Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Antisubvenční opatření

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Antisubvenční opatření

Toto nařízení přejímá ustanovení Dohody o subvencích a vyrovnávacích opatřeních* uzavřené v rámci Světové obchodní organizace (WTO) do právních předpisů Evropské unie (EU) s cílem zajistit řádné a průhledné uplatňování antisubvenčních pravidel.

AKT

Nařízení Rady (ES) č. 597/2009 ze dne 11. června 2009 o ochraně před dovozem subvencovaných výrobků ze zemí, které nejsou členy Evropského společenství (kodifikované znění).

PŘEHLED

Toto nařízení stanovuje pravidla EU pro ukládání vyrovnávacího cla*. Jejich účelem je vyrovnat subvenci, která byla přímo nebo nepřímo poskytnuta na zhotovení, výrobu, vývoz nebo přepravu jakéhokoli výrobku pocházejícího ze země mimo EU, jehož propuštění na trh EU působí újmu konkurenci.

Toto nařízení spolupůsobí s nařízením (ES) č. 1225/2009 („základní antidumpingové nařízení“). Ustanovení o zjišťování újmy, definice výrobního odvětví EU, zahájení řízení, šetření, prozatímní a konečná opatření a zastavení řízení jsou v obou nařízeních s výjimkou několika zvláštností velmi podobné.

Definice subvence

Má se za to, že subvence byla poskytnuta, za prvé, pokud některá vláda (včetně veřejných orgánů) v zemi původu nebo vývozu poskytla finanční příspěvek nebo se vyskytuje jakákoli forma příjmové či cenové podpory ve smyslu článku XVI GATT 1994 a, za druhé, pokud je tím příjemci poskytnuta výhoda.

Napadnutelné subvence

Subvence jsou napadnutelné pouze tehdy, pokud se jedná o specifické subvence pro některý podnik, výrobní odvětví nebo pro skupinu podniků nebo výrobních odvětví. Jsou specifické v případech, kdy orgán, který subvenci poskytuje, výslovně omezí přístup k subvenci na určité podniky. V některých případech mohou být subvence, které se jeví jako nespecifické, v praxi specifické, a tudíž napadnutelné.

Výpočet výše napadnutelných subvencí

Výše se vypočte na základě výhody, kterou získal příjemce subvence a která bude zjištěna za posuzované období. Toto nařízení pro výpočet výhody vzniklé příjemci subvence stanoví tato pravidla:

poskytnutí účasti na základním kapitálu vládou se považuje za výhodu pouze v případě, že daná investice může být považována za poskytnutou v rozporu s obvyklou investiční praxí soukromých investorů v zemi původu nebo vývozu;

vládní půjčka se považuje za výhodu pouze v případě, že existuje rozdíl mezi částkou, kterou platí příjemce půjčky za její poskytnutí, a částkou, kterou by zaplatil za srovnatelnou obchodní půjčku, kterou by firma mohla ve skutečnosti získat na trhu;

vládní záruka půjčky se považuje za výhodu pouze v případě, že existuje rozdíl mezi částkou, kterou podnik získávající záruku platí za půjčku s vládní zárukou, a částkou, kterou by podnik zaplatil za srovnatelnou obchodní půjčku bez vládní záruky;

dodání nebo nákup zboží vládou se považuje za výhodu pouze v případě, že výrobky byly dodány nebo služby poskytnuty za cenu nižší než přiměřenou a že výrobky byly nakoupeny za cenu vyšší než přiměřenou. Přiměřenost odměny se určuje s ohledem na podmínky převládající na trhu v dotčené zemi.

Výše napadnutelných subvencí se určuje na jednotku subvencovaného výrobku vyváženého do EU. Některé prvky mohou být ze subvence odečteny, například poplatky nebo náklady vynaložené, aby vznikl nárok na poskytnutí subvence, nebo vývozní daně, cla nebo poplatky vybírané při dovozu výrobku do EU pro vyrovnání subvence. Pokud se subvence neposkytuje podle zpracovaného, vyrobeného, vyvezeného nebo přepraveného množství, určí se výše napadnutelné subvence tak, že celková výše subvence se přiměřeně přepočte na množství výrobků, které byly v posuzovaném období vyrobeny, prodány nebo vyvezeny.

Zjišťování a posuzování újmy

Zjištění újmy se musí zakládat na skutečných důkazech a zahrnovat objektivní posouzení:

objemu dovozu subvencovaných výrobků;

účinku dovozu subvencovaných výrobků na ceny obdobných výrobků na trhu EU;

následného vlivu tohoto dovozu na příslušné výrobní odvětví EU.

Zahájení řízení

Řízení se zahajuje na základě písemného podnětu podaného fyzickou nebo právnickou osobou nebo sdružením bez právní subjektivity, která jedná jménem výrobního odvětví EU. Pokud nebyl podán žádný podnět a některá země EU má dostatečné důkazy o existenci subvencování a o újmě jím způsobené výrobnímu odvětví EU, může je předat neprodleně Komisi. Podnět musí obsahovat důkazy o existenci napadnutelné subvence (a pokud je to možné včetně její částky), o způsobené újmě a o příčinné souvislosti mezi dovezenými výrobky označenými za subvencované a údajnou újmou.

Podnět je považován za podaný výrobním odvětvím EU nebo jeho jménem, jestliže je podporován těmi výrobci v EU, jejichž souhrnná výroba tvoří více než 50 % celkové výroby v EU obdobného výrobku té části výrobců, kteří podnět výslovně podpořili nebo odmítli. Šetření však nemůže být zahájeno, jestliže výrobci v EU, kteří podnět výslovně podpořili, představují méně než 25 % celkové výroby podobného výrobku v EU.

Prozatímní opatření

Prozatímní clo může být uloženo, jestliže:

bylo zahájeno řízení, bylo vydáno příslušné oznámení a účastníkům řízení bylo patřičným způsobem umožněno předat informace a předložit stanoviska;

bylo předběžně zjištěno, že na dovážený výrobek byla poskytnuta napadnutelná subvence a že tím je výrobnímu odvětví EU působena újma;

je v zájmu EU zasáhnout a zabránit této újmě.

Uložení konečného vyrovnávacího cla

Pokud ze zjištění skutkového stavu vyplývá, že existují napadnutelné subvence a jimi způsobená újma a v zájmu Společenství je nutné zasáhnout, uloží Komise konečné vyrovnávací clo. Výše cla nesmí být vyšší než výše napadnutelných subvencí, které byly zjištěny, a musí být nižší než celková výše napadnutelných subvencí, pokud takové menší clo postačuje k odstranění újmy způsobené výrobnímu odvětví EU.

KLÍČOVÉ POJMY

Antidumpingové opatření: opatření přijaté s cílem zabránit společnosti ve vývozu určitého výrobku za ceny nižší, než je jeho běžná hodnota na jejím domácím trhu.

Antisubvenční opatření: opatření přijaté (ve formě vyrovnávacího cla) s cílem vyvážit skutečnost, že výroba určitého výrobku byla finančně podpořena subvencí od veřejného orgánu.

Vyrovnávací clo: dotovací výrobci jsou nespravedlivě zvýhodněni před svou konkurencí. Vyrovnávací clo je dovozní daň na zboží s cílem vyvážit skutečnost, že jeho výroba byla subvencována, a zvýšit jeho cenu na úroveň, na jaké by byla, pokud by nebyla poskytnuta subvence.

ODKAZY

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník Evropské unie

Nařízení (ES) č. 597/2009

7. 8. 2009

Úř. věst. L 188, 18. 7. 2009, s. 93-126.

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1225/2009 o ochraně před dumpingovým dovozem ze zemí, které nejsou členy Evropského společenství, a nařízení Rady (ES) č. 597/2009 o ochraně před dovozem subvencovaných výrobků ze zemí, které nejsou členy Evropského společenství (COM(2013) 192 final ze dne 10. 4. 2013).

Komise navrhuje následující změny současných antidumpingových a antisubvenčních pravidel:

zúčastněné strany by byly dva týdny předem informovány o nadcházejícím uložení prozatímních opatření. Pokud by bylo rozhodnuto o neuložení prozatímních opatření, ale současně o pokračování v šetření, zúčastněné strany by byly informovány o záměru neukládat tato opatření dva týdny před konečným datem pro uložení,

s cílem zajistit účinnou ochranu výrobců EU proti hrozbám odvety by takové hrozby byly pokládány za zvláštní okolnosti, které odůvodňují zahájení šetření z moci úřední ze strany Komise,

neuplatňovat pravidlo nižšího cla v případech obcházení nebo v případě zjištění strukturálních narušení v oblasti surovin a v případě poskytování subvencí,

cla vybraná v průběhu šetření by měla být vrácena dovozcům, pokud po skončení přezkumu před pozbytím platnosti není platnost opatření prodloužena.

Sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu o modernizaci nástrojů na ochranu obchodu - Přizpůsobit nástroje na ochranu obchodu současným potřebám evropské ekonomiky (COM(2013) 191 final ze dne 10. 4. 2013).

Komise popisuje vyvíjející se ekonomické prostředí a vysvětluje, proč navrhuje změny pravidel, která upravují nástroje EU na ochranu obchodu. Domnívá se, že tyto nástroje by měly být pragmaticky a vyváženě změněny ve prospěch výrobců, dovozců a uživatelů.

Poslední aktualizace: 10.04.2014

Top