Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Společná pravidla pro dovoz z určitých nečlenských zemí EU

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Společná pravidla pro dovoz z určitých nečlenských zemí EU

Toto nařízení stanovuje společná pravidla dovozu produktů pocházejících ze zemí mimo EU do Evropské unie (EU). Nařízení také stanovuje postupy, které EU umožní uplatňovat dohled a ochranná opatření pro ochranu jejích zájmů.

AKT

Nařízení Rady (ES) č. 625/2009 ze dne 7. července 2009 o společných pravidlech dovozu z některých třetích zemí.

PŘEHLED

Dovoz produktů, na který se vztahuje toto nařízení, nepodléhá žádnému množstevnímu omezení, a proto probíhá volně s ohledem na možná ochranná opatření.

Oblast působnosti

Toto nařízení se vztahuje na produkty pocházející z těchto zemí mimo EU: Arménie, Ázerbájdžán, Bělorusko, Kazachstán, Rusko, Severní Korea, Tádžikistán, Turkmenistán, Uzbekistán a Vietnam. Oblast působnosti nezahrnuje textilní výrobky, na které se vztahují zvláštní pravidla dovozu.

Informační a konzultační postup

Pokud by vývoj dovozu vyžadoval zavedení kontrolních a ochranných opatření, sdělí to země EU Komisi. Na žádost některé země EU nebo z podnětu Komise se mohou konat konzultace. Konají se v poradním výboru složeném ze zástupců každé země EU, kterému předsedá zástupce Komise.

Konzultace se týkají zejména:

  • dovozních podmínek;
  • hospodářské a obchodní situace;
  • otázek týkajících se správy obchodních dohod mezi EU a zeměmi mimo EU uvedenými výše;
  • případných opatření, která je třeba přijmout.

V případě potřeby se konzultace mohou konat písemně a země EU mohou ve lhůtě pěti až osmi pracovních dnů vyjádřit své stanovisko nebo požádat o ústní konzultace.

Šetření

Pokud je po ukončení konzultací zřejmé, že existují dostatečné důkazy odůvodňující zahájení šetření, zahájí Komise do jednoho měsíce šetření a zveřejní oznámení v Úředním věstníku Evropské unie, které bude obsahovat souhrn získaných informací a stanoví lhůtu, v níž mohou účastníci řízení předat informace, a lhůtu ohledně slyšení.

V rámci šetření Komise zkoumá:

  • objem dovozu;
  • cenu dovozu;
  • účinky na výrobce v EU;
  • specifický hospodářský systém daných zemí.

Pokud se posuzuje existence hrozby vážné újmy, Komise také prověří, zda lze jasně předvídat, že určitá situace může vést ke skutečné újmě. Přitom Komise zohlední míru růstu vývozu do EU a vývozní kapacitu v zemi původu nebo vývozu.

Šetření by mělo být provedeno do 9 měsíců. Ve výjimečných případech může být tato lhůta prodloužena o další dobu nejvýše 2 měsíců.

Procesní práva (přístup k nedůvěrným informacím, právo být vyslyšen, důvěrné zacházení) musí být respektována po celou dobu řízení.

Po ukončení šetření předkládá Komise poradnímu výboru zprávu o výsledcích a v závislosti na závěru šetření buď ukončí šetření, nebo rozhodne o zavedení dozoru nebo ochranných opatření.

Kontrolní opatření

Pokud to vyžadují zájmy EU, může Komise na žádost země EU nebo z vlastního podnětu zavést zpětnou kontrolu určitého dovozu nebo rozhodnout, že určitý dovoz bude podroben předchozí kontrole. Produkty, které podléhají předchozí kontrole, smějí být propuštěny do volného oběhu pouze po předložení kontrolního dokladu. Doklad je platný po celé EU, nezávisle na tom, která země EU jej vystavila.

V tomto ohledu se toto nařízení liší od nařízení (ES) č. 260/2009 (společná pravidla platná na dovoz z jiných zemí mimo EU). Při provádění kontrolních opatření mohou být podmínky pro používání nebo vydávání dovozních dokladů pro země uvedené výše přísnější než pro jiné země mimo EU. Konkrétně pokud to vyžadují zájmy EU, může Komise omezit dobu platnosti dovozního dokladu, stanovit pro vydání tohoto dokladu určité podmínky nebo zajistit zahrnutí doložky o odvolání.

Ochranná opatření

Ochranná opatření lze použít, pokud jsou produkty dováženy do EU v natolik zvýšeném množství nebo za takových podmínek, že tím výrobcům v EU vzniká nebo hrozí vážná újma. Podmínky jsou podobné jako v nařízení (ES) č. 260/2009. Ochranná opatření se po vstupu v platnost vztahují na všechny produkty propuštěné do volného oběhu. Tato opatření však nebrání propuštění do volného oběhu produktů, které již jsou na cestě do EU.

Tímto nařízením není dotčeno plnění povinností vyplývajících ze zvláštních pravidel obsažených v dohodách mezi EU a zeměmi mimo EU uvedenými výše. Není dotčeno ani přijetí nebo uplatňování členskými státy zákazů, množstevních omezení nebo kontrolních opatření, které jsou odůvodněny: veřejnou mravností, veřejným pořádkem, veřejnou bezpečností, ochranou zdraví a života lidí a zvířat, ochranou rostlin, ochranou národního kulturního pokladu, jenž má uměleckou, historickou nebo archeologickou hodnotu, nebo ochranou průmyslového a obchodního vlastnictví a zvláštních devizových náležitostí.

Odkazy

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník

Nařízení (ES) č. 625/2009

6. 8. 2009

Úř. věst. L 185, 17. 7. 2009

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Nařízení Komise (EU) č. 1241/2009 ze dne 16. prosince 2009 o pokračování a aktualizaci oblasti působnosti předchozí kontroly nad dovozem některých výrobků ze železa a oceli pocházejících z některých třetích zemí.

Poslední aktualizace: 11.02.2011

Top