Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Aspekty práv duševního vlastnictví

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Aspekty práv duševního vlastnictví

Toto rozhodnutí zajišťuje účinnou a přiměřenou ochranu práv k duševnímu vlastnictví souvisejících s obchodem, přičemž bere v úvahu rozdíly v národních právních řádech, a stanoví mnohostranný rámec minimálních pravidel na pomoc v boji proti padělání.

AKT

Rozhodnutí Rady 94/800/ES ze dne 22. prosince 1994 o uzavření dohod jménem Evropského společenství s ohledem na oblasti, které jsou v jeho pravomoci, v rámci Uruguayského kola mnohostranných jednání (1986–1994)

Dohoda o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví (TRIPS)

PŘEHLED

K základním zásadám patří národní zacházení a zacházení podle nejvyšších výhod. Členové Světové obchodní organizace (WTO) musí občanům ostatních členů poskytovat zacházení neméně příznivé, než jaké poskytují svým vlastním občanům. Navíc jakákoli výhoda přiznaná členem občanům kterékoli jiného člena musí být přiznána ihned a bezpodmínečně občanům všech ostatních členů, i když je toto zacházení příznivější, než jaké je poskytováno vlastním občanům.

Normy týkající se dostupnosti, rozsahu a užití práv k duševnímu vlastnictví

Cílem dohody je zajistit uplatňování přiměřených pravidel o ochraně duševního vlastnictví ve všech členských státech na základě základních povinností stanovených WIPO (Světová organizace duševního vlastnictví) v různých úmluvách o právech duševního vlastnictví (Pařížská úmluva na ochranu průmyslového vlastnictví, Bernská úmluva na ochranu děl literárních a uměleckých, Římská úmluva o ochraně výkonných umělců, výrobců zvukových záznamů a rozhlasových organizací a Washingtonská smlouva o oboru integrovaných obvodů). Zavádí se řada nových pravidel nebo přísnějších pravidel v oblastech, které nepokrývají stávající úmluvy nebo ve kterých jsou stávající úmluvy nedostatečné.

Pokud jde o autorské právo, členové WTO musí dodržovat základní ustanovení Bernské úmluvy na ochranu děl literárních a uměleckých. Počítačové programy budou od nynějška chráněny jako literární díla. Pokud jde o práva pronajímání, autoři počítačových programů a tvůrci zvukových nahrávek mohou povolit nebo zakázat komerční pronajímání svých děl pro veřejnost. Podobné výlučné právo se vztahuje na kinematografická díla.

Pokud jde o ochranné známky, dohoda specifikuje typy označení, které mohou mít užitek z ochrany jako ochranné známky, a také minimální práva udělená jejich vlastníkovi. Stanoví také požadavky týkající se používání ochranných známek, doby platnosti ochrany, poskytování licence a převod ochranných známek.

Pokud jde o zeměpisná označení, členové WTO musí zajistit právní prostředky, které zabrání užívání jakýchkoli způsobů označení zavádějících veřejnost, pokud jde o původ produktu, a jakékoli užívání, které představuje akt nekalé soutěže. Dohoda také stanoví dodatečnou ochranu zeměpisných označení u vín a lihovin, a to i v případech, kdy nehrozí, že by spotřebitelé byli uvedeni v omyl.

Průmyslové vzory jsou podle dohody chráněny 10 let. Jejich majitelé mají právo zabránit třetím stranám, aby vyráběly, prodávaly nebo dovážely výrobky, které zahrnují vzor, který je napodobeninou chráněného vzoru.

Pokud jde o patenty, členové WTO mají obecnou povinnost dodržovat základní ustanovení Pařížské úmluvy z roku 1967. Kromě toho dohoda TRIPS stanoví, že musí být možné chránit všechny vynálezy patentem po dobu 20 let. Určité vynálezy mohou být vyloučeny z patentovatelnosti, pokud jejich využívání je zakázáno kvůli veřejnému pořádku nebo morálce. Další oprávněná vyloučení z patentovatelnosti zahrnují diagnostické, léčebné a chirurgické metody léčení lidí a zvířat, rostliny nebo zvířata (kromě mikroorganismů) a v podstatě biologické postupy pro pěstování rostlin a zvířat (jinými než nebiologickými a mikrobiologickými postupy). Nicméně členové musí poskytnout ochranu odrůd rostlin buď prostřednictvím patentů, nebo systémem svého druhu.

Pokud jde o topografie (layout-designs) integrovaných obvodů, členové WTO musí zajistit jejich ochranu v souladu s ustanoveními Washingtonské smlouvy o duševním vlastnictví v oboru integrovaných obvodů. Dohoda TRIPS také stanoví řadu dalších ustanovení, které se týkají zejména doby ochrany.

Podle dohody obchodní tajemství a technické znalosti, které mají komerční hodnotu, musí být chráněny před porušením důvěry a jakýmkoli činem v rozporu s čestnou komerční praxí. Dále protikonkurenční praktiky ve smluvních licencích mohou na straně členů podléhat opatřením, jejichž cílem je takovým praktikám předcházet a/nebo je kontrolovat.

Posílení práv duševního vlastnictví

Zákony členských zemí WTO musí zahrnovat řízení pro zajištění toho, aby práva k duševnímu vlastnictví byla respektována jak zahraničními majiteli práv, tak jejich vlastními občany. Tato řízení musí umožňovat účinné kroky vůči jakémukoli porušování těchto práv. Řízení musí být spravedlivá a nestranná, nesmí být nadměrně složitá nebo nákladná a nesmí obsahovat nerozumné lhůty. Konečná správní rozhodnutí mohou být přezkoumána soudním orgánem.

Dohoda poskytuje podrobnosti týkající se důkazů, soudních zákazů, náhrady škod, prozatímních opatření a dalších nápravných opatření.

Přechodové období

Pokud jde o uplatňování dohody, rozvinuté země mají období jednoho roku na to, aby podle dohody přizpůsobily své právní předpisy a postupy. Toto období je v případě rozvojových zemí a zemí, které procházejí procesem přechodu z centrálně plánované na tržní ekonomiku, rozšířeno na 5 let a v případě nejméně rozvinutých zemí na 11 let.

Institucionální rámec

Dohoda vytvořila Radu pro obchodní aspekty práv k duševnímu vlastnictví. Rada má sledovat působení této dohody, plnění z ní vyplývajících závazků členy a poskytne jim možnosti vzájemných konzultací.

Řešení sporů o duševní vlastnictví se řídí podle řízení při řešení sporů přijatého po Uruguayském kola jednání.

Odkazy

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník

Rozhodnutí 94/800/ES

22. 12. 1994

-

Úř. věst. L 336 ze dne 23. 12. 1994

Poslední aktualizace: 18.05.2011

Top