Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Boj proti nezákonnému, nehlášenému a neregulovanému rybolovu

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Boj proti nezákonnému, nehlášenému a neregulovanému rybolovu

Nezákonný, nehlášený a neregulovaný (NNN) rybolov je hrozbou pro udržitelné využívání živých vodních zdrojů. Ohrožuje samotnou podstatu společné rybářské politiky a oslabuje mezinárodní snahy o podporu lepší správy oceánů.

Za účelem boje proti této velmi výnosné činnosti toto nařízení stanovuje omezení přístupu na trh Evropské unie (EU) pouze na produkty rybolovu certifikované v souladu s předpisy, posílení dohledu nad činnostmi na moři, identifikaci provozovatele NNN rybolovu, zlepšení provádění správních předpisů v oblasti rybolovu a lepší uplatňování sankcí za protiprávní jednání.

AKT

Nařízení Rady (ES) č. 1005/2008 ze dne 29. září 2008, kterým se zavádí systém Společenství pro předcházení, potírání a odstranění nezákonného, ​​nehlášeného a neregulovaného rybolovu, mění nařízení (EHS) č. 2847/93, (ES) č. 1936/2001 a (ES) č. 601/2004 a zrušuje nařízení (ES) č. 1093/94 a (ES) č. 1447/1999

PŘEHLED

Toto nařízení zavádí systém Společenství pro předcházení, potírání a odstranění nezákonného, ​​nehlášeného a neregulovaného rybolovu (NNN) ve vodách ES a mezinárodních vodách. Účinnost tohoto systému je založena na opatřeních přijatých členskými státy v souladu s právními předpisy Společenství.

Rybářská plavidla zapojená do rybolovu NNN

Rybářské plavidlo se považuje za plavidlo provádějící rybolov NNN, pokud:

 • nemá platné povolení k rybolovu;
 • neplní povinnosti týkající se nahlášení nebo zaznamenání úlovku;
 • provádí rybolov v uzavřené oblasti;
 • provádí lov zakázaných druhů;
 • používá zakázané rybolovné zařízení nebo rybolovné zařízení, které není v souladu s předpisy;
 • falšuje nebo skrývá svou totožnost;
 • falšuje nebo tají důkazy týkající se vyšetřování;
 • brání inspektorům ve výkonu jejich práce;
 • přijímá na palubu, překládá nebo vykládá podměrečné ryby;
 • podílí se na činnostech s plavidly zařazenými na seznamu plavidel provádějících rybolov NNN;
 • provozuje rybolovné činnosti v oblasti určité regionální organizace pro řízení rybolovu (RFMO) a nedodržuje opatření uvedené organizace zaměřené na zachování a řízení rybolovných zdrojů a pluje pod vlajkou státu, který není členem této organizace nebo s touto organizací nespolupracuje;
 • je plavidlem bez státní příslušnosti.

Určené přístavy

Pouze přístavní zařízení určená členskými státy Evropské unie (EU) jsou otevřena pro plavidla třetích zemí. Překládky mezi plavidly třetích zemí a EU jsou na moři zakázány a mohou být prováděny pouze v určených přístavech.

Inspekce v přístavu

Stát, na jehož území se přístav nachází, je odpovědný za kontrolu produktů rybolovu dovážených do EU. To umožní prokázat, že tyto produkty jsou zákonné a plavidlo je podle pravidel, totiž vlastní licence a náležitá povolení, a splňuje rybolovné kvóty.

Osvědčení o úlovku

Osvědčení o úlovku zaručuje, že produkty dovážené do EU nepochází z rybolovu NNN. Tyto certifikáty jsou vydávány státem vlajky. Pro usnadnění kontrol certifikáty doprovází produkty rybolovu v dodavatelském řetězci.

Seznam plavidel provádějících nezákonný, nehlášený a neregulovaný rybolov a seznam nespolupracujících třetích zemí

Komise sestaví dvě černé listiny. První zahrnuje plavidla provádějící rybolov NNN a druhý zahrnuje seznam států, které je podporují. V obou případech stanovují postupy, jimiž se vyhotovují seznamy, preventivní opatření a mechanismy nápravy, aby bylo zaručeno rovné zacházení s plavidly a dotčenými státy.

Sankce

Členské státy použijí účinné, přiměřené a odrazující sankce vůči fyzickým nebo právnickým osobám zapojeným do činností NNN. Nejvyšší možná pokuta ve výši nejméně pětinásobku hodnoty získaných produktů rybolovu je stanovena v rámci uvedeného porušení předpisů. V případě opakovaných porušení předpisů v období pěti let uloží členské státy nejvyšší možnou pokutu ve výši nejméně osminásobku hodnoty produktů rybolovu získaných v rámci uvedeného porušení předpisů.

Vzájemná spolupráce

Boj proti rybolovu NNN má podobu posílení spolupráce mezi správními orgány členských států, jakož i se správními orgány třetích zemí a Komise.

Komise vytváří informační systém pro rybolov NNN pro podporu správních orgánů při předcházení tomuto druhu činnosti, pro usnadnění vyšetřování a trestní stíhání ve vztahu k rybolovu NNN.

Kontext

Toto nařízení představuje (s komunikací, která ho doprovází) jeden z prvních kroků směrem k integrované námořní politice. Je součástí akčního plánu Společenství proti rybolovu NNN přijatého v roce 2002 a rozšíří činnosti prováděné na mezinárodní úrovni (FAO, RFMO) s cílem předcházet, potírat a odstranit nezákonný, ​​nehlášený a neregulovaný rybolov.

Odkazy

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník

Nařízení (ES) č. 1005/2008

29. 10. 2008

-

Úř. věst. L 286 ze dne 29. 10. 2008

ZMĚNA PŘÍLOH

Příloha 1 – Seznam produktů vyloučených ze seznamu produktů rybolovu Rozhodnutí (ES) č. 1010/2009 (Úř. věst. L 280 ze dne 27.10.2009);

Nařízení (EU) č. 86/2010 (Úř. věst. L 26 ze dne 30.1.2010);

Nařízení (EU) č. 202/2011 (Úř. věst. L 57 ze dne 2.3.2011).

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Prováděcí pravidla

Nařízení Komise (ES) č. 1010/2009 Komise ze dne 22. října 2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla nařízení Rady (ES) č. 1005/2008 o systému Společenství pro předcházení, potírání a odstranění nezákonného, ​​nehlášeného a neregulovaného rybolovu (Úř. věst. L 280 ze dne 27.10.2009).

Povolení pro rybolov

Nařízení (ES) č. 1006/2008 Rady ze dne 29. září 2008 o udělování oprávnění k rybolovným činnostem provozovaným rybářskými plavidly Společenství mimo vody Společenství a o přístupu plavidel třetích zemí do vod Společenství, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2847/93 a (ES) č. 1627/94 a zrušují nařízení (ES) č. 3317/94 (Úř. věst. L 286 ze dne 29.10.2008).

Plavidla zapojená do boje proti rybolovu NNN

Nařízení (EU) č. 468/2010 Komise ze dne 28. května 2010, kterým se stanoví seznam EU s plavidly provádějícími nezákonný, nehlášený a neregulovaný rybolov (Úř. věst. L 131 ze dne 29.5.2010).

Orgány příslušné k vydávání osvědčení o úlovku

Seznam členských států a jejich příslušných orgánů týkající se čl. 15 odst. 2, čl. 17 odst. 8 a čl. 21 odst. 3 nařízení Rady (ES) č. 1005/2008 (Úř. věst. C 320 ze dne 24.12.2009).

Určené přístavy

Seznam přístavů členských států EU, kde je povolena vykládka nebo překládka produktů rybolovu a zároveň jsou přístavní služby zpřístupněny rybářským plavidlům třetích zemí v souladu s čl. 5 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 1005/2008 (Úř. věst. C 320 ze dne 24.12.2009).

See also

Poslední aktualizace: 20.04.2011

Top