Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Ochrana citlivých mořských ekosystémů na volném moři před rybolovem při dně

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Ochrana citlivých mořských ekosystémů na volném moři před rybolovem při dně

Snahou tohoto nařízení je odstranit ničivé postupy rybolovu, které ohrožují citlivé mořské ekosystémy na volném moři, přijetím opatření obsažených v doporučení Valného shromáždění Organizace Spojených národů. Nařízení se vztahuje na plavidla EU provádějící rybolovné činnosti na volném moři v oblastech, které nepodléhají regulaci ze strany regionálních organizací pro řízení rybolovu, a proto vyžadují jednostrannou regulaci ze strany státu vlajky.

AKT

Nařízení Rady (ES) č. 734/2008 ze dne 15. července 2008 o ochraně citlivých mořských ekosystémů na volném moři před nepříznivým dopadem používání lovných zařízení pro rybolov při dně

PŘEHLED

Do oblasti působnosti tohoto nařízení spadají rybolovná plavidla Společenství používající zařízení pro rybolov při dně * při činnosti na volném moři. Na plavidla operující v oblastech, pro něž byla zřízena regionální organizace pro řízení rybolovu, se toto nařízení nevztahuje. Stejně tak se nevztahuje na plavidla, která operují v oblasti, kde se zřizuje regionální organizace pro řízení rybolovu nebo kde byla přijata prozatímní opatření na ochranu mořského prostředí.

Aby mohla plavidla Společenství lovit na volném moři pomocí zařízení pro rybolov při dně, musí získat zvláštní povolení k rybolovu. Žádosti o zvláštní povolení k rybolovu musí být doplněny podrobným plánem rybolovných činností uvádějícím:

  • lokalitu rybolovné činnosti;
  • cílové druhy;
  • druh lovného zařízení a podmínky, za kterých bude použito;
  • a pokud je to nezbytné hloubkový profil mořského dna v místě zamýšleného rybolovu.

Povolení vydává příslušný orgán státu vlajky poté, co posoudí dopady. Pro účely posuzování se využívají vědecké a technické poznatky týkající se výskytu citlivých mořských ekosystémů * v oblasti činnosti uvedené v plánu rybolovu. Je třeba prokázat, že rybolovná činnost nemá nepříznivý dopad * na uvedené ekosystémy.

Každá změna plánu rybolovu musí být oznámena příslušnému orgánu, který přezkoumá, zda změny nemohou ohrozit oblasti, kde se vyskytují nebo pravděpodobně vyskytují citlivé mořské ekosystémy. Příslušný orgán státu vlajky odejme zvláštní povolení, pokud plavidlo nedodrží předložený plán rybolovu.

Podle zásady předběžné opatrnosti se postupuje v případě, že příslušný orgán o dotčené oblasti nemá k dispozici věrohodné vědecké poznatky. V takovém případě je použití zařízení pro rybolov při dně zakázáno. Rybolovná činnost při dně je povolena pouze v případě, že neohrožuje citlivé mořské ekosystémy.

Pokud plavidlo neočekávaně narazí na citlivý mořský ekosystém, musí místo opustit a neprovozovat v této oblasti rybolovnou činnost. Rybolovnou činnost lze znovu zahájit až v místě vzdáleném minimálně 5 námořních mil od místa, kde byl uvedený ekosystém objeven, v rámci oblasti uvedené v plánu rybolovu. Rybářské plavidlo neprodleně nahlásí svůj objev příslušným orgánům a dodá přesné informace (o povaze, lokalitě, čase, atp. tohoto odhalení).

Pokud vědecké poznatky potvrdí výskyt nebo pravděpodobnost výskytu citlivých mořských ekosystémů v regionu, kde je rybolov povolen, členské státy uzavřou tyto oblasti pro rybolov pomocí lovných zařízení pro rybolov při dně. Členské státy to oznámí Komisi a ta má za úkol rozeslat toto oznámení všem členským státům.

V případě selhání zařízení pro satelitní sledování instalovaného na palubě rybářského plavidla, hlásí velitel plavidla každé dvě hodiny svou zeměpisnou polohu středisku pro sledování rybolovu členského státu vlajky. Plavidlu je povoleno znovu vyplout na moře až poté, co příslušný orgán oznámí, že zařízení pro satelitní sledování opět funguje.

Pozorovatelé sledují rybolovné činnosti plavidel, kterým byla vydána zvláštní povolení k rybolovu, po celou dobu provádění jejich plánu rybolovu. Během této doby pozorování zaznamenávají pozorovatelé informace o odlovu, změnách plánu rybolovu, setkáních s citlivými mořskými ekosystémy a hloubkách, v nichž se nachází lovné zařízení. Pozorovatelé předkládají příslušným orgánům dotčeného členského státu zprávu do 20 dnů po ukončení pozorovacího období. Kopie této zprávy se zašle Komisi.

Kontext

Tento návrh propojuje společnou rybářskou politiku a politiku životního prostředí EU stanovením pravidel, jimiž lze nepříznivým účinkům některých metod rybolovu na mořské prostředí zabránit a tyto účinky vyloučit.

Nařízení provádí doporučení vydané Valným shromážděním Organizace Spojených národů (rezoluce 61/105 (EN) (ES) (FR) ze dne 8. prosince 2006) o opatřeních na odstranění destruktivních metod rybolovu.

Klíčové pojmy aktu

  • Lovná zařízení pro lov při dně: zařízení používaná při běžném provádění rybolovných činností, jež jsou v kontaktu s mořským dnem, mimo jiné vlečné sítě pro lov při dně, drapáky, tenatové sítě na chytání ryb za žábry, dlouhé lovné šňůry pro lov při dně, vrše a vězence.
  • Mořský ekosystém: dynamický celek společenství rostlin, živočichů a mikroorganismů a jejich neživého prostředí, tvořící dohromady funkční jednotku.
  • Citlivý mořský ekosystém: mořský ekosystém, jehož celistvost je ohrožena významnými nepříznivými dopady vyvolanými fyzickým kontaktem s lovným zařízením pro rybolov při dně při běžném provádění rybolovných činností; k těmto ekosystémům patří mimo jiné útesy, podmořské hory, hydrotermální průduchy, studenovodní korály a kolonie mořských hub. Nejcitlivějšími ekosystémy jsou ty, které jsou snadno narušitelné a navíc se obnovují velmi pomalu, případně se neobnoví nikdy.
  • Významné nepříznivé dopady: dopady ohrožující celistvost ekosystému způsobem, který narušuje schopnost obnovy zasažených populací a snižuje dlouhodobou přirozenou produktivitu stanovišť nebo způsobuje po dobu delší než dočasnou významnou ztrátu hojnosti druhů, stanovišť nebo typů společenství.

Odkazy

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník

Nařízení (ES) č. 734/2008

31. 7. 2008

-

Úř. věst. L 201 ze dne 30. 7. 2008

Poslední aktualizace: 08.09.2008

Top