Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Nástroj pro humanitární pomoc

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
Multilingual display
Text

Nástroj pro humanitární pomoc

Humanitární pomoc Evropské unie směřuje k obětem přírodních katastrof, ozbrojených konfliktů nebo jiných srovnatelných výjimečných okolností.

AKT

Nařízení Rady (ES) č. 1257/96 ze dne 20. června 1996 o humanitární pomoci (viz pozměňovací akty).

PŘEHLED

Kontext

Nařízení upravuje provádění všech operací Unie, kdy je poskytována humanitární pomoc obětem v zemích, jejichž vlastní úřady nejsou schopné účinnou pomoc zajistit. Jedná se o důležitý aspekt vnějších vztahů, protože poskytováním materiálu a služeb tato politika pomáhá předcházet lidskému utrpení a zmírňovat je. K zajištění efektivní a komplexní politiky je koordinace mezi členskými státy a Komisí posílena spoluprací s nevládními a mezinárodními organizacemi.

Zásady humanitární pomoci

Humanitární pomoc je zaměřena především na lidi v rozvojových zemích a spočívá nejen v krátkodobé pomoci, ale také v prevenci katastrof a rekonstrukčních činnostech. Tyto operace trvají tak dlouho, jak je třeba, a zaměřují se na bezprostřední požadavky vyplývající z katastrof přírodních (např. záplavy, zemětřesení) nebo zaviněných člověkem (např. války a ozbrojené konflikty) a podobných výjimečných událostí.

Činnosti, na něž se vztahuje humanitární pomoc

Jako krátkodobý nástroj (v maximální délce šesti měsíců) se humanitární pomoc zaměřuje především na:

  • záchranu životů v situacích akutního ohrožení a bezprostředně po něm;
  • poskytování potřebné pomoci a úlevy lidem postiženým dlouhodobějšími krizemi vyplývajícími zejména z ozbrojených konfliktů nebo válek;
  • provádění krátkodobé obnovy a rekonstrukci, zejména infrastruktury a vybavení, ve fázi po odeznění přímého nebezpečí;
  • řešení důsledků pohybu obyvatelstva prostřednictvím programů pomoci při návratu do vlasti a přesídlení, kde je to vhodné;
  • zajištění připravenosti na příslušná rizika a používání vhodného systému rychlého a včasného varování a zásahu.

Podporu lze také použít k financování kroků ke zlepšení jejího provádění, jako jsou přípravné studie proveditelnosti, hodnocení projektů, kampaně k lepšímu pochopení humanitárních problémů, posílení koordinace mezi Společenstvím a členskými státy.

Financování

Humanitární pomoc je nevratná a může zahrnovat položky, jako jsou distribuce pomoci, výdaje na externí pracovníky, výstavba přístřešků atd.

Provádění

Operaci humanitární pomoci ze strany Unie lze zahájit na žádost Komise, nevládních organizací, mezinárodních organizací, členských států nebo přijímajících zemí.

Komise má k dispozici tři samostatné rozhodovací postupy:

  • postup delegace: k urychlení reakce na náhlé mimořádné události Komise udělila řediteli generálního ředitelství pro humanitární pomoc (ECHO) pravomoc rozhodovat o prvotní nouzové pomoci s určitými limity (maximální částka 3 miliony EUR, maximální doba trvání tři měsíce);
  • zmocňovací postup: člen Komise odpovědný za humanitární pomoc má pravomoc přijímat rozhodnutí týkající se záchranných operací do výše 30 milionů EUR na dobu nejvýše šesti měsíců a rozhodnutí, která nejsou naléhavá, do výše 10 milionů EUR. Tato rozhodnutí jsou předmětem konzultací (v rámci úřadů, meziresortních). Pro nouzová rozhodnutí přesahující 10 milionů EUR a neurgentní rozhodnutí přesahující 2 miliony EUR je zapotřebí schválení Výboru pro humanitární pomoc;
  • písemný postup: pro všechna rozhodnutí, na které se nevztahuje postup delegace nebo zmocnění.

Komise je také odpovědná za posouzení, řízení, sledování a hodnocení daných operací. V souladu s postupem projednávání ve výboru jí v této činnosti pomáhá výbor složený ze zástupců členských států.

Pomoc mohou poskytovat nevládní organizace, mezinárodní organizace a agentury, Komise nebo odborné subjekty z členských států. Komise hraje důležitou roli při zajišťování koordinace svých činností a činností členských států a dohledu nad konzistencí operací mezinárodních organizací a agentur.

Hodnocení

Aby bylo možné činnosti v této oblasti vyhodnotit, a tím zlepšovat, předkládá Komise na konci každého rozpočtového roku výroční zprávu Evropskému parlamentu a Radě. Zpráva obsahuje shrnutí financovaných akcí, informací o aktérech, kteří k jejich provádění, a souhrn uskutečněných vnějších hodnocení. V roce 1999 Komise rovněž zveřejnila hodnocení všech činností prováděných v rámci nařízení od roku 1996.

Odkazy

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník

Nařízení (ES) č. 1257/96

5. 7. 1996

-

Úř. věst. L 163 ze dne 2. 7. 1996

Pozměňovací akt(y)

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník

Nařízení (ES) č. 1882/2003

20. 11. 2003

-

Úř. věst. L 284 ze dne 31. 10. 2003

Nařízení (ES) č. 219/2009

20. 4. 2009

-

Úř. věst. L 87 ze dne 31. 3. 2009

Poslední aktualizace: 04.06.2010

Top