Help Print this page 
Title and reference
Postup EU při správě množstevních kvót

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Postup EU při správě množstevních kvót

Toto nařízení stanoví systém pro správu množstevních kvót na základě zásady jednotné společné obchodní politiky a s ohledem na volný pohyb zboží.

AKT

Nařízení Rady (ES) č. 717/2008 ze dne 15. července 2008 o stanovení postupu Společenství při správě množstevních kvót.

PŘEHLED

Toto nařízení platí v případech, kdy Evropská unie (EU) stanoví množstevní dovozní a vývozní kvóty, ať již autonomně, či smluvně.

Nařízení neplatí na zemědělské produkty uvedené v příloze I Smlouvy o fungování Evropské unie ani na další produkty, na které se vztahují zvláštní pravidla dovozu či vývozu obsahující zvláštní ustanovení o správě kvót.

Základní pravidla pro správu kvót EU

Komise zveřejní v Úředním věstníku Evropské unie oznámení o otevření kvóty, přičemž uvede zvolenou metodu přidělování, podmínky, které musí splňovat žádosti o licenci, lhůty pro podání žádostí a seznam příslušných vnitrostátních orgánů, jimž musí být zaslány.

Kvóty se přidělují žadatelům co možná nejrychleji po jejich otevření. Mohou být rozděleny do několika tranší.

Množství, která nebyla přidělena, rozdělena nebo využita, se včas přerozdělí. Množství, která mají být přerozdělena, určí Komise na základě informací poskytnutých zeměmi EU.

Metody pro správu množstevních kvót

Kvóty lze spravovat jednou ze tří metod stanovených v nařízení, kombinací těchto metod nebo jinou vhodnou metodou.

Metoda založená na tradičních obchodních tocích: Tato metoda přidělování spočívá v tom, že se vyhradí část kvóty tradičním dovozcům či vývozcům. Zbytek se vyčlení pro ostatní dovozce či vývozce. Za tradiční dovozce či vývozce se považují ti, kteří mohou doložit, že v předchozím období (takzvaném referenčním období) dováželi do EU nebo vyváželi z EU zboží, na které se kvóta vztahuje.

Po prozkoumání informací poskytnutých zeměmi EU o počtu a celkovém objemu žádostí o dovoz nebo vývoz, Komise stanoví kritéria, podle nichž se vyřizují žádosti tradičních dovozců a vývozců. Pokud je úhrn žádostí stejný nebo nižší než objem vyhrazený pro tradiční dovozce či vývozce, vyhoví se všem žádostem. Pokud úhrn žádostí převyšuje objem vyhrazený pro tradiční dovozce či vývozce, vyhoví se žádostem poměrně podle podílu jednotlivých žadatelů na celkovém objemu dovozu a vývozu v referenčním období.

Část kvóty vyčleněná pro jiné než tradiční dovozce či vývozce se přidělí v souladu s metodou založenou na pořadí podaných žádostí.

Metoda založená na pořadí podaných žádostí: Tato metoda vychází ze zásady „kdo dřív přijde, je dřív na řadě“. Komise určí množství, na které má každý hospodářský subjekt až do vyčerpání kvóty nárok. Při stanovení tohoto množství, které je pro všechny hospodářské subjekty stejné, se přihlíží k potřebě přidělovat hospodářsky významná množství s ohledem na povahu dotčeného zboží. Pokud držitelé licence na dovoz či vývoz využijí svou kvótu, mohou podat novou žádost o licenci.

Metoda přidělování kvót v poměru k požadovanému množství: Příslušné orgány zemí EU informují Komisi o jimi obdržených žádostech o licence. Tato informace blíže určí počet žadatelů a celkové požadované množství. Po přezkoumání těchto informací Komise určí množství dotyčné kvóty nebo tranše, pro něž vnitrostátní orgány mají udělit dovozní nebo vývozní licence.

Pokud úhrn žádostí o licence nepřesahuje množství kvóty, vyhoví se všem žádostem. Pokud je úhrn žádostí o licence vyšší než dotyčná kvóta, vyhoví se žádostem poměrně podle podílů na požadovaném množství.

Pravidla pro dovozní a vývozní licence

Dovozní a vývozní licence opravňují k dovozu či vývozu zboží, na něž se kvóta vztahuje. Když se používá zásada „kdo dřív přijde, je dřív na řadě“, vydávají země EU licence okamžitě. V ostatních případech se vydávají do deseti dní od oznámení rozhodnutí EU o rozdělovaném množství.

Platí po celé EU s výjimkou situací, kdy je kvóta omezena na jeden nebo více regionů EU; v takovém případě jsou tyto licence platné pouze v zemi či zemích EU daného regionu či regionů. Doba platnosti licencí je čtyři měsíce.

Odkazy

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník

Nařízení (ES) č. 717/2008

15. 8. 2008

Úř. věst. L 198 ze dne 26. 7. 2008

Poslední aktualizace: 14.02.2011

Top