Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Antisubvenční opatření

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
Multilingual display
Text

Antisubvenční opatření

PŘEHLED DOKUMENTU:

Nařízení Rady (ES) č. 597/2009 — Antisubvenční opatření

PŘEHLED

CO JE ÚKOLEM TOHOTO NAŘÍZENÍ?

Stanoví pravidla EU o ochraně před subvencovaným dovozem ze zemí, které nejsou členy EU, a podmínky pro přijetí vyrovnávacích opatření.

KLÍČOVÉ BODY

 • Aby se vyrovnaly poškozující účinky subvencovaných výrobků dovážených na trh EU a obnovila spravedlivá hospodářská soutěž, může být uloženo vyrovnávací clo. Clo platí dovozce a vybírají je vnitrostátní celní orgány příslušných zemí EU.
 • Pokud se nějaké výrobní odvětví v EU domnívá, že dovoz výrobku ze země, která není členem EU, je subvencován a způsobuje újmu danému odvětví, které produkuje stejný výrobek, může podat podnět Evropské komisi.
 • Pokud podnět obsahuje dostatečné důkazy o existenci subvence nebo újmě způsobené výrobnímu odvětví EU a o příčinné souvislosti mezi dovezenými výrobky označenými za subvencované a údajnou újmou, zahájí Komise antisubvenční šetření.
 • Komise může uložit prozatímní vyrovnávací clo do ukončení šetření, pokud antisubvenční šetření zjistí, že byly splněny některé podmínky, jako jsou např. tyto:
  • na dovážené výrobky byla poskytnuta zvláštní subvence,
  • byla způsobena újma výrobnímu odvětví EU,
  • existuje příčinná souvislost mezi subvencí a újmou a
  • je v zájmu EU zasáhnout a zabránit této újmě.
 • Po dalším šetření může Komise do 13 měsíců přijmout konečná opatření. Ta se obvykle zavádějí na pět let.
 • V průběhu tohoto pětiletého období je možné požádat o prozatímní přezkum, dojde-li k významné změně okolností, pokud jde o subvenci a újmu, a pokud je tato změna trvalé povahy.
 • V posledním roce, kdy platí konečné opatření, může výrobní odvětví EU požádat Komisi o provedení přezkumu opatření před pozbytím platnosti. Tento přezkum určí, jestli by ukončení platnosti opatření pravděpodobně vedlo k přetrvání nebo obnovení subvence a újmy. V takovém případě mohou být opatření prodloužena na dalších pět let.
 • Dovozci také mohou požádat o vrácení vybraného vyrovnávacího cla, pokud se domnívají, že napadnutelné subvence, na jejichž základě bylo clo zaplaceno, byly odstraněny nebo sníženy.
 • Antisubvenční pravidla EU vycházejí z globálních norem stanovených Světovou obchodní organizací (WTO).

ODKDY SE NAŘÍZENÍ POUŽIJE?

Používá se od 7. srpna 2009.

KONTEXT

Subvence je finanční příspěvek, např. grant nebo půjčka, který zaplatí vláda země, jež není členem EU, čímž poskytne výhodu podniku nebo odvětví dovážejícímu své výrobky do EU a naruší hospodářskou soutěž na trhu EU. EU může odvracet tato narušení a obnovovat spravedlivou hospodářskou soutěž ukládáním takzvaných vyrovnávacích cel na takové dovážené výrobky.

Další informace najdete na internetových stránkách Evropské komise v části věnované antisubvenčním opatřením.

AKT

Nařízení Rady (ES) č. 597/2009 ze dne 11. června 2009 o ochraně před dovozem subvencovaných výrobků ze zemí, které nejsou členy Evropského společenství (kodifikované znění) (Úř. věst. L 188, 18.7.2009, s. 93–126)

Postupné změny nařízení (ES) č. 597/2009 byly začleněny do původního textu. Toto konsolidované znění má pouze informativní hodnotu.

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Zpráva Komise Radě a Evropskému parlamentu – 32. výroční zpráva komise Radě a Evropskému parlamentu o antidumpingových, antisubvenčních a ochranných činnostech EU (2013) (COM(2015) 43 final ze dne 4.2.2015)

Poslední aktualizace 21.04.2016

Top