Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Aspekty týkající se obchodu se službami

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Aspekty týkající se obchodu se službami

Toto rozhodnutí zřizuje mnohostranný rámec zásad a pravidel pro obchod službami s cílem podpořit rozšíření tohoto obchodu a jeho postupnou liberalizaci na základě vyjednávání. Zároveň zaručuje transparentní právní předpisy a zvýšení účasti rozvojových zemí.

AKT

Rozhodnutí Rady 94/800/ES ze dne 22. prosince 1994 o uzavření dohod jménem Evropského společenství s ohledem na oblasti, které jsou v jeho pravomoci, v rámci Uruguayského kola mnohostranných jednání (1986–1994)

PŘEHLED

Všeobecná dohoda o obchodu službami (GATS) je prvním souborem pravidel a metod pro řízení mezinárodního obchodu službami, které byly schváleny na mnohostranné úrovni. Skládá se ze tří prvků: obecný rámec obsahující základní požadavky pro všechny členy Světové obchodní organizace (WTO), vnitrostátní listiny specifických závazků ohledně přístupu na trh a nakonec přílohy stanovující zvláštní podmínky, které se mají používat v různých odvětvích.

Obecný rámec

Dohoda je význačná svou všeobecnou působností. Vztahuje se na všechny služby ve všech odvětvích s výjimkou služeb poskytovaných veřejnými orgány. Vztahuje se také na všechna opatření platná na služby přijímaná na všech úrovních vlády (ústřední, regionální, místní atd.). Dohoda vymezuje čtyři metody dodávky služby:

  • dodávka služby z území jednoho člena na území kteréhokoli jiného člena (např. mezinárodní telefonní hovory);
  • dodávka služby na území jednoho člena spotřebiteli služby kteréhokoli jiného člena (např. cestovní ruch);
  • dodávka služby prostřednictvím komerční přítomnosti jednoho člena na území kteréhokoli jiného člena (např. bankovní služby);
  • dodávka služby prostřednictvím přítomnosti fyzických osob člena na území kteréhokoli jiného člena (např. stavební projekty, modelky, poradci).

Dohoda je založena na zásadě zacházení podle nejvyšších výhod, podle níž každý člen musí bezpodmínečně poskytnout službám a dodavatelům služeb kteréhokoli jiného člena zacházení ne méně příznivé, než které poskytuje obdobným službám a dodavatelům služeb kterékoli jiné země. Nicméně se předpokládají určité výjimky v kontextu specifických služeb a tyto výjimky jsou uvedeny v seznamu výjimek z uplatňování zásady zacházení podle nejvyšších výhod. Každá vláda ve skutečnosti uvedla ve své listině služby, u kterých zaručuje přístup na svůj trh stanovením omezení platných na takový přístup.

Navíc členové přistupující k dohodě zahrnující hospodářskou integraci jsou oprávnění liberalizovat obchod službami mezi stranami, aniž by museli dohodu rozšířit na další členy GATS, pokud taková dohoda má podstatné sektorové krytí a zabezpečuje neuplatňování nebo odstranění v podstatě veškeré diskriminace.

Pro zajištění maximální transparentnosti vyžaduje dohoda, aby vlády zveřejňovaly všechny příslušné právní předpisy. Tato opatření se musí vykonávat rozumným, objektivním a nestranným způsobem.

Dvoustranné dohody uzavřené mezi vládami o uznávání kvalifikací musí být otevřené dalším členům, kteří si přejí jednat o svém přístupu k takovým dohodám. Každý člen kromě toho musí zajistit, že monopoly a výhradní dodavatelé služeb nebudou zneužívat postavení. Podobně členové musí zahájit konzultace o obchodních praktikách, které mohou omezovat hospodářskou soutěž, s cílem je odstranit.

Mezinárodní převody a platby u běžných transakcí, vztahujících se k jeho specifickým závazkům přijatým v rámci GATS, nesmí být omezovány, kromě případů potíží v oblasti platební bilance a za určitých okolností.

Specifické závazky

Ustanovení o přístupu na trh a národní zacházení nejsou všeobecné požadavky, ale specifické závazky zahrnuté do listin, které tvoří přílohy ke GATS a které jsou nedílnou součástí dohody. Tyto listiny identifikují služby a činnosti v oblasti služeb, pro něž je zaručen vstup na trh, a stanovují podmínky, kterými se tento přístup řídí. Po konsolidaci lze tyto závazky upravovat nebo odstraňovat pouze na základě jednání o kompenzaci s příslušnou zemí.

Každý člen poskytne službám a dodavatelům služeb kteréhokoli jiného člena zacházení ne méně výhodné než zacházení, umožněné podle podmínek uvedených v jeho listině.

Dohoda je založena také na zásadě národního zacházení. V sektorech zapsaných v listině každého člena a při dodržení jakýchkoliv podmínek v ní stanovených poskytne každá vláda službám a dodavatelům služeb kteréhokoli jiného člena zacházení ne méně příznivé, než které poskytuje svým vlastním obdobným službám a dodavatelům služeb.

Postupná liberalizace

GATS stanoví jednání, počínaje nejpozději 5 let, pro dosažení vyšší úrovně liberalizace obchodu službami. Tato liberalizace bude zaměřena na zvýšení závazků v listinách a snížení nepříznivých účinků opatření přijímaných vládami.

Sektorové otázky

Součást GATS tvoří řada příloh týkajících se různých sektorů služeb. Tyto přílohy mají zohlednit určité specifické charakteristiky daných sektorů.

Příloha o pohybu fyzických osob opravňuje vlády vyjednat specifické závazky týkající se dočasného pobytu osob na jeho území za účelem dodávání služeb. Dohoda se nevztahuje na trvalé zaměstnání ani na opatření týkající se občanství nebo pobytu.

Příloha o službách v letecké dopravě vylučuje z působnosti GATS dopravní práva a služby vztahující se k těmto právům (zejména dvoustranné dohody o leteckých službách, které udělují práva k přistání). GATS se však vztahuje na služby v oblasti oprav a údržby letadel, prodej leteckých dopravních služeb nebo obchodování s nimi a služby v oblasti počítačového rezervačního systému.

Příloha o finančních službách (zejména bankovní služby a pojišťovnické služby) uznává právo vlády přijmout opatření na ochranu investorů, vkladatelů a držitelů pojistek. Dohoda ze své působnosti vylučuje služby dodávané centrálními bankami.

A nakonec příloha o telekomunikacích stanoví, že vlády musí poskytnout jakémukoli dodavateli služeb kteréhokoli jiného člena přístup k veřejným telekomunikačním sítím za přiměřených a nediskriminačních podmínek.

Institucionální ustanovení

Tato ustanovení se týkají zejména konzultací a řešení sporů a vytvoření Rady pro obchod službami. Odpovědnosti Rady jsou vymezeny v ministerském rozhodnutí.

Pokračování jednání

Na konci Uruguayského kola se vlády dohodly na pokračování jednání ve čtyřech oblastech: základní telekomunikace, námořní doprava, pohyb fyzických osob a finanční služby. Další jednání se povedou o subvencích, vládních zakázkách a ochranných opatřeních.

Odkazy

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník

Rozhodnutí 94/800/ES

22. 12. 1994

-

Úř. věst. L 336 ze dne 23. 12. 1994

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Rozhodnutí Rady 97/838/ES ze dne 28. listopadu 1997 o schválení výsledků jednání WTO o základních telekomunikačních službách jménem Evropského společenství, pokud jde o věci spadající do jeho působnosti (Úř. věst. L 347 ze dne 18.12.1997).

V souladu se závazky přijatými v rámci GATS byl dne 15. dubna 1997 v Ženevě podepsán protokol o základních telekomunikačních službách. Tato dohoda liberalizuje obchod tradičními telefonickými službami a službami v oblasti přenosu elektronických dat, službami telexu a faxovými službami a stanoví řadu pravidel pro telekomunikační podniky, které investují mimo území, ve kterém mají sídlo.

Rozhodnutí Rady 99/61/ES ze dne 14. prosince 1998 o přijetí výsledků jednání Světové obchodní organizace o finančních službách jménem Evropského společenství s ohledem na oblast jeho pravomocí (Úř. věst. L 20 ze dne 27.1.1999).

Na konci jednání po Uruguayském kole o finančních službách, jehož cílem bylo zahrnout tyto služby do GATS, a to trvale a v souladu se zásadou zacházení podle nejvyšších výhod, byl ke GATS připojen Pátý protokol o finančních službách. Protokol zajišťuje to, že oddíly o finančních službách v listinách specifických závazků a seznamech výjimek při používání zásady zacházení podle nejvyšších výhod příslušných členů budou nahrazeny novými vyjednanými seznamy a zahrnuty jako příloha k protokolu.

Poslední aktualizace: 18.05.2011

Top