Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Ochrana zvířat při usmrcování

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Ochrana zvířat při usmrcování

Toto nařízení usiluje o zlepšení ochrany zvířat při porážení nebo usmrcování vytvořením standardních operačních postupů, výcvikem personálu, využitím nových materiálů, apod. Dále je cílem tohoto nařízení zajistit všem provozovatelům stejné podmínky hospodářské soutěže na vnitřním trhu.

AKT

Nařízení Rady (ES) č. 1099/2009 ze dne 24. září 2009 o ochraně zvířat při usmrcování.

PŘEHLED

Toto nařízení stanoví pravidla pro usmrcování zvířat pro výrobu potravin, vlny, kůže, kožešin, atd. Rovněž stanoví pravidla pro nouzové usmrcení a usmrcení v případě boje proti nakažlivým nemocem.

Pravidla stanovená tímto nařízením se nevztahují na usmrcování zvířat v rámci vědeckých pokusů, při lovu, při kulturních nebo sportovních událostech, při eutanázii prováděné veterinářem a při usmrcování drůbeže a králíků pro soukromou domácí spotřebu.

Zohlednění dobrého zacházení se zvířaty

Nařízení zavádí standardní operační postupy * pro řádné zacházení se zvířaty při porážce. Každý provozovatel * má za úkol zavést a používat tyto operační postupy, aby zabránil zbytečné bolesti, úzkosti nebo utrpení zvířat určených na porážku.

V této souvislosti musí provozovatelé zhodnotit účinnost svých metod omračování * pomocí ukazatelů měřených na zvířatech. Pravidelná kontrola umožní ujistit se zejména o tom, že omráčená zvířata před porážkou znovu nenabudou vědomí.

Výrobci záchytných a omračovacích zařízení musí svá zařízení prodávat s návodem upřesňujícím především, pro které druhy zvířat je uvedené zařízení vhodné, a obsahujícím informace pro optimální použití. Uživatelé musí dodržovat doporučení výrobců.

Ostatně, provozovatelé podniků určí pro každé jatky pracovníka pro řádné zacházení se zvířaty. Ten bude dohlížet na dodržování ustanovení tohoto nařízení. Malé jatky jsou z této povinnosti vyjmuty.

Zvýšení odbornosti zaměstnanců

Zaměstnanci jatek, kteří se starají o živá zvířata, musí být držiteli osvědčení o způsobilosti potvrzujícím, že mají dostatečné znalosti o řádném zacházení se zvířaty. Výše uvedené osvědčení musí být zkontrolováno nezávislým akreditovaným orgánem.

Nařízení také stanoví, že členské státy zavedou systém vědecké podpory. Vědecká podpora poskytuje technickou pomoc zaměstnancům inspekce jatek a provádí vědecké hodnocení nových omračovacích zařízení a nových jatek. Dále je pověřena poskytovat stanovisko ohledně schopnosti a vhodnosti subjektů nebo organizací vydávajících osvědčení o způsobilosti v oblasti řádného zacházení se zvířaty.

Depopulace

Pohotovostní plány, které jsou vyžadovány podle právních předpisů Společenství o zdraví zvířat (boj proti nakažlivým nemocem), musí obsahovat plánované metody porážky pro zajištění řádného zacházení se zvířaty. V nařízení mohou být povoleny odchylky, pokud by dodržování ustanovení mohlo mít nepříznivý dopad na lidské zdraví nebo výrazně zpomalit proces eradikace určité nákazy. Nařízení zlepšuje plánování, kontrolu a transparentnost opatření týkajících se usmrcování v případě depopulace.

Technická ustanovení

Příloha nařízení obsahuje seznam metod omračování a v každé metodě popis povolených pravidel a souvislostí použití. Metody musí sledovat vědecký pokrok a zohledňovat socio-ekonomické otázky. Kromě toho mohu stavbu, uspořádání i zařízení jatek ovlivňovat technické změny.

Kontext

Nařízení je v souladu s akčním plánem Společenství v oblasti dobrých životních podmínek a ochrany zvířat, který zavedl koncept ukazatelů dobrých životních podmínek měřených na zvířatech.

Nařízení nahrazuje směrnici 93/119/ES o ochraně zvířat při porážení nebo usmrcování, která nebyla nikdy pozměněna s ohledem na vědecký a technický pokrok.

Klíčové pojmy aktu

  • Standardní operační postupy: soubor písemných pokynů pro zajištění jednotného plnění funkce nebo určité normy.
  • Provozovatel: každá fyzická nebo právnická osoba odpovědná za podnik, jehož činnost je řízena tímto nařízením.
  • Omračování: každý záměrný postup, který bez bolesti způsobí ztrátu vědomí a citlivosti, včetně každého procesu, který způsobí bezprostřední smrt.

Odkazy

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník

Nařízení (ES) č. 1099/2009

8.12.2009

Úř. věst. L 303ze dne 18.11.2009

Poslední aktualizace: 16.06.2010

Top