Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Antidumpingová opatření

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
Multilingual display
Text

Antidumpingová opatření

K dumpingu dochází, když nějaká společnost prodává výrobek na vývozním trhu za nižší cenu než na vlastním domácím trhu. Pro zajištění spravedlivé hospodářské soutěže s týmž výrobkem, který na trhu Evropské unie prodávají výrobci z EU, může EU na takový dovoz zavést antidumpingová opatření.

AKT

Nařízení Rady (ES) č. 1225/2009 ze dne 30. listopadu 2009 o ochraně před dumpingovým dovozem ze zemí, které nejsou členy Evropského společenství

PŘEHLED

CO JE ÚKOLEM TOHOTO NAŘÍZENÍ?

Toto nařízení stanoví postup pro zavedení antidumpingových opatření v EU.

KLÍČOVÉ BODY

Antidumpingová opatření je možné zavést, pokud jsou splněny následující podmínky:

  • dovoz musí být dumpingový,
  • musí docházet k újmě* odvětví EU vyrábějícího obdobný výrobek*,
  • musí existovat příčinná souvislost mezi dumpingovým dovozem a újmou*,
  • antidumpingová opatření nesmějí být proti zájmům EU.

Pokud jsou tyto podmínky splněny, lze antidumpingová opatření zavést na dovoz příslušného výrobku do EU. Tato opatření mají obvykle podobu valorickéhocla, tj. procentního podílu dovozní hodnoty příslušného výrobku. Mohou mít také podobu specifického cla, tj. pevné hodnoty za určité množství zboží, např. 100 EUR na tunu výrobku, nebo cenových závazků. Cenový závazek je závazkem vývozce k respektování minimálních dovozních cen.

Cla platí dovozce v EU a vybírají je vnitrostátní celní orgány příslušných zemí EU.

Opatření se obvykle zavádějí na 5 let. Za určitých podmínek mohou být platná opatření přezkoumána (prozatímní přezkum). Rozsah tohoto přezkumu je obvykle omezen na jeden nebo více prvků původních opatření, např. na úroveň dumpingu anebo újmy, definici výrobku, formu opatření.

Po 5 letech platnost opatření skončí, pokud přezkum před pozbytím platnosti nepovede k závěru, že pokud by platnost opatření skončila, dumping a újma by pravděpodobně pokračovaly nebo přetrvávaly.

Dovozci mohou požádat o úplné nebo částečné vrácení zaplacených cel, pokud mohou prokázat, že bylo odstraněno nebo sníženo dumpingové rozpětí*, na jehož základě byla cla zaplacena.

ODKDY SE NAŘÍZENÍ POUŽIJE?

Od 11. ledna 2010.

Další informace najdete na internetových stránkách Evropské komise o antidumpingu.

KLÍČOVÉ POJMY

* Újma: značná újma pro odvětví EU, např. ztráta podílu na trhu, nižší úrovně cen anebo snížená ziskovost, způsobená dumpingovým dovozem.

* Obdobný výrobek: výrobek, který je identický nebo velmi připomíná zkoumaný výrobek.

* Dumpingové rozpětí: rozdíl mezi cenou, kterou si vývozce účtuje za výrobek na svém domácím trhu (normální hodnota), a cenou, kterou si tentýž vývozce účtuje za daný výrobek na trhu EU (vývozní cena).

ODKAZY

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník Evropské unie

Nařízení (ES) č. 1225/2009

11. 1. 2010

-

Úř. věst. L 343, 22. 12. 2009, s. 51-73

Pozměňovací akt(y)

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník Evropské unie

Nařízení (EU) č. 765/2012

6. 9. 2012

-

Úř. věst. L 237, 3. 9. 2012, s. 1-2

Nařízení (EU) č. 1168/2012

15. 12. 2012

-

Úř. věst. L 344 ze dne 14. 12. 2012, s. 1-2

Nařízení (EU) č. 37/2014

20. 2. 2014

-

Úř. věst. L 18 ze dne 21. 1. 2014, s. 1-51

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Zpráva Komise Radě a Evropskému parlamentu: 33. výroční zpráva Komise Radě a Evropskému parlamentu o antidumpingových, antisubvenčních a ochranných činnostech EU (2014) (COM(2015) 385 final ze dne 3. srpna 2015)

Poslední aktualizace 14.09.2015

Top