případech nejpozději do 90 dnů po předložení oznámení.

V přílohách této směrnice jsou uvedena kritéria, kterými se stanoví bezpečnost GMM pro lidské zdraví a životní prostředí, a ochranná opatření pro každou ze čtyř úrovní uzavření.

Považuje-li to členský stát za vhodné, může v otázkách hledisek navrhovaného uzavřeného nakládání konzultovat veřejnost.

Členské státy zajistí, aby před zahájením uzavřeného nakládání:

 • byl vypracován havarijní plán pro účinnou reakci v případě nehody *; a
 • byly osobám, které mohou být nehodou postiženy, poskytnuty informace o všech bezpečnostních opatřeních.

V případě nehody musí uživatel okamžitě uvědomit příslušný orgán a poskytnout mu všechny informace nezbytné k posouzení účinků nehody a přijetí náležitých opatření. Členský stát také musí informovat Komisi a všechny členské státy, které by mohly být postiženy nehodou.

Komise zřídí soupis nehod v oblasti působnosti této směrnice, který bude obsahovat analýzy příčin nehod, získané zkušenosti a opatření přijatá k předcházení podobným nehodám v budoucnosti.

Komisi je nápomocen výbor, který vyřizuje otázky související s prováděním této směrnice a s přizpůsobením směrnice technickému pokroku.

Kontext

Tato směrnice ruší a nahrazuje směrnici 90/219/EHS. Jedná se o formální změnu, jejímž cílem je sdružit do jediného aktu původní směrnici a její postupné změny, aniž by došlo ke změně základních ustanovení nebo k novému provedení do vnitrostátního práva členských států.

Tato směrnice stanoví minimální platné normy v rámci uzavřeného nakládání s geneticky modifikovanými mikroorganismy. Členské státy mohou přijímat přísnější opatření. Také mohou rozšířit oblast působnosti směrnice na uzavřené nakládání s geneticky modifikovanými rostlinami, živočichy nebo rybami.

Klíčové pojmy aktu

 • Geneticky modifikovaný mikroorganismus: mikroorganismus, ve kterém byl genetický materiál změněn způsobem, ke kterému nedochází cestou přirozeného páření nebo přirozené rekombinace; v rámci této definice:
 • Uzavřené nakládání: každá činnost, při které jsou mikroorganismy geneticky modifikovány nebo při níž jsou GMM pěstovány, uchovávány, dopravovány, ničeny, zneškodňovány nebo jakýmkoli jiným způsobem používány a pro kterou jsou používána specifická opatření pro uzavření, aby byl omezen styk těchto GMM s obyvatelstvem a životním prostředím a zajištěna vysoká úroveň jejich ochrany.
 • Nehoda: událost, při níž v průběhu uzavřeného nakládání dojde k významnému a neúmyslnému uvolnění GMM, které může představovat bezprostřední nebo pozdější ohrožení lidského zdraví nebo životního prostředí.

Odkazy

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník

Směrnice 2009/41/ES

10. 6. 2009

Úř. věst. L 125 ze dne 21. 5. 2009

See also

 • Potravinové právo týkající se geneticky modifikovaných organismů (EN)

Poslední aktualizace: 19.01.2010

Top