Help Print this page 
Title and reference
Ochrana před obchodními překážkami

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Ochrana před obchodními překážkami

Účelem tohoto nařízení je stanovit postup, který podnikům a zemím Evropské unie (EU) umožní žádat orgány EU, aby zkoumaly překážky obchodu zavedené zeměmi, jež nejsou členy EU. Jeho cílem je odstranit újmu nebo nepříznivé účinky takových překážek obchodu v souladu s mezinárodními obchodními pravidly.

AKT

Nařízení Rady (ES) č. 3286/94 ze dne 22. prosince 1994, kterým se stanoví postupy Společenství v oblasti společné obchodní politiky k zajištění výkonu práv Společenství podle mezinárodních obchodních pravidel, zejména pravidel sjednaných v rámci Světové obchodní organizace

PŘEHLED

Účelem tohoto nařízení je stanovit postup, který podnikům a zemím Evropské unie (EU) umožní žádat orgány EU, aby zkoumaly překážky obchodu zavedené zeměmi, jež nejsou členy EU. Jeho cílem je odstranit újmu nebo nepříznivé účinky takových překážek obchodu v souladu s mezinárodními obchodními pravidly.

CO JE ÚKOLEM TOHOTO NAŘÍZENÍ?

Snaží se zlepšit schopnost EU prosazovat svá práva v mezinárodním obchodním systému. Zajištění toho, že obchodní partneři budou dodržovat dohodnutá obchodní pravidla, je zásadní pro to, aby obchodní dohody byly prospěšné pro hospodářství EU. Tento právní předpis se zabývá obchodními reakcemi EU v případě nezákonných opatření obchodu v jiných zemích a umožňuje účinný postup na ochranu zájmů společností a pracovníků EU. Klíčovým aspektem je zavedení postupu stížností pro řešení překážek obchodu.

KLÍČOVÉ BODY

Podle tohoto nařízení lze stížnosti podávat jménem průmyslu EU, jedné či více společností EU nebo země EU a jsou namířeny na určitou překážku obchodu. Stížnost musí obsahovat dostatečné důkazy o existenci překážek obchodu a o výsledné újmě nebo nepříznivých účincích na obchod.

Stížnosti se podávají Evropské komisi (Komise) písemně. Komise má 45 dnů na rozhodnutí, zda je stížnost přípustná. Tuto lhůtu lze přerušit na žádost toho, kdo stížnost podal, aby mohly být doplněny další informace.

Informace poskytuje těmto zemím poradní výbor, který se skládá ze zástupců všech zemí EU a kterému předsedá Komise. Je to i fórum, kde mohou vyjadřovat svá stanoviska.

Pokud je stížnost považována za přípustnou, je zahájen přezkum, který je oznámen v Úředním věstníku Evropské unie (Úř. věst.). Toto oznámení označuje dotčený výrobek nebo službu a dotčené země. Komise potom od všech zúčastněných stran shromažďuje veškeré relevantní informace.

Pokud se EU na základě tohoto přezkumu rozhodne, že podnikne nějaké kroky, mohou být přijata opatření obchodní politiky, která jsou slučitelná se stávajícími mezinárodními závazky a postupy. Může zejména:

1.

pozastavit celní koncese a uložit nová nebo vyšší cla;

2.

zavést nebo zvýšit množstevní omezení dovozu nebo vývozu zboží;

3.

pozastavit koncese týkající se zboží, služeb nebo dodavatelů v oblasti zadávání veřejných zakázek.

Rada musí o návrhu jednoho nebo více opatření, který předložila Komise, rozhodnout do 30 dnů.

V roce 2014 změnila EU nařízení (nařízení (EU) č. 654/2014) přidáním nových pravidel a postupů. Na jejich základě může EU uplatňovat své právo pozastavit nebo odejmout koncese či jiné závazky vyplývající z mezinárodních obchodních dohod účinněji a rychleji.

Komise může v případě naléhavé potřeby přijmout akty proti zemím, které nejsou členy EU. Tyto prováděcí akty jsou ihned použitelné a tento postup lze využít pouze v řádně odůvodněných případech. Opatření, která lze uzákonit formou prováděcího aktu, zahrnují tři opatření uvedená výše.

OD KDY TO NAŘÍZENÍ PLATÍ?

Od 1. ledna 1995. Nařízení (EU) č. 654/2014 platí od 17. července 2014.

KLÍČOVÁ SLOVA

Překážky obchodu: jakékoli obchodní praktiky přijaté zemí, která není členem EU, ale zakázané mezinárodními obchodními pravidly, která přiznávají jiné straně dotčené těmito praktikami právo usilovat o odstranění jejich účinku. Tato mezinárodní obchodní pravidla jsou v zásadě pravidla Světové obchodní organizace (WTO) a pravidla stanovená ve dvoustranných dohodách se zeměmi mimo EU, ve kterých je EU jednou ze stran.

Koncese a jiné závazky: celní koncese nebo jakékoli jiné výhody, k jejichž uplatňování v rámci svého obchodu se zeměmi mimo EU se EU zavázala na základě mezinárodních obchodních dohod, jejichž je smluvní stranou.

Újma: jakákoli materiální újma, kterou překážka obchodu hrozí způsobit hospodářskému odvětví EU na trhu EU.

Nepříznivé účinky na obchod: účinky, které překážka obchodu způsobuje nebo hrozí způsobit podnikům EU na trhu jakékoli země mimo EU v souvislosti s produktem nebo službou.

Další informace jsou k dispozici na internetové stránce Evropské komise věnované vyšetřováním překážek obchodu.

ODKAZY

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník Evropské unie

Nařízení (ES) č. 3286/94

1. 1. 1995

-

Úř. věst. L 349, 31. 12. 1994, s. 71-78

Pozměňovací akt(y)

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník Evropské unie

Nařízení (ES) č. 356/95

24. 2. 1995

-

Úř. věst. L 41, 23. 2. 1995, s. 3

Nařízení (ES) č. 125/2008

5. 3. 2008

-

Úř. věst. L 40, 14. 2. 2008, s. 1-2

Nařízení (EU) č. 654/2014

17. 7. 2014

-

Úř. věst. L 189, 27. 6. 2014, s. 50-58.

Postupné změny a opravy nařízení č. (ES) 3286/94 byly začleněny do základního textu. Toto konsolidované znění je pouze pro informaci.

Poslední aktualizace: 02.04.2015

Top